Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31Iar în anul al cincisprezecelea al dregătoriei lui Tiberiu Cezar, fiind dregător al Iudeei Ponțiu Pilat, și tetrarh al Galileei Irod, iar Filip, fratele lui, tetrarh al Ituriei și al ținutului Trahonitei și Lisania tetrarh al Abilenei, 2când

3.2
In. 11.49,51
18.13Fapte. 4.6
erau mari preoți Ana și Caiafa, Cuvântul lui Dumnezeu a fost către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. 3Și
3.3
Mat. 3.1Mc. 1.4
el a venit în tot ținutul din împrejurimile Iordanului propovăduind botezul pocăinței pentru
3.3
Cap. 1.77.
iertarea păcatelor, 4cum este scris în cartea cuvintelor lui Isaia prorocul: Glasul
3.4
Is. 40.3Mat. 3.3Mc. 1.3In. 1.23
unuia care strigă în pustie: Gătiți calea Domnului, faceți drepte cărările lui. 5Orice vale va fi umplută și orice munte și orice deal va fi scoborât și cele strâmbe se vor face drepte și cele zgronțuroase căi netede 6și orice
3.6
Ps. 98.2Is. 52.10
carne va vedea mântuirea lui Dumnezeu. 7Deci zicea gloatelor care ieșeau ca să fie botezate de el: Pui
3.7
Mat. 3.7
de năpârci, cine v‐a înștiințat să fugiți de urgia viitoare? 8Faceți deci roade vrednice de pocăință, și nu începeți a zice în voi înșivă: Avem tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să scoale copii lui Avraam. 9Și chiar acum securea stă la rădăcina pomilor; deci
3.9
Mat. 7.19
orice pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc. 10Și gloatele îl întrebau zicând: Ce
3.10
Fapte. 2.37
să facem deci? 11Și el a răspuns și le zicea: Cine
3.11
Cap. 11.41.
are două cămăși să împartă celui ce n‐are și cine are de mâncare să facă la fel. 12Și au
3.12
Mat. 21.32
venit și vameși ca să fie botezați și i‐au zis: Învățătorule, ce să facem? 13Și el le‐a zis: Nu
3.13
Cap. 19.8.
stoarceți nimic mai mult peste ce vă este hotărât. 14Și cei ce slujesc în oaste de asemenea îl întrebau zicând: Și noi ce să facem? Și el le‐a zis: Nu asupriți pe nimeni, nu
3.14
Ex. 23.1Lev. 19.11
năpăstuiți pe nimeni și fiți mulțumiți cu lefurile voastre. 15Iar pe când poporul era în așteptare și toți cugetau în inimile lor despre Ioan, nu cumva ar fi el Hristosul, 16Ioan a răspuns zicând tuturor: Eu
3.16
Mat. 3.11
în adevăr vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să‐i dezleg cureaua încălțămintelor: el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc; 17a cărui lopată este în mâna lui, ca să‐și curețe cu totul aria și
3.17
Mica 4.12
să strângă grâul în grânarul lui; iar pleava o va arde în foc nestins.

Închiderea lui Ioan

18Deci multe altele îndemnând, vestea poporului Evanghelia. 19Iar

3.19
Mat. 14.3Mc. 6.17
tetrarhul Irod, fiind mustrat de el pentru Irodiada, nevasta fratelui său, și pentru toate relele pe care le făcuse Irod, 20a adăugat la toate și aceasta, că a închis pe Ioan în închisoare.

Botezul lui Isus

21Și a fost așa: când a fost botezat tot poporul și fiind botezat și Isus

3.21
Mat. 3.13In. 1.32
și rugându‐se, cerul s‐a deschis 22și Duhul Sfânt s‐a pogorât în chip trupesc, ca un porumbel, peste el, și s‐a făcut un glas din cer: Tu ești Fiul meu preaiubit, în tine îmi găsesc plăcerea.

