Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Zilele de apoi

41Și va fi așa: La sfârșitul zilelor

4.1
Is. 2.2Ezec. 17.22,23
de apoi, muntele casei Domnului va fi întemeiat pe vârful munților și se va înălța peste dealuri și popoarele vor curge spre el. 2Și multe neamuri se vor duce și vor zice: Veniți să ne suim la muntele Domnului și la casa Dumnezeului lui Iacov. Și el ne va învăța căile lui și vom umbla pe cărările lui: căci din Sion va ieși legea și cuvântul Domnului din Ierusalim. 3Și el va judeca între multe neamuri și va mustra neamuri puternice până departe. Și își vor făuri săbiile în fiare de plug
4.3
Is. 2.4Ioel 3.10
și sulițele în cosoare; un neam nu va ridica sabia împotriva altui neam, nici nu vor mai învăța
4.3
Ps. 72.7
războiul. 4Și vor ședea fiecare
4.4
1 Reg. 4.25Zah. 3.10
sub via sa și sub smochinul său și nu va fi cine să‐i înspăimânte; căci gura Domnului oștirilor a vorbit. 5Căci toate popoarele vor umbla fiecare în numele dumnezeului său
4.5
Ier. 2.11
, dar noi vom umbla
4.5
Zah. 10.12
în numele Domnului Dumnezeului nostru în veci și pe veci. 6În ziua aceea, zice Domnul, voi strânge pe cea care șchiopătează
4.6
Ezec. 34.16Țef. 3.19
și voi aduna pe cea
4.6
Ps. 147.2Ezec. 34.13
37.21
alungată și pe cea pe care am întristat‐o. 7Și voi face pe cea șchioapă o rămășiță
4.7
Cap. 2.12;
și pe cea alungată un neam tare. Și Domnul va domni
4.7
Is. 9.6
24.23Dan. 7.14,27Lc. 1.33Ap. 11.15
peste ei în muntele Sion de acum și până în veac. 8Și tu, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, va veni până la tine; da, domnia dintâi va veni, împărăția la fiica Ierusalimului. 9De ce strigi tare acuma? Oare nu este împărat
4.9
Ier. 8.19
în tine? S‐a pierdut oare sfătuitorul tău de te‐au cuprins
4.9
Is. 13.8
21.3Ier. 30.6
50.43
dureri ca pe o femeie în facere? 10Fii în durere și chinuiește‐te să naști, fiică a Sionului, ca o femeie în facere! Căci acum vei ieși din cetate și vei locui în câmp și vei merge până la Babilon. Acolo vei fi izbăvită, acolo Domnul te va răscumpăra din mâna vrăjmașilor tăi. 11Și acum
4.11
Plâng. 2.16
multe neamuri s‐au adunat împotriva ta, care zic: Să fie pângărită și ochiul nostru să‐și vadă
4.11
Obad. 12
dorința asupra Sionului. 12Dar ei nu cunosc gândurile
4.12
Is. 55.8Rom. 11.33
Domnului, nici nu înțeleg sfatul său; căci el i‐a adunat ca
4.12
Is. 21.10
pe snopi în arie. 13Scoală‐te
4.13
Is. 41.15,16Ier. 51.33
și treieră, fiică a Sionului! Căci voi face cornul tău fier și voi face copitele tale aramă; și vei sfărâma
4.13
Dan. 2.44
multe popoare și
4.13
Is. 18.7
23.18
60.6,9
voi sfinți câștigul lor pentru Domnul
4.13
Zah. 4.14
6.5
și averea lor pentru Domnul întregului pământ.

5

Izbăvitorul din Betleem

51Acum strânge‐te în cete, fiică a cetelor! El a pus împresurare împotriva noastră; ei vor lovi

5.1
Plâng. 3.30Mat. 5.39
27.30
pe judecătorul lui Israel cu o vargă peste falcă. 2(Și tu, Betleeme
5.2
Mat. 2.6In. 7.42
. Efrata, ești mic între
5.2
1 Sam. 23.23
miile
5.2
Ex. 18.25
lui Iuda, dar din tine îmi va ieși cel ce va fi domn
5.2
Gen. 49.10Is. 9.6
în Israel. Ieșirile căruia
5.2
Ps. 90.2Prov. 8.22,23In. 1.1
sunt din vechime, din zilele veșniciei.) 3Pentru aceasta îi va lăsa până la vremea când cea care este în dureri va naște
5.3
Cap. 4.10.
, și rămășița
5.3
Cap. 4.7.
fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. 4Și va sta și va paște
5.4
Is. 40.11
49.10Ezec. 34.23
turma sa în puterea Domnului, în măreția numelui Domnului Dumnezeului său: și vor rămâne; căci acum el va fi mare
5.4
Ps. 72.8Is. 52.13Zah. 9.10Lc. 1.32
până la marginile pământului. 5Și el va fi pacea
5.5
Ps. 72.7Is. 9.6Zah. 9.10Lc. 2.14Ef. 2.14
noastră; când va veni asirianul în țara noastră și va călca în palatele noastre, atunci vom ridica împotriva lui șapte păstori și opt bărbați unși. 6Și ei vor pustii țara Asiriei cu sabia și țara
5.6
Gen. 10.8,10,11
lui Nimrod în intrările lui; și ne va scăpa
5.6
Lc. 1.71
de Asirian, când va veni în țara noastră și când va călca în hotarele noastre. 7Și rămășița
5.7
Vers. 3.
lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca roua
5.7
Deut. 32.2Ps. 72.6
110.3
de la Domnul, ca ploaia măruntă pe iarbă, ce nu întârzie pentru om și nu așteaptă pentru fiii oamenilor. 8Și rămășița lui Iacov va fi între neamuri, în mijlocul multor popoare, ca un leu între fiarele pădurii, ca un pui de leu între turmele de oi: care, când trece, calcă și sfâșie, și nu este cine să izbăvească. 9Mâna ta se va înălța asupra apăsătorilor tăi și toți vrăjmașii tăi vor fi stârpiți. 10Și va fi așa: în
5.10
Zah. 9.10
ziua aceea, zice Domnul, voi stârpi caii tăi din mijlocul tău și voi pierde carele tale. 11Și voi nimici toate cetățile țării tale și‐ți voi surpa toate cetățuile. 12Și voi stârpi fermecătoriile din mâna ta și nu vei mai avea prezicători
5.12
Is. 2.6
de vreme. 13Și‐ți voi stârpi
5.13
Zah. 13.2
chipurile cioplite și stâlpii din mijlocul tău. Și nu te vei mai închina
5.13
Is. 2.8
înaintea făpturii mâinilor tale. 14Și voi smulge Astarteele tale din mijlocul tău, și‐ți voi nimici cetățile. 15Și voi face răzbunare
5.15
Ps. 149.72 Tes. 1.8
cu mânie și cu urgie asupra popoarelor care n‐au ascultat.

