Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
23

Isus mustră pe cărturari și pe farisei

231Atunci Isus a vorbit gloatelor și ucenicilor săi, 2zicând: Cărturarii

23.2
Neem. 8.4,8Mal. 2.7Mc. 12.38Lc. 20.45
și fariseii șed pe scaunul lui Moise. 3Deci toate câte vă zic ei, faceți și păziți‐le, dar nu faceți după faptele lor, căci ei
23.3
Rom. 2.19
zic și nu fac. 4Da, ei
23.4
Lc. 11.46Fapte. 15.10Gal. 6.13
leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei cu degetul lor nu voiesc să le miște. 5Dar toate faptele lor le fac
23.5
Cap. 6.1, 2, 5, 16.
ca să fie priviți de oameni: căci își lățesc filacteriile și își
23.5
Num. 15.38Deut. 6.8
22.12Prov. 3.3
măresc ciucurii veșmintelor lor. 6Și iubesc
23.6
Mc. 12.38,39Lc. 11.43
20.46
3In. 9
cel dintâi loc la ospețe și cele dintâi scaune în sinagogi. 7și îmbrățișările în piețe și să fie numiți de oameni: Rabi! 8Dar voi
23.8
Iac. 3.12 Cor. 1.241 Pet. 5.3
să nu fiți numiți Rabi: căci
23.8
Mal. 1.6
unul singur este dascălul vostru: Hristosul; iar voi toți sunteți frați. 9Și să nu numiți pe nimeni tatăl vostru pe pământ, căci unul singur este Tatăl vostru, cel ceresc. 10Nici nu vă numiți învățători, căci unul este învățătorul vostru: Hristosul. 11Iar cine
23.11
Cap. 20.26, 27.
este mai mare între voi va fi slujitorul vostru. 12Iar oricine
23.12
Iov 22.29Prov. 15.33
29.23Lc. 14.11
18.14Iac. 4.61 Pet. 5.5
se va înălța pe sine va fi smerit și oricine se va smeri pe sine va fi înălțat.

Nelegiuirile cărturarilor și ale fariseilor

13Dar vai

23.13
Lc. 11.52
de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că închideți Împărăția Cerurilor înaintea oamenilor; căci voi nu intrați, nici pe cei ce intră nu‐i lăsați să intre. 14Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că
23.14
Mc. 12.40Lc. 20.472 Tim. 3.6Tit 1.11
mâncați casele văduvelor și de ochii lumii vă rugați rugăciuni lungi; pentru aceasta veți lua mai multă osândă. 15Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un singur prozelit, și când s‐a făcut așa, îl faceți un fiu al gheenei îndoit decât voi. 16Vai de voi, povățuitori
23.16
Cap. 15.14. Vers. 24.
orbi, care ziceți: Cine
23.16
Cap. 5.33, 34.
va jura pe Templu, nu este nimic; dar cine va jura pe aurul Templului, este dator. 17Nebuni și orbi! căci ce este mai mare? Aurul sau
23.17
Ex. 30.29
Templul care sfințește aurul? 18Și: Cine va jura pe altar, nu este nimic; dar cine va jura pe darul care este deasupra lui, este dator. 19Orbilor! căci ce este mai mare? Darul sau altarul
23.19
Ex. 29.37
care sfințește darul? 20Deci cine a jurat pe altar, jură pe el și pe toate cele ce sunt deasupra lui. 21Și cine a jurat pe Templu, jură pe el și pe cel ce
23.21
1 Reg. 8.132 Cron. 6.2Ps. 26.8
132.14
locuiește în el. 22Și cine a jurat pe cer jură pe scaunul de domnie
23.22
Ps. 11.4Fapte. 7.49
al lui Dumnezeu și pe cel ce stă pe el. 23Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! pentru că
23.23
Lc. 11.42
dați zeciuială din izmă și mărar și chimen și ați lăsat
23.23
1 Sam. 15.22Osea 6.6Mica 6.8
cele mai giele ale legii: judecata și mila și credința: pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. 24Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul, dar înghițiți cămila! 25Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici! pentru că
23.25
Mc. 7.4Lc. 11.39
voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. 26Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, ca și partea lui dinafară să fie curată. 27Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici! pentru că
23.27
Lc. 11.44Fapte. 23.3
semănați cu mormintele văruite care pe dinafară se arată frumoase, iar înăuntru sunt pline de oase de morți și de orice necurățenie. 28Astfel și voi pe dinafară vă arătați drepți oamenilor, iar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege. 29Vai
23.29
Lc. 11.47
de voi, cărturari și farisei, fățarnici! pentru că zidiți mormintele prorocilor și împodobiți monumentele drepților, 30și ziceți: Dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n‐am fi fost părtași cu ei la sângele prorocilor. 31Încât vă mărturisiți singuri că sunteți
23.31
Fapte. 7.51,521 Tes. 2.16
fii ai celor ce au omorât pe proroci. 32Și voi
23.32
Gen. 15.161 Tes. 2.16
, umpleți măsura părinților voștri! 33Șerpi, pui
23.33
Cap. 3.7;
de năpârci! cum veți fugi de judecata gheenei? 34De aceea
23.34
Cap. 21.34, 35.
, iată, eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărturari. Pe
23.34
Fapte. 5.40
7.58,59
22.19
unii din ei îi veți omorî și‐i veți răstigni și pe
23.34
Cap. 10.17.
unii din ei îi veți biciui în sinagogile voastre și‐i veți prigoni din cetate în cetate; 35ca
23.35
Ap. 18.24
să vină asupra voastră orice sânge drept vărsat pe pământ, de la
23.35
Gen. 4.81 In. 3.12
sângele
23.35
2 Cron. 24.20,21
lui Abel cel drept până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l‐ați omorât între Templu și altar. 36Adevărat vă spun, toate acestea vor veni asupra neamului acestuia.

