Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Întrarea lui Isus în Ierusalim

211Și când

21.1
Mc. 11.1Lc. 19.29
s‐au apropiat de Ierusalim și au venit la Betfaghe la muntele
21.1
Zah. 14.14
Măslinilor, atunci Isus a trimis pe doi ucenici, 2zicându‐le: Mergeți în satul dinaintea voastră și îndată veți afla o măgăriță legată și un măgăruș cu ea; dezlegați‐i și aduceți‐mi‐i. 3Și dacă cineva v‐ar zice ceva, veți spune: Domnul are trebuință de ei. Și îndată îi va trimite. 4Iar aceasta s‐a făcut ca să se împlinească ce s‐a spus prin prorocul care zice: 5Spuneți
21.5
Is. 62.11Zah. 9.9In. 12.15
fiicei Sionului: Iată Împăratul tău vine la tine, blând și călare pe o măgăriță și pe un măgăruș, mânzul celei de sub jug. 6Și ucenicii
21.6
Mc. 11.4
s‐au dus și au făcut cum le poruncise Isus. 7Au adus măgărița și măgărușul și au pus
21.7
2 Reg. 9.13
pe ei veșmintele lor și el s‐a așezat deasupra. 8Iar partea cea mai mare a gloatei și‐a așternut veșmintele pe cale iar alții
21.8
Lev. 23.40In. 12.13
tăiau ramuri din copaci și le așterneau pe cale. 9Și gloatele care mergeau înaintea lui și cele care veneau după el strigau zicând: Osana
21.9
Ps. 118.25
Fiul lui David, binecuvântat
21.9
Ps. 118.26
este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cele prea înalte.

Gonirea vânzătorilor din Templu

10Și când

21.10
Mc. 11.15Lc. 19.45In. 2.13,15
a intrat în Ierusalim, toată cetatea a fost mișcată zicând: Cine este acesta? 11Iar gloatele ziceau: Acesta este prorocul
21.11
Cap. 2.23.
, Isus, din Nazaretul Galileei. 12Și Isus a intrat
21.12
Mc. 11.11Lc. 19.45In. 2.15
în Templul lui Dumnezeu și a scos afară pe toți care vindeau și cumpărau în Templu și a răsturnat mesele schimbătorilor
21.12
Deut. 14.25
de bani și scaunele celor ce vindeau porumbeii, 13și le zice: Este scris: Casa
21.13
Is. 56.7
mea se va chema o casă de rugăciune, iar
21.13
Ier. 7.11Mc. 11.17Lc. 19.46
voi o faceți o peșteră de tâlhari. 14Și orbi și șchiopi au venit la el în Templu și el i‐a tămăduit. 15Iar când au văzut mai marii preoților și cărturarii faptele minunate pe care le făcuse și pe copiii care strigau în Templu și ziceau: Osana Fiul lui David! s‐au umplut de mâinie. 16Și i‐au zis: Auzi ce zic aceștia? Iar Isus le zice: Da; oare n‐ați citit niciodată: Din
21.16
Ps. 8.2
gura pruncilor și a sugarilor tu ai întocmit lauda? 17Și i‐a lăsat și a ieșit afară din cetate la Betania
21.17
Mc. 11.11In. 11.18
și a rămas noaptea acolo.

Blestemarea smochinului

18Iar dimineața

21.18
Mc. 11.12
pe când se întorcea în cetate, a flămânzit. 19Și văzând
21.19
Mc. 11.13
un smochin lângă cale, a venit la el și n‐a găsit nimic în el decât numai frunze. Și‐i zice: De‐acum înainte să nu se facă rod din tine în veac. Și smochinul s‐a uscat îndată. 20Și când
21.20
Mc. 11.20
au văzut ucenicii, s‐au mirat zicând: Cum s‐a uscat smochinul îndată? 21Dar Isus a răspuns și le‐a zis: Adevărat vă spun, dacă
21.21
Cap. 17.20.
veți avea credință și nu
21.21
Iac. 1.6
vă veți îndoi, veți face nu numai ce s‐a făcut cu smochinul, ci
21.21
1 Cor. 13.2
chiar dacă veți zice muntelui acestuia: Ridică‐te și aruncă‐te în mare! se va face. 22Și toate
21.22
Cap. 7.7.
câte veți cere în rugăciune, crezând, veți primi.

