Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Cetățile leviților

211Și capii părinților leviților s‐au apropiat de Eleazar

21.1
Cap. 14.1;
preotul și de Iosua, fiul lui Nun, și de capii părinților semințiilor copiilor lui Israel. 2Și le‐au vorbit în Silo
21.2
Cap. 18.1.
în țara Canaan, zicând: Domnul
21.2
Num. 35.2
a poruncit prin Moise să ni se dea cetăți de locuit cu împrejurimile lor pentru vitele noastre. 3Și copiii lui Israel au dat leviților din moștenirea lor, după porunca Domnului, aceste cetăți și împrejurimile lor. 4Și sorțul a ieșit pentru familiile cohatiților. Și copiilor lui Aaron preotul, din leviți, le‐au căzut
21.4
Vers. 8.19.
prin sorți treisprezece cetăți din seminția lui
21.4
Cap. 24.33.
Iuda, din seminția lui Simeon și din seminția lui Beniamin. 5Și ceilalți copii
21.5
Vers. 20, etc.
ai lui Chehat au avut prin sorți, zece cetăți din familiile seminției lui Efraim și din seminția lui Dan și din jumătatea seminției lui Manase. 6Și copiii
21.6
Vers. 27, etc.
lui Gherșon au avut prin sorți treisprezece cetăți din familiile seminției lui Isahar și din seminția lui Așer și din seminția lui Neftali și din jumătatea seminției lui Manase, în Basan. 7Copiii
21.7
Vers. 34, etc.
lui Merari după familiile lor au avut douăsprezece cetăți din seminția lui Ruben, din seminția lui Gad și din seminția lui Zabulon. 8Și copiii
21.8
Vers. 3.
lui Israel au dat prin sorț leviților cetățile acestea cu împrejurimile lor, cum
21.8
Num. 35.2
poruncise Domnul prin Moise. 9Și au dat din seminția copiilor lui Iuda și din seminția copiilor lui Simeon cetățile acestea, care au fost numite pe nume, 10și care au fost ale copiilor lui Aaron
21.10
Vers. 4.
, din familiile chehatiților, din copiii lui Levi, căci sorțul întâi a fost pentru ei. 11Și le‐au dat cetatea
21.11
1 Cron. 6.55
lui Arba, tatăl lui
21.11
Cap. 15.13, 14.
Anac, care este Hebronul, în ținutul muntos
21.11
Cap. 20.7.
al lui Iuda, cu împrejurimile ei. 12Iar câmpiile
21.12
Cap. 14.14.
cetății și satele ei le‐au dat lui Caleb, fiul lui Iefune, ca stăpânire a sa. 13Și au dat
21.13
1 Cron. 6.57
copiilor lui Aaron preotul, cetatea de scăpare pentru ucigaș Hebronul
21.13
Cap. 15.54;
cu împrejurimile sale și Libna
21.13
Cap. 15.42.
cu împrejurimile sale 14și Iatirul
21.14
Cap. 15.48.
cu împrejurimile sale și Eștemoa
21.14
Cap. 15.50.
cu împrejurimile sale 15și Holonul
21.15
1 Cron. 6.58
cu împrejurimile sale și Debirul
21.15
Cap. 15.49.
cu împrejurimile sale 16și Ainul
21.16
1 Cron. 6.59
cu împrejurimile sale și Iuta
21.16
Cap. 15.55.
cu împrejurimile sale, Bet‐Șemeșul
21.16
Cap. 10.
cu împrejurimile sale: nouă cetăți din aceste două seminții. 17Și din seminția lui Beniamin: Gabaonul
21.17
Cap. 18.25.
cu împrejurimile sale și Gheba
21.17
Cap. 18.24.
cu împrejurimile sale, 18și Anatotul cu împrejurimile sale și Almonul
21.18
1 Cron. 6.60