Pedeapsa Ierusalimului

37Ierusalime

23.37
Lc. 13.34
, Ierusalime, cetatea care omoară pe proroci și
23.37
2 Cron. 24.21
ucide cu pietre pe cei trimiși la sine! De câte ori am voit să
23.37
Deut. 32.11,12
strâng pe copiii tăi cum strânge găina puii săi sub
23.37
Ps. 17.8
91.4
aripile sale și n‐ați voit! 38Iată vi se lasă casa pustie. 39Căci vă spun, nu mă veți mai vedea de acum, până când veți zice: Binecuvântat
23.39
Ps. 118.26
este cel ce vine în Numele Domnului.

24

Dărâmarea Ierusalimului

241Și Isus a ieșit

24.1
Mc. 13.1Lc. 21.5
de la Templu și mergea; și ucenicii săi s‐au apropiat de el ca să‐i arate zidurile Templului. 2Iar el a răspuns și le‐a zis: Nu vedeți voi toate acestea? Adevărat vă spun
24.2
1 Reg. 9.7Ier. 26.18Mica 3.12Lc. 19.44
, nu va fi lăsată aici piatră pe piatră care nu va fi desfăcută. 3Și pe când ședea el pe muntele Măslinilor, ucenicii
24.3
Mc. 13.3
au venit la el la o parte zicând: Spune‐ne
24.3
1 Tes. 5.1
când vor fi acestea și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? 4Și Isus a răspuns și le‐a zis: Luați seama
24.4
Ef. 5.6Col. 2.8,182 Tes. 2.31 In. 4.1
să nu vă amăgească cineva. 5Căci
24.5
Ier. 14.14
23.21,25In. 5.43
mulți vor veni în numele meu zicând: Eu sunt Hristosul! și
24.5
Vers. 11.
vor amăgi pe mulți. 6Și veți auzi de războaie și zvonuri de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci, aceste lucruri trebuie să fie dar nu este încă sfârșitul. 7Căci se va scula
24.7
2 Cron. 15.6Is. 19.2Hag. 2.22Zah. 14.13
neam peste neam și împărăție peste împărăție și vor fi foamete și cutremure pe alocuri. 8Iar toate acestea vor fi începutul durerilor. 9Atunci
24.9
Cap. 10.17.
vă vor da la necaz și vă vor omorî și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. 10Și atunci mulți se vor
24.10
Cap. 11.6;
poticni și se vor da unii pe alții și se vor urî unii pe alții. 11Și mulți
24.11
Cap. 7.15.
proroci mincinoși se vor scula și vor
24.11
1 Tim. 4.1
amăgi pe mulți; 12și de înmulțirea fărădelegii iubirea multora se va răci. 13Dar
24.13
Cap. 10.22.
cine rabdă până la sfârșit, acela va fi mântuit. 14Și această Evanghelie
24.14
Cap. 4.23;
a împărăției va
24.14
Rom. 10.18Col. 1.6,23
fi propovăduită în tot pământul locuit, spre mărturie la toate neamurile și atunci va veni sfârșitul.