Puterea lui Isus. Pilda celor doi fii

23Și când a venit el

21.23
Mc. 11.27Lc. 20.1
în Templu, mai marii preoților și bătrânii poporului s‐au apropiat de el pe când îi învăța, zicând
21.23
Ex. 2.14Fapte. 4.7
7.27
: Cu ce putere faci aceste lucruri? Și cine ți‐a dat puterea aceasta? 24Iar Isus a răspuns și le‐a zis: Vă voi întreba și eu un cuvânt, pe care dacă mi‐l spuneți, și eu vă voi spune cu ce putere fac acestea. 25Botezul lui Ioan de unde era? Din cer sau de la oameni? Iar ei cugetau în sine zicând: Dacă zicem: Din cer! ne va zice: Pentru ce, dar, nu l‐ați crezut? 26Iar dacă zicem: De la oameni! ne temem de gloată, căci
21.26
Cap. 14.5.
toți țin pe Ioan drept proroc. 27Și au răspuns lui Isus și au zis: Nu știm. Le‐a zis și el: Nici eu nu vă spun cu ce putere fac acestea. 28Dar ce vi se pare? Un om avea doi copii și a venit la cel dintâi și a zis: Copile, du‐te azi, lucrează în vie. 29Și el a răspuns și a zis: Nu vreau. În urmă însă, părându‐i rău, s‐a dus. 30Și a venit la cel de al doilea și a zis tot așa. Și el a răspuns și a zis: Eu, domnule, mă duc! dar nu s‐a dus. 31Care din acești doi a făcut voia tatălui? Ei zic: Cel dintâi. Isus le zice: Adevărat
21.31
Lc. 7.29,50
vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în Împărăția lui Dumnezeu. 32Căci Ioan
21.32
Cap. 3.1, etc.
a venit la voi pe calea dreptății și nu l‐ați crezut, iar
21.32
Lc. 3.12,13
vameșii și curvele l‐au crezut; iar voi când ați văzut, nici nu v‐a părut rău în urmă ca să‐l credeți.

Pilda vierilor

33Ascultați o altă pildă. Era un om stăpân de casă, care

21.33
Ps. 80.9Cânt. 8.11Is. 5.1Ier. 2.21Mc. 12.1Lc. 20.9
a sădit o vie și a împrejmuit‐o cu gard și a săpat un teasc în ea și a clădit un turn și a arendat‐o unor vieri iar el s‐a dus
21.33
Cap. 25.14, 15.
din țară. 34Iar când s‐a apropiat vremea roadelor, a trimis pe robii săi la vieri ca
21.34
Cânt. 8.11,12
să ia roadele lui. 35Și vierii
21.35
2 Cron. 24.21
36.16Neem. 9.26Fapte. 7.521 Tes. 2.15Evr. 11.36,37
au luat pe robii lui și pe unul l‐au bătut, iar pe altul l‐au omorât, iar pe altul l‐au ucis cu pietre. 36Iarăși a trimis pe alți robi, mai mulți decât cei dintâi: și le‐au făcut tot așa. 37În urmă a trimis la ei pe fiul său, zicând: Se vor sfii de fiul meu. 38Dar vierii când au văzut pe fiul, au zis între ei: Acesta
21.38
Ps. 2.8Evr. 1.2
este moștenitorul; veniți
21.38
Ps. 2.227.1In. 11.53Fapte. 4.27
să‐l omorâm și să avem noi moștenirea lui. 39Și
21.39
Cap. 26.50, etc.
l‐au luat și l‐au scos afară din vie și l‐au omorât. 40Când va veni deci domnul viei, ce va face vierilor acelora? 41Ei îi zic
21.41
Lc. 20.16
: Pe cei răi cu rău îi va pierde
21.41
Lc. 21.24Evr. 2.3
și
21.41
Fapte. 13.46
15.7
18.6
28.28Rom. 9
10
11
via o va arenda altor vieri, care să dea roadele la vremile lor. 42Isus le zice: N‐ați
21.42
Ps. 118.22Is. 28.16Mc. 12.10Lc. 20.17Fapte. 4.11Ef. 2.201 Pet. 2.6,7
citit niciodată în scripturi: Piatra pe care au lepădat‐o ziditorii, aceea a fost făcută cap de unghi; aceasta a fost de la Domnul și este minunată în ochii noștri? 43De aceea vă spun că
21.43
Cap. 8.12.
Împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată neamului care face roadele ei. 44Și cine va
21.44
Is. 8.14,15Zah. 12.3Lc. 20.18Rom. 9.331 Pet. 2.8
cădea pe piatra aceasta va
21.44
Is. 60.12Dan. 2.44
fi sfărâmat, iar pe acela pe care va cădea ea, îl va spulbera. 45Și când au auzit mai marii preoților și fariseii pildele lui, au cunoscut că vorbește despre ei, 46și căutau să pună mâna pe el, dar s‐au temut de gloate fiindcă
21.46
Vers. 11.
îl țineau drept proroc.

