Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Magii la Ierusalim. Irod

21Și după ce s‐a născut

2.1
Lc. 2.4,6,7
Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele lui Irod împăratul, iată niște magi de la răsărit
2.1
Gen. 10.30
25.61 Reg. 4.30
au venit la Ierusalim, 2zicând: Unde
2.2
Lc. 2.11
este cel ce s‐a născut Împărat al iudeilor? Căci i‐am văzut steaua
2.2
Num. 24.17Is. 60.3
în răsărit și am venit să ne închinăm lui. 3Și când a auzit aceasta împăratul Irod, s‐a tulburat și tot Ierusalimul cu el. 4Și adunând împreună pe toți mai marii preoților
2.4
2 Cron. 36.14
și
2.4
2 Cron. 34.13
cărturarii poporului, a cercetat
2.4
Mal. 2.7
de la ei unde era să se nască Hristosul. 5Și ei i‐au zis: În Betleemul din Iudeea căci așa este scris prin prorocul: 6Și tu, Betleeme
2.6
Mica 5.2In. 7.42
, pământ al lui Iuda, nicidecum nu ești cel mai mic între povățuitorii lui Iuda: căci din tine va ieși un povățuitor, care va paște
2.6
Ap. 2.27
pe poporul meu Israel. 7Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat de la ei cu de‐amănuntul în ce vreme s‐a arătat steaua. 8Și i‐a trimis la Betleem și a zis: Duceți‐vă, cercetați cu de‐amănuntul despre prunc și când îl veți afla, dați‐mi de știre ca să vin și eu să mă închin lui. 9Și ei, ascultând pe împăratul, au plecat. Și iată steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până a venit și a stat deasupra unde era pruncul. 10Și când au văzut steaua, s‐au bucurat cu bucurie foarte mare. 11Și au venit în casă și au văzut pe prunc cu Maria, mama lui, și au căzut jos și i s‐au închinat. Și deschizându‐și vistieriile, i‐au adus
2.11
Ps. 72.10Is. 60.6
daruri: aur și tămâie și smirnă. 12Și fiind înștiințați de Dumnezeu prin vis
2.12
Cap. 1.20.
să nu se întoarcă la Irod, s‐au dus pe altă cale în țara lor.

Fuga în Egipt. Omorârea pruncilor

13Și când au plecat, iată un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală‐te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt și fii acolo până îți voi spune: căci Irod are să caute pe prunc ca să‐l piardă. 14Și s‐a sculat și a luat pe prunc și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. 15Și a fost acolo până la moartea lui Irod: ca să se împlinească ce s‐a spus de Domnul prin prorocul care zice: Am chemat pe fiul meu

2.15
Osea 11.1
din Egipt. 16Atunci Irod, când a văzut că a fost luat în râs de magi, s‐a mâniat foarte tare și a trimis și a ucis pe toți copiii de parte bărbătească care erau în Betleem și în toate hotarele lui, de la doi ani și mai jos, după vremea pe care o aflase cu de‐amănuntul de la magi. 17Atunci s‐a împlinit ce s‐a spus prin Ieremia
2.17
Ier. 31.15
prorocul care zice: 18Un glas s‐a auzit în Rama, plângere și tânguire multă: Rahela plângând pe copiii ei și nu voia să fie mângâiată pentru că nu sunt.

Moartea lui Irod. Întoarcerea din Egipt

19Și după ce a murit Irod, iată, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif în Egipt, 20zicând: Scoală‐te, ia pruncul și pe mama lui și du‐te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau sufletul pruncului. 21Iar el s‐a sculat și a luat pruncul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel. 22Dar când a auzit că Arhelau domnește peste Iudeea în locul tatălui său Irod, s‐a temut să plece acolo; și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, s‐a dus în părțile

2.22
Cap. 3.13.
Galileei. 23Și a venit și s‐a așezat într‐o cetate zisă
2.23
In. 1.45
Nazaret, ca să se împlinească ce s‐a spus
2.23
Jud. 13.51 Sam. 1.11
prin proroci că se va chema Nazarinean.

