Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Pilda semănătorului

131În ziua aceea Isus a ieșit din casă și ședea

13.1
Mc. 4.1
lângă mare. 2Și gloate multe s‐au
13.2
Lc. 8.4
adunat la el, încât el a intrat într‐o corabie ca să șadă
13.2
Lc. 5.3
și toată gloata stătea pe țărm. 3Și le‐a vorbit multe în pilde, zicând: Iată a ieșit semănătorul să semene. 4Și pe când semăna el, unele semințe au căzut lângă cale și au venit păsările și le‐au mâncat. 5Iar altele au căzut pe locuri stâncoase, unde n‐aveau pământ mult și îndată au răsărit pentru că n‐aveau adâncime de pământ. 6Iar după ce a răsărit soarele, au fost arse de arșiță și pentru că n‐aveau rădăcină, s‐au uscat. 7Iar altele
13.7
Lc. 8.5
au căzut peste spini și spinii au crescut și le‐au înăbușit. 8Iar altele au căzut peste pământul cel bun și au dat rod una o sută
13.8
Gen. 26.12
, alta șaizeci și alta treizeci. 9Cine
13.9
Cap. 11.15.
Mc. 4.9
are urechi, să audă. 10Și ucenicii s‐au apropiat și i‐au zis: Pentru ce le vorbești în pilde? 11Iar el a răspuns și le‐a zis: Vouă
13.11
Cap. 11.25;
16.17Mc. 4.111 Cor. 2.101 In. 2.27
vi s‐a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu li s‐a dat. 12Căci
13.12
Cap. 25.29.
Mc. 4.25Lc. 8.18
19.26
cine are i se va da și va avea de prisos, iar cine n‐are, chiar și ce are i se va lua. 13De aceea le vorbesc în pilde, pentru că văzând, nu văd și auzind, nu aud, nici nu pricep. 14Și în ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice: Cu auzul veți
13.14
Is. 6.9Ezec. 12.2Mc. 4.12Lc. 8.10In. 12.40Fapte. 28.26,27Rom. 11.82 Cor. 3.14,15
auzi dar nu veți înțelege și văzând veți vedea dar nu veți cunoaște. 15Căci inima acestui popor s‐a îngroșat și au auzit greu
13.15
Evr. 5.11
cu urechile și și‐au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima și să se întoarcă și să‐i vindec. 16Dar fericiți
13.16
Cap. 16.17.
Lc. 10.23,24In. 20.29
sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. 17Căci adevărat vă spun că mulți
13.17
Evr. 11.131 Pet. 1.10,11
proroci și drepți au dorit să vadă ce vedeți voi și n‐au văzut și să audă ce auziți voi și n‐au auzit. 18Voi deci, ascultați
13.18
Mc. 4.14Lc. 8.11
pilda semănătorului. 19Când aude cineva cuvântul împărăției
13.19
Cap. 4.23.

și nu‐l înțelege, atunci vine cel rău și răpește ce este semănat în inima lui; acesta este cel semănat lângă cale. 20Iar cel semănat pe locuri stâncoase, acesta este cel ce aude cuvântul și îndată îl primește cu
13.20
Is. 58.2Ezec. 33.31,32In. 5.35
bucurie. 21Dar n‐are rădăcină în sine, ci este până la o vreme și când se face un necaz sau prigonire pentru cuvânt, îndată se
13.21
Cap. 11.6.
2 Tim. 1.15
poticnește. 22Iar cel semănat
13.22
Cap. 19.23.
Mc. 10.23Lc. 18.241 Tim. 6.92 Tim. 4.10
în
13.22
Ier. 4.3
spini, acesta este cel ce aude cuvântul și grija veacului și înșelăciunea bogăției înăbușă cuvântul și se face neroditor. 23Iar cel semănat pe pământul bun, acesta este cel ce aude cuvântul și înțelege, care și rodește și face unul o sută, altul șaizeci și altul treizeci.

Pilda neghinei

24Le‐a pus înainte altă pildă, zicând: Împărăția cerurilor a fost făcută asemenea cu un om care a semănat sămânță bună în țarina sa. 25Dar pe când dormeau oamenii a venit vrăjmașul lui și a semănat neghină între grâu și a plecat. 26Iar când a crescut paiul și a făcut rod, atunci s‐a arătat și neghina. 27Și robii stăpânului casei au venit și i‐au zis: Domnule, oare n‐ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghina? 28Iar el le‐a zis: Un om vrăjmaș a făcut aceasta. Și robii îi zic: Voiești deci să ne ducem s‐o culegem? 29Dar el le zice: Nu, ca nu cumva culegând neghina să smulgeți și grâul

13.29
Cap. 3.12.

împreună cu ea. 30Lăsați să crească amândouă împreună, până la seceriș și la vremea secerișului voi zice secerătorilor: Culegeți întâi neghina și legați‐o snopi ca să fie arsă de tot, iar grâul strângeți‐l în grânarul meu.

