Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Isus mustră pe cărturari și pe farisei

231Atunci Isus a vorbit gloatelor și ucenicilor săi, 2zicând: Cărturarii

23.2
Neem. 8.4,8Mal. 2.7Mc. 12.38Lc. 20.45
și fariseii șed pe scaunul lui Moise. 3Deci toate câte vă zic ei, faceți și păziți‐le, dar nu faceți după faptele lor, căci ei
23.3
Rom. 2.19
zic și nu fac. 4Da, ei
23.4
Lc. 11.46Fapte. 15.10Gal. 6.13
leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei cu degetul lor nu voiesc să le miște. 5Dar toate faptele lor le fac
23.5
Cap. 6.1, 2, 5, 16.

ca să fie priviți de oameni: căci își lățesc filacteriile și își
23.5
Num. 15.38Deut. 6.8
22.12Prov. 3.3
măresc ciucurii veșmintelor lor. 6Și iubesc
23.6
Mc. 12.38,39Lc. 11.43
20.46
3In. 9
cel dintâi loc la ospețe și cele dintâi scaune în sinagogi. 7și îmbrățișările în piețe și să fie numiți de oameni: Rabi! 8Dar voi
23.8
Iac. 3.12 Cor. 1.241 Pet. 5.3
să nu fiți numiți Rabi: căci
23.8
Mal. 1.6
unul singur este dascălul vostru: Hristosul; iar voi toți sunteți frați. 9Și să nu numiți pe nimeni tatăl vostru pe pământ, căci unul singur este Tatăl vostru, cel ceresc. 10Nici nu vă numiți învățători, căci unul este învățătorul vostru: Hristosul. 11Iar cine
23.11
Cap. 20.26, 27.

este mai mare între voi va fi slujitorul vostru. 12Iar oricine
23.12
Iov 22.29Prov. 15.33
29.23Lc. 14.11
18.14Iac. 4.61 Pet. 5.5
se va înălța pe sine va fi smerit și oricine se va smeri pe sine va fi înălțat.

Nelegiuirile cărturarilor și ale fariseilor

13Dar vai

23.13
Lc. 11.52
de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că închideți Împărăția Cerurilor înaintea oamenilor; căci voi nu intrați, nici pe cei ce intră nu‐i lăsați să intre. 14Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că
23.14
Mc. 12.40Lc. 20.472 Tim. 3.6Tit 1.11
mâncați casele văduvelor și de ochii lumii vă rugați rugăciuni lungi; pentru aceasta veți lua mai multă osândă. 15Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un singur prozelit, și când s‐a făcut așa, îl faceți un fiu al gheenei îndoit decât voi. 16Vai de voi, povățuitori
23.16
Cap. 15.14. Vers. 24.

orbi, care ziceți: Cine
23.16
Cap. 5.33, 34.

va jura pe Templu, nu este nimic; dar cine va jura pe aurul Templului, este dator. 17Nebuni și orbi! căci ce este mai mare? Aurul sau
23.17
Ex. 30.29
Templul care sfințește aurul? 18Și: Cine va jura pe altar, nu este nimic; dar cine va jura pe darul care este deasupra lui, este dator. 19Orbilor! căci ce este mai mare? Darul sau altarul
23.19
Ex. 29.37
care sfințește darul? 20Deci cine a jurat pe altar, jură pe el și pe toate cele ce sunt deasupra lui. 21Și cine a jurat pe Templu, jură pe el și pe cel ce
23.21
1 Reg. 8.132 Cron. 6.2Ps. 26.8
132.14
locuiește în el. 22Și cine a jurat pe cer jură pe scaunul de domnie
23.22
Ps. 11.4Fapte. 7.49
al lui Dumnezeu și pe cel ce stă pe el. 23Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că
23.23
Lc. 11.42
dați zeciuială din izmă și mărar și chimen și ați lăsat
23.23
1 Sam. 15.22Osea 6.6Mica 6.8
cele mai giele ale legii: judecata și mila și credința: pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. 24Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul, dar înghițiți cămila! 25Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici! pentru că
23.25
Mc. 7.4Lc. 11.39
voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. 26Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, ca și partea lui dinafară să fie curată. 27Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici! pentru că
23.27
Lc. 11.44Fapte. 23.3
semănați cu mormintele văruite care pe dinafară se arată frumoase, iar înăuntru sunt pline de oase de morți și de orice necurățenie. 28Astfel și voi pe dinafară vă arătați drepți oamenilor, iar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege. 29Vai
23.29
Lc. 11.47
de voi, cărturari și farisei, fățarnici! pentru că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți monumentele drepților, 30și ziceți: Dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n‐am fi fost părtași cu ei la sângele prorocilor. 31Încât vă mărturisiți singuri că sunteți
23.31
Fapte. 7.51,521 Tes. 2.16
fii ai celor ce au omorât pe proroci. 32Și voi
23.32
Gen. 15.161 Tes. 2.16
, umpleți măsura părinților voștri! 33Șerpi, pui
23.33
Cap. 3.7;
12.34
de năpârci! cum veți fugi de judecata gheenei? 34De aceea
23.34
Cap. 21.34, 35.
Lc. 11.49
, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari. Pe
23.34
Fapte. 5.40
7.58,59
22.19
unii din ei îi veți omorî și‐i veți răstigni și pe
23.34
Cap. 10.17.
2 Cor. 11.24,25
unii din ei îi veți biciui în sinagogile voastre și‐i veți prigoni din cetate în cetate; 35ca
23.35
Ap. 18.24
să vină asupra voastră orice sânge drept vărsat pe pământ, de la
23.35
Gen. 4.81 In. 3.12
sângele
23.35
2 Cron. 24.20,21
lui Abel cel drept până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l‐ați omorât între Templu și altar. 36Adevărat vă spun, toate acestea vor veni asupra neamului acestuia.

Pedeapsa Ierusalimului

37Ierusalime

23.37
Lc. 13.34
, Ierusalime, cetatea care omoară pe proroci și
23.37
2 Cron. 24.21
ucide cu pietre pe cei trimiși la sine! De câte ori am voit să
23.37
Deut. 32.11,12
strâng pe copiii tăi cum strânge găina puii săi sub
23.37
Ps. 17.8
91.4
aripile sale și n‐ați voit! 38Iată vi se lasă casa pustie. 39Căci vă spun, nu mă veți mai vedea de acum, până când veți zice: Binecuvântat
23.39
Ps. 118.26
este cel ce vine în Numele Domnului.