Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Nerecunoștința Iui Israel

11Sarcina Cuvântului Domnului către Israel prin Maleahi. 2Eu v‐am

1.2
Deut. 7.8
10.15
iubit, zice Domnul; totuși voi ziceți: În ce ne‐ai iubit? Oare nu era Esau fratele lui Iacov? zice Domnul: totuși eu am iubit pe Iacov
1.2
Rom. 9.13
, 3dar am urât pe Esau, și am făcut munții
1.3
Ier. 49.18Ezec. 35.3,4,7,9,14,15Obad. 10
săi o pustie și moștenirea sa am dat‐o șacalilor pustiei. 4Când va zice Edomul: Suntem sfărâmați, dar vom zidi iarăși locurile dărâmate! așa zice Domnul oștirilor: ei vor zidi dar eu voi surpa. Și oamenii‐i vor numi: Ținutul nelegiuirii! și: Poporul împotriva căruia Domnul s‐a mâniat în veac. 5Și ochii voștri vor vedea și veți zice: Mare
1.5
Ps. 35.27
este Domnul dincolo de hotarul lui Israel! 6Fiul cinstește
1.6
Ex. 20.12
pe tatăl său și slujitorul pe domnul său. Dar dacă eu sunt tată
1.6
Lc. 6.46
, unde este cinstea mea? Și dacă sunt domn, unde este frica de mine? zice Domnul oștirilor, către voi, preoților, care disprețuiți numele meu. Și ziceți
1.6
Cap. 2.14, 17;
: În ce am disprețuit numele tău? 7Voi apropiați pâine
1.7
Deut. 15.21
spurcată pe altarul meu și ziceți: Prin ce te‐am spurcat? Prin aceea că ziceți: Masa Domnului este de
1.7
Ezec. 41.22
disprețuit! 8Și când aduceți
1.8
Lev. 22.22Deut. 15.21
pe cea oarbă ca jertfă, oare nu este rău? Și când aduceți pe cea oloagă și bolnavă, oare nu este rău? Ia du‐o dregătorului tău: va avea el plăcere oare de tine? sau te va primi
1.8
Iov 42.8
el? zice Domnul oștirilor. 9Și acum, vă rog, rugați pe Dumnezeu, ca să se îndure de noi: aceasta s‐a făcut
1.9
Osea 13.9
din mâna voastră. Va primi el pe vreunul din voi? zice Domnul oștirilor. 10Cine este între voi care să închidă ușile? Atunci n‐ați aprinde
1.10
1 Cor. 9.13
focul în zadar pe altarul meu! N‐am plăcere de voi, zice Domnul oștirilor, și nici nu voi primi un dar de mâncare
1.10
Is. 1.11Ier. 6.20Amos 5.21
din mâna voastră. 11Căci de la răsăritul
1.11
Ps. 113.3Is. 59.19
soarelui și până la apusul său numele meu va fi mare
1.11
Is. 60.3,5
între neamuri, și în orice loc
1.11
In. 4.21,231 Tim. 2.8
se va aduce tămâie
1.11
Ap. 8.3
numelui meu și un dar de mâncare curat. Căci numele meu va fi mare
1.11
Is. 66.19,20
între neamuri, zice Domnul oștirilor. 12Dar voi îl pângăriți, zicând: Masa Domnului
1.12
Vers. 7.
este spurcată, și rodul său, mâncarea sa, de disprețuit! 13Și mai ziceți: Iată, ce trudă! și ați suflat deasupra, zice Domnul oștirilor, și ați adus ce era luat cu sila, și cea oloagă și cea bolnavă; așa aduceți darul! Și eu
1.13
Lev. 22.20
să le primesc din mâna voastră? zice Domnul. 14Dar blestemat
1.14
Vers. 8.
fie înșelătorul care are o parte bărbătească în turma sa și juruiește și jertfește Domnului ce este stricat! Căci eu sunt
1.14
Ps. 47.21 Tim. 6.15
un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat între neamuri.