cu împrejurimile sale: patru cetăți. 19Toate cetățile copiilor lui Aaron preotul erau: treisprezece cetăți cu împrejurimile lor. 20Și familiilor copiilor lui Chehat, Leviții
21.20
Vers. 5.
, rămași din copiii lui Chehat, cetățile din sorțul lor au fost din seminția lui Efraim. 21Și le‐au dat cetatea de scăpare pentru ucigaș Sihemul
21.21
Cap. 20.7.
cu împrejurimile sale în muntele lui Efraim și Ghezerul cu împrejurimile sale, 22și Chibțaimul cu împrejurimile sale și Bet‐Horonul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 23Și din seminția lui Dan: Elteche cu împrejurimile sale și Ghibetonul cu împrejurimile sale, 24și Aialonul cu împrejurimile sale și Gat‐Rimonul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 25Și din jumătatea seminției lui Manase: Taanacul cu împrejurimile sale și Gat‐Rimonul cu împrejurimile sale: două cetăți. 26Toate cetățile erau zece cu împrejurimile lor pentru familiile copiilor lui Chehat care au rămas. 27Și copiilor
21.27
Vers. 6.
lui Gherșon din familiile leviților din jumătatea seminției lui Manase au dat cetatea de scăpare pentru ucigaș: Golanul
21.27
Cap. 20.8.
în Basan cu împrejurimile sale și Beeștra cu împrejurimile sale: două cetăți. 28Și din seminția lui Isahar: Chișionul cu împrejurimile sale, Dabratul cu împrejurimile sale, 29Iarmutul cu împrejurimile sale, En‐Ganimul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 30Și din seminția lui Așer: Mișealul cu împrejurimile sale, Abdonul cu împrejurimile sale, 31Helcatul cu împrejurimile sale: și Rehobul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 32Și din seminția lui Neftali, cetatea de scăpare pentru ucigaș: Chedeșul
21.32
Cap. 20.7.
în Galileea cu împrejurimile sale și Hamot‐Dorul cu împrejurimile sale și Cartanul cu împrejurimile sale: trei cetăți. 33Toate cetățile gherșoniților după familiile lor erau treisprezece cetăți cu împrejurimile lor. 34Și familiilor copiilor lui Merari, celor
21.34
Vers. 7.
rămași din leviți, le‐au dat din seminția lui Zabulon: Iocneamul cu împrejurimile sale, Carta cu împrejurimile sale, 35Dimna cu împrejurimile sale, Nahalalul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 36Și din seminția lui Ruben: Bețerul
21.36
Cap. 20.8.
cu împrejurimile sale și Iahța cu împrejurimile sale. 37Chedemotul cu împrejurimile sale și Mefaatul cu împrejurimile sale: patru cetăți. 38Și din seminția lui Gad, cetatea de scăpare pentru ucigaș: Ramotul
21.38
Cap. 20.8.
în Galaad cu împrejurimile sale și Mahanaimul cu împrejurimile sale, 39Hesbonul cu împrejurimile sale și Iaezerul cu împrejurimile sale: peste tot patru cetăți. 40Toate cetățile copiilor lui Merari, care au rămas din familiile leviților, după familiile lor și sorțul lor, erau douăsprezece cetăți. 41Toate
21.41
Num. 35.7
cetățile leviților, în mijlocul stăpânirii copiilor lui Israel, au fost patruzeci și opt de cetăți cu împrejurimile lor. 42Cetățile acestea aveau fiecare împrejurimi împrejurul său: așa erau toate cetățile acestea.

