Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Galileenii măcelăriți de Pilat

131Și în aceeași vreme erau de față unii care i‐au adus știre despre galileenii al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. 2Și Isus a răspuns și le‐a zis: Vi se pare oare că galileenii aceștia au fost mai păcătoși decât toți galileenii pentru că au sufierit acestea? 3Eu vă spun: Nu; ci dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri la fel. 4Sau acei optsprezece peste care a căzut turnul în Siloam și i‐a omorât, vi se pare oare că ei au fost mai datornici decât toți oamenii care locuiesc în Ierusalim? 5Eu vă spun: Nu; ci dacă nu vă veți pocăi, toți veți pieri tot așa.

Pilda smochinului neroditor

6Și a spus pilda aceasta: Cineva

13.6
Is. 5.2Mat. 21.19
avea un smochin sădit în via sa. Și a venit și a căutat rod în el și n‐a găsit. 7Și a zis către vier: Iată, trei ani de când vin și caut rod în acest smochin și nu găsesc; taie‐l; pentru ce prinde și pământul fără folos? 8Iar el răspunzând îi zice: Doamne, lasă‐l și anul acesta, până când voi săpa împrejurul lui și‐l voi gunoi. 9Și dacă va face rod în viitor, bine; iar dacă nu, îl vei tăia.

Vindecarea unei femei gârbove

10Și‐i învăța într‐una din sinagogi în Sabat. 11Și iată o femeie care avea un duh de neputință de optsprezece ani și era gârbovită și nu putea nicidecum să se ridice în sus. 12Și când a văzut‐o Isus, a chemat‐o și i‐a zis: Femeie, ești dezlegată de neputința ta. 13Și a

13.13
Mc. 16.18Fapte. 9.17
pus mâinile peste ea și îndată s‐a îndreptat în sus și slăvea pe Dumnezeu. 14Iar mai marele sinagogei, mâniindu‐se că Isus tămăduise în Sabat, a răspuns și zicea gloatei: Sunt șase
13.14
Ex. 20.9
zile în care trebuie să lucreze omul: deci veniți și tămăduiți‐vă în ele și nu
13.14
Mat. 12.10Mc. 3.214.3
în ziua Sabatului. 15Dar Domnul i‐a răspuns și a zis: Fățarnicilor, fiecare
13.15
Cap. 14.5.

dintre voi în Sabat oare nu‐și dezleagă boul său sau măgarul său de la iesle și‐l duce și‐l adapă? 16Iar această femeie care
13.16
Cap. 19.9.

este o fiică a lui Avraam pe care Satana o legase, iată de optsprezece ani, nu trebuia să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului? 17Și pe când zicea el acestea, potivnicii lui se rușinau toți și toată gloata se bucura de toate lucrurile slăvite care erau făcute de el.

Pilda grăuntelui de muștar și a aluatului

18Deci

13.18
Mat. 13.31Mc. 4.30
zicea: Cu ce este asemenea Împărăția lui Dumnezeu și cu ce o voi asemăna? 19Este asemenea unui grăunte de muștar pe care un om l‐a luat și l‐a aruncat în grădina sa și a crescut și s‐a făcut copac și păsările cerului au locuit în ramurile lui. 20Și iarăși a zis: Cu ce voi asemăna Împărăția lui Dumnezeu? 21Este asemenea unui aluat pe care o femeie l‐a luat și l‐a ascuns în trei măsuri de făină până s‐a dospit tot.

Ușa cea strâmtă

22Și

13.22
Mat. 9.35Mc. 6.6
umbla din cetate în cetate și din sat în sat învățându‐i și călătorind la Ierusalim. 23Și un oarecare i‐a zis: Doamne, oare puțini să fie cei ce sunt mântuiți? Și el le‐a zis: 24Luptați‐vă
13.24
Mat. 7.13
ca să intrați pe poarta cea strâmtă; căci mulți,
13.24
In. 7.34
8.21
13.33Rom. 9.31
vă spun, vor căuta să intre și nu vor putea. 25Îndată
13.25
Ps. 32.6Is. 55.6
ce stăpânul casei se va scula și va
13.25
Mat. 25.10
închide ușa și veți începe să stați afară și să bateți la ușă zicând: Doamne,
13.25
Cap. 6.46.

deschide‐ne! și răspunzând el vă va zice: Nu
13.25
Mat. 7.23
25.12
vă știu de unde sunteți! 26Atunci veți începe să ziceți: Noi am mâncat și am băut înaintea ta și ne‐ai învățat în ulițele noastre. 27Și
13.27
Mat. 7.23
25.41
el va zice: Vă spun: Nu vă știu de unde sunteți; depărtați‐vă
13.27
Ps. 6.8Mat. 25.41
de la mine voi toți lucrători ai nedreptății. 28Acolo va
13.28
Mat. 8.12
13.42
24.51
fi plânsul și scrâșnirea dinților, când
13.28
Mat. 8.11
veți vedea pe Avraam și pe Isaac și pe Iacov și pe toți prorocii în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară. 29Și vor veni de la răsărit și de la apus și de la miazănoapte și de la miazăzi și vor sta la masă în Împărăția lui Dumnezeu. 30Și iată
13.30
Mat. 19.30
20.16Mc. 10.31
sunt de cei din urmă care vor fi cei dintâi și sunt de cei dintâi care vor fi cei din urmă.

Nelegiuirile și pedeapsa Ierusalimului

31În același ceas niște farisei s‐au apropiat zicându‐i: Ieși și pleacă de aici pentru că Irod voiește să te omoare. 32Și el le‐a zis: Duceți‐vă și spuneți vulpii acesteia: Iată eu scot afară draci și săvârșesc tămăduiri astăzi și mâine și a treia zi

13.32
Evr. 2.10
sfârșesc. 33Însă trebuie ca să călătoresc astăzi și mâine și în ziua cea următoare pentru că nu se poate să piară un proroc afară din Ierusalim. 34Ierusalime,
13.34
Mat. 23.37
Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine! De câte ori am voit să adun pe copiii tăi după cum își adună pasărea puii sub aripi și n‐ați voit. 35Iată vi
13.35
Lev. 26.31,32Ps. 69.25Is. 1.7Dan. 9.27Mica 3.12
se lasă casa pustie. Și vă spun: Nu mă veți vedea până când veți zice: Binecuvântat
13.35
Ps. 118.26Mat. 21.9Mc. 11.10In. 12.13
este cel ce vine în numele Domnului.