Pustiirea Ierusalimului și venirea Fiului omului

15Deci

24.15
Mc. 13.14Lc. 21.20
când veți vedea urâciunea pustiirii cea spusă prin Daniel
24.15
Dan. 9.27
12.11
prorocul stând în locul sfânt (cine
24.15
Dan. 9.23,25
citește să înțeleagă), 16atunci cei ce sunt în Iudeea să fugă în munți, 17cine este pe acoperiș să nu se pogoare ca să ia cele din casa lui, 18și cine este în câmp să nu se întoarcă înapoi ca să‐și ia veșmântul. 19Dar vai
24.19
Lc. 23.29
de cele ce au în pântece și de cele ce dau țâță în acele zile! 20Și rugați‐vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici în Sabat: 21Căci
24.21
Dan. 9.26
12.1Ioel 2.2
atunci va fi un necaz mare cum n‐a fost de la începutul lumii până acum, nici nu va mai fi. 22Și dacă n‐ar fi fost scurtate acele zile, n‐ar fi fost mântuită nicio carne, dar
24.22
Is. 65.8,9Zah. 14.2,3
pentru cei aleși zilele acelea vor fi scurtate. 23Atunci
24.23
Mc. 13.21Lc. 17.23
21.8
dacă vă va zice cineva: Iată aici este Hristosul. Sau: Colo! să nu credeți. 24Căci se
24.24
Deut. 13.12 Tes. 2.9‐11Ap. 13.13
vor scula hristoși mincinoși și proroci mincinoși și vor da semne mari și minuni încât să amăgească, dacă
24.24
In. 6.37
10.28,29Rom. 8.28‐302 Tim. 2.19
este cu putință, și pe cei aleși. 25Iată v‐am spus dinainte. 26Deci dacă vă vor zice: Iată este în pustie! nu ieșiți. Iată este în cămăruțe! nu credeți. 27Căci
24.27
Lc. 17.24
cum iese fulgerul de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi venirea Fiului omului. 28Orișiunde
24.28
Iov 39.30Lc. 17.37
este stârvul, acolo se vor aduna vulturii. 29Iar îndată
24.29
Dan. 7.11,12
după necazul acelor zile, soarele
24.29
Is. 13.10Ezec. 32.7Ioel 2.10,31
3.15Amos 5.20
8.9Mc. 13.24Lc. 21.25Fapte. 2.20Ap. 6.12
va fi întunecat și luna nu‐și va da lucirea și stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi zguduite. 30Și atunci
24.30
Dan. 7.13
se va arăta semnul Fiului omului în cer: și atunci se vor jeli toate
24.30
Zah. 12.12
semințiile pământului și
24.30
Cap. 16.27.
vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și slavă multă. 31Și
24.31
Cap. 13.41.
va trimite pe îngerii săi cu sunet mare de trâmbiță și vor strânge pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la cea mai depărtată margine a cerurilor până la cealaltă margine a lor. 32Iar de la smochin învățați pilda
24.32
Lc. 21.29
lui. Când ramura lui este fragedă și dă frunze, cunoașteți că
24.32
Iac. 5.9
vara este aproape. 33Astfel și voi, când veți vedea toate acestea, să cunoașteți că el este aproape, lângă uși. 34Adevărat vă spun, nu
24.34
Cap. 16.28;
va trece neamul acesta până când vor fi toate acestea. 35Cerul
24.35
Ps. 102.26Is. 51.6Ier. 31.35,36Mc. 13.31Lc. 21.23Evr. 1.11
și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece nicidecum.

