Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
15

Isus înaintea lui Pilat

151Și îndată dimineața

15.1
Ps. 2.2Mat. 27.1Lc. 22.66
23.1In. 18.28Fapte. 3.13
4.26
mai marii preoților cu bătrânii și cărturarii și tot sinedriul au ținut sfat și au legat pe Isus și l‐au dus și l‐au dat lui Pilat. 2Și Pilat
15.2
Mat. 27.11
l‐a întrebat: Ești tu Împăratul iudeilor? Iar el răspunzându‐i zice: Tu zici. 3Și mai marii preoților îl învinuiau de multe. 4Iar Pilat
15.4
Mat. 27.13
iarăși l‐a întrebat zicând: Nu răspunzi nimic? Iată de câte te învinuiesc ei. 5Iar Isus
15.5
Is. 53.7In. 19.9
n‐a mai răspuns nimic încât Pilat se mira.

Hotărârea de moarte întărită

6Iar la

15.6
Mat. 27.15Lc. 23.17In. 18.39
sărbătoare le dădea drumul la un închis pe care‐l cereau de la el. 7Și era unul numit Baraba închis împreună cu cei răsculați care făcuseră un omor în răscoală. 8Și gloata s‐a suit și a început să‐i ceară să facă cum le făcea întotdeauna. 9Iar Pilat a răspuns zicându‐le: Voiți să vă dau drumul Împăratului iudeilor? 10Căci cunoștea că mai marii preoților din pizmă îl dăduseră prins. 11Dar mai marii preoților
15.11
Mat. 27.20Fapte. 3.14
au ațâțat gloata ca să le dea drumul mai bine lui Baraba. 12Iar Pilat a răspuns iarăși și le‐a zis: Dar ce voiți să fac eu cu cel pe care îl numiți Împăratul iudeilor? 13Și ei iarăși au strigat: Răstignește‐l. 14Iar Pilat le zicea: Dar ce rău a făcut? Dar ei mai tare au strigat: Răstignește‐l. 15Iar Pilat
15.15
Mat. 27.26In. 19.1,16
voind să facă pe plac gloatei, a dat drumul lui Baraba pentru ei și pe Isus, după ce l‐a biciuit, l‐a dat ca să fie răstignit. 16Și ostașii
15.16
Mat. 27.27
l‐au dus înăuntru în curte care este Pretoriul și au chemat împreună toată ceata. 17Și l‐au îmbrăcat în purpură și împletind o cunună de spini, i‐au pus‐o pe el. 18Și au început să‐i ureze: Bucură‐te, Împărate al iudeilor. 19Și‐i băteau capul cu o trestie și‐l scuipau și punându‐se în genunchi i se închinau. 20Și după ce au râs de el, l‐au dezbrăcat de purpură și l‐au îmbrăcat cu hainele lui. Și l‐au dus afară ca să‐l răstignească.

Răstignirea

21Și

15.21
Mat. 27.32Lc. 23.26
silesc pe un trecător care venea de la câmp, pe Simon din Cirene, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf, să meargă cu ei ca să‐i ducă crucea. 22Și‐l
15.22
Mat. 27.33Lc. 23.33In. 19.17
duc pe locul Golgota, adică tălmăcit: Locul căpățânii. 23Și‐i dădeau
15.23
Mat. 27.34
vin dres cu smirnă, dar n‐a luat. 24Și‐l răstignesc și‐i împart
15.24
Ps. 22.18Lc. 23.34In. 19.23
hainele aruncând sorț pe ele, cine ce să ia. 25Și era
15.25
Mat. 27.45Lc. 23.34In. 2.19
ceasul al treilea când l‐au răstignit. 26Și scrierea vinei lui era scrisă
15.26
Mat. 27.37In. 19.19
deasupra: ÎMPĂRATUL IUDEILOR. 27Și împreună
15.27
Mat. 27.38
cu el răstignesc doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. 28Și s‐a împlinit scriptura care zice: Și a
15.28
Is. 53.12Lc. 22.37
fost socotit cu cei fărădelege.

Batjocurile trecătorilor

29Și trecătorii

15.29
Ps. 22.7
îl huleau clătinându‐și capetele și zicând: Ua
15.29
Cap. 14.58.
, cel ce dărâmi Templul și‐l zidești în trei zile. 30Mântuiește‐te pe tine însuți, pogorându‐te de pe cruce. 31Asemenea și mai marii preoților luându‐l în râs între ei cu cărturarii ziceau: Pe alții a mântuit, pe sine nu se poate mântui. 32Hristosul, Împăratul lui Israel, să se pogoare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Și cei
15.32
Mat. 27.44Lc. 23.39
răstigniți împreună cu el îl ocărau.

Moartea lui Isus

33Și când a fost ceasul

15.33
Mat. 27.45Lc. 23.44
al șaselea s‐a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea. 34Și la ceasul al nouălea Isus a strigat cu glas mare: Eloi
15.34
Ps. 22.1Mat. 27.46
, Eloi, Lama Sabactani? adică tălmăcit: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m‐ai părăsit. 35Și unii din cei ce stăteau acolo, când au auzit ziceau: Iată cheamă pe Ilie. 36Și a alergat
15.36
Mat. 27.48In. 19.29
unul și umplând un