Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31Iar în anul al cincisprezecelea al dregătoriei lui Tiberiu Cezar, fiind dregător al Iudeei Ponțiu Pilat, și tetrarh al Galileei Irod, iar Filip, fratele lui, tetrarh al Ituriei și al ținutului Trahonitei și Lisania tetrarh al Abilenei, 2când

3.2
In. 11.49,51
18.13Fapte. 4.6
erau mari preoți Ana și Caiafa, Cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 3Și
3.3
Mat. 3.1Mc. 1.4
el a venit în tot ținutul din împrejurimile Iordanului propovăduind botezul pocăinței pentru
3.3
Cap. 1.77.

iertarea păcatelor, 4cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia prorocul: Glasul
3.4
Is. 40.3Mat. 3.3Mc. 1.3In. 1.23
unuia care strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui. 5Orice vale va fi umplută și orice munte și orice deal va fi scoborât și cele strâmbe se vor face drepte și cele zgronțuroase căi netede 6și orice
3.6
Ps. 98.2Is. 52.10
carne va vedea mântuirea lui Dumnezeu. 7Deci zicea gloatelor care ieșeau ca să fie botezate de el: Pui
3.7
Mat. 3.7
de năpârci, cine v‐a înștiințat să fugiți de urgia viitoare? 8Faceți deci roade vrednice de pocăință, și nu începeți a zice în voi înșivă: Avem tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să scoale copii lui Avraam. 9Și chiar acum securea stă la rădăcina pomilor; deci
3.9
Mat. 7.19
orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. 10Și gloatele îl întrebau zicând: Ce
3.10
Fapte. 2.37
să facem deci? 11Și el a răspuns și le zicea: Cine
3.11
Cap. 11.41.
2 Cor. 8.14Iac. 2.15,161 In. 3.17
4.20
are două cămăși să împartă celui ce n‐are și cine are de mâncare să facă la fel. 12Și au
3.12
Mat. 21.32
venit și vameși ca să fie botezați și i‐au zis: Învățătorule, ce să facem? 13Și el le‐a zis: Nu
3.13
Cap. 19.8.

stoarceți nimic mai mult peste ce vă este hotărât. 14Și cei ce slujesc în oaste de asemenea îl întrebau zicând: Și noi ce să facem? Și el le‐a zis: Nu asupriți pe nimeni, nu
3.14
Ex. 23.1Lev. 19.11
năpăstuiți pe nimeni și fiți mulțumiți cu lefurile voastre. 15Iar pe când poporul era în așteptare și toți cugetau în inimile lor despre Ioan, nu cumva ar fi el Hristosul, 16Ioan a răspuns zicând tuturor: Eu
3.16
Mat. 3.11
în adevăr vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să‐i dezleg cureaua încălțămintelor: el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc; 17a cărui lopată este în mâna lui, ca să‐și curețe cu totul aria și
3.17
Mica 4.12
să strângă grâul în grânarul lui; iar pleava o va arde în foc nestins.

Închiderea lui Ioan

18Deci multe altele îndemnând, vestea poporului Evanghelia. 19Iar

3.19
Mat. 14.3Mc. 6.17
tetrarhul Irod, fiind mustrat de el pentru Irodiada, nevasta fratelui său, și pentru toate relele pe care le făcuse Irod, 20a adăugat la toate și aceasta, că a închis pe Ioan în închisoare.

Botezul lui Isus

21Și a fost așa: când a fost botezat tot poporul și fiind botezat și Isus

3.21
Mat. 3.13In. 1.32
și rugându‐se, cerul s‐a deschis 22și Duhul Sfânt s‐a pogorât în chip trupesc, ca un porumbel, peste el, și s‐a făcut un glas din cer: Tu ești Fiul meu preaiubit, în tine îmi găsesc plăcerea.

Cartea neamului lui Isus Hristos

23Și Isus însuși, când a început a propovădui era ca

3.23
Num. 4.3,35,39,43,47
de treizeci de ani, fiind, după cum se socotea, fiu
3.23
Mat. 13.55In. 6.42
al lui Iosif, al lui Eli, 24al lui Matat, al lui Levi, al lui Melhi, al lui Ianai, al lui Iosif, 25al lui Matatia, al lui Amos, al lui Naum, al lui Esli, al lui Nagai, 26al lui Maat, al lui Matatia, al lui Semei, al lui Ioseh, al lui Ioda, 27al lui Ioanan, al lui Resa, al lui Zorobabel, al lui Salatiel, al lui Neri, 28al lui Melhi, al lui Adi, al lui Cosam, al lui Elmadam, al lui Er, 29al lui Isus, al lui Eliezer, al lui Iorim, al lui Matat, al lui Levi, 30al lui Simeon, al lui Iuda, al lui Iosif, al lui Ionam, al lui Eliachim, 31al lui Melea, al lui Mena, al lui Matata, al lui Natan,
3.31
Zah. 12.12
al lui
3.31
2 Sam. 5.141 Cron. 3.5
David, 32al
3.32
Rut 4.181 Cron. 2.10
lui Iese, al lui Iobed, al lui Boaz, al lui Salmon, al lui Naason, 33al lui Aminadab, al lui Admin, al lui Arni, al lui Ezrom, al lui Fares, al lui Iuda, 34al lui Iacov, al lui Isaac, al lui Avraam, al
3.34
Gen. 11.24,26
lui Tara, al lui Nahor, 35al lui Seruh, al lui Ragau, al lui Falec, al lui Eber, al lui Sala, 36al
3.36
Gen. 11.12
lui Cainam, al lui Arfaxad, al
3.36
Gen. 5.611.10
lui Sem, al lui Noe, al lui Lameh, 37al lui Matusala, al lui Enoh, al lui Iared, al lui Maleleel, al lui Cainan, 38al lui Enos, al lui Set, al lui Adam, al
3.38
Gen. 5.1,2
lui Dumnezeu.