Făgăduința împlinită

43Și Domnul a dat lui Israel toată țara

21.43
Gen. 13.15
15.18
26.3
28.4,13
, pe care jurase s‐o dea părinților lor, și au stăpânit‐o și au locuit în ea. 44Și Domnul
21.44
Cap. 11.23;
le‐a dat odihnă de jur împrejur, potrivit cu tot ce jurase părinților lor, și din toți vrăjmașii lor n‐a stat un om
21.44
Deut. 7.24
înaintea lor: Domnul a dat pe toți vrăjmașii lor în mâna lor. 45N‐a căzut niciun
21.45
Cap. 23.14.
cuvânt din toate cuvintele bune, pe care le vorbise Domnul către casa lui Israel; toate s‐au întâmplat.

22

Cele trei seminții și jumătate trimise acasă

221Atunci Iosua a chemat pe rubeniți și pe gadiți și jumătatea seminției lui Manase, 2și le‐a zis: Voi ați păzit tot

22.2
Num. 32.20Deut. 3.18
ce v‐a poruncit Moise, robul Domnului, și
22.2
Cap. 1.16, 17.
ați ascultat de glasul meu în tot ce v‐am poruncit. 3N‐ați părăsit pe frații voștri în aceste multe zile până în ziua de astăzi și ați păzit ce este de păzit din porunca Domnului Dumnezeului vostru. 4Și acum Domnul Dumnezeul vostru a dat odihnă fraților voștri, după cum le‐a vorbit. Și acum întoarceți‐vă și mergeți în corturile voastre, în țara pe care o aveți în stăpânire, pe
22.4
Num. 32.33Deut. 29.8
care v‐a dat‐o Moise, robul Domnului, dincolo de Iordan. 5Numai
22.5
Deut. 6.6,17
11.22
, luați aminte foarte mult să faceți porunca și legea pe care v‐a poruncit‐o Moise, robul Domnului, ca să
22.5
Deut. 10.12
iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru și să umblați în toate căile lui și să păziți poruncile lui și să vă lipiți de el și să‐i slujiți cu toată inima voastră și cu tot sufletul vostru. 6Și Iosua i‐a binecuvântat
22.6
Gen. 47.7Ex. 39.432 Sam. 6.18Lc. 24.50
și le‐a dat drumul și ei s‐au dus la corturile lor. 7Și jumătății din seminția lui Manase Moise îi dăduse moștenire în Basan și celeilalte
22.7
Cap. 17.5.
jumătăți Iosua îi dăduse între frații lor, dincoace de Iordan spre apus. Și când le‐a dat drumul Iosua la corturile lor, i‐a și binecuvântat, 8și le‐a vorbit zicând: Vă întoarceți la corturile voastre cu multe avuții și cu turme foarte multe și cu argint și cu aur și cu aramă și cu fier și cu veșminte foarte multe; împărțiți
22.8
Num. 31.271 Sam. 30.24
prada vrăjmașilor voștri cu frații voștri. 9Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad și jumătatea seminției lui Manase s‐au întors și s‐au dus de la copiii lui Israel din Silo, care este în țara Canaan, ca să meargă în țara Galaad
22.9
Num. 32.1,26,29
, în țara pe care o aveau în stăpânire, pe care au stăpânit‐o după cuvântul Domnului prin Moise.

Ei zidesc un altar

10Și au venit în ținuturile Iordanului, care sunt în țara Canaan și copiii lui Ruben, copiii lui Gad și jumătatea seminției lui Manase au zidit acolo un altar lângă Iordan, un altar mare la vedere. 11Și copiii lui Israel au auzit

22.11
Deut. 13.12Jud. 20.12
zicând: Iată copiii lui Ruben, copiii lui Gad și jumătate din seminția lui Manase au zidit un altar în fața țării Canaan, în ținuturile Iordanului, în latura copiilor lui Israel. 12Și când au auzit copiii lui Israel, toată adunarea
22.12
Jud. 20.1
copiilor lui Israel s‐a strâns la Silo ca să meargă să se războiască cu ei. 13Și copiii lui Israel au trimis
22.13
Deut. 13.14Jud. 20.12
la copiii lui Ruben și la copiii lui Gad și la jumătatea seminției lui Manase în țara Galaad pe Fineas
22.13
Ex. 6.25Num. 25.7
, fiul lui Eleazar preotul, 14și zece mai mari cu el, câte un mai mare de fiecare casă părintească din toate semințiile lui Israel și fiecare din ei era cap
22.14
Num. 1.4
al unei case părintești între miile lui Israel. 15Și au venit la copiii lui Ruben, la copiii lui Gad și la jumătatea seminției lui Manase în țara Galaad și le‐au vorbit zicând: 16Așa zice toată adunarea Domnului: Ce păcat ați făcut împotriva Dumnezeului lui Israel, ca să vă abateți astăzi de la urmarea Domnului, zidindu‐vă un altar ca să vă răsculați
22.16
Lev. 17.8,9Deut. 12.13,14
astăzi împotriva Domnului? 17Prea puțin ne este oare fărădelegea din Peor
22.17
Num. 25.3,4Deut. 4.3
de care nu suntem curățiți până în ziua de astăzi, deși a fost o rană în adunarea Domnului? 18Și astăzi vă abateți de pe urmarea Domnului, și va fi așa: dacă astăzi vă răsculați împotriva Domnului, mâine el se va mânia
22.18
Num. 16.22
pe toată adunarea lui Israel. 19Însă dacă țara care este în stăpânirea voastră este necurată, treceți în țara care este stăpânirea Domnului unde locuiește locașul
22.19
Cap. 18.1.
Domnului, și luați stăpânire între noi; dar nu vă răsculați împotriva Domnului și nu vă răsculați împotriva noastră, zidindu‐vă un altar afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru. 20Oare n‐a păcătuit Acan
22.20
Cap. 7.1, 5.
, fiul lui Zerah, în lucrul sortit nimicirii? Și a căzut mânia peste toată adunarea lui Israel, și n‐a pierit singur în nelegiuirea lui.