Pilda grăuntelui de muștar și a aluatului

31Le‐a pus înainte altă pildă zicând: Împărăția

13.31
Is. 2.2,3Mica 4.1Mc. 4.30Lc. 13.18,19
cerurilor este asemenea unui grăunte de muștar pe care un om l‐a luat și l‐a semănat în țarina sa: 32care, în adevăr, este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut, este mai mare decât ierburile și se face copac, încât păsările cerului vin și locuiesc în ramurile lui. 33Le‐a vorbit
13.33
Lc. 13.20
altă pildă: Împărăția cerurilor este asemenea cu un aluat pe care o femeie l‐a luat și l‐a ascuns în trei măsuri de făină până s‐a dospit tot. 34Isus a vorbit toate acestea
13.34
Mc. 4.33,34
gloatelor în pilde și fără pildă nu le vorbea nimic, 35ca să se împlinească ce s‐a spus prin prorocul care zice: Îmi voi
13.35
Ps. 78.2
deschide gura în pilde, voi
13.35
Rom. 16.25,261 Cor. 2.7Ef. 3.9Col. 1.26
rosti lucruri ascunse de la întemeierea lumii.

Tâlcuirea pildei neghinei

36Atunci a lăsat gloatele și s‐a dus în casa sa. Și ucenicii lui s‐au apropiat de el zicând: Deslușește‐ne pilda cu neghina țarinei. 37Și el a răspuns și a zis: Cel ce seamănă sămânța cea bună este Fiul omului; 38iar țarina

13.38
Cap. 24.14: 28.19.
Mc. 16.15,20Lc. 24.47Rom. 10.18Col. 1.6
este lumea; iar sămânța cea bună, aceștia sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii
13.38
Gen. 3.15In. 8.44Fapte. 13.101 In. 3.8
celui rău. 39Și vrăjmașul care a semănat‐o este diavolul, iar secerișul
13.39
Ioel 3.13Ap. 14.15
este sfârșitul veacului și secerătorii sunt îngerii. 40După cum deci neghina se alege și se arde în foc, astfel va fi la sfârșitul veacului. 41Fiul omului va trimite pe îngerii săi și
13.41
Cap. 18.7.
1 Pet. 2.12
ei vor culege din împărăția lui toate prilejurile de poticnire și pe cei ce fac fărădelegea. 42Și‐i
13.42
Cap. 3.12.
Ap. 19.20
20.10
vor arunca în cuptorul de foc: acolo
13.42
Cap. 8.12. Vers. 50.

va fi plângerea și scrâșnirea dinților. 43Atunci
13.43
Dan. 12.31 Cor. 15.42,43,58
drepții vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine
13.43
Vers. 9.

are urechi, să audă.

Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului

44Împărăția cerurilor este asemenea unei comori ascunse în țarină, pe care un om a găsit‐o și a ascuns‐o și de bucuria ei se duce și vinde

13.44
Fil. 3.7,8
tot ce are și cumpără
13.44
Is. 55.1Ap. 3.18
țarina aceea. 45Împărăția cerurilor este iarăși asemenea unui negustor care caută mărgăritare bune. 46Și găsind un
13.46
Prov. 2.4
3.14,15
8.10,19
mărgăritar de mult preț, s‐a dus și a vândut tot ce avea și l‐a cumpărat.

Pilda năvodului

47Împărăția cerurilor este iarăși asemenea unui năvod aruncat în mare și care a adunat

13.47
Cap. 22.10.

pești de tot felul. 48Și când s‐a umplut, l‐au tras pe țărm și au șezut jos și au adunat ce era bun în vase, iar ce era rău au aruncat afară. 49Astfel va fi la sfârșitul veacului: îngerii vor ieși și vor despărți
13.49
Cap. 25.32.

pe cei răi din mijlocul celor drepți, 50și‐i
13.50
Vers. 42.

vor arunca în cuptorul de foc: acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. 51Ați înțeles toate acestea? Îi zic: Da, Doamne. 52Și el le‐a zis: De aceea, orice cărturar care a fost făcut ucenic al împărăției cerurilor este asemenea unui om, stăpân al casei, care scoate afară din comoara sa lucruri noi
13.52
Cânt. 7.13
și vechi.

Isus la Nazaret. Necredința locuitorilor

53Și a fost așa: Când a sfârșit Isus pildele acestea, s‐a dus de acolo. 54Și

13.54
Cap. 2.23.
Mc. 6.1Lc. 4.16,23
venind în patria sa, îi învăța în sinagoga lor, încât stăteau uimiți și ziceau: De unde are omul acesta înțelepciunea aceasta și puterile? 55Nu
13.55
Is. 49.7Mc. 6.3Lc. 3.23In. 6.42
este el fiul tâmplarului? Nu se numește oare mama lui Maria și frații
13.55
Mc. 15.40
săi Iacov
13.55
Cap. 12.46.

și Iosif și Simon și Iuda? 56Și surorile lui nu sunt oare toate la noi? Deci de unde are el toate acestea? 57Și găseau în el un prilej de poticnire
13.57
Cap. 11.6.
Mc. 6.3,4
. Dar Isus le‐a zis: Un proroc nu
13.57
Lc. 4.24In. 4.44
este disprețuit decât în patria și casa sa. 58Și n‐a
13.58
Mc. 6.5,6
făcut acolo multe puteri, din pricina necredinței lor.