Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Spicele și ziua Sabatului

121În vremea aceea Isus a mers

12.1
Deut. 23.25Mc. 2.23Lc. 6.1
în Sabat prin semănături și ucenicii săi au flămânzit și au început să smulgă spice și să mănânce. 2Iar fariseii, când au văzut, i‐au zis: Iată, ucenicii tăi fac ce nu se cade să facă în Sabat. 3Dar el le‐a zis: N‐ați citit ce
12.3
1 Sam. 21.6
a făcut David, când a flămânzit, el și cei ce erau cu el? 4Cum a intrat în casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile
12.4
Ex. 25.30Lev. 24.5
punerii înainte, ceea ce nu i se cădea să mănânce, nici celor ce erau cu el, ci
12.4
Ex. 29.32,33Lev. 8.31
24.9
numai preoților? 5Sau n‐ați citit în lege
12.5
Num. 28.9In. 7.22
, că în ziua Sabatului preoții în Templu pângăresc Sabatul și sunt fără vină? 6Dar vă spun că aici este ceva
12.6
2 Cron. 6.18Mal. 3.1
mai mare decât Templul. 7Dar dacă ați fi știut ce este: Milă
12.7
Osea 6.6Mica 6.6‐8
voiesc, iar nu jertfă! n‐ați fi osândit pe cei fără vină. 8Căci Fiul omului este domn al Sabatului.

Omul cu mâna uscată

9Și

12.9
Mc. 3.1Lc. 6.6
a trecut de acolo și a venit în sinagoga lor. 10Și iată un om având o mână uscată. Și l‐au întrebat zicând: Se cade
12.10
Lc. 13.14
14.3In. 9.16
a tămădui în ziua Sabatului? Ca să‐l învinuiască. 11Iar el le‐a zis: Ce om va fi între voi care va avea o singură oaie și dacă va
12.11
Ex. 23.4,5Deut. 22.4
cădea ea în groapă, în ziua Sabatului, n‐o va apuca și o va scoate afară? 12Cât de mult deci se deosebește un om de o oaie! De aceea se cade a face bine în ziua Sabatului. 13Atunci zice omului: Întinde‐ți mâna. Și el a întins‐o și s‐a făcut sănătoasă ca cealaltă. 14Dar fariseii
12.14
Cap. 27.1.
au ieșit și s‐au sfătuit împotriva lui cum să‐l piardă.

Isus Robul Domnului

15Dar Isus cunoscând, s‐a depărtat

12.15
Cap. 10.23.
de acolo. Și
12.15
Cap. 19.2.
l‐au urmat mulți și i‐a tămăduit pe toți. 16Și le‐a poruncit
12.16
Cap. 9.30.
aspru să nu‐l dea pe față, 17ca să se împlinească ce s‐a spus prin Isaia prorocul, care zice: 18Iată
12.18
Is. 42.1
robul meu pe care l‐am ales, iubitul meu în
12.18
Cap. 3.17;
care sufletul meu și‐a găsit plăcerea; voi pune Duhul meu peste el și va vesti judecată Neamurilor. 19Nu se va certa, nici nu va striga, nici nu‐i va auzi cineva glasul pe ulițe. 20Nu va frânge trestia zdrobită și nu va stinge o feștilă ce face fum, până va scoate judecata la biruință. 21Și Neamurile vor nădăjdui în numele lui.