6

Nerecunoștința poporului

61Ascultați, vă rog, ce zice Domnul: Scoală‐te, apără‐te înaintea munților, și dealurile să‐ți audă glasul!… 2Ascultați

6.2
Deut. 32.1Ps. 50.1,4Is. 1.2
, munților, pricina
6.2
Osea 12.2
Domnului și voi temeliile tari ale pământului! Căci
6.2
Is. 1.18
5.3,4
43.26Osea 4.1
Domnul are o pricină cu poporul său, și voiește să se judece cu Israel. 3Poporul meu, ce
6.3
Ier. 2.5,31
ți‐am făcut? Și cu ce te‐am ostenit? Răspunde‐mi! 4Căci te‐am
6.4
Ex. 12.51
14.30
20.2Deut. 4.20Amos 2.10
scos din țara Egiptului, și te‐am răscumpărat din casa de robie și am trimis înaintea ta pe Moise, pe Aaron și pe Maria. 5Poporul meu, adu‐ți aminte ce a plănuit Balac
6.5
Num. 22.5
23.7
24.10,11Deut. 23.4,5Ios. 24.9,10Ap. 2.14
, împăratul Moabului, și ce i‐a răspuns Balaam, fiul lui Beor, de la Sitim
6.5
Num. 25.1
33.49Ios. 4.19
5.10
până la Ghilgal, ca să recunoașteți dreptățile
6.5
Jud. 5.11
Domnului. 6Cu ce mă voi apropia de Domnul, și mă voi pleca înaintea înaltului Dumnezeu? Oare mă voi apropia de el cu arderi de tot, cu viței de un an? 7Va avea plăcere
6.7
Ps. 50.9
51.16Is. 1.11
Domnul de miile de berbeci, sau de zecile de mii de râuri
6.7
Iov 29.6
de untdelemn? Îi voi da eu pe întâiul născut
6.7
2 Reg. 16.3
21.6
23.10Ier. 7.31
19.5Ezec. 23.37
al meu pentru fărădelegea mea, rodul pântecelui meu pentru păcatul sufletului meu? 8El ți‐a arătat
6.8
Deut. 10.121 Sam. 15.22Osea 6.6
12.6
, omule, ce este bine. Și ce cere Domnul de la tine, decât numai să faci ce este drept
6.8
Gen. 18.19Is. 1.17
, să iubești îndurarea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău? 9Glasul Domnului strigă către cetate și cel înțelept privește numele tău. Ascultați nuiaua și pe cel ce a hotărât‐o. 10Oare mai sunt vistierii de răutate în casa celui rău, și o efă mică blestemată
6.10
Deut. 25.13‐16Prov. 11.1
20.10,23
? 11Oare voi fi curat cu o cumpănă
6.11
Osea 12.7
nedreaptă și cu sacul cu greutăți înșelătoare? 12Pentru că bogații săi sunt plini de asuprire și locuitorii săi spun minciuni și limba lor
6.12
Ier. 9.3,5,6,8
este înșelătoare în gura lor. 13De aceea și eu te voi lovi
6.13
Lev. 26.16Ps. 107.17,18
până la rană, te voi pustii pentru păcatele tale. 14Vei mânca
6.14
Lev. 26.26Osea 4.10
și nu te vei sătura și smerirea ta va fi în mijlocul tău. Vei scoate și nu vei scăpa; și ce vei scăpa, voi da sabiei. 15Vei semăna
6.15
Deut. 28.38,39,40Amos 5.11Țef. 1.13Hag. 1.6
, dar nu vei secera; vei călca măsline, dar nu te vei unge cu untdelemn, și cules de vie, dar nu vei bea vin. 16Căci așezămintele lui Omri
6.16
1 Reg. 16.25,26
sunt păzite
6.16
Osea 5.11
și toate lucrările casei lui Ahab
6.16
1 Reg. 16.3021.25,262 Reg. 21.3
și umblați în sfaturile lor; ca să te fac o pustie
6.16
1 Reg. 9.8Ier. 19.8
și pe locuitorii ei o fluierare și veți purta ocara
6.16
Is. 25.8Ier. 51.51Plâng. 5.1
poporului meu.