Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Iuda, rob al lui Isus Hristos și frate

1.1
Lc. 6.6Fapte. 1.13
al lui Iacov: celor
1.1
Rom. 1.7
chemați, care sunt iubiți în Dumnezeu Tatăl și păstrați
1.1
In. 17.11,12,151 Pet. 1.5
pentru Isus Hristos: 2Milă vouă și pacea
1.2
1 Pet. 1.22 Pet. 1.2
și iubirea să fie înmulțite.

Împotriva celor nelegiuiți

3Preaiubiților, când îmi puneam toată silința să vă scriu despre mântuirea

1.3
Tit 1.4
noastră de obște, am avut nevoie să vă scriu îndemnându‐vă ca
1.3
Fil. 1.271 Tim. 1.18
6.122 Tim. 1.13
4.7
să luptați pentru credința încredințată sfinților odată pentru totdeauna. 4Căci
1.4
Gal. 2.42 Pet. 2.1
s‐au furișat printre voi unii oameni care de mult sunt scriși
1.4
Rom. 9.21,221 Pet. 2.8
mai dinainte pentru această judecată, necucernici, schimbând
1.4
2 Pet. 2.10
harul
1.4
Tit 2.11Evr. 12.15
Dumnezeului nostru în destrăbălare și tăgăduind
1.4
Tit 1.162 Pet. 2.11 In. 2.22
pe singurul nostru Stăpân și Domn, Isus Hristos. 5Voiesc dar să vă aduc aminte, fiindcă știți toate odată pentru totdeauna, că Domnul
1.5
1 Cor. 10.9
, după ce a mântuit pe popor din Egipt, în urmă a
1.5
Num. 14.29,37
26.64Ps. 106.26Evr. 3.17,19
pierdut pe cei ce
1.5
In. 8.44
n‐au crezut. 6Și pe
1.6
2 Pet. 2.4
îngerii care nu și‐au
1.6
Ap. 20.10
păzit obârșia, ci și‐au părăsit locuința, i‐a păstrat în veșnice legături sub întuneric pentru judecata zilei celei mari. 7După cum Sodoma
1.7
Gen. 19.24Deut. 29.232 Pet. 2.6
și Gomora și cetățile dimprejurul lor, fiindcă s‐au dat de tot la curvie în același chip ca aceștia și au mers după carne străină, stau înainte ca dovadă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. 8Totuși
1.8
2 Pet. 2.10
asemenea și aceștia în visările lor pângăresc carnea și disprețuiesc stăpânirea și hulesc
1.8
Ex. 22.28
slavele. 9Dar Mihail
1.9
Dan. 10.13
12.1Ap. 12.7
arhanghelul, când pricindu‐se cu diavolul se certa pentru trupul lui Moise, nu îndrăznea
1.9
2 Pet. 2.11
să aducă o judecată de hulă împotriva lui, ci a zis: Domnul să te certe
1.9
Zah. 3.2
. 10Aceștia
1.10
2 Pet. 2.12
însă hulesc cele ce nu știu: și se strică în cele ce știu din fire, ca dobitoacele fără minte. 11Vai de ei! pentru că au umblat în calea lui
1.11
Gen. 4.51 In. 3.12
Cain și s‐au dat
1.11
Num. 22.7,212 Pet. 2.15
cu totul în rătăcirea lui Balaam pentru o plată, și au pierit în împotrivirea cu vorba
1.11
Num. 16.1
a lui Core! 12Aceștia sunt
1.12
2 Pet. 2.13
niște stânci ascunse în mesele
1.12
1 Cor. 11.21
voastre de iubire, când ospătează cu voi, păstori care se pasc fără teamă pe ei înșiși; nori
1.12
Prov. 25.142 Pet. 2.17
fără apă, mânați
1.12
Ef. 4.14
înainte de vânturi; pomi tomnatici fără rod, de două ori morți, dezrădăcinați
1.12
Mat. 15.13
; 13valuri
1.13
Is. 57.20
năbădăioase ale mării, spumegându‐și
1.13
Fil. 3.19
rușinile lor; stele rătăcitoare, pentru care
1.13
2 Pet. 2.17
este păstrată negura întunericului în veac. 14Dar și Enoh, al
1.14
Gen. 5.18
șaptelea de la Adam, a prorocit despre aceștia zicând: Iată a venit
1.14
Deut. 33.2Dan. 7.10Zah. 14.5Mat. 25.312 Tes. 1.7Ap. 1.7
Domnul cu sfintele sale zecimi de mii, 15ca să facă judecată împotriva tuturor și să dovedească pe toți necucernicii vinovați de toate lucrările
1.15
1 Sam. 2.3Ps. 31.18
94.4Mal. 3.13
lor de necucernicie pe care le‐au făcut cu necucernicie, și de cuvintele aspre pe care le‐au vorbit împotriva lui păcătoșii necucernici. 16Aceștia sunt cârtitori, nemulțumiți de soarta lor, deși umblă după poftele lor (și gura
1.16
2 Pet. 2.18
lor vorbește cuvinte umflate), deși se uită
1.16
Prov. 28.21Iac. 2.1,9
cu mirare la fețele oamenilor pentru folosul lor. 17Voi însă
1.17
2 Pet. 3.2
, preaiubiților, aduceți‐vă aminte de cuvintele zise mai dinainte de către apostolii Domnului nostru Isus Hristos, 18cum vă spuneau: În vremea de pe urmă vor
1.18
1 Tim. 4.12 Tim. 3.1
4.32 Pet. 2.1
3.3
fi batjocoritori umblând după poftele lor necucernice. 19Aceștia sunt cei ce
1.19
Prov. 18.1Ezec. 14.7Osea 4.14
9.10Evr. 10.25
se despart, sufletești
1.19
1 Cor. 2.14Iac. 3.15
, neavând Duhul.

Îndemn și laudă

20Dar voi, preaiubiților, zidindu‐vă

1.20
Col. 2.71 Tim. 1.4
pe credința voastră preasfântă, rugându‐vă
1.20
Rom. 8.26Ef. 6.18
prin Duhul Sfânt, 21păstrați‐vă în iubirea lui Dumnezeu, așteptând
1.21
Tit 2.132 Pet. 3.12
mila Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică. 22Și pe unii îndoielnici mustrați‐i, 23iar pe alții mântuiți‐i
1.23
Rom. 11.141 Tim. 4.16
smulgându‐i
1.23
Amos 4.11Zah. 3.21 Cor. 3.15
din foc, iar de alții fie‐vă milă cu temere, urând chiar cămașa
1.23
Zah. 3.4,5Ap. 3.4
mânjită de carne. 24Iar
1.24
Rom. 16.25Ef. 3.20
celui ce poate să
1.24
Col. 1.22
vă păzească de poticnire și să vă pună înaintea slavei lui desăvârșiți în nespusă bucurie, 25singurului
1.25
Rom. 16.271 Tim. 1.17
2.3
Dumnezeu Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos Domnul nostru, fie slavă, măreție, tărie și stăpânire mai înainte de tot veacul și acum și în toate veacurile! Amin.