Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Nașterea lui Isus Hristos

21Și a fost așa: În zilele acelea a ieșit o poruncă de la Cezarul August ca să se înscrie tot pământul locuit. 2Aceasta

2.2
Fapte. 5.37
a fost cea dintâi înscriere făcută pe când era Quirinius dregător al Siriei. 3Și toți se duceau ca să se înscrie, fiecare în cetatea sa. 4Și s‐a suit și Iosif din Galileea, din cetatea
2.4
1 Sam. 16.1,4In. 7.42
Nazaret, în Iudeea, la cetatea lui David, care se numește Betleem, pentru că
2.4
Mat. 1.16
el era din casa și familia lui David; 5ca să se înscrie cu Maria, care era logodită
2.5
Mat. 1.18
cu el, ea fiind grea. 6Și a fost așa: Pe când erau ei acolo, s‐au împlinit zilele ca să nască ea. 7Și a
2.7
Mat. 1.25
născut pe fiul ei întâi născut și l‐a înfășat în scutece și l‐a culcat într‐o iesle, pentru că nu era loc pentru ei în casa de poposire.

Păstorii din Betleem

8Și în acel ținut erau niște păstori stând afară în câmp și păzind strajă noaptea la turma lor. 9Și un înger al Domnului a stat lângă ei și slava Domnului a strălucit împrejurul lor și ei

2.9
Cap. 1.12.
s‐au temut cu teamă mare. 10Și îngerul le‐a zis: Nu vă temeți căci iată, vă aduc o veste bună de bucurie mare care va fi la
2.10
Gen. 12.3Mat. 28.19Mc. 1.15Col. 1.23
tot poporul. 11Căci vi s‐a născut astăzi
2.11
Is. 9.6
în cetatea lui David un Mântuitor
2.11
Mat. 1.21
care
2.11
Mat. 1.16
16.16Fapte. 2.36
10.36Fil. 2.11
este Hristos Domnul. 12Și acesta vă este semnul: Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într‐o iesle. 13Și
2.13
Gen. 28.12
32.1,2Ps. 103.20,21
148.2Dan. 7.10Evr. 1.14Ap. 5.11
deodată a fost cu îngerul o mulțime de oaste cerească lăudând pe Dumnezeu și zicând: 14Slavă
2.14
Cap. 19.38.
lui Dumnezeu în cele preaînalte și pe pământ pace,
2.14
Is. 57.19Rom. 5.1Ef. 2.17Col. 1.20
în oameni bună plăcere
2.14
In. 3.16Ef. 2.4,72 Tes. 2.131 In. 4.9,10
. 15Și a fost așa: când s‐au dus îngerii de la ei în cer, păstorii au zis unii către alții: Să mergem dar până la Betleem și să vedem vorba aceasta care s‐a întâmplat pe care ne‐a făcut‐o cunoscut Domnul. 16Și au venit grăbindu‐se și au găsit pe Maria și pe Iosif și pe prunc culcat in iesle. 17Și când l‐au văzut, au făcut cunoscut vorba care li se spusese despre copilul acesta. 18Și toți cei ce au auzit se mirau de cele vorbite lor de către păstori. 19Dar Maria
2.19
Gen. 37.11
păstra toate vorbele acestea, cumpănindu‐le în inima ei. 20Și păstorii s‐au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră, întocmai cum li se vorbise.

Isus adus în Templu

21Și când

2.21
Gen. 17.12Lev. 12.3
s‐au împlinit opt zile ca să‐l taie împrejur, i‐au și pus numele ISUS,
2.21
Mat. 1.21,25
nume care a fost pus de înger mai înainte de a fi el zămislit în pântece. 22Și când s‐au împlinit zilele
2.22
Lev. 12.2‐4,6
curățirii lor, după legea lui Moise, l‐au adus la Ierusalim ca să‐l înfățișeze Domnului, 23(după cum este scris în legea Domnului: Orice
2.23
Ex. 13.2
22.29
34.19Num. 3.13
8.17
18.15
parte bărbătească ce deschide pântecele se va chema sfânt pentru Domnul), 24și să dea jertfă după
2.24
Lev. 12.2,6,8
ceea ce este spus în legea Domnului: O pereche de turturele sau doi pui de porumbel.