Apărarea lor

21Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad și jumătatea seminției lui Manase au răspuns și au zis capilor miilor lui Israel: 22Dumnezeul dumnezeilor, Domnul Dumnezeul

22.22
Deut. 10.17
dumnezeilor, Domnul știe
22.22
1 Reg. 8.39Iov 10.7
23.10Ps. 44.21
139.1,2Ier. 12.32 Cor. 11.11,31
și Israel însuși va ști; dacă din răscoală, sau din păcat împotriva Domnului, (nu ne mântui în ziua aceasta!) 23ne‐am zidit un altar ca să ne abatem de pe urma Domnului și să aducem pe el ardere de tot și daruri de mâncare, sau ca să aducem pe el jertfe de pace, însuși Domnul s‐o ceară
22.23
Deut. 18.191 Sam. 20.16
înapoi. 24Și dacă n‐am făcut‐o de frica acestui lucru, zicând: Mâine copiii voștri vor vorbi copiilor noștri, zicând: Ce aveți voi a face cu Domnul Dumnezeul lui Israel? 25Domnul a pus Iordanul ca hotar între noi și între voi, copii ai lui Ruben și copii ai lui Gad, n‐aveți parte în Domnul! Și așa copiii voștri vor face pe copiii noștri să înceteze să se teamă de Domnul. 26Și noi am zis: Să ne punem acum pe lucru ca să zidim un altar nu pentru ardere de tot, nici pentru jertfă, 27ci ca
22.27
Gen. 31.48
mărturie între noi și între voi și între neamurile noastre după noi, ca să facem slujba
22.27
Deut. 12.5,6,11,12,17,18,26,27
Domnului înaintea lui cu arderile de tot ale noastre și cu jertfele noastre și cu darurile noastre de pace, ca copiii voștri să nu zică mâine copiilor noștri: Voi n‐aveți parte în Domnul! 28Și am zis: Dacă va fi ca mâine ei să zică așa către noi și către neamurile noastre, vom zice: Iată chipul altarului Domnului, pe care l‐au făcut părinții noștri, nu pentru ardere de tot, nici pentru jertfă, ci ca mărturie între noi și între voi! 29Departe de noi să ne răsculăm împotriva Domnului și să ne abatem astăzi de pe urma Domnului prin zidirea
22.29
Deut. 12.13,14
unui altar pentru arderi de tot, pentru daruri de mâncare și pentru jertfe, afară de altarul Domnului Dumnezeului nostru care este înaintea locașului său. 30Și Fineas preotul și mai marii adunării și capii miilor lui Israel, care erau cu el, când au auzit cuvintele, pe care le‐au vorbit copiii lui Ruben și copiii lui Gad și copiii lui Manase, a fost bine în ochii lor. 31Și Fineas, fiul lui Eleazar preotul, a zis copiilor lui Ruben și copiilor lui Gad și copiilor lui Manase: Astăzi cunoaștem că Domnul este în mijlocul
22.31
Lev. 26.11,122 Cron. 15.2
nostru, fiindcă n‐ați făcut păcatul acesta împotriva Domnului: ați scăpat pe copiii lui Israel din mâna Domnului. 32Și Fineas, fiul lui Eleazar preotul, și mai marii s‐au întors de la copiii lui Ruben și de la copiii lui Gad, din țara Galaad în țara Canaan la copiii lui Israel și le‐au adus vorbă. 33Și lucrul a fost bun în ochii copiilor lui Israel și copiii lui Israel au binecuvântat
22.33
1 Cron. 29.20Neem. 8.6Dan. 2.19Lc. 2.28
pe Dumnezeu și nu mai ziceau să se suie cu război împotriva lor să prăpădească țara în care locuiau copiii lui Ruben și copiii lui Gad. 34Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad au numit altarul Ed, căci, au zis ei, el este martor între noi că Domnul este Dumnezeu.

