Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Cartea neamului lui Isus Hristos

11Cartea neamului

1.1
Lc. 3.23
lui Isus Hristos, fiu
1.1
Ps. 132.11Is. 11.1Ier. 23.5In. 7.42Fapte. 2.30
13.23Rom. 1.3
al lui David, fiu
1.1
Gen. 12.3
22.18Gal. 3.16
al lui Avraam. 2Avraam
1.2
Gen. 21.2,3
a născut pe Isaac, iar Isaac
1.2
Gen. 25.26
a născut pe Iacov, iar Iacov
1.2
Gen. 29.35
a născut pe Iuda și pe frații lui; 3iar Iuda
1.3
Gen. 38.27
a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares
1.3
Rut 4.181 Cron. 2.5,9
a născut pe Esrom, iar Esrom a născut pe Aram; 4iar Aram a născut pe Aminadab, iar Aminadab a născut pe Naason, iar Naason a născut pe Salmon; 5iar Salmon a născut pe Boaz din Rahab, iar Boaz a născut pe Obed, din Rut, iar Obed a născut pe Iese; 6iar Iese
1.6
1 Sam. 16.1
17.12
a născut pe David împăratul, iar David împăratul
1.6
2 Sam. 12.24
a născut pe Solomon din văduva lui Urie; 7iar Solomon
1.7
1 Cron. 3.3,10
a născut pe Roboam, iar Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa; 8iar Asa a născut pe Iosafat, iar Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia; 9iar Ozia a născut pe Ioatam, iar Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia; 10iar Ezechia
1.10
2 Reg. 20.211 Cron. 13
a născut pe Manase, iar Manase a născut pe Amon, iar Amon a născut pe Iosia; 11iar Iosia
1.11
1 Cron. 3.15,16
a născut pe Iehonia și pe frații lui, pe vremea strămutării
1.11
2 Reg. 24.14,15,16
25.112 Cron. 36.10,20Ier. 27.20
39.9
52.11,15,28,29,30Dan. 1.2
în Babilon. 12Iar după strămutarea în Babilon Iehonia
1.12
1 Cron. 3.17,19
a născut pe Salatiel, iar Salatiel a născut pe Zorobabel
1.12
Ezra 3.2
5.2Neem. 12.1Hag. 1.1
. 13Iar Zorobabel a născut pe Abiud, iar Abiud a născut pe Eliachim, iar Eliachim a născut pe Azor; 14iar Azor a născut pe Sadoc, iar Sadoc a născut pe Achim, iar Achim a născut pe Eliud; 15iar Eliud a născut pe Eleazar, iar Eleazar a născut pe Matan, iar Matan a născut pe Iacov; 16iar Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s‐a născut Isus care se cheamă Hristos. 17Deci toate neamurile de la Avraam până la David sunt paisprezece neamuri; și de la David până la strămutarea în Babilon sunt paisprezece neamuri; și de la strămutarea în Babilon până la Hristos sunt paisprezece neamuri.

Nașterea lui Isus Hristos

18Iar nașterea

1.18
Lc. 1.27
lui Isus Hristos a fost așa. Când era logodită mama sa Maria cu Iosif, mai înainte de a fi ei împreună, ea s‐a aflat având în pântece din Duhul Sfânt
1.18
Lc. 1.35
. 19Dar Iosif, bărbatul ei, fiind un om drept și nevoind s‐o dea în vileag
1.19
Deut. 24.1
, și‐a pus de gând s‐o lase în ascuns. 20Dar pe când cugeta el acestea, iată un înger al Domnului i s‐a arătat în vis, zicând: Iosife, fiu al lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s‐a zămislit
1.20
Lc. 1.35
în ea este din Duhul Sfânt. 21Și ea va naște
1.21
Lc. 1.31
un fiu și‐i vei pune numele Isus, căci el
1.21
Fapte. 4.12
5.31
13.23,38
va mântui pe poporul său de păcatele lor. 22Iar toate acestea s‐au făcut ca să se împlinească ce s‐a spus de Domnul prin prorocul care zice: 23Iată
1.23
Is. 7.14
fecioara va avea în pântece și va naște un fiu, și‐i vor pune numele Emanuil, care este tălmăcit: Dumnezeu este cu noi. 24Și după ce s‐a deșteptat Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa. 25Și n‐a cunoscut‐o până ce ea a născut un fiu
1.25
Ex. 13.2Lc. 2.7,21
: și el i‐a pus numele Isus.