22

Pilda nunții fiului de împărat

221Și Isus a

22.1
Lc. 14.16Ap. 19.7,9
răspuns și le‐a vorbit iarăși în pilde zicând: 2Împărăția cerurilor a fost asemănată cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. 3Și a trimis pe robii săi ca să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei nu voiau să vină. 4A trimis iarăși alți robi zicând: Spuneți celor poftiți: Iată am gătit prânzul meu; boii
22.4
Prov. 9
mei și cele îngrășate ale mele sunt înjunghiate și toate sunt gata; veniți la nuntă. 5Dar ei nu le‐a păsat și au plecat unul la holda sa și altul la negustoria sa. 6Iar ceilalți au pus mâna pe robii săi, i‐au înfruntat rușinos și i‐au omorât. 7Iar împăratul s‐a umplut de mânie și a trimis oștile
22.7
Dan. 9.26Lc. 19.27
sale și a nimicit pe ucigași și le‐a ars cetatea. 8Atunci zice robilor săi: Nunta este gata dar cei poftiți n‐au fost vrednici
22.8
Cap. 10.11, 13.
. 9Mergeți deci pe la ieșirile drumurilor și pe câți îi veți găsi poftiți‐i la nuntă. 10Și robii aceia au ieșit la drumuri și au
22.10
Cap. 13.38, 47.
strâns pe toți pe care i‐au aflat, și răi și buni, și s‐a umplut nunta de cei ce ședeau la masă. 11Iar când a intrat împăratul să privească pe cei ce ședeau la masă, a văzut acolo un om neîmbrăcat
22.11
2 Cor. 5.3Ef. 4.24Col. 3.10,12Ap. 3.1
16.15
19.8
în haină de nuntă. 12Și‐i zice: Prietene, cum ai intrat aici neavând haină de nuntă? Iar el a amuțit. 13Atunci împăratul a zis slujitorilor: Legați‐i picioarele și mâinile și aruncați‐l în
22.13
Cap. 8.12.
întunericul de afară: acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. 14Căci
22.14
Cap. 20.16.
mulți sunt chemați dar puțini aleși.

Birul

15Atunci

22.15
Mc. 12.13Lc. 20.20
fariseii s‐au dus și s‐au sfătuit cum să‐l prindă în cuvânt. 16Și trimit la el pe ucenicii lor cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că esti iubitor de adevăr și înveți pe alții calea lui Dumnezeu în adevăr și nu‐ți pasă de nimeni, pentru că nu te uiți la fața oamenilor. 17Spune‐ne deci, ce ți se pare? Se cuvine a da bir Cezarului sau nu? 18Dar Isus, cunoscându‐le răutatea, a zis: Ce mă ispitiți, fățarnicilor? 19Arătați‐mi banul pentru bir. Și i‐au adus un dinar. 20Și le zice: Al cui este chipul acesta și scrierea? 21Ei zic: Al Cezarului. Atunci le zice: Dați
22.21
Cap. 17.25.
deci Cezarului cele ale Cezarului și lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu. 22Și când au auzit aceasta, s‐au mirat și l‐au lăsat și au plecat.

Despre înviere

23În ziua aceea

22.23
Mc. 12.18Lc. 20.27
au venit la el saducheii care
22.23
Fapte. 23.8
zic că nu este înviere și l‐au întrebat 24zicând: Învățătorule, Moise
22.24
Deut. 25.5
a zis: Dacă va muri cineva neavând copii, fratele său va lua pe nevasta lui și va ridica sămânță fratelui său. 25Și erau la noi șapte frați. Și cel dintâi s‐a însurat și a murit și neavând sămânță a lăsat pe nevasta sa fratelui său. 26Asemenea și al doilea și al treilea, până la al șaptelea. 27Iar la urma tuturor a murit și femeia. 28La înviere, deci, a cărui dintre cei șapte va fi ea nevastă? Căci toți au avut‐o. 29Dar Isus a răspuns și le‐a zis: Vă rătăciți, neștiind
22.29
In. 20.9
scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. 30Căci la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt
22.30
1 In. 3.2
ca îngerii lui Dumnezeu în cer. 31Iar despre învierea morților, oare n‐ați citit ce vi s‐a spus de Dumnezeu zicând: 32Eu
22.32
Ex. 3.6,16Mc. 12.26Lc. 20.37Fapte. 7.32Evr. 11.16
sunt Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? Dumnezeu nu este Dumnezeul morților, ci al viilor. 33Și când au auzit, gloatele au
22.33
Cap. 7.28.
rămas uimite de învățătura lui.