Îndrăcitul mut și orb. Păcatul împotriva Duhului Sfânt

22Atunci

12.22
Cap. 9.32.
i s‐a adus un îndrăcit orb și mut. Și l‐a tămăduit, încât mutul vorbea și vedea. 23Și toate gloatele se mirau și ziceau: Nu cumva este acesta Fiul lui David? 24Iar fariseii, când
12.24
Cap. 9.34.
au auzit aceasta, ziceau: Acesta nu scoate afară dracii, decât prin Beelzebul, mai marele dracilor. 25Dar Isus, cunoscându‐le
12.25
Cap. 9.4.
gândurile, le‐a zis: Orice împărăție dezbinată împotriva sa însăși este pustiită și orice cetate sau casă dezbinată împotriva sa însăși, nu va sta. 26Și dacă Satana scoate afară pe Satana, el este dezbinat împotriva lui însușii; deci cum va sta împărăția lui? 27Și dacă eu scot afară pe draci prin Beelzebul, fiii voștri prin cine‐i scot afară? De aceea, ei vor fi judecătorii voștri. 28Iar dacă eu scot afară pe draci prin Duhul lui Dumnezeu, atunci împărăția
12.28
Dan. 2.44
7.14Lc. 1.33
11.20
17.20,21
lui Dumnezeu a ajuns peste voi. 29Sau
12.29
Is. 49.24Lc. 11.21‐23
cum poate cineva să intre în casa celui tare și să‐i răpească sculele, dacă nu va lega mai întâi pe cel tare? Și atunci îi va prăda casa. 30Cine nu este cu mine, este împotriva mea și cine nu strânge cu mine, risipește. 31De aceea vă spun: Orice
12.31
Mc. 3.28Lc. 12.10Evr. 6.410.26,291 In. 5.16
păcat și hulă vor fi iertate oamenilor, dar
12.31
Fapte. 7.51
hula împotriva Duhului nu va fi iertată. 32Și oricine va vorbi
12.32
Cap. 11.19;
un cuvânt împotriva Fiului omului, îi va fi iertat
12.32
1 Tim. 1.13
, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt, nu‐i va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. 33Sau faceți pomul bun și rodul
12.33
Cap. 7.17.
lui bun, sau faceți pomul stricat și rodul lui stricat. Căci din rod se cunoaște pomul. 34Pui
12.34
Cap. 3.7;
de năpârci, cum puteți vorbi cele bune, răi fiind? Căci
12.34
Lc. 6.45
din prisosul inimii vorbește gura. 35Omul bun din comoara lui bună scoate afară lucruri bune și omul rău din comoara lui rea scoate afară lucruri rele. 36Dar vă spun că de orice vorbă nefolositoare pe care o vor rosti oamenii, vor da socoteală de ea în ziua judecății. 37Căci din cuvintele tale vei fi îndreptățit și din cuvintele tale vei fi osândit.

Minunea cu prorocul Iona

38Atunci

12.38
Cap. 16.1.
unii dintre cărturari și farisei i‐au răspuns zicând: Învățătorule, voim să vedem un semn de la tine. 39Iar el le‐a răspuns și le‐a zis: Un neam rău și preacurvar
12.39
Is. 57.3Mc. 8.38In. 4.48
cere un semn și nu i se va da semn, decât semnul lui Iona prorocul. 40Căci
12.40
Iona 1.17
după cum Iona a fost în pântecele chitului trei zile și trei nopți, astfel va fi Fiul omului trei zile și trei nopți în inima pământului. 41Bărbații
12.41
Lc. 11.32
din Ninive se vor scula la judecată cu neamul acesta și‐l
12.41
Ier. 3.11Ezec. 16.51,52Rom. 2.27
vor osândi, pentru că
12.41
Iona 3.5
ei s‐au pocăit la propovăduirea lui Iona și iată aici este mai mult decât Iona. 42Împărăteasa
12.42
1 Reg. 10.12 Cron. 9.1Lc. 11.31
de la miazăzi se va ridica la judecată cu neamul acesta și‐l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată aici este mai mult decât Solomon. 43Iar când duhul
12.43
Lc. 11.24
necurat a ieșit din om, umblă
12.43
Iov 1.71 Pet. 5.8
prin locuri fără apă căutând odihnă și nu găsește. 44Atunci zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o află goală, măturată și gătită. 45Atunci se duce și ia cu sine alte șapte duhuri mai rele decât el și intră și locuiesc acolo. Și
12.45
Evr. 6.4
10.262 Pet. 2.20‐22
starea din urmă a omului aceluia se face mai rea decât cea dintâi. Așa va fi și cu acest neam rău.