Îndemn la veghere

36Iar despre

24.36
Mc. 13.32Fapte. 1.71 Tes. 5.22 Pet. 3.10
ziua aceea și despre ceas nu știe nimeni, nici îngerii cerurilor, nici Fiul, decât numai
24.36
Zah. 14.7
Tatăl. 37Și cum erau zilele lui Noe așa va fi venirea Fiului omului. 38Căci cum
24.38
Gen. 6.3‐5
7.5Lc. 17.261 Pet. 3.20
erau în zilele acelea dinainte de potop, mâncând și bând, însurându‐se și măritându‐se, până în ziua când a intrat Noe în corabie, 39și n‐au știut până a venit potopul și i‐a luat pe toți, așa va fi venirea Fiului omului. 40Atunci
24.40
Lc. 17.34
doi vor fi în câmp: unul este luat și unul este lăsat. 41Două vor râșni la moară: una este luată și una este lăsată. 42Deci
24.42
Cap. 25.13.
vegheați, pentru că nu știți în care zi vine Domnul vostru. 43Dar cunoașteți
24.43
Lc. 12.391 Tes. 5.22 Pet. 3.10Ap. 3.3
16.15
aceasta că, dacă ar fi știut stăpânul casei în care strajă vine hoțul, ar fi vegheat și n‐ar fi lăsat să i se sape casa. 44De aceea
24.44
Cap. 25.13.
și voi fiți gata pentru că în ceasul în care nu gândiți vine Fiul omului. 45Cine este, dar
24.45
Lc. 12.42Fapte. 20.281 Cor. 4.2Evr. 3.5
, robul credincios și cuminte pe care l‐a pus domnul său peste slugărimea sa ca să le dea de mâncare la vreme hotărâtă? 46Fericit
24.46
Ap. 16.15
este robul acela pe care când va veni domnul său îl va găsi făcând astfel. 47Adevărat vă spun că
24.47
Cap. 25.21, 23.
îl va pune peste toate avuțiile sale. 48Dar dacă acel rob rău va zice în inima sa: Domnul meu zăbovește! 49Și va începe să bată pe cei împreună robi cu el și va mânca și bea cu bețivii, 50domnul acelui rob va veni într‐o zi în care el n‐așteaptă și în ceasul în care nu știe, 51și‐l va despica în două și‐i va pune partea cu fățarnicii; acolo
24.51
Cap. 8.12;
va fi plângerea și scrâșnirea dinților.

25

Pilda celor zece fecioare

251Atunci Împărăția Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare care și‐au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui

25.1
Ef. 5.29,30Ap. 19.7
21.2,9
. 2Și cinci
25.2
Cap. 13.47;
din ele erau nechibzuite, iar cinci cu minte. 3Căci cele nechibzuite, când și‐au luat candelele, n‐au luat untdelemn cu ele. 4Iar cele cu minte au luat untdelemn în vasele lor cu candelele lor. 5Și pe când zăbovea mirele, au
25.5
1 Tes. 5.6
ațipit toate și au adormit. 6Iar la miezul nopții s‐a
25.6
Cap. 24.31.
făcut o strigare: Iată mirele, ieșiți‐i în întâmpinare. 7Atunci toate acele fecioare s‐au deșteptat și și‐au
25.7
Lc. 12.35
gătit candelele. 8Și cele nechibzuite au zis celor cu minte: Dați‐ne din untdelemnul vostru pentru că ni se sting candelele. 9Dar cele cu minte au răspuns zicând: Nu: că poate nu ne va fi îndeajuns și nouă și vouă. Duceți‐vă mai bine la cei ce vând și cumpărați‐vă. 10Și pe când se duceau ele să cumpere, a venit mirele și cele gata au intrat cu el la nuntă și s‐a
25.10
Lc. 13.25
închis ușa. 11În urmă vin și celelalte fecioare zicând: Doamne
25.11
Cap. 7.21‐23.
, Doamne, deschide‐ne. 12Dar el a răspuns și a zis: Adevărat vă spun, nu
25.12
Ps. 5.5Hab. 1.13In. 9.31
vă cunosc. 13Vegheați, deci
25.13
Cap. 24.42, 44.
, pentru că nu știți ziua, nici ceasul.

