Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Pustiirea lui Iuda și Israel

11Cuvântul Domnului care a fost către Mica

1.1
Ier. 26.18
, Moraștitul, în zilele lui Iotam, ale lui Ahaz și ale lui Ezechia, împărați ai lui Iuda, pe care l‐a văzut despre Samaria
1.1
Amos 1.1
și Ierusalim. 2Ascultați, popoarelor, toate! Auzi, pământule
1.2
Deut. 32.2Is. 1.2,4
, și plinătatea lui! Și Domnul Dumnezeu
1.2
Ps. 50.7Mal. 3.5
să fie martor împotriva voastră, Domnul din templul său cel sfânt
1.2
Ps. 11.4Iona 2.7Hab. 2.20
. 3Căci, iată, Domnul
1.3
Is. 26.21
iese din locul
1.3
Ps. 115.3
său și se va coborî și va călca peste înălțimile
1.3
Deut. 32.13
33.29Amos 4.13
pământului. 4Și munții
1.4
Jud. 5.5Ps. 97.5Is. 64.1,2,3Amos 9.5Hab. 3.6,10
se vor topi sub el și văile vor crăpa ca ceara înaintea focului, ca apele ce curg prin râpă. 5Toate acestea pentru fărădelegea lui Iacov și pentru păcatele casei lui Israel. Ce este fărădelegea lui Iacov? Oare nu este Samaria? Și ce sunt înălțimile lui Iuda? Oare nu sunt ele Ierusalimul?… 6De aceea voi face Samaria ca o grămadă pe câmp, și ca sădirile de vie și‐i voi rostogoli pietrele
1.6
2 Reg. 19.25
în vale și‐i voi descoperi temeliile
1.6
Ezec. 13.14
. 7Și toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate și toate plățile
1.7
Osea 2.5,12
ei vor fi arse cu foc și toți idolii ei îi voi pustii. Căci din plata de curvă i‐a adunat și în plată de curvă se vor întoarce. 8Pentru aceasta voi plânge
1.8
Is. 21.3
22.4Ier. 4.19
și voi urla; voi umbla
1.8
Is. 20.2,3,4
dezbrăcat și gol; voi face o plângere
1.8
Iov 30.29Ps. 102.6
ca șacalii și o jelire ca struții. 9Căci rănile sale sunt fără vindecare; căci a venit
1.9
2 Reg. 18.13Is. 8.7,8
până la Iuda, ajunge până la poarta poporului meu, până la Ierusalim. 10Nu spuneți
1.10
2 Sam. 1.20
în Gat, nu plângeți; la Bet‐Leafra m‐am rostogolit în țărână
1.10
Ier. 6.26
. 11Treci, locuitoare din Șafir, în goliciune și rușine
1.11
Is. 20.4
47.2,3Ier. 13.22Naum 3.5
. Locuitoarea din Țaanan n‐a ieșit. Bocirea Bet‐Haețelului va lua de la voi adăpostul său. 12Căci locuitoarea din Marot așteaptă cu îngrijorare pentru bine, fiindcă un rău s‐a coborât
1.12
Amos 3.6
de la Domnul în poarta Ierusalimului. 13Înhamă‐ți caii cei iuți la car, locuitoare din Lachis
1.13
2 Reg. 18.14,17
. Ea era începutul păcatului fiicei Sionului. Căci fărădelegile lui Israel s‐au aflat în tine. 14De aceea vei da un dar de despărțire
1.14
2 Sam. 8.22 Reg. 18.14,15,16
Moreșet‐Gatului; casele din Aczib
1.14
Ios. 15.44
vor fi o înșelăciune pentru împărații lui Israel. 15Îți voi aduce încă, locuitoare din
1.15
Ios. 15.44
Mareșa, pe cel ce te va stăpâni; slava lui Israel va veni până la Adulam
1.15
2 Cron. 11.7
. 16Fă‐te pleșuv și tunde‐te
1.16
Iov 1.20Is. 15.2
22.12Ier. 7.29
16.6
47.5
48.37
pentru copiii
1.16
Plâng. 4.5
desfătării tale. Lățește‐ți pleșuvirea ca vulturul, căci ei s‐au dus în robie de la tine.

2

Vai de apăsători!

21Vai de cei ce cugetă

2.1
Osea 7.6
nelegiuire și pregătesc răul în paturile lor! Când lucește dimineața o făptuiesc
2.1
Ps. 36.4
, pentru că
2.1
Gen. 31.29
este în puterea mâinii lor. 2Și poftesc
2.2
Is. 5.8
țarine și le apucă; și case și le iau: și asupresc pe om și casa sa, pe om și moștenirea sa. 3De aceea așa zice Domnul: Iată împotriva familiei
2.3
Ier. 8.3
acesteia născocesc un rău, din care nu vă veți scoate grumazii și nu veți merge cu capul sus; căci este o vreme
2.3
Amos 5.13Ef. 5.16
rea. 4În ziua aceea vor ridica împotriva voastră un proverb
2.4
Hab. 2.6
și vor plânge
2.4
2 Sam. 1.17
cu plângere bocitoare, zicând: Suntem jefuiți de tot; el schimbă
2.4
Cap. 1.15.
partea de moștenire a poporului meu. Cum mi‐o ia! El împarte țarinile noastre celor răzvrătitori! 5De aceea nu va fi cine să arunce
2.5
Deut. 32.8,9
funia prin sorț pentru tine în obștea Domnului. 6Nu
2.6
Is. 30.10Amos 2.12
7.16
prorociți! Așa prorocesc ei. Dacă nu vor proroci acestora, ocara nu se va depărta. 7Se va zice: O, casă a lui Iacov, oare s‐a scurtat Duhul Domnului? Oare acestea sunt faptele sale? Oare cuvintele mele nu fac bine celui ce umblă drept? 8Dar de curând poporul meu s‐a răsculat ca un vrăjmaș; voi răpiți mantaua de pe veșmânt de la cei ce trec la adăpost ca fugari din război. 9Voi alungați femeile poporului meu din casele cele plăcute ale lor; voi smulgeți de la copiii lor slava mea pentru totdeauna. 10Sculați‐vă și plecați! căci aici nu este locul vostru de odihnă
2.10
Deut. 12.9
, din pricina necurăției
2.10
Lev. 18.25,28Ier. 3.2
care nimicește cu o nimicire grea. 11Dacă un om umblând în duh
2.11
Ezec. 13.3
de neadevăr, minte zicând: Îți voi proroci de vin și de băutură tare! el va fi prorocul poporului acestuia. 12Te voi aduna
2.12
Cap. 4.6, 7.
negreșit, Iacove, pe tine și pe toți ai tăi; voi strânge rămășița lui Israel; îi voi pune la un loc ca pe oile din Boțra
2.12
Ier. 31.10
, ca o turmă în mijlocul pășunii lor. Vor face mare zarvă
2.12
Ezec. 36.37
din pricina mulțimii oamenilor. 13Cel ce sfărâmă s‐a suit înaintea lor: au sfărâmat și au trecut la poartă și au ieșit pe acolo. Și împăratul lor
2.13
Osea 3.5
a trecut înaintea lor și Domnul
2.13
Is. 52.12
în capul lor.