Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Iosua adună poporul și înnoiește legământul

241Și Iosua a adunat toate semințiile lui Israel la Sihem

24.1
Gen. 35.4
și a chemat
24.1
Cap. 23.2.

pe bătrânii lui Israel și pe capii lor și pe judecătorii lor și pe dregătorii lor și s‐au înfățișat
24.1
1 Sam. 10.19
înaintea lui Dumnezeu. 2Și Iosua a zis către tot poporul: Așa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Părinții voștri, Terah, tatăl lui Avraam și tatăl lui Nahor, au locuit în vechime dincolo de Râu
24.2
Gen. 11.26,31
și au slujit
24.2
Gen. 31.53
altor dumnezei. 3Și am
24.3
Gen. 12.1Fapte. 7.2,3
luat pe tatăl vostru Avraam de dincolo de Râu și l‐am purtat prin țara Canaan și i‐am înmulțit sămânța și i‐am
24.3
Gen. 21.2,3Ps. 127.3
dat pe Isaac. 4Și lui Isaac i‐am dat pe Iacov
24.4
Gen. 25.24,25,26
și pe Esau; și lui Esau
24.4
Gen. 36.8Deut. 2.5
am dat muntele Seir ca să‐l stăpânească; și Iacov
24.4
Gen. 46.1,6Fapte. 7.15
și fiii săi s‐au coborât în Egipt. 5Și am trimis
24.5
Ex. 3.10
pe Moise și pe Aaron și am bătut
24.5
Ex. 7
8
9
10
12
Egiptul cu răni după cum a făcut în mijlocul lor și după aceea v‐am scos. 6Și am scos
24.6
Ex. 12.37,51
pe părinții voștri din Egipt și ați venit
24.6
Ex. 14.2
la mare, și egiptenii
24.6
Ex. 14.9
au urmărit pe părinții voștri cu care și călăreți până la Marea‐Roșie. 7Și au strigat
24.7
Ex. 14.10
către Domnul și el a pus
24.7
Ex. 14.20
întuneric între voi și între egipteni, și a făcut să vină
24.7
Ex. 14.27,28
marea asupra lor și i‐a acoperit, și ochii
24.7
Deut. 4.34
29.2
voștri au văzut ce am făcut în Egipt. Și ați rămas în pustie multe zile
24.7
Cap. 5.6.

. 8Și v‐am adus în țara Amoriților, care locuiesc dincolo de Iordan și s‐au luptat
24.8
Num. 21.21,33Deut. 2.32
3.1
cu voi și i‐am dat în mâna voastră, și le‐ați stăpânit țara și i‐am stârpit dinaintea voastră. 9Și Balac
24.9
Jud. 11.25
, fiul lui Țipor, împăratul Moabului, s‐a sculat și s‐a războit împotriva lui Israel, și a trimis și a chemat
24.9
Num. 22.5Deut. 23.4
pe Balaam, fiul lui Beor, ca să vă blesteme. 10Dar n‐am voit
24.10
Deut. 23.5
să ascult pe Balaam și el v‐a
24.10
Num. 23.11,20
24.10
binecuvântat lămurit, și v‐am scăpat din mâna lui. 11Și ați trecut
24.11
Cap. 3.14, 17;
4.10,11,12
Iordanul și ați venit la Ierihon. Și stăpânitorii Ierihonului, amoritul și ferezitul și cananitul și hetitul și ghirgasitul și hevitul și iebusitul s‐au luptat
24.11
Cap. 6.1;
10.1
11.1
împotriva voastră și i‐am dat în mâna voastră. 12Și am trimis
24.12
Ex. 23.28Deut. 7.20
înaintea voastră viespea bondărească și i‐a gonit dinaintea voastră, ca pe cei doi împărați ai Amoriților, nu cu sabia
24.12
Ps. 44.3,6
ta, nici cu arcul tău. 13Și v‐am dat o țară pentru care nu voi v‐ați ostenit, și cetăți
24.13
Deut. 6.10,11
pe care nu voi le‐ați zidit, și locuiți în ele; voi mâncați din vii și măslini, pe care nu i‐ați sădit. 14Și acum, temeți‐vă
24.14
Deut. 10.121 Sam. 12.21
de Domnul și slujiți‐i în desăvârșire
24.14
Gen. 17.1
20.5Deut. 18.13Ps. 119.12 Cor. 1.12Ef. 6.21
și în adevăr și depărtați
24.14
Vers. 2, 23.
Lev. 17.7Ezec. 20.18
dumnezeii cărora au slujit părinții voștri dincolo de Râu și în
24.14
Ezec. 20.7,8
23.3
Egipt și slujiți Domnului. 15Și dacă este rău în ochii voștri să slujiți Domnului
24.15
Rut 1.151 Reg. 18.21Ezec. 20.39In. 6.67
, alegeți‐vă astăzi cui voiți să slujiți: sau dumnezeilor
24.15
Vers. 17.