Porunca cea mai mare

34Dar fariseii, când

22.34
Mc. 12.28
au auzit că a închis gura saducheilor, s‐au adunat la un loc, 35și unul dintre ei, învățător de lege
22.35
Lc. 10.25
, l‐a întrebat, ispitindu‐l: 36Învățătorule, care este porunca cea mare în lege? 37Iar el i‐a zis: Să
22.37
Deut. 6.5
10.12
30.6Lc. 10.27
iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. 38Aceasta este porunca cea mare și cea dintâi. 39Iar a doua asemenea ei este: Să
22.39
Lev. 19.18Mc. 12.31Lc. 10.27Rom. 13.9Gal. 5.14Iac. 2.8
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. 40În aceste
22.40
Cap. 7.12.
două porunci atârnă toată legea și prorocii.

Al cui fiu este Hristosul?

41Și pe

22.41
Mc. 12.35Lc. 20.41
când erau adunați la un loc fariseii, Isus i‐a întrebat, 42zicând: Ce vi se pare despre Hristos? Al cui fiu este? Ei îi zic: Al lui David. 43El le zice: Cum, deci, David, în Duh, îl numește Domn, zicând: 44Domnul
22.44
Ps. 110.1Fapte. 2.341 Cor. 15.25Evr. 1.13
10.12,13
a zis Domnului meu: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale? 45Deci, dacă David îl numește Domn, cum este el fiul lui? 46Și nimeni
22.46
Lc. 14.6
nu putea să‐i răspundă un cuvânt, nici n‐a
22.46
Mc. 12.34Lc. 20.40
îndrăznit cineva din ziua aceea să‐i mai pună întrebări.

23

Isus mustră pe cărturari și pe farisei

231Atunci Isus a vorbit gloatelor și ucenicilor săi, 2zicând: Cărturarii

23.2
Neem. 8.4,8Mal. 2.7Mc. 12.38Lc. 20.45
și fariseii șed pe scaunul lui Moise. 3Deci toate câte vă zic ei, faceți și păziți‐le, dar nu faceți după faptele lor, căci ei
23.3
Rom. 2.19
zic și nu fac. 4Da, ei
23.4
Lc. 11.46Fapte. 15.10Gal. 6.13
leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei cu degetul lor nu voiesc să le miște. 5Dar toate faptele lor le fac
23.5
Cap. 6.1, 2, 5, 16.
ca să fie priviți de oameni: căci își lățesc filacteriile și își
23.5
Num. 15.38Deut. 6.8
22.12Prov. 3.3
măresc ciucurii veșmintelor lor. 6Și iubesc
23.6
Mc. 12.38,39Lc. 11.43
20.46
3In. 9
cel dintâi loc la ospețe și cele dintâi scaune în sinagogi. 7și îmbrățișările în piețe și să fie numiți de oameni: Rabi! 8Dar voi
23.8
Iac. 3.12 Cor. 1.241 Pet. 5.3
să nu fiți numiți Rabi: căci
23.8
Mal. 1.6
unul singur este dascălul vostru: Hristosul; iar voi toți sunteți frați. 9Și să nu numiți pe nimeni tatăl vostru pe pământ, căci unul singur este Tatăl vostru, cel ceresc. 10Nici nu vă numiți învățători, căci unul este învățătorul vostru: Hristosul. 11Iar cine
23.11
Cap. 20.26, 27.
este mai mare între voi va fi slujitorul vostru. 12Iar oricine
23.12
Iov 22.29Prov. 15.33
29.23Lc. 14.11
18.14Iac. 4.61 Pet. 5.5
se va înălța pe sine va fi smerit și oricine se va smeri pe sine va fi înălțat.