2

Mustrare împotriva preoților

21Și acum, o, voi preoților, porunca aceasta este pentru voi. 2Dacă

2.2
Lev. 26.14Deut. 28.15
nu veți asculta și dacă nu veți lua la inimă ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, atunci voi trimite blestemul peste voi și voi blestema binecuvântările voastre. Da, cu adevărat le‐am și blestemat, fiindcă nu luați la inimă. 3Iată, voi certa sămânța voastră și voi presăra baligă pe fețele voastre, adică baliga jertfelor voastre; și veți fi luați
2.3
1 Reg. 14.10
cu ea! 4Și veți cunoaște că eu v‐am trimis această poruncă pentru ca legământul meu să fie cu Levi, zice Domnul oștirilor. 5Legământul
2.5
Num. 25.12Ezec. 34.25
37.26
meu de viață și de pace era cu el. Și le‐am dat lui ca să se teamă
2.5
Deut. 33.8‐9
și s‐a temut de mine și a tremurat înaintea numelui meu. 6Legea
2.6
Deut. 33.10
adevărului era în gura lui și nedreptate nu se afla pe buzele lui: a umblat în pace și neprihănire cu mine, și a întors pe mulți
2.6
Ier. 23.22Iac. 5.20
de la nelegiuire. 7Căci buzele
2.7
Lev. 10.11Deut. 17.9,10
24.8Ezra 7.10Ier. 18.8Hag. 2.11,12
preotului trebuie să păzească cunoștința și din gura lui să se caute legea, căci el
2.7
Gal. 4.14
este trimisul Domnului oștirilor. 8Dar voi v‐ați abătut din cale și pe mulți
2.8
1 Sam. 2.17Ier. 18.15
ați făcut să se poticnească în lege. Ați stricat
2.8
Neem. 13.29
legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. 9De aceea v‐am făcut
2.9
1 Sam. 2.30
de disprețuit și înjosiți înaintea întregului popor, fiindcă n‐ați păzit căile mele, ci ați căutat la fața oamenilor în ce privește legea. 10Oare, nu toți
2.10
1 Cor. 8.6Ef. 4.6
avem un singur Tată? Oare nu ne‐a făcut
2.10
Iov 31.15
același Dumnezeu? De ce dar ne purtăm cu viclenie, fiecare împotriva fratelui său, pângărind legământul părinților noștri? 11Iuda s‐a purtat necredincios, și în Israel și în Ierusalim se face urâciune, căci Iuda a pângărit sfințenia Domnului, pe care o iubește și a luat în căsătorie
2.11
Ezra 9.1
10.2Neem. 13.23
pe fiica unui dumnezeu străin. 12Domnul va stârpi pe bărbatul, care face acestea, pe cel ce deșteaptă și pe cel ce răspunde, din corturile lui Iacov, și pe cel ce aduce un dar
2.12
Neem. 13.28‐29
Domnului oștirilor. 13Și aceasta iarăși faceți: Voi acoperiți altarul Domnului cu lacrimi, cu plângeri și cu oftări, așa că el nu se mai uită la dar și nu‐l primește cu bunăvoință din mâna voastră. 14Totuși ziceți: De ce? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta tinereții
2.14
Prov. 5.18
tale, către care te‐ai purtat cu viclenie, deși ea este tovarășa ta și nevasta
2.14
Prov. 2.17
legământului tău. 15Și nu i‐a făcut el unul
2.15
Mat. 19.4,5
singur? Totuși el avea rămășița Duhului. Și de ce unul singur? El căuta o sămânță
2.15
Ezra 9.21 Cor. 7.14
de la Dumnezeu. Deci luați seama la duhul vostru și nu te purta cu viclenie împotriva nevestei tinereții tale. 16Căci eu
2.16
Deut. 24.1Mat. 15.32
19.8
urăsc despărțirea, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă veșmântul cu asuprire, zice Domnul oștirilor: deci luați seama la duhul vostru și nu vă purtați cu viclenie. 17Voi
2.17
Is. 43.24Amos 2.13
osteniți pe Domnul cu vorbele voastre și ziceți: Cu ce l‐am ostenit? Cu aceea, că ziceți: Oricine face răul este bun în ochii Domnului și de ei are plăcere. Sau: Unde este Dumnezeul judecății?

