Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
27

Isus este dus la Pilat

271Iar când s‐a făcut dimineață toți

27.1
Ps. 2.2Mc. 15.1Lc. 22.66
23
1In. 18.28
mai marii preoților și bătrânii poporului s‐au sfătuit împotriva Iui Isus ca să‐l omoare. 2Și după ce l‐au legat, l‐au dus și l‐au dat în mâinile lui Pilat dregătorul
27.2
Cap. 20.19.
Fapte. 3.13
.

Căința și moartea lui Iuda

3Atunci

27.3
Cap. 26.14, 15.

Iuda, care îl dăduse prins, când a văzut că a fost osândit, i‐a părut rău și a adus înapoi cei treizeci de arginți la mai marii preoților și bătrâni, 4zicând: Am păcătuit dând sânge nevinovat. Iar ei au zis. Ce ne privește pe noi? Tu vei vedea. 5Și el a aruncat arginții în Templu, s‐a
27.5
2 Sam. 17.23Fapte. 1.18
depărtat și a plecat și s‐a spânzurat. 6Și mai marii preoților au luat arginții și au zis: Nu se cuvine să‐i aruncăm în cutia pentru daruri, deoarece sunt preț de sânge. 7Și s‐au sfătuit și au cumpărat din ei țarina olarului pentru înmormântarea străinilor. 8De aceea țarina
27.8
Fapte. 1.19
aceea a fost numită țarina sângelui, până în ziua de azi. 9Atunci s‐a împlinit ce fusese spus prin Ieremia prorocul care zice: Și au luat cei treizeci de arginți, prețul celui prețuit, pe care l‐au
27.9
Zah. 11.12,13
prețuit unii din copiii lui Israel; 10și i‐au dat pentru țarina olarului, după cum mi‐a poruncit Domnul.

Isus înaintea lui Pilat

11Iar Isus sta înaintea dregătorului. Și dregătorul l‐a

27.11
Mc. 15.2Lc. 23.3In. 18.33
întrebat zicând: Ești tu Împăratul iudeilor? Iar Isus a zis: Tu zici
27.11
In. 18.371 Tim. 6.13
. 12Și când era învinuit de mai marii preoților și bătrâni, nimic
27.12
Cap. 26.63.
In. 19.9
nu răspundea. 13Atunci Pilat îi zice: N‐auzi
27.13
Cap. 26.62.
In. 19.10
câte mărturisesc ei împotriva ta? 14Și el nu i‐a răspuns la niciun singur cuvânt, încât dregătorul se mira foarte mult.

Întărirea hotărârii de moarte

15Iar la

27.15
Mc. 15.6Lc. 23.17In. 18.39
sărbătoare dregătorul avea obiceiul să dea pentru gloată drumul la un închis pe care‐l voiau ei. 16Și aveau atunci pe un întemnițat vestit, zis Baraba. 17Pe când erau adunați ei deci împreună, Pilat le‐a zis: La care voiți să‐i dau drumul pentru voi? Lui Baraba, sau lui Isus care se zice Hristos? 18Căci știa că din pizmă îl dăduseră. 19Și pe când ședea el pe scaunul de judecător, nevastă‐sa a trimis la el zicând: N‐avea nimic a face cu acel drept, căci am sufierit multe azi în vis pentru el. 20Dar mai marii preoților
27.20
Mc. 15.11Lc. 23.18In. 18.40Fapte. 3.14
și bătrânii au îndemnat gloatele ca să ceară pe Baraba, iar pe Isus să‐l piardă. 21Și dregătorul a răspuns și le‐a zis: La care din cei doi voiți să‐i dau drumul pentru voi? Și ei au zis: Lui Baraba. 22Pilat le zice: Ce voi face deci cu Isus care se zice Hristos? Ei toți zic: Să fie răstignit. 23Și el a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai mult strigau zicând: Să fie răstignit. 24Și când a văzut Pilat că nu folosește nimic, ci se face mai mare tulburare, a luat
27.24
Deut. 21.6
apă, și‐a spălat mâinile înaintea gloatei zicând: Sunt nevinovat de sângele acestui drept: voi veți vedea. 25Și tot poporul a răspuns și a zis: Sângele
27.25
Deut. 19.10Ios. 2.12 Sam. 1.161 Reg. 2.32Fapte. 5.28
lui fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. 26Atunci a dat pentru ei drumul lui Baraba iar pe Isus l‐a biciuit
27.26
Is. 53.5Mc. 15.15Lc. 23.16,24,25In. 19.1,16
și l‐a dat ca să fie răstignit.

Batjocurile ostașilor

27Atunci ostașii

27.27
Mc. 15.16In. 19.2
dregătorului au luat cu ei pe Isus în pretoriu și au adunat lângă el toată ceata ostașilor. 28Și l‐au dezbrăcat și i‐au
27.28
Lc. 23.11
pus o manta stacojie. 29Și au
27.29
Ps. 69.19Is. 53.3
împletit o cunună de spini și au pus‐o pe capul lui și o trestie în dreapta lui și au îngenuncheat înaintea lui și l‐au luat în râs zicând: Bucură‐te, Împărate al iudeilor! 30Și au scuipat
27.30
Is. 50.6
pe el și au luat trestia și‐l băteau peste cap. 31Și după ce au râs de el, l‐au dezbrăcat de manta, l‐au îmbrăcat cu hainele lui și
27.31
Is. 53.7
l‐au dus ca să‐l răstignească.