Nelegiuirile cărturarilor și ale fariseilor

13Dar vai

23.13
Lc. 11.52
de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că închideți Împărăția Cerurilor înaintea oamenilor; căci voi nu intrați, nici pe cei ce intră nu‐i lăsați să intre. 14Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că
23.14
Mc. 12.40Lc. 20.472 Tim. 3.6Tit 1.11
mâncați casele văduvelor și de ochii lumii vă rugați rugăciuni lungi; pentru aceasta veți lua mai multă osândă. 15Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un singur prozelit, și când s‐a făcut așa, îl faceți un fiu al gheenei îndoit decât voi. 16Vai de voi, povățuitori
23.16
Cap. 15.14. Vers. 24.
orbi, care ziceți: Cine
23.16
Cap. 5.33, 34.
va jura pe Templu, nu este nimic; dar cine va jura pe aurul Templului, este dator. 17Nebuni și orbi! căci ce este mai mare? Aurul sau
23.17
Ex. 30.29
Templul care sfințește aurul? 18Și: Cine va jura pe altar, nu este nimic; dar cine va jura pe darul care este deasupra lui, este dator. 19Orbilor! căci ce este mai mare? Darul sau altarul
23.19
Ex. 29.37
care sfințește darul? 20Deci cine a jurat pe altar, jură pe el și pe toate cele ce sunt deasupra lui. 21Și cine a jurat pe Templu, jură pe el și pe cel ce
23.21
1 Reg. 8.132 Cron. 6.2Ps. 26.8
132.14
locuiește în el. 22Și cine a jurat pe cer jură pe scaunul de domnie
23.22
Ps. 11.4Fapte. 7.49
al lui Dumnezeu și pe cel ce stă pe el. 23Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că
23.23
Lc. 11.42
dați zeciuială din izmă și mărar și chimen și ați lăsat
23.23
1 Sam. 15.22Osea 6.6Mica 6.8
cele mai giele ale legii: judecata și mila și credința: pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. 24Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul, dar înghițiți cămila! 25Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici! pentru că
23.25
Mc. 7.4Lc. 11.39
voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. 26Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, ca și partea lui dinafară să fie curată. 27Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici! pentru că
23.27
Lc. 11.44Fapte. 23.3
semănați cu mormintele văruite care pe dinafară se arată frumoase, iar înăuntru sunt pline de oase de morți și de orice necurățenie. 28Astfel și voi pe dinafară vă arătați drepți oamenilor, iar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege. 29Vai
23.29
Lc. 11.47
de voi, cărturari și farisei, fățarnici! pentru că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți monumentele drepților, 30și ziceți: Dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n‐am fi fost părtași cu ei la sângele prorocilor. 31Încât vă mărturisiți singuri că sunteți
23.31
Fapte. 7.51,521 Tes. 2.16
fii ai celor ce au omorât pe proroci. 32Și voi
23.32
Gen. 15.161 Tes. 2.16
, umpleți măsura părinților voștri! 33Șerpi, pui
23.33
Cap. 3.7;
de năpârci! cum veți fugi de judecata gheenei? 34De aceea
23.34
Cap. 21.34, 35.
, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari. Pe
23.34
Fapte. 5.40
7.58,59
22.19
unii din ei îi veți omorî și‐i veți răstigni și pe
23.34
Cap. 10.17.
unii din ei îi veți biciui în sinagogile voastre și‐i veți prigoni din cetate în cetate; 35ca
23.35
Ap. 18.24
să vină asupra voastră orice sânge drept vărsat pe pământ, de la
23.35
Gen. 4.81 In. 3.12
sângele
23.35
2 Cron. 24.20,21
lui Abel cel drept până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l‐ați omorât între Templu și altar. 36Adevărat vă spun, toate acestea vor veni asupra neamului acestuia.

Pedeapsa Ierusalimului

37Ierusalime

23.37
Lc. 13.34
, Ierusalime, cetatea care omoară pe proroci și
23.37
2 Cron. 24.21
ucide cu pietre pe cei trimiși la sine! De câte ori am voit să
23.37
Deut. 32.11,12
strâng pe copiii tăi cum strânge găina puii săi sub
23.37
Ps. 17.8
91.4
aripile sale și n‐ați voit! 38Iată vi se lasă casa pustie. 39Căci vă spun, nu mă veți mai vedea de acum, până când veți zice: Binecuvântat
23.39
Ps. 118.26
este cel ce vine în Numele Domnului.