Mama și frații lui Isus

46Pe când vorbea el încă gloatelor, iată

12.46
Mc. 3.31Lc. 8.19‐21
mama și frații lui stăteau afară, căutând să‐i vorbească. 47Și cineva i‐a zis: Iată mama ta și frații
12.47
Cap. 13.55.
tăi stau afară căutând să‐ți vorbească. 48Dar el a răspuns și a zis celui ce‐i spunea: Cine este mama mea și cine sunt frații mei? 49Și și‐a întins mâna spre ucenicii săi și a zis: Iată mama mea și frații mei. 50Căci oricine
12.50
In. 15.14Gal. 1.5,6
6.15Col. 3.11Evr. 2.11
va face voia Tatălui meu care este în ceruri, acela îmi este frate și soră și mamă.

13

Pilda semănătorului

131În ziua aceea Isus a ieșit din casă și ședea

13.1
Mc. 4.1
lângă mare. 2Și gloate multe s‐au
13.2
Lc. 8.4
adunat la el, încât el a intrat într‐o corabie ca să șadă
13.2
Lc. 5.3
și toată gloata stătea pe țărm. 3Și le‐a vorbit multe în pilde, zicând: Iată a ieșit semănătorul să semene. 4Și pe când semăna el, unele semințe au căzut lângă cale și au venit păsările și le‐au mâncat. 5Iar altele au căzut pe locuri stâncoase, unde n‐aveau pământ mult și îndată au răsărit pentru că n‐aveau adâncime de pământ. 6Iar după ce a răsărit soarele, au fost arse de arșiță și pentru că n‐aveau rădăcină, s‐au uscat. 7Iar altele
13.7
Lc. 8.5
au căzut peste spini și spinii au crescut și le‐au înăbușit. 8Iar altele au căzut peste pământul cel bun și au dat rod una o sută
13.8
Gen. 26.12
, alta șaizeci și alta treizeci. 9Cine
13.9
Cap. 11.15.
are urechi, să audă. 10Și ucenicii s‐au apropiat și i‐au zis: Pentru ce le vorbești în pilde? 11Iar el a răspuns și le‐a zis: Vouă
13.11
Cap. 11.25;
vi s‐a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu li s‐a dat. 12Căci
13.12
Cap. 25.29.
cine are i se va da și va avea de prisos, iar cine n‐are, chiar și ce are i se va lua. 13De aceea le vorbesc în pilde, pentru că văzând, nu văd și auzind, nu aud, nici nu pricep. 14Și în ei se împlinește prorocia lui Isaia care zice: Cu auzul veți
13.14
Is. 6.9Ezec. 12.2Mc. 4.12Lc. 8.10In. 12.40Fapte. 28.26,27Rom. 11.82 Cor. 3.14,15
auzi dar nu veți înțelege și văzând veți vedea dar nu veți cunoaște. 15Căci inima acestui popor s‐a îngroșat și au auzit greu
13.15
Evr. 5.11
cu urechile și și‐au închis ochii ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și să înțeleagă cu inima și să se întoarcă și să‐i vindec. 16Dar fericiți
13.16
Cap. 16.17.
sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. 17Căci adevărat vă spun că mulți
13.17
Evr. 11.131 Pet. 1.10,11
proroci și drepți au dorit să vadă ce vedeți voi și n‐au văzut și să audă ce auziți voi și n‐au auzit. 18Voi deci, ascultați
13.18
Mc. 4.14Lc. 8.11
pilda semănătorului. 19Când aude cineva cuvântul împărăției
13.19
Cap. 4.23.
și nu‐l înțelege, atunci vine cel rău și răpește ce este semănat în inima lui; acesta este cel semănat lângă cale. 20Iar cel semănat pe locuri stâncoase, acesta este cel ce aude cuvântul și îndată îl primește cu
13.20
Is. 58.2Ezec. 33.31,32In. 5.35
bucurie. 21Dar n‐are rădăcină în sine, ci este până la o vreme și când se face un necaz sau prigonire pentru cuvânt, îndată se
13.21
Cap. 11.6.
poticnește. 22Iar cel semănat
13.22
Cap. 19.23.
în
13.22
Ier. 4.3
spini, acesta este cel ce aude cuvântul și grija veacului și înșelăciunea bogăției înăbușă cuvântul și se face neroditor. 23Iar cel semănat pe pământul bun, acesta este cel ce aude cuvântul și înțelege, care și rodește și face unul o sută, altul șaizeci și altul treizeci.