cărora au slujit părinții voștri care erau dincolo de Râu, sau dumnezeilor
24.15
Ex. 23.24,32,33
31.15Deut. 13.7
29.18Jud. 6.10
amoriților în a căror țară locuiți. Dar
24.15
Gen. 18.19
eu și casa mea vom sluji Domnului. 16Și poporul a răspuns, zicând: Departe de noi să părăsim pe Domnul ca să slujim altor dumnezei. 17Căci Domnul Dumnezeul nostru, el ne‐a scos pe noi și pe părinții noștri din țara Egiptului, din casa de robie, și el a făcut acele mari semne înaintea ochilor noștri și ne‐a păzit în toată calea pe care am mers, și în mijlocul tuturor popoarelor prin care am trecut. 18Și Domnul a gonit toate popoarele dinaintea noastră și pe amorit care locuia în țară. Deci și noi vom sluji Domnului, căci el este Dumnezeul nostru. 19Și Iosua a zis poporului: Nu
24.19
Mat. 6.24
veți putea sluji Domnului, căci el este un Dumnezeu
24.19
Lev. 19.21 Sam. 6.20Ps. 99.5,9Is. 5.16
sfânt; este un Dumnezeu
24.19
Ex. 20.5
gelos; nu
24.19
Ex. 23.21
va ierta fărădelegile voastre și păcatele voastre. 20Dacă
24.20
1 Cron. 28.92 Cron. 15.2Ezra 8.22Is. 1.28
65.11,12Ier. 17.13
veți părăsi pe Domnul și veți sluji unor dumnezei străini, atunci se va
24.20
Cap. 23.15.
Is. 63.10Fapte. 7.42
întoarce și vă va face rău și vă va nimici după ce v‐a făcut bine. 21Și poporul a zis lui Iosua: Nu, căci vom sluji Domnului. 22Și Iosua a zis poporului: Voi sunteți martori împotriva voastră înșivă că v‐ați ales
24.22
Ps. 119.173
pe Domnul ca să‐i slujiți. Și au zis: Suntem martori! 23Și acum depărtați
24.23
Vers. 14.
Gen. 35.2Jud. 10.161 Sam. 7.3
dumnezeii străini, care sunt în mijlocul vostru și plecați‐vă inima Domnului Dumnezeului lui Israel. 24Și poporul a zis lui Iosua: Vom sluji Domnului Dumnezeului nostru și vom asculta de glasul lui. 25Și Iosua a făcut legământ
24.25
Ex. 15.252 Reg. 11.17
cu poporul în ziua aceea și i‐a pus o orânduire și o judecată în
24.25
Vers. 26.

Sihem. 26Și Iosua a scris
24.26
Deut. 31.24
aceste cuvinte în cartea legii lui Dumnezeu, și a luat o
24.26
Jud. 9.6
piatră mare și a pus‐o
24.26
Gen. 28.18
acolo sub
24.26
Gen. 35.4
stejarul care era lângă locașul sfințit al Domnului. 27Și Iosua a zis către tot poporul: Iată această piatră va fi martoră
24.27
Gen. 31.48,52Deut. 31.19,21,26
împotriva noastră, căci a auzit
24.27
Deut. 32.1
toate cuvintele Domnului, pe care le‐a vorbit cu noi, și va fi martoră împotriva voastră ca să nu vă lepădați de Dumnezeul vostru. 28Și Iosua
24.28
Jud. 2.6
a dat drumul poporului, fiecăruia la moștenirea sa.

Moartea lui Iosua și a lui Eleazar

29Și a fost așa: după aceste

24.29
Jud. 2.8
lucruri, Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit de o sută zece ani. 30Și l‐au înmormântat în hotarul moștenirii sale în Timnat‐Serah
24.30
Cap. 19.50.
Jud. 2.9
, care este în muntele lui Efraim, în partea de miazănoapte a muntelui Gaaș. 31Și Israel
24.31
Jud. 2.7
a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua și în toate zilele bătrânilor, ale căror zile s‐au lungit după Iosua și care
24.31
Deut. 11.2
31.13
cunoscuseră toate lucrările Domnului, pe care le făcuse pentru Israel. 32Și au înmormântat la Sihem oasele
24.32
Gen. 50.25Ex. 13.19
lui Iosif, pe care copiii lui Israel le‐au adus din Egipt, în partea țarinei, pe care o cumpărase
24.32
Gen. 33.19
Iacov de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesite; și ea a ajuns moștenirea copiilor lui Iosif. 33Și Eleazar, fiul lui Aaron, a murit și l‐au înmormântat pe dealul lui Fineas, fiul său, care i se dăduse în ținutul muntos
24.33
Ex. 6.25Jud. 20.28
al lui Efraim.