Cartea neamului lui Isus Hristos

23Și Isus însuși, când a început a propovădui era ca

3.23
Num. 4.3,35,39,43,47
de treizeci de ani, fiind, după cum se socotea, fiu
3.23
Mat. 13.55In. 6.42
al lui Iosif, al lui Eli, 24al lui Matat, al lui Levi, al lui Melhi, al lui Ianai, al lui Iosif, 25al lui Matatia, al lui Amos, al lui Naum, al lui Esli, al lui Nagai, 26al lui Maat, al lui Matatia, al lui Semei, al lui Ioseh, al lui Ioda, 27al lui Ioanan, al lui Resa, al lui Zorobabel, al lui Salatiel, al lui Neri, 28al lui Melhi, al lui Adi, al lui Cosam, al lui Elmadam, al lui Er, 29al lui Isus, al lui Eliezer, al lui Iorim, al lui Matat, al lui Levi, 30al lui Simeon, al lui Iuda, al lui Iosif, al lui Ionam, al lui Eliachim, 31al lui Melea, al lui Mena, al lui Matata, al lui Natan,
3.31
Zah. 12.12
al lui
3.31
2 Sam. 5.141 Cron. 3.5
David, 32al
3.32
Rut 4.181 Cron. 2.10
lui Iese, al lui Iobed, al lui Boaz, al lui Salmon, al lui Naason, 33al lui Aminadab, al lui Admin, al lui Arni, al lui Ezrom, al lui Fares, al lui Iuda, 34al lui Iacov, al lui Isaac, al lui Avraam, al
3.34
Gen. 11.24,26
lui Tara, al lui Nahor, 35al lui Seruh, al lui Ragau, al lui Falec, al lui Eber, al lui Sala, 36al
3.36
Gen. 11.12
lui Cainam, al lui Arfaxad, al
3.36
Gen. 5.611.10
lui Sem, al lui Noe, al lui Lameh, 37al lui Matusala, al lui Enoh, al lui Iared, al lui Maleleel, al lui Cainan, 38al lui Enos, al lui Set, al lui Adam, al
3.38
Gen. 5.1,2
lui Dumnezeu.

4

Ispitirea lui Isus Hristos

41Iar Isus,

4.1
Mat. 4.1Mc. 1.12
plin de Duhul Sfânt, s‐a întors de la Iordan și a fost dus
4.1
Cap. 2.27. Vers. 14.
de Duhul în pustie, 2fiind ispitit de diavolul patruzeci de zile. Și n‐a mâncat nimic
4.2
Ex. 34.281 Reg. 19.8
în acele zile; și când s‐au împlinit ele, a flămânzit. 3Și diavolul i‐a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi pietrei acesteia să se facă pâine. 4Și Isus i‐a răspuns: Este scris:
4.4
Deut. 8.3
Nu numai cu pâine va trăi omul,, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu. 5Și l‐a dus în sus și i‐a arătat într‐o clipeală de vreme toate împărățiile pământului locuit. 6Și diavolul i‐a zis: Ție îți voi da toată stăpânirea aceasta și slava lor: pentru că mie mi‐a fost dată
4.6
In. 12.31
14.30Ap. 13.2,7
și o dau cui voiesc. 7Deci dacă te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. 8Și Isus a răspuns și i‐a zis: Este scris:
4.8
Deut. 6.13
10.20
Să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai lui să‐i slujești. 9Și
4.9
Mat. 4.5
l‐a dus la Ierusalim și l‐a pus pe aripa Templului și i‐a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‐te jos de aici. 10Căci este scris:
4.10
Ps. 91.11
Va porunci îngerilor săi pentru tine ca să te păzească. 11Și: Te vor ridica pe mâinile lor ca nu cumva să‐ți izbești piciorul de o piatră. 12Și Isus a răspuns și i‐a zis: Este
4.12
Deut. 6.16
zis: Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. 13Și după ce a sfârșit orice ispită, diavolul s‐a depărtat de la el
4.13
In. 14.30Evr. 4.15
până la o vreme nimerită.