Pilda neghinei

24Le‐a pus înainte altă pildă, zicând: Împărăția cerurilor a fost făcută asemenea cu un om care a semănat sămânță bună în țarina sa. 25Dar pe când dormeau oamenii a venit vrăjmașul lui și a semănat neghină între grâu și a plecat. 26Iar când a crescut paiul și a făcut rod, atunci s‐a arătat și neghina. 27Și robii stăpânului casei au venit și i‐au zis: Domnule, oare n‐ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghina? 28Iar el le‐a zis: Un om vrăjmaș a făcut aceasta. Și robii îi zic: Voiești deci să ne ducem s‐o culegem? 29Dar el le zice: Nu, ca nu cumva culegând neghina să smulgeți și grâul

13.29
Cap. 3.12.
împreună cu ea. 30Lăsați să crească amândouă împreună, până la seceriș și la vremea secerișului voi zice secerătorilor: Culegeți întâi neghina și legați‐o snopi ca să fie arsă de tot, iar grâul strângeți‐l în grânarul meu.

Pilda grăuntelui de muștar și a aluatului

31Le‐a pus înainte altă pildă zicând: Împărăția

13.31
Is. 2.2,3Mica 4.1Mc. 4.30Lc. 13.18,19
cerurilor este asemenea unui grăunte de muștar pe care un om l‐a luat și l‐a semănat în țarina sa: 32care, în adevăr, este mai mic decât toate semințele, dar când a crescut, este mai mare decât ierburile și se face copac, încât păsările cerului vin și locuiesc în ramurile lui. 33Le‐a vorbit
13.33
Lc. 13.20
altă pildă: Împărăția cerurilor este asemenea cu un aluat pe care o femeie l‐a luat și l‐a ascuns în trei măsuri de făină până s‐a dospit tot. 34Isus a vorbit toate acestea
13.34
Mc. 4.33,34
gloatelor în pilde și fără pildă nu le vorbea nimic, 35ca să se împlinească ce s‐a spus prin prorocul care zice: Îmi voi
13.35
Ps. 78.2
deschide gura în pilde, voi
13.35
Rom. 16.25,261 Cor. 2.7Ef. 3.9Col. 1.26
rosti lucruri ascunse de la întemeierea lumii.

Tâlcuirea pildei neghinei

36Atunci a lăsat gloatele și s‐a dus în casa sa. Și ucenicii lui s‐au apropiat de el zicând: Deslușește‐ne pilda cu neghina țarinei. 37Și el a răspuns și a zis: Cel ce seamănă sămânța cea bună este Fiul omului; 38iar țarina

13.38
Cap. 24.14: 28.19.
este lumea; iar sămânța cea bună, aceștia sunt fiii împărăției, iar neghina sunt fiii
13.38
Gen. 3.15In. 8.44Fapte. 13.101 In. 3.8
celui rău. 39Și vrăjmașul care a semănat‐o este diavolul, iar secerișul
13.39
Ioel 3.13Ap. 14.15
este sfârșitul veacului și secerătorii sunt îngerii. 40După cum deci neghina se alege și se arde în foc, astfel va fi la sfârșitul veacului. 41Fiul omului va trimite pe îngerii săi și
13.41
Cap. 18.7.
ei vor culege din împărăția lui toate prilejurile de poticnire și pe cei ce fac fărădelegea. 42Și‐i
13.42
Cap. 3.12.
vor arunca în cuptorul de foc: acolo
13.42
Cap. 8.12. Vers. 50.
va fi plângerea și scrâșnirea dinților. 43Atunci
13.43
Dan. 12.31 Cor. 15.42,43,58
drepții vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine
13.43
Vers. 9.
are urechi, să audă.