3

Propovăduirea lui Ioan Botezătorul

31Și în zilele acelea vine Ioan

3.1
Mc. 1.4,15Lc. 3.2,3In. 1.28
Botezătorul propovăduind în
3.1
Ios. 14.10
pustia Iudeei, 2zicând: Pocăiți‐vă, căci s‐a apropiat Împărăția Cerurilor
3.2
Dan. 2.4410.7
. 3Căci acesta este cel spus prin Isaia prorocul care zice: Glasul
3.3
Is. 40.3Mc. 1.3Lc. 3.4In. 1.23
unuia care strigă în pustie: Gătiți
3.3
Lc. 1.76
calea Domnului, faceți‐i drepte cărările. 4Și acest Ioan
3.4
Mc. 1.6
își avea
3.4
2 Reg. 1.8Zah. 13.4
îmbrăcămintea de peri de cămilă și o cingătoare de piele împrejurul coapselor sale, iar hrana lui era lăcuste
3.4
Lev. 11.22
și miere sălbatică
3.4
1 Sam. 14.25,26
. 5Atunci Ierusalimul
3.5
Mc. 1.5Lc. 3.7
și toată Iudeea și toată împrejurimea Iordanului ieșeau la el, 6și erau botezați
3.6
Fapte. 19.4,18
de el în râul Iordan mărturisindu‐și păcatele. 7Dar când a văzut pe mulți dintre farisei și saduchei venind la botezul lui, le‐a zis: Pui de năpârci
3.7
Cap. 12.34;
, cine v‐a înștiințat să fugiți de urgia
3.7
Rom. 5.91 Tes. 1.10
viitoare? 8Faceți deci rod vrednic de pocăință. 9Și nu gândiți să ziceți în voi înșivă: Avem pe Avraam ca tată
3.9
In. 8.33,39Fapte. 13.26Rom. 4.1,11,16
! căci vă spun că Dumnezeu poate din pietrele acestea să scoale copii lui Avraam. 10Și chiar acum securea stă la rădăcina pomilor; deci orice pom
3.10
Cap. 7.19.
care nu face rod bun se taie și se aruncă în foc. 11Eu, în adevăr, vă
3.11
Mc. 1.8Lc. 3.16In. 1.15,26,33Fapte. 1.5
11.16
19.4
botez în apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, căruia nu sunt vrednic să‐i duc încălțămintea; el
3.11
Is. 4.4
44.3Mal. 3.2Fapte. 2.3,41 Cor. 12.13
vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc; 12a cărui
3.12
Mal. 3.3
lopată este în mâna lui și își va curăți în totul aria și își va aduna grâul în grânar, iar pleava o va arde
3.12
Mal. 4.1
în foc nestins.

Ispitirea lui Isus

13Atunci

3.13
Mc. 1.9Lc. 3.21
vine Isus din Galileea
3.13
Cap. 2.23.
la Iordan către Ioan, ca să fie botezat de el. 14Dar Ioan îl oprea zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? 15Și răspunzând Isus, i‐a zis: Lasă acum, căci așa ni se cade, să împlinim orice dreptate. Atunci îl lasă. 16Și după ce a fost botezat
3.16
Mc. 1.10
Isus, îndată a ieșit din apă și iată i s‐au deschis cerurile și a văzut pe Duhul
3.16
Is. 11.2
42.1Lc. 3.22In. 1.32,33
lui Dumnezeu pogorându‐se ca un porumbel și venind peste el. 17Și iată un glas din ceruri
3.17
In. 12.28
zicând: Acesta
3.17
Ps. 2.7Is. 42.117.5Mc. 1.11Lc. 9.35Ef. 1.6Col. 1.132 Pet. 1.17
este Fiul meu cel iubit, în care mi‐am găsit plăcerea.