3

Înainte mergătorul lui Mesia

31Iată

3.1
Mat. 11.10Mc. 1.2Lc. 1.76
7.27
trimit pe solul meu și el va pregăti
3.1
Is. 40.3
calea înaintea mea: și Domnul pe care‐l căutați va veni deodată la templul său și Îngerul
3.1
Is. 63.9
legământului de care aveți plăcere, iată, vine,
3.1
Hag. 2.7
zice Domnul oștirilor. 2Dar cine va suferi ziua venirii
3.2
Cap. 4.1.
lui și cine
3.2
Ap. 6.17
va sta când se va arăta? Căci el
3.2
Is. 4.4Mat. 3.10,11,12
este ca focul topitorului și ca leșia albitorilor: 3și el va ședea
3.3
Is. 1.25Zah. 13.9
ca acela care topește și curățește argintul și va curăți pe fiii lui Levi și‐i va lămuri ca aurul și argintul și vor
3.3
1 Pet. 2.5
aduce Domnului daruri în dreptate. 4Atunci darul lui Iuda și al Ierusalimului va fi
3.4
Cap. 1.11.
plăcut Domnului, ca în zilele din vechime și ca în anii de mai înainte. 5Și mă voi apropia de voi în judecată; și voi fi un martor iute împotriva fermecătorilor și împotriva preacurvarilor și împotriva celor ce jură mincinos
3.5
Zah. 5.4Iac. 5.4,12
, și împotriva celor ce apasă pe simbriaș în plata lui, pe văduvă și orfan, și care sucesc dreptul străinului de loc și nu se tem de mine, zice Domnul oștirilor. 6Căci eu, Domnul, nu mă
3.6
Num. 23.19Rom. 11.29Iac. 1.17
schimb; de aceea
3.6
Plâng. 3.22
voi, copii ai lui Iacov, nu sunteți nimiciți. 7Din zilele părinților voștri voi
3.7
Fapte. 7.51
v‐ați abătut de la așezămintele mele și nu le‐ați păzit. Întoarceți‐vă
3.7
Zah. 1.3
la mine și eu mă voi întoarce la voi, zice Domnul oștirilor. Dar voi ziceți
3.7
Cap. 1.6.
: În ce să ne întoarcem? 8Oare va înșela omul pe Dumnezeu? Totuși voi mă înșelați și ziceți: În ce te înșelăm? În zeciuieli și în darurile
3.8
Neem. 13.10,12
ridicate. 9Sunteți blestemați cu blestem; căci mă înșelați, voi, neamul acesta întreg! 10Aduceți
3.10
Prov. 3.9,10
toată zeciuiala în casa vistieriei
3.10
1 Cron. 26.202 Cron. 31.11Neem. 10.38
13.13
, ca să fie hrană în casa mea și cercați‐mă prin aceasta, zice Domnul oștirilor, dacă nu vă voi deschide ferestrele
3.10
Gen. 7.112 Reg. 7.2
cerurilor și nu voi vărsa
3.10
2 Cron. 31.10
peste voi binecuvântarea până nu va fi destul loc. 11Și voi mustra pentru voi pe cel ce mânâncă
3.11
Amos 4.9
, pentru ca să nu vă strice rodul pământului, ca să nu vă mai fie neroditoare vița în câmp, zice Domnul oștirilor. 12Și toate neamurile vă vor ferici, căci veți fi o țară
3.12
Dan. 8.9
de desfătări, zice Domnul oștirilor. 13Cuvintele
3.13
Cap. 2.17.
voastre s‐au înăsprit împotriva mea, zice Domnul. Totuși ziceți
3.13
Iov 21.14,15
22.17Ps. 73.13Țef. 1.12
: Ce am vorbit împotriva ta? 14Voi ziceți: În zadar slujește cineva lui Dumnezeu: și ce câștig este că am păzit cele de păzit ale lui și că am umblat în jale înaintea Domnului oștirilor? 15Și acum
3.15
Ps. 73.12
fericim pe cei mândri; și cei ce lucrează răutatea sunt zidiți; da, ei chiar ispitesc pe Dumnezeu
3.15
Ps. 95.9
și scapă. 16Atunci cei ce se temeau
3.16
Ps. 66.16
de Domnul vorbeau unul cu altul: și Domnul asculta
3.16
Evr. 3.13
și auzea; și o carte
3.16
Ps. 56.8Is. 65.6Ap. 20.12
de amintire a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se temeau de Domnul și se gândeau la numele lui. 17Și ei vor
3.17
Ex. 19.5Deut. 7.6Ps. 135.4Tit 2.141 Pet. 2.9
fi ai mei, comoara
3.17
Is. 62.3
mea deosebită, zice Domnul oștirilor, în ziua pe care o fac. Și‐i voi cruța
3.17
Ps. 103.13
, cum cruță bărbatul pe fiul său care‐i slujește. 18Atunci vă veți
3.18
Ps. 58.11
întoarce și veți deosebi între cel drept și cel rău, între cel ce slujește lui Dumnezeu și cel ce nu slujește.