Pilda comorii ascunse și a mărgăritarului

44Împărăția cerurilor este asemenea unei comori ascunse în țarină, pe care un om a găsit‐o și a ascuns‐o și de bucuria ei se duce și vinde

13.44
Fil. 3.7,8
tot ce are și cumpără
13.44
Is. 55.1Ap. 3.18
țarina aceea. 45Împărăția cerurilor este iarăși asemenea unui negustor care caută mărgăritare bune. 46Și găsind un
13.46
Prov. 2.4
3.14,15
8.10,19
mărgăritar de mult preț, s‐a dus și a vândut tot ce avea și l‐a cumpărat.

Pilda năvodului

47Împărăția cerurilor este iarăși asemenea unui năvod aruncat în mare și care a adunat

13.47
Cap. 22.10.
pești de tot felul. 48Și când s‐a umplut, l‐au tras pe țărm și au șezut jos și au adunat ce era bun în vase, iar ce era rău au aruncat afară. 49Astfel va fi la sfârșitul veacului: îngerii vor ieși și vor despărți
13.49
Cap. 25.32.
pe cei răi din mijlocul celor drepți, 50și‐i
13.50
Vers. 42.
vor arunca în cuptorul de foc: acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. 51Ați înțeles toate acestea? Îi zic: Da, Doamne. 52Și el le‐a zis: De aceea, orice cărturar care a fost făcut ucenic al împărăției cerurilor este asemenea unui om, stăpân al casei, care scoate afară din comoara sa lucruri noi
13.52
Cânt. 7.13
și vechi.

Isus la Nazaret. Necredința locuitorilor

53Și a fost așa: Când a sfârșit Isus pildele acestea, s‐a dus de acolo. 54Și

13.54
Cap. 2.23.
venind în patria sa, îi învăța în sinagoga lor, încât stăteau uimiți și ziceau: De unde are omul acesta înțelepciunea aceasta și puterile? 55Nu
13.55
Is. 49.7Mc. 6.3Lc. 3.23In. 6.42
este el fiul tâmplarului? Nu se numește oare mama lui Maria și frații
13.55
Mc. 15.40
săi Iacov
13.55
Cap. 12.46.
și Iosif și Simon și Iuda? 56Și surorile lui nu sunt oare toate la noi? Deci de unde are el toate acestea? 57Și găseau în el un prilej de poticnire
13.57
Cap. 11.6.
. Dar Isus le‐a zis: Un proroc nu
13.57
Lc. 4.24In. 4.44
este disprețuit decât în patria și casa sa. 58Și n‐a
13.58
Mc. 6.5,6
făcut acolo multe puteri, din pricina necredinței lor.

14

Moartea lui Ioan Botezătorul

141În vremea aceea Irod

14.1
Mc. 6.14Lc. 9.7
tetrarhul a auzit vestea despre Isus 2și a zis slujitorilor săi: Acesta este Ioan Botezătorul; el s‐a sculat dintre cei morți și de aceea lucrează puterile în el. 3Căci
14.3
Mc. 6.17Lc. 3.19,20
Irod prinsese pe Ioan, îl legase și‐l pusese în temniță pentru Irodiada, nevasta lui Filip, fratele său. 4Căci Ioan îi zicea: Nu ți
14.4
Lev. 18.16
20.21
se cuvine s‐o ai pe ea. 5Și voind să‐l omoare, se temea de gloată pentru că
14.5
Cap. 21.26.
îl socoteau ca pe un proroc. 6Dar când a fost ziua nașterii lui Irod, fiica Irodiadei a jucat în mijlocul tuturora și a plăcut lui Irod. 7De aici a făgăduit cu jurământ să‐i dea orice ar cere. 8Iar ea, împinsă de mamă‐sa: Dă‐mi, zice, aici pe blid capul lui Ioan Botezătorul. 9Și împăratul s‐a întristat, dar pentru jurăminte și pentru cei ce ședeau împreună cu el la masă a poruncit să i‐l dea. 10Și a trimis și a tăiat capul lui Ioan în temniță. 11Și capul lui a fost adus pe blid și a fost dat fetei și ea l‐a dus mamei sale. 12Și ucenicii lui au venit și au luat trupul mort și l‐au înmormântat și au venit și au dat de știre lui Isus.