Cântarea lui Simeon

25Și iată, era un om în Ierusalim, numele lui era Simeon. Și omul acesta era drept și evlavios, așteptând

2.25
Is. 40.1Mc. 15.43
mângăierea lui Israel: și Duhul Sfânt era peste el. 26Și i se dăduse știre de Duhul Sfânt să nu vadă
2.26
Ps. 89.48Evr. 11.5
moarte înainte de a vedea pe Hristosul Domnului. 27Și el a venit în
2.27
Mat. 4.1
Duhul la Templu și când au adus părinții pe copilul Isus ca să facă pentru el după datina legii, 28atunci el l‐a primit în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: 29Acum
2.29
Gen. 46.30Fil. 1.23
slobozește în pace pe robul tău, Stăpâne, după vorba ta; 30căci ochii mei au văzut
2.30
Is. 52.10
mântuirea ta, 31pe care ai pregătit‐o în fața tuturor popoarelor: 32o lumină
2.32
Is. 9.2
42.6
49.6
60.1,2,3Mat. 4.16Fapte. 13.47
28.28
pentru descoperirea Neamurilor și slava poporului tău Israel. 33Și tatăl lui și mama lui erau uimiți de cele ce erau vorbite despre el. 34Și Simeon i‐a binecuvântat și a zis către Maria, mama lui: Iată, acest copil este pus pentru căderea
2.34
Is. 8.14Osea 14.9Mat. 21.44Rom. 9.32,331 Cor. 1.23,242 Cor. 2.161 Pet. 2.7,8
și ridicarea multora în Israel și ca un semn
2.34
Fapte. 28.22
împotriva căruia se va vorbi. 35Dar
2.35
Ps. 42.10In. 19.25
și sufletul tău îl va străpunge o sabie ca să fie descoperite gândurile din multe inimi. 36Și era Ana, o prorociță, fiica lui Fanuel, din seminția lui Așer (ea era înaintată în zile multe, și trăise cu bărbat șapte ani de la fecioria ei 37și fusese văduvă până la optzeci și patru de ani), care nu se depărta de la Templu slujind lui Dumnezeu cu posturi și cereri noaptea și ziua.
2.37
Fapte. 26.71 Tim. 5.5
38Și suindu‐se în același ceas mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre el la toți care așteptau
2.38
Mc. 15.43
răscumpărarea în Ierusalim.

Întoarcerea la Nazaret

39Și când au săvârșit toate cele după legea Domnului, s‐au întors în Galileea în cetatea lor Nazaret. 40Și

2.40
Cap. 1.80. Vers. 52.
copilul creștea și se întărea umplându‐se de înțelepciune: și harul lui Dumnezeu era peste el.

Isus în Templu la vârsta de doisprezece ani

41Și părinții lui se duceau în

2.41
Ex. 23.15,17
34.23Deut. 16.1,16
fiecare an la Ierusalim de sărbătoarea Paștelui. 42Și când a fost de doisprezece ani, s‐au suit după datina sărbătorii. 43Și după ce au împlinit zilele, pe când se întorceau ei, băiatul Isus a rămas în Ierusalim și părinții lui n‐au știut. 44Dar socotind că este în ceata de călători, au venit cale de o zi și‐l căutau printre rude și cunoscuți. 45Și fiindcă nu l‐au aflat, s‐au întors la Ierusalim căutându‐l. 46Și a fost așa: după trei zile, l‐au găsit în Templu șezând în mijlocul învățătorilor și ascultându‐i și întrebându‐i: 47Și toți care‐l auzeau erau uimiți
2.47
Mat. 7.28Mc. 1.22In. 7.15,46
de priceperea și de răspunsurile lui. 48Și când l‐au văzut, au rămas mirați și mama lui i‐a zis: Copile, pentru ce ne‐ai făcut așa? Iată tatăl tău și eu, necăjiți, te căutam. 49Și el le‐a zis: Cum se face că m‐ați căutat? Nu știați că trebuie să fiu în
2.49
In. 2.16
cele ale Tatălui meu? 50Și ei
2.50
Cap. 9.45;
n‐au priceput vorba pe care le‐a spus‐o. 51Și el s‐a pogorât cu ei și a venit la Nazaret; și le era supus. Și mama lui păstra
2.51
Dan. 7.28
toate vorbele acestea în inima ei. 52Și Isus înainta
2.52
1 Sam. 2.26
în înțelepciune și statură și în har la Dumnezeu și la oameni.