4

Ispitirea lui Isus

41Atunci Isus

4.1
Mc. 1.12Lc. 4.1
a fost dus în pustie de Duhul
4.1
1 Reg. 18.12Ezec. 3.14
8.3
11.1,24
40.2
43.5Fapte. 8.39
, ca să fie ispitit de diavolul. 2Și după ce a postit patruzeci de zile și patruzeci de nopți, la urmă a flămânzit. 3Și ispititorul s‐a apropiat și i‐a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zi ca pietrele acestea să se facă pâini. 4Dar el a răspuns și a zis: Este scris: Nu numai
4.4
Deut. 8.3
cu pâine va trăi omul ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. 5Atunci diavolul îl ia în sfânta cetate
4.5
Neem. 11.1,18Is. 48.2
52.1Ap. 11.2
și‐l pune pe aripa Templului 6și‐i zice: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‐te jos; căci este scris: Va porunci îngerilor săi
4.6
Ps. 91.11,12
pentru tine și ei te vor ridica pe mâini, ca nu cumva să‐ți izbești piciorul de o piatră. 7Isus i‐a zis: Iarăși este scris: Să nu ispitești
4.7
Deut. 6.16
pe Domnul Dumnezeul tău. 8Iarăși diavolul îl ia într‐un munte foarte înalt și‐i arată toate împărățiile lumii și slava lor 9și‐i zice: Toate acestea ți le voi da ție, dacă vei cădea jos și te vei închina mie. 10Atunci Isus îi zice: Pleacă, Satano, căci este scris: Domnului Dumnezeului tău
4.10
Deut. 6.13
10.20Ios. 24.141 Sam. 7.3
să te închini și numai lui să‐i slujești. 11Atunci diavolul îl lasă; și iată, îngeri
4.11
Evr. 1.14
s‐au apropiat și‐i slujeau.

Isus la Capernaum

12Și când a auzit

4.12
Mc. 1.14Lc. 3.20
4.14,31In. 4.43
că Ioan a fost dat prins, a plecat în Galileea. 13Și părăsind Nazaretul, a venit și a locuit în Capernaum, care este lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftali, 14ca să se împlinească ce s‐a zis prin Isaia prorocul care zice: 15Țara
4.15
Is. 9.1,2
lui Zabulon și țara lui Neftali, pe calea mării, dincolo de Iordan, Galileea Neamurilor, 16poporul
4.16
Is. 42.7Lc. 2.32
care ședea în întuneric a văzut o lumină mare și celor ce ședeau în ținutul și în umbra morții le‐a răsărit lumina. 17De atunci
4.17
Mc. 1.14,15
Isus a început să propovăduiască și să zică: Pocăiți‐vă
4.17
Cap. 3.2;
, căci s‐a apropiat Împărăția Cerurilor.

Isus cheamă patru ucenici

18Și pe când umbla pe lângă marea Galileei

4.18
Mc. 1.16‐18Lc. 5.2
, a văzut doi frați, pe Simon zis
4.18
In. 1.42
Petru și pe Andrei, fratele lui, aruncând o mreajă în mare, căci erau pescari. 19Și le zice: Veniți
4.19
Lc. 5.10,11
după mine, și vă voi face pescari de oameni. 20Iar ei îndată
4.20
Mc. 10.28Lc. 18.28
au lăsat mrejile și l‐au urmat. 21Și mergând de acolo
4.21
Mc. 1.19‐20Lc. 5.10
înainte, a văzut pe alți doi frați, pe Iacov al lui Zebedei și pe Ioan, fratele lui, în corabie cu Zebedei, tatăl lor, cârpindu‐și mrejile, și i‐a chemat. 22Iar ei îndată au lăsat corabia și pe tatăl lor și l‐au urmat.

Isus învață pe popor și tămăduiește pe bolnavi

23Și Isus străbătea toată Galileea, învățându‐i

4.23
Cap. 9.35.
în sinagogile lor și propovăduind Evanghelia
4.23
Cap. 24.14.
împărăției și vindecând
4.23
Mc. 1.34
orice boală și orice neputință în popor. 24Și s‐a răspândit știrea despre el în toată Siria, și au adus la el pe toți care le era rău, cuprinși de felurite boli și chinuri și pe îndrăciți și lunatici și slăbănogi, și i‐a vindecat. 25Și l‐au urmat
4.25
Mc. 3.7
gloate multe din Galileea și Decapole și Ierusalim și Iudeea și de dincolo de Iordan.