Înmulțirea pâinilor

13Și când a auzit

14.13
Cap. 10.23;
Isus, s‐a depărtat de acolo într‐o corabie într‐un loc pustiu la o parte. Și când au auzit gloatele, l‐au urmat pe jos din cetăți. 14Și a ieșit și a văzut gloată multă și i
14.14
Cap. 9.36. Marc 6.34.
s‐a făcut milă de ei și a tămăduit pe bolnavii lor. 15Și când
14.15
Mc. 6.35Lc. 9.12In. 6.5
s‐a făcut seară, ucenicii s‐au apropiat de el zicând: Locul este pustiu și ceasul a trecut acum; dă drumul gloatelor ca să se ducă în sate să‐și cumpere de mâncare. 16Dar Isus le‐a zis: N‐au trebuință să se ducă; dați‐le voi să mănânce. 17Și ei îi zic: N‐avem aici decât cinci pâini și doi pești. 18Și le‐a zis: Aduceți‐mi‐i aici. 19Și a poruncit ca gloatele să șadă pe iarbă: și a luat cele cinci pâini și cei doi pești și uitându‐se spre cer a binecuvântat
14.19
Cap. 15.36.
și a frânt și a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii gloatelor. 20Și toți au mâncat și s‐au săturat și au strâns prisosul de fărâmituri douăsprezece coșuri pline. 21Și cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbați, afară de femei și copii.

Umblarea pe mare

22Și îndată a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte până va da drumul gloatelor. 23Și după ce

14.23
Mc. 6.46
a dat drumul gloatelor, s‐a suit în munte la o parte ca să se roage. Și când s‐a făcut seară
14.23
In. 6.16
, era singur acolo. 24Iar corabia era acum în mijlocul mării, muncindu‐se de valuri deoarece vântul era potrivnic. 25Și la a patra strajă din noapte a venit la ei umblând
14.25
Iov 9.8
pe mare. 26Și când l‐au văzut ucenicii umblând pe mare, s‐au înspăimântat, zicând: Este o nălucă. Și de frică au strigat. 27Dar Isus îndată le‐a vorbit zicând: Îndrăzniți, eu sunt; nu vă temeți. 28Și Petru i‐a răspuns și a zis: Doamne, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. 29Și el a zis: Vino. Și Petru s‐a pogorât din corabie și umbla pe ape ca să vină la Isus. 30Dar când a văzut că vântul era tare, s‐a temut și începând să se afunde, a strigat zicând: Doamne, scapă‐mă. 31Și îndată Isus a întins mâna, l‐a apucat, și‐i zice: Puțin credinciosule, pentru ce te‐ai îndoit? 32Și când s‐au suit în corabie, a stat vântul. 33Și cei din corabie au venit și s‐au
14.33
Ps. 2.7Mc. 1.1Lc. 4.41In. 1.49
6.69
11.27Fapte. 8.37Rom. 1.2
închinat înaintea lui zicând: Adevărat ești Fiul lui Dumnezeu. 34Și după ce
14.34
Mc. 6.53
au trecut dincolo, au venit în ținutul Ghenezaretului. 35Și când l‐au cunoscut oamenii locului aceluia, au trimis în tot ținutul acela și i‐au adus pe toți cei bolnavi; 36și‐l rugau ca numai să‐i atingă ciucurii veșmântului. Și toți câți
14.36
Cap. 9.20.
s‐au atins, au fost scăpați cu desăvârșire.