23

Sfaturile lui Iosua

231Și a fost așa: la multe zile după ce Domnul a dat

23.1
Cap. 21.44;
odihnă lui Israel de toți vrăjmașii săi de jur împrejur și Iosua era bătrân
23.1
Cap. 13.1.
, înaintat în zile, 2Iosua a chemat
23.2
Deut. 31.281 Cron. 28.1
pe tot Israelul, pe bătrânii lor și pe capii lor și pe judecătorii lor și pe dregătorii lor și le‐a zis: Eu am îmbătrânit, sunt înaintat în zile. 3Și ați văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul
23.3
Ex. 14.14
vostru tuturor neamurilor acestora pentru voi. Căci Domnul Dumnezeul vostru s‐a luptat pentru voi. 4Iată eu v‐am
23.4
Cap. 13.2, 6;
împărțit prin sorț spre moștenire, după semințiile voastre, aceste neamuri rămase de la Iordan, cu toate neamurile pe care le‐am stârpit până la marea cea mare spre apusul soarelui. 5Și Domnul Dumnezeul
23.5
Ex. 23.30
33.2
34.11Deut. 11.23
vostru, el însuși le va izgoni dinaintea voastră și le va alunga dinaintea voastră și veți stăpâni țara lor, cum
23.5
Num. 33.53
v‐a vorbit Domnul Dumnezeul vostru. 6Îmbărbătați‐vă deci foarte mult
23.6
Cap. 1.7.
ca să păziți și să faceți tot ce este scris în cartea legii lui Moise, ca să nu vă
23.6
Deut. 5.32
28.14
abeteți, de la ea, nici la dreapta nici la stânga, 7ca să nu
23.7
Ex. 23.33Deut. 7.2,3Prov. 4.14Ef. 5.11
intrați printre aceste neamuri care au rămas între voi și să nu pomeniți
23.7
Ex. 23.13Ps. 16.4Ier. 5.7Țef. 1.5Num. 32.24
numele dumnezeilor lor, nici să vă jurați pe ei, nici să le slujiți și nici să vă plecați lor, 8ci să vă lipiți
23.8
Deut. 10.20
11.22
13.4
de Domnul Dumnezeul vostru, cum ați făcut până în ziua de astăzi. 9Căci Domnul
23.9
Deut. 11.23
a izgonit dinaintea voastră neamuri mari și puternice și cât pentru voi, nimeni
23.9
Cap. 1.5.
n‐a putut să vă stea înainte până în ziua de astăzi. 10Unul
23.10
Lev. 26.8Deut. 32.30Jud. 3.31
15.152 Sam. 23.8
singur dintre voi urmărește o mie, căci Domnul Dumnezeul vostru se luptă pentru voi, cum
23.10
Ex. 14.14
23.27Deut. 3.22
v‐a vorbit. 11Luați mult aminte
23.11
Cap. 22.5.
deci la sufletele voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. 12Căci dacă veți
23.12
Evr. 10.38,392 Pet. 2.20,21
da înapoi în vreun fel și vă veți lipi de rămășița acestor neamuri, de cele care rămân între voi, și vă veți încuscri și vă veți amesteca cu ei
23.12
Deut. 7.3
și ei cu voi, 13să știți hotărât că Domnul
23.13
Jud. 2.3
Dumnezeul vostru nu va mai alunga aceste neamuri dinaintea voastră, și
23.13
Ex. 23.33Num. 33.55Deut. 7.161 Reg. 11.4
vă vor fi lațuri și curse și un bici în coastele voastre și spini în ochii voștri până veți pieri din această țară bună, pe care v‐a dat‐o Domnul Dumnezeul vostru. 14Și iată astăzi mă duc
23.14
1 Reg. 2.2Evr. 9.27
pe calea întregului pământ, și știți în toată inima voastră și în tot sufletul vostru că n‐a căzut niciun cuvânt din toate cuvintele bune pe care le‐a vorbit Domnul Dumnezeul vostru despre voi. Toate vi s‐au întâmplat, un singur cuvânt din ele n‐a
23.14
Cap. 21.45.
căzut. 15Și va fi așa: după
23.15
Deut. 28.63
cum orice cuvânt bun pe care vi l‐a vorbit Domnul Dumnezeul vostru a venit asupra voastră, tot așa Domnul va face să vină asupra voastră orice cuvânt rău
23.15
Lev. 26.16Deut. 28.1,15
până vă va prăpădi de pe acest pământ bun, pe care vi l‐a dat Domnul Dumnezeul vostru. 16Când veți călca legământul Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi l‐a poruncit, și veți merge și veți sluji altor dumnezei și vă veți pleca lor, atunci mânia Domnului se va aprinde împotriva voastră și veți fi pierduți repede din această țară bună pe care v‐a dat‐o el.