Răstignirea

32Și pe

27.32
Num. 15.351 Reg. 21.13Fapte. 7.58Evr. 13.12
când ieșeau afară, au
27.32
Mc. 15.21Lc. 23.26
găsit pe un om din Cirene, cu numele Simon; pe acesta l‐au silit ca să‐i ducă crucea. 33Și când
27.33
Mc. 15.22Lc. 23.33In. 19.17
au venit la un loc zis Golgota, adică Locul căpățânii, 34i‐au
27.34
Ps. 69.21
dat să bea vin amestecat cu fiere; și când a gustat n‐a vrut să bea. 35Și după ce
27.35
Mc. 15.24Lc. 23.34In. 19.24
l‐au răstignit, au împărțit
27.35
Ps. 22.18
între ei hainele lui, aruncând sorț. 36Și
27.36
Vers. 54.

au șezut jos și‐l păzeau acolo. 37Și
27.37
Mc. 15.26Lc. 23.38In. 19.19
au pus deasupra capului său vina sa scrisă: ACESTA ESTE ISUS ÎMPĂRATUL IUDEILOR. 38Atunci sunt răstigniți împreună
27.38
Is. 53.12Mc. 15.27Lc. 23.32,33In. 19.18
cu el doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga.

Batjocurile trecătorilor

39Și trecătorii

27.39
Ps. 22.7
109.25Mc. 15.29Lc. 23.35
îl huleau clătinându‐și capetele 40și zicând: Tu
27.40
Cap. 26.61.
In. 2.19
, cel ce dărâmi Templul și‐l zidești în trei zile, mântuiește‐te pe tine însuți. Dacă
27.40
Cap. 26.63.

ești Fiul lui Dumnezeu, pogoară‐te de pe cruce. 41Asemenea și mai marii preoților îl luau în râs, cu cărturarii și bătrânii și ziceau: 42Pe alții a mântuit, pe sine nu se poate mântui. Este Împăratul lui Israel: să se pogoare acum de pe cruce și vom crede în el. 43S‐a
27.43
Ps. 22.8
încrezut în Dumnezeu: să‐l scape acum dacă‐l voiește. Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. 44Aceeași
27.44
Mc. 15.32Lc. 23.39
ocară îi aruncau și tâlharii care au fost răstigniți împreună cu el.

Întunericul

45Iar de la

27.45
Amos 8.9Mc. 15.33Lc. 23.44
al șaselea ceas s‐a făcut întuneric peste tot pământul până la al nouălea ceas. 46Iar pe la al nouălea ceas Isus a
27.46
Evr. 5.7
strigat cu glas mare zicând: Eli
27.46
Ps. 22.1
, Eli, Lama Sabactani? adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m‐ai părăsit? 47Și unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit, ziceau: Pe Ilie îl cheamă acesta. 48Și îndată unul dintre ei a alergat și a luat un burete și l‐a umplut
27.48
Ps. 69.21Mc. 15.36Lc. 23.36In. 19.29
de oțet și l‐a pus într‐o trestie și i‐a dat să bea. 49Iar ceilalți ziceau: Lasă să vedem dacă vine Ilie să‐l mântuiască. 50Și Isus
27.50
Mc. 15.37Lc. 23.46
a strigat iarăși cu glas mare și și‐a dat duhul.

Perdeaua dinăuntrul Templului se rupe

51Și iată perdeaua Templului

27.51
Ex. 26.312 Cron. 3.14Mc. 15.38Lc. 23.45
s‐a rupt în două de sus și până jos și pământul s‐a cutremurat și pietrele s‐au despicat, 52și mormintele s‐au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s‐au sculat. 53Și au ieșit din morminte după învierea lui și au intrat în sfânta cetate și s‐au arătat multora. 54Dar sutașul
27.54
Vers. 36.
Mc. 15.39Lc. 23.47
și cei ce păzeau pe Isus împreună cu el, când au văzut cutremurul de pământ și cele ce se făcuseră, s‐au temut foarte mult zicând: Cu adevărat acesta era Fiul lui Dumnezeu. 55Și erau acolo privind de departe multe femei care
27.55
Lc. 8.2,3
urmaseră pe Isus din Galileea slujindu‐i, 56între
27.56
Mc. 15.40
care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și Iose, și mama fiilor lui Zebedei.

Înmormântarea lui Isus

57Iar

27.57
Mc. 15.42Lc. 23.50In. 19.38
când s‐a făcut seară, a venit un om bogat din Arimatea, cu numele Iosif, care era și el ucenic al lui Isus. 58Acesta s‐a dus la Pilat și a cerut trupul lui Isus. Atunci Pilat a poruncit să fie dat trupul. 59Și Iosif a luat trupul, l‐a înfășurat într‐o pânză curată de in, 60și l‐a
27.60
Is. 53.9
pus în mormântul său nou pe care‐l săpase în stâncă și a prăvălit o piatră mare la ușa mormântului și a plecat. 61Și Maria Magdalena era acolo și cealaltă Marie, stând în fața mormântului.

Pecetluirea mormântului

62Iar a doua zi care este după Pregătire, mai marii preoților și fariseii s‐au adunat împreună la Pilat, 63zicând: Domnule, ne‐am adus aminte că amăgitorul acela, pe când era încă viu, a zis: După

27.63
Cap. 16.21;
17.23
20.19
26.61Mc. 8.31
10.34Lc. 9.22
18.33
24.6,7In. 2.19
trei zile mă scol. 64De aceea poruncește ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii să‐l fure și să zică poporului: S‐a sculat dintre cei morți. Și rătăcirea din urmă va fi mai rea decât cea dintâi. 65Și Pilat le‐a zis: Aveți o pază. Plecați, întăriți cum știți. 66Iar ei au plecat și au întărit
27.66
Dan. 6.17
mormântul cu pază după ce au pecetluit piatra.