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31Iar în anul al cincisprezecelea al dregătoriei lui Tiberiu Cezar, fiind dregător al Iudeei Ponțiu Pilat, și tetrarh al Galileei Irod, iar Filip, fratele lui, tetrarh al Ituriei și al ținutului Trahonitei și Lisania tetrarh al Abilenei, 2când

3.2
In. 11.49,51
18.13Fapte. 4.6
erau mari preoți Ana și Caiafa, Cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 3Și
3.3
Mat. 3.1Mc. 1.4
el a venit în tot ținutul din împrejurimile Iordanului propovăduind botezul pocăinței pentru
3.3
Cap. 1.77.
iertarea păcatelor, 4cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia prorocul: Glasul
3.4
Is. 40.3Mat. 3.3Mc. 1.3In. 1.23
unuia care strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui. 5Orice vale va fi umplută și orice munte și orice deal va fi scoborât și cele strâmbe se vor face drepte și cele zgronțuroase căi netede 6și orice
3.6
Ps. 98.2Is. 52.10
carne va vedea mântuirea lui Dumnezeu. 7Deci zicea gloatelor care ieșeau ca să fie botezate de el: Pui
3.7
Mat. 3.7
de năpârci, cine v‐a înștiințat să fugiți de urgia viitoare? 8Faceți deci roade vrednice de pocăință, și nu începeți a zice în voi înșivă: Avem tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să scoale copii lui Avraam. 9Și chiar acum securea stă la rădăcina pomilor; deci
3.9
Mat. 7.19
orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. 10Și gloatele îl întrebau zicând: Ce
3.10
Fapte. 2.37
să facem deci? 11Și el a răspuns și le zicea: Cine
3.11
Cap. 11.41.
are două cămăși să împartă celui ce n‐are și cine are de mâncare să facă la fel. 12Și au
3.12
Mat. 21.32
venit și vameși ca să fie botezați și i‐au zis: Învățătorule, ce să facem? 13Și el le‐a zis: Nu
3.13
Cap. 19.8.
stoarceți nimic mai mult peste ce vă este hotărât. 14Și cei ce slujesc în oaste de asemenea îl întrebau zicând: Și noi ce să facem? Și el le‐a zis: Nu asupriți pe nimeni, nu
3.14
Ex. 23.1Lev. 19.11
năpăstuiți pe nimeni și fiți mulțumiți cu lefurile voastre. 15Iar pe când poporul era în așteptare și toți cugetau în inimile lor despre Ioan, nu cumva ar fi el Hristosul, 16Ioan a răspuns zicând tuturor: Eu
3.16
Mat. 3.11
în adevăr vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să‐i dezleg cureaua încălțămintelor: el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc; 17a cărui lopată este în mâna lui, ca să‐și curețe cu totul aria și
3.17
Mica 4.12
să strângă grâul în grânarul lui; iar pleava o va arde în foc nestins.

Închiderea lui Ioan

18Deci multe altele îndemnând, vestea poporului Evanghelia. 19Iar

3.19
Mat. 14.3Mc. 6.17
tetrarhul Irod, fiind mustrat de el pentru Irodiada, nevasta fratelui său, și pentru toate relele pe care le făcuse Irod, 20a adăugat la toate și aceasta, că a închis pe Ioan în închisoare.

Botezul lui Isus

21Și a fost așa: când a fost botezat tot poporul și fiind botezat și Isus

3.21
Mat. 3.13In. 1.32
și rugându‐se, cerul s‐a deschis 22și Duhul Sfânt s‐a pogorât în chip trupesc, ca un porumbel, peste el, și s‐a făcut un glas din cer: Tu ești Fiul meu preaiubit, în tine îmi găsesc plăcerea.