Pilda talanților

14Căci

25.14
Lc. 19.12
este ca
25.14
Cap. 21.33.
un om care a plecat din țară și a chemat pe robii săi și le‐a dat avuțiile sale. 15Și unuia i‐a dat cinci talanți, iar altuia doi, iar altuia unul, fiecăruia
25.15
Rom. 12.61 Cor. 12.7,11,29Ef. 4.11
după puterea sa deosebită și a plecat din țară. 16Îndată cel ce luase cei cinci talanți s‐a dus și a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. 17Tot așa cel ce luase cei doi a câștigat alți doi. 18Dar cel ce luase unul, a plecat, a săpat în pământ și a ascuns argintul domnului său. 19După multă vreme vine domnul robilor acelora și le face socoteala. 20Și cel ce luase cei cinci talanți s‐a apropiat și a adus alți cinci talanți zicând: Doamne, mi‐ai încredințat cinci talanți; iată, am câștigat alți cinci talanți. 21Domnul său i‐a zis: Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios peste
25.21
Cap. 24.47. Vers. 34.46.
puține, te voi pune peste multe; intră în bucuria
25.21
2 Tim. 2.12Evr. 12.21 Pet. 1.8
domnului tău. 22Și cel ce luase cei doi talanți s‐a apropiat și el și a zis: Doamne, mi‐ai încredințat doi talanți; iată, am câștigat alți doi talanți. 23Domnul său i‐a zis: Bine
25.23
Vers. 21.
, rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține, te voi pune peste multe; intră în bucuria domnului tău. 24Și cel ce luase un talant s‐a apropiat și el și a zis: Doamne, te‐am știut că ești un om aspru, seceri unde n‐ai semănat și strângi de unde n‐ai împrăștiat, 25și m‐am temut și am plecat și ți‐am ascuns talantul în pământ: iată ai al tău. 26Și domnul său a răspuns și i‐a zis: Rob rău și leneș, știai că secer unde n‐am semănat și strâng de unde n‐am împrăștiat; 27deci trebuia ca tu să fi pus argintul meu la schimbători și când aș fi venit aș fi luat înapoi al meu cu dobândă. 28Luați deci de la el talantul și dați‐l celui ce are cei zece talanți. 29Căci
25.29
Cap. 13.12.
celui ce are i se va da și‐i va prisosi, iar de la cel ce n‐are i se va lua și ce are. 30Și pe robul nefolositor aruncați‐l în
25.30
Cap. 8.12;
întunericul de afară; acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.

Judecata Neamurilor

31Iar când

25.31
Zah. 14.5Mc. 8.38Fapte. 1.111 Tes. 4.162 Tes. 1.7Iuda 14Ap. 1.7
va veni Fiul omului în slava sa și toți îngerii cu el, atunci va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale, 32și toate neamurile vor
25.32
Rom. 14.102 Cor. 5.10Ap. 20.12
fi adunate înaintea lui și
25.32
Ezec. 20.38
34.17,20
le va despărți pe unele de altele, cum desparte păstorul oile de capre. 33Și va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga. 34Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta sa: Veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți
25.34
Rom. 8.171 Pet. 1.4,9
3.9Ap. 21.7
împărăția
25.34
Cap. 20.23.
gătită vouă de la întemeierea lumii. 35Căci
25.35
Is. 58.7Ezec. 18.7Iac. 1.27
am fost flămând și mi‐ați dat să mănânc; am fost însetat și mi‐ați dat să beau; am fost străin
25.35
Evr. 13.23 In. 5
și m‐ați luat la voi; 36gol
25.36
Iac. 2.15,16
și m‐ați îmbrăcat; am fost bolnav și m‐ați căutat; am fost în
25.36
2 Tim. 1.16
temniță și ați venit la mine. 37Atunci drepții îi vor răspunde zicând: Doamne, când te‐am văzut flămând și ți‐am dat de mâncare sau însetat și ți‐am dat să bei? 38Și când te‐am văzut străin și te‐am luat la noi? sau gol și te‐am îmbrăcat? 39Și când te‐am văzut bolnav sau în temniță și am venit la tine? 40Și Împăratul va răspunde și le va zice: Adevărat vă spun, întrucât
25.40
Prov. 14.31
19.17Mc. 9.41Evr. 6.10
ați făcut unuia din acești frați ai mei, foarte mici, mie mi‐ați făcut. 41Atunci va zice și celor de la stânga: Duceți‐vă
25.41
Ps. 6.8Lc. 13.27
de la mine, blestemaților, în
25.41
Cap. 13.40, 42.
focul cel veșnic, cel gătit diavolului
25.41
2 Pet. 2.4Iuda 6
și îngerilor săi. 42Căci am fost flămând și nu mi‐ați dat să mănânc; am fost însetat și nu mi‐ați dat să beau; 43am fost străin și nu m‐ați luat la voi; gol și nu m‐ați îmbrăcat; bolnav și în temniță și nu m‐ați căutat. 44Atunci vor răspunde și ei zicând: Doamne, când te‐am văzut flămând ori însetat ori străin ori gol ori bolnav, ori în temniță și nu ți‐am slujit? 45Atunci le va răspunde zicând: Adevărat vă spun, întrucât
25.45
Prov. 14.31
17.5Zah. 2.8Fapte. 9.5
n‐ați făcut unuia din aceștia foarte mici, nici mie nu mi‐ați făcut. 46Și aceștia se vor
25.46
Dan. 12.2In. 5.29Rom. 2.7
duce la pedeapsă veșnică, iar drepții la viață veșnică.