Isus în Galileea

14Și Isus

4.14
Mat. 4.12In. 4.43
s‐a întors în
4.14
Vers. 1.
puterea Duhului în Galileea
4.14
Fapte. 10.37
și a ieșit vestea despre el în tot ținutul de primprejur. 15Și el îi învăța în sinagogile lor, fiind slăvit de toți.

Isus propovăduiește la Nazaret

16Și a venit la Nazaret

4.16
Mat. 2.23
13.54Mc. 6.1
unde fusese crescut; și,
4.16
Fapte. 13.14
17.2
după obiceiul său, a intrat în sinagogă în ziua Sabatului și s‐a sculat să citească. 17Și i s‐a dat cartea prorocului Isaia și a deschis cartea și a găsit locul unde era scris: 18Duhul
4.18
Is. 61.1
Domnului este peste mine, pentru că m‐a uns ca să propovăduiesc Evanghelia săracilor, m‐a trimis să vestesc iertare celor în robie, și orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor zdrobiți, 19să vestesc anul plăcut al Domnului. 20Și a închis cartea, și a dat‐o îndărăt slujitorului și a șezut jos: și ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți la el. 21Și a început să le zică: Astăzi scriptura aceasta s‐a împlinit în urechile voastre. 22Și toți mărturiseau pentru el și se
4.22
Ps. 45.2Mat. 13.54Mc. 6.2
mirau de cuvintele de har care ieșeau din gura lui. Și ziceau: Oare
4.22
In. 6.42
nu este acesta fiul lui Iosif? 23Și el a zis: Negreșit, îmi veți spune pilda aceasta: Doctore, vindecă‐te pe tine însuți: fă și aici în patria
4.23
Mat. 4.13
11.23
ta ce am auzit că s‐a făcut în Capernaum
4.23
Mat. 13.54Mc. 6.1
. 24Și a zis: Adevărat vă spun că niciun proroc
4.24
Mat. 13.57Mc. 6.4In. 4.44
nu este primit în patria sa. 25Dar cu adevărat vă spun că multe
4.25
1 Reg. 17.9
18.1Iac. 5.17
văduve erau în Israel în zilele lui Ilie, când a fost închis cerul trei ani și șase luni, încât s‐a făcut o foamete mare peste toată țara, 26și la niciuna din ele n‐a fost trimis Ilie decât la o femeie văduvă din Sarepta în țara Sidonului. 27Și
4.27
2 Reg. 5.14
mulți leproși erau în Israel pe vremea lui Elisei prorocul, și niciunul din ei n‐a fost curățit decât Naaman Sirianul. 28Și toți s‐au umplut de furie în sinagogă când au auzit aceste lucruri. 29Și s‐au sculat și l‐au scos afară din cetate, și l‐au dus până la sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor ca să‐l răpeadă în jos. 30Iar el a trecut
4.30
In. 8.59
10.39
prin mijlocul lor și s‐a dus.

Vindecarea unui îndrăcit în Capernaum

31Și s‐a

4.31
Mat. 4.13Mc. 1.21
pogorât la Capernaum, cetate a Galileei. Și‐i învăța în ziua Sabatului. 32Și erau uimiți de învățătura lui căci
4.32
Mat. 7.28,29Tit 2.15
cuvântul lui era cu putere. 33Și în
4.33
Mc. 1.23
sinagogă era un om care avea un duh de drac necurat. Și a strigat cu glas mare: 34Ah, ce avem noi cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te
4.34
Vers. 41.
știu cine ești: Sfântul
4.34
Ps. 16.10Dan. 9.24
lui Dumnezeu. 35Și Isus l‐a certat zicând: Tacă‐ți gura și ieși afară din el. Și după ce dracul l‐a aruncat în mijlocul tuturor, a ieșit afară din el, nevătămându‐l cu nimic. 36Și a fost frică peste toți și vorbeau unii cu alții între ei zicând: Ce este cuvântul acesta? Pentru că poruncește duhurilor necurate cu stăpânire și putere și ies afară. 37Și ieșea vestea despre el în orice loc din împrejurime.