Cartea neamului lui Isus Hristos

23Și Isus însuși, când a început a propovădui era ca

3.23
Num. 4.3,35,39,43,47
de treizeci de ani, fiind, după cum se socotea, fiu
3.23
Mat. 13.55In. 6.42
al lui Iosif, al lui Eli, 24al lui Matat, al lui Levi, al lui Melhi, al lui Ianai, al lui Iosif, 25al lui Matatia, al lui Amos, al lui Naum, al lui Esli, al lui Nagai, 26al lui Maat, al lui Matatia, al lui Semei, al lui Ioseh, al lui Ioda, 27al lui Ioanan, al lui Resa, al lui Zorobabel, al lui Salatiel, al lui Neri, 28al lui Melhi, al lui Adi, al lui Cosam, al lui Elmadam, al lui Er, 29al lui Isus, al lui Eliezer, al lui Iorim, al lui Matat, al lui Levi, 30al lui Simeon, al lui Iuda, al lui Iosif, al lui Ionam, al lui Eliachim, 31al lui Melea, al lui Mena, al lui Matata, al lui Natan,
3.31
Zah. 12.12
al lui
3.31
2 Sam. 5.141 Cron. 3.5
David, 32al
3.32
Rut 4.181 Cron. 2.10
lui Iese, al lui Iobed, al lui Boaz, al lui Salmon, al lui Naason, 33al lui Aminadab, al lui Admin, al lui Arni, al lui Ezrom, al lui Fares, al lui Iuda, 34al lui Iacov, al lui Isaac, al lui Avraam, al
3.34
Gen. 11.24,26
lui Tara, al lui Nahor, 35al lui Seruh, al lui Ragau, al lui Falec, al lui Eber, al lui Sala, 36al
3.36
Gen. 11.12
lui Cainam, al lui Arfaxad, al
3.36
Gen. 5.611.10
lui Sem, al lui Noe, al lui Lameh, 37al lui Matusala, al lui Enoh, al lui Iared, al lui Maleleel, al lui Cainan, 38al lui Enos, al lui Set, al lui Adam, al
3.38
Gen. 5.1,2
lui Dumnezeu.

4

Ispitirea lui Isus Hristos

41Iar Isus,

4.1
Mat. 4.1Mc. 1.12
plin de Duhul Sfânt, s‐a întors de la Iordan și a fost dus
4.1
Cap. 2.27. Vers. 14.
de Duhul în pustie, 2fiind ispitit de diavolul patruzeci de zile. Și n‐a mâncat nimic
4.2
Ex. 34.281 Reg. 19.8
în acele zile; și când s‐au împlinit ele, a flămânzit. 3Și diavolul i‐a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi pietrei acesteia să se facă pâine. 4Și Isus i‐a răspuns: Este scris:
4.4
Deut. 8.3
Nu numai cu pâine va trăi omul,, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. 5Și l‐a dus în sus și i‐a arătat într‐o clipeală de vreme toate împărățiile pământului locuit. 6Și diavolul i‐a zis: Ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și slava lor: pentru că mie mi‐a fost dată
4.6
In. 12.31
14.30Ap. 13.2,7
și o dau cui voiesc. 7Deci dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. 8Și Isus a răspuns și i‐a zis: Este scris:
4.8
Deut. 6.13
10.20
Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să‐i slujești. 9Și
4.9
Mat. 4.5
l‐a dus la Ierusalim și l‐a pus pe aripa Templului și i‐a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‐te jos de aici. 10Căci este scris:
4.10
Ps. 91.11
Va porunci îngerilor săi pentru tine ca să te păzească. 11Și: Te vor ridica pe mâinile lor ca nu cumva să‐ți izbești piciorul de o piatră. 12Și Isus a răspuns și i‐a zis: Este
4.12
Deut. 6.16
zis: Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. 13Și după ce a sfârșit orice ispită, diavolul s‐a depărtat de la el
4.13
In. 14.30Evr. 4.15
până la o vreme nimerită.

Isus în Galileea

14Și Isus

4.14
Mat. 4.12In. 4.43
s‐a întors în
4.14
Vers. 1.
puterea Duhului în Galileea
4.14
Fapte. 10.37
și a ieșit vestea despre el în tot ținutul de primprejur. 15Și el îi învăța în sinagogile lor, fiind slăvit de toți.