2

Magii la Ierusalim. Irod

21Și după ce s‐a născut

2.1
Lc. 2.4,6,7
Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele lui Irod împăratul, iată niște magi de la răsărit
2.1
Gen. 10.30
25.61 Reg. 4.30
au venit la Ierusalim, 2zicând: Unde
2.2
Lc. 2.11
este cel ce s‐a născut Împărat al iudeilor? Căci i‐am văzut steaua
2.2
Num. 24.17Is. 60.3
în răsărit și am venit să ne închinăm lui. 3Și când a auzit aceasta împăratul Irod, s‐a tulburat și tot Ierusalimul cu el. 4Și adunând împreună pe toți mai marii preoților
2.4
2 Cron. 36.14
și
2.4
2 Cron. 34.13
cărturarii poporului, a cercetat
2.4
Mal. 2.7
de la ei unde era să se nască Hristosul. 5Și ei i‐au zis: În Betleemul din Iudeea căci așa este scris prin prorocul: 6Și tu, Betleeme
2.6
Mica 5.2In. 7.42
, pământ al lui Iuda, nicidecum nu ești cel mai mic între povățuitorii lui Iuda: căci din tine va ieși un povățuitor, care va paște
2.6
Ap. 2.27
pe poporul meu Israel. 7Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat de la ei cu de‐amănuntul în ce vreme s‐a arătat steaua. 8Și i‐a trimis la Betleem și a zis: Duceți‐vă, cercetați cu de‐amănuntul despre prunc și când îl veți afla, dați‐mi de știre ca să vin și eu să mă închin lui. 9Și ei, ascultând pe împăratul, au plecat. Și iată steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până a venit și a stat deasupra unde era pruncul. 10Și când au văzut steaua, s‐au bucurat cu bucurie foarte mare. 11Și au venit în casă și au văzut pe prunc cu Maria, mama lui, și au căzut jos și i s‐au închinat. Și deschizându‐și vistieriile, i‐au adus
2.11
Ps. 72.10Is. 60.6
daruri: aur și tămâie și smirnă. 12Și fiind înștiințați de Dumnezeu prin vis
2.12
Cap. 1.20.
să nu se întoarcă la Irod, s‐au dus pe altă cale în țara lor.

Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor

13Și când au plecat, iată un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală‐te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și fii acolo până îți voi spune: căci Irod are să caute pe prunc ca să‐l piardă. 14Și s‐a sculat și a luat pe prunc și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. 15Și a fost acolo până la moartea lui Irod: ca să se împlinească ce s‐a spus de Domnul prin prorocul care zice: Am chemat pe fiul meu

2.15
Osea 11.1
din Egipt. 16Atunci Irod, când a văzut că a fost luat în râs de magi, s‐a mâniat foarte tare și a trimis și a ucis pe toți copiii de parte bărbătească care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de la doi ani și mai jos, după vremea pe care o aflase cu de‐amănuntul de la magi. 17Atunci s‐a împlinit ce s‐a spus prin Ieremia
2.17
Ier. 31.15
prorocul care zice: 18Un glas s‐a auzit în Rama, plângere și tânguire multă: Rahela plângând pe copiii ei și nu voia să fie mângâiată pentru că nu sunt.