Vindecarea soacrei lui Simon

38Și

4.38
Mat. 8.14Mc. 1.29
s‐a sculat din sinagogă și a venit în casa lui Simon. Iar soacra lui Simon era prinsă de friguri mari și l‐au rugat pentru ea. 39Și stând plecat asupra ei, a certat frigurile și ele au lăsat‐o, iar ea s‐a sculat degrabă și le slujea.

Vindecarea mai multor bolnavi

40Și când

4.40
Mat. 8.16Mc. 1.32
apunea soarele, toți câți aveau bolnavi de felurite boli i‐au adus la el, iar el a pus mâinile peste fiecare dintre ei și i‐a tămăduit. 41Și din
4.41
Mc. 1.34
3.11
mulți ieșeau și draci strigând și zicând: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și‐i
4.41
Mc. 1.25,34
certa și nu‐i lăsa să vorbească pentru că știau că el era Hristosul. 42Și când
4.42
Mc. 1.35
s‐a făcut ziuă a ieșit și s‐a dus într‐un loc pustiu. Și gloatele îl căutau și au venit până la el. Și‐l țineau ca să nu plece de la ele. 43Iar el le‐a zis: Trebuie să vestesc și în alte cetăți Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu, fiindcă pentru aceasta am fost trimis. 44Și
4.44
Mc. 1.39
propovăduia în sinagogile Galileei.

5

Pescuirea minunată

51Și a fost așa: pe când

5.1
Mat. 4.18Mc. 1.16
gloata se îndesa spre el și asculta Cuvântul lui Dumnezeu și el sta lângă lacul Ghenezaret, 2atunci a văzut două corăbii stând lângă lac, iar pescarii se dăduseră jos din ele și spălau mrejile. 3Și a intrat într‐una din corăbii, care era a lui Simon, și l‐a rugat ca să mâne puțin de la uscat și a șezut jos și învăța gloatele din corabie. 4Și când a încetat de vorbit, a zis lui Simon: Mână
5.4
In. 21.6
la adânc și lăsați‐vă în jos mrejile pentru pescuire. 5Și Simon a răspuns și a zis: Învățătorule, toată noaptea ne‐am ostenit și n‐am prins nimic, dar la vorba ta, voi lăsa în jos mrejile. 6Și după ce au făcut aceasta, au prins o mulțime mare de pești. Și li se rupeau mrejile. 7Și au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie ca să vină și să le ajute și au venit și au umplut amândouă corăbiile, încât ele se afundau. 8Și când a văzut aceasta Simon Petru, a căzut la genunchii lui Isus zicând: Depărtează‐te
5.8
2 Sam. 6.91 Reg. 17.18
de la mine, Doamne, pentru că sunt un om păcătos. 9Căci îl cuprinsese frică, pe el și pe toți cei ce erau cu el, de pescuitul peștilor pe care‐i prinseseră. 10Asemenea și pe Iacov și pe Ioan, fiii lui Zebedei, care erau părtași cu Simon. Și Isus a zis lui Simon: Nu te teme; de acum
5.10
Mat. 4.19Mc. 1.17
vei prinde vii oameni. 11Și au tras corăbiile la uscat, și au lăsat
5.11
Mat. 4.20
19.27Mc. 1.18
toate și l‐au urmat.

Vindecarea unui lepros

12Și a fost așa: pe când era el

5.12
Mat. 8.2Mc. 1.40
într‐una din cetăți, iată un bărbat plin de lepră. Și când a văzut pe Isus, a căzut pe față și l‐a rugat zicând: Doamne, dacă voiești poți să mă curățești. 13Și el a întins mâna și l‐a atins zicând: Voiesc, fii curățit. Și îndată lepra a plecat de la el. 14Și
5.14
Mat. 8.4
i‐a poruncit să nu spună la nimeni: ci pleacă și arată‐te preotului și adu pentru curățirea ta după
5.14
Lev. 14.4,10,21,22
cum a orânduit Moise, spre mărturie pentru ei. 15Dar cuvântul despre el străbătea și mai mult și se
5.15
Mat. 4.25Mc. 3.7In. 6.2
adunau laolaltă gloate multe să asculte și să fie tămăduite de neputințele lor. 16Iar
5.16
Mat. 14.23Mc. 6.46
el se trăgea deoparte în pustii și se ruga.