Isus propovăduiește la Nazaret

16Și a venit la Nazaret

4.16
Mat. 2.23
13.54Mc. 6.1
unde fusese crescut; și,
4.16
Fapte. 13.14
17.2
după obiceiul său, a intrat în sinagogă în ziua Sabatului și s‐a sculat să citească. 17Și i s‐a dat cartea prorocului Isaia și a deschis cartea și a găsit locul unde era scris: 18Duhul
4.18
Is. 61.1
Domnului este peste mine, pentru că m‐a uns ca să propovăduiesc Evanghelia săracilor, m‐a trimis să vestesc iertare celor în robie, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor zdrobiți, 19să vestesc anul plăcut al Domnului. 20Și a închis cartea, și a dat‐o îndărăt slujitorului și a șezut jos: și ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți la el. 21Și a început să le zică: Astăzi scriptura aceasta s‐a împlinit în urechile voastre. 22Și toți mărturiseau pentru el și se
4.22
Ps. 45.2Mat. 13.54Mc. 6.2
mirau de cuvintele de har care ieșeau din gura lui. Și ziceau: Oare
4.22
In. 6.42
nu este acesta fiul lui Iosif? 23Și el a zis: Negreșit, îmi veți spune pilda aceasta: Doctore, vindecă‐te pe tine însuți: fă și aici în patria
4.23
Mat. 4.13
11.23
ta ce am auzit că s‐a făcut în Capernaum
4.23
Mat. 13.54Mc. 6.1
. 24Și a zis: Adevărat vă spun că niciun proroc
4.24
Mat. 13.57Mc. 6.4In. 4.44
nu este primit în patria sa. 25Dar cu adevărat vă spun că multe
4.25
1 Reg. 17.9
18.1Iac. 5.17
văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când a fost închis cerul trei ani și șase luni, încât s‐a făcut o foamete mare peste toată țara, 26și la niciuna din ele n‐a fost trimis Ilie decât la o femeie văduvă din Sarepta în țara Sidonului. 27Și
4.27
2 Reg. 5.14
mulți leproși erau în Israel pe vremea lui Elisei prorocul, și niciunul din ei n‐a fost curățit decât Naaman Sirianul. 28Și toți s‐au umplut de furie în sinagogă când au auzit aceste lucruri. 29Și s‐au sculat și l‐au scos afară din cetate, și l‐au dus până la sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să‐l răpeadă în jos. 30Iar el a trecut
4.30
In. 8.59
10.39
prin mijlocul lor și s‐a dus.

Vindecarea unui îndrăcit în Capernaum

31Și s‐a

4.31
Mat. 4.13Mc. 1.21
pogorât la Capernaum, cetate a Galileei. Și‐i învăța în ziua Sabatului. 32Și erau uimiți de învățătura lui căci
4.32
Mat. 7.28,29Tit 2.15
cuvântul lui era cu putere. 33Și în
4.33
Mc. 1.23
sinagogă era un om care avea un duh de drac necurat. Și a strigat cu glas mare: 34Ah, ce avem noi cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te
4.34
Vers. 41.
știu cine ești: Sfântul
4.34
Ps. 16.10Dan. 9.24
lui Dumnezeu. 35Și Isus l‐a certat zicând: Tacă‐ți gura și ieși afară din el. Și după ce dracul l‐a aruncat în mijlocul tuturor, a ieșit afară din el, nevătămându‐l cu nimic. 36Și a fost frică peste toți și vorbeau unii cu alții între ei zicând: Ce este cuvântul acesta? Pentru că poruncește duhurilor necurate cu stăpânire și putere și ies afară. 37Și ieșea vestea despre el în orice loc din împrejurime.

Vindecarea soacrei lui Simon

38Și

4.38
Mat. 8.14Mc. 1.29
s‐a sculat din sinagogă și a venit în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l‐au rugat pentru ea. 39Și stând plecat asupra ei, a certat frigurile și ele au lăsat‐o, iar ea s‐a sculat degrabă și le slujea.

Vindecarea mai multor bolnavi

40Și când

4.40
Mat. 8.16Mc. 1.32
apunea soarele, toți câți aveau bolnavi de felurite boli i‐au adus la el, iar el a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i‐a tămăduit. 41Și din
4.41
Mc. 1.34
3.11
mulți ieșeau și draci strigând și zicând: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și‐i
4.41
Mc. 1.25,34
certa și nu‐i lăsa să vorbească pentru că știau că el era Hristosul. 42Și când
4.42
Mc. 1.35
s‐a făcut ziuă a ieșit și s‐a dus într‐un loc pustiu. Și gloatele îl căutau și au venit până la el. Și‐l țineau ca să nu plece de la ele. 43Iar el le‐a zis: Trebuie să vestesc și în alte cetăți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. 44Și
4.44
Mc. 1.39
propovăduia în sinagogile Galileei.