Moartea lui Irod. Întoarcerea din Egipt

19Și după ce a murit Irod, iată, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, 20zicând: Scoală‐te, ia pruncul și pe mama lui și du‐te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau sufletul pruncului. 21Iar el s‐a sculat și a luat pruncul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel. 22Dar când a auzit că Arhelau domnește peste Iudeea în locul tatălui său Irod, s‐a temut să plece acolo; și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, s‐a dus în părțile

2.22
Cap. 3.13.
Galileei. 23Și a venit și s‐a așezat într‐o cetate zisă
2.23
In. 1.45
Nazaret, ca să se împlinească ce s‐a spus
2.23
Jud. 13.51 Sam. 1.11
prin proroci că se va chema Nazarinean.

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31Și în zilele acelea vine Ioan

3.1
Mc. 1.4,15Lc. 3.2,3In. 1.28
Botezătorul propovăduind în
3.1
Ios. 14.10
pustia Iudeei, 2zicând: Pocăiți‐vă, căci s‐a apropiat Împărăția Cerurilor
3.2
Dan. 2.4410.7
. 3Căci acesta este cel spus prin Isaia prorocul care zice: Glasul
3.3
Is. 40.3Mc. 1.3Lc. 3.4In. 1.23
unuia care strigă în pustie: Gătiți
3.3
Lc. 1.76
calea Domnului, faceți‐i drepte cărările. 4Și acest Ioan
3.4
Mc. 1.6
își avea
3.4
2 Reg. 1.8Zah. 13.4
îmbrăcămintea de peri de cămilă și o cingătoare de piele împrejurul coapselor sale, iar hrana lui era lăcuste
3.4
Lev. 11.22
și miere sălbatică
3.4
1 Sam. 14.25,26
. 5Atunci Ierusalimul
3.5
Mc. 1.5Lc. 3.7
și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului ieșeau la el, 6și erau botezați
3.6
Fapte. 19.4,18
de el în râul Iordan mărturisindu‐și păcatele. 7Dar când a văzut pe mulți dintre farisei și saduchei venind la botezul lui, le‐a zis: Pui de năpârci
3.7
Cap. 12.34;
, cine v‐a înștiințat să fugiți de urgia
3.7
Rom. 5.91 Tes. 1.10
viitoare? 8Faceți deci rod vrednic de pocăință. 9Și nu gândiți să ziceți în voi înșivă: Avem pe Avraam ca tată
3.9
In. 8.33,39Fapte. 13.26Rom. 4.1,11,16
! căci vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să scoale copii lui Avraam. 10Și chiar acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom
3.10
Cap. 7.19.
care nu face rod bun se taie și se aruncă în foc. 11Eu, în adevăr, vă
3.11
Mc. 1.8Lc. 3.16In. 1.15,26,33Fapte. 1.5
11.16
19.4
botez în apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să‐i duc încălțămintea; el
3.11
Is. 4.4
44.3Mal. 3.2Fapte. 2.3,41 Cor. 12.13
vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc; 12a cărui
3.12
Mal. 3.3
lopată este în mâna lui și își va curăți în totul aria și își va aduna grâul în grânar, iar pleava o va arde
3.12
Mal. 4.1
în foc nestins.

Ispitirea lui Isus

13Atunci

3.13
Mc. 1.9Lc. 3.21
vine Isus din Galileea
3.13
Cap. 2.23.
la Iordan către Ioan, ca să fie botezat de el. 14Dar Ioan îl oprea zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? 15Și răspunzând Isus, i‐a zis: Lasă acum, căci așa ni se cade, să împlinim orice dreptate. Atunci îl lasă. 16Și după ce a fost botezat
3.16
Mc. 1.10
Isus, îndată a ieșit din apă și iată i s‐au deschis cerurile și a văzut pe Duhul
3.16
Is. 11.2
42.1Lc. 3.22In. 1.32,33
lui Dumnezeu pogorându‐se ca un porumbel și venind peste el. 17Și iată un glas din ceruri
3.17
In. 12.28
zicând: Acesta
3.17
Ps. 2.7Is. 42.117.5Mc. 1.11Lc. 9.35Ef. 1.6Col. 1.132 Pet. 1.17
este Fiul meu cel iubit, în care mi‐am găsit plăcerea.