Vindecarea unui slăbănog

17Și a fost așa: într‐una din zilele acestea el îi învăța și fariseii și învățătorii de lege, care veniseră din orice sat al Galileei și al Iudeei și din Ierusalim, ședeau jos și puterea Domnului era cu el ca să tămăduiască. 18Și

5.18
Mat. 9.2Mc. 2.3
iată, niște bărbați aducând în pat pe un om care era slăbănog și căutau să‐l ducă înăuntru și să‐l pună înaintea lui. 19Și negăsind pe unde să‐l ducă înăuntru din pricina gloatei, s‐au suit pe acoperiș și l‐au lăsat în jos printre cărămizi cu pătuțul, în mijloc, înaintea lui Isus. 20Și când le‐a văzut credința, a zis: Omule, iertate‐ți sunt păcatele. 21Și cărturarii și fariseii au
5.21
Mat. 9.3Mc. 2.6,7
început să cugete zicând: Cine este acesta care vorbește hule? Cine
5.21
Ps. 32.5Is. 43.25
poate ierta păcatele, decât singur Dumnezeu? 22Dar Isus, cunoscându‐le cugetările, a răspuns și le‐a zis: Ce cugetați în inimile voastre? 23Ce este mai lesne, a zice: Iertate‐ți sunt păcatele! sau a zice: Scoală și umblă? 24Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului: Ție îți zic: Scoală‐te și ridică‐ți patul și du‐te la casa ta. 25Și îndată s‐a sculat înaintea lor și a luat patul pe care zăcea și s‐a dus la casa sa, slăvind pe Dumnezeu. 26Și a cuprins uimire pe toți și slăveau pe Dumnezeu și s‐au umplut de frică zicând: Am văzut lucruri ciudate astăzi.

Chemarea lui Levi

27Și după

5.27
Mat. 9.9Mc. 2.13,14
acestea a ieșit și a zărit pe un vameș, cu numele Levi, șezând la vamă. Și i‐a zis: Urmează‐mă. 28Și el a lăsat toate și s‐a sculat și l‐a urmat. 29Și Levi i‐a făcut
5.29
Mat. 9.10Mc. 2.15
un ospăț mare în casa sa. Și era multă gloată de vameși și alții care ședeau
5.29
Cap. 15.1.
la masă cu ei. 30Și fariseii și cărturarii lor cârteau către ucenicii lui zicând: Pentru ce mâncați și beți cu vameșii și păcătoșii? 31Și Isus a răspuns și le‐a zis: N‐au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei ce sunt bolnavi. 32N‐am
5.32
Mat. 9.131 Tim. 1.15
venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe păcătoși.

Întrebarea despre post

33Iar ei i‐au zis: Ucenicii

5.33
Mat. 9.14Mc. 2.18
lui Ioan postesc adesea și fac cereri, asemenea și ai fariseilor; dar ai tăi mănâncă și beau. 34Și Isus le‐a zis: Nu cumva puteți face pe fiii odăii de nuntă să postească pe când este mirele cu ei? 35Dar vor veni zilele când și mirele va fi luat de la ei, atunci vor posti în acele zile. 36Și le‐a spus
5.36
Mat. 9.16,17Mc. 2.21,22
și o pildă: Nimeni nu rupe un petec de la un veșmânt nou și‐l pune la un veșmânt vechi; altminterea va rupe pe cel nou și nici petecul de la cel nou nu se va potrivi cu cel vechi. 37Și nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi; altminterea, vinul nou va sparge burdufurile și el se va vărsa și burdufurile vor pieri. 38Ci vinul nou trebuie pus în burdufuri noi. 39Și nimeni după ce a băut vin vechi, nu voiește vin nou, căci zice: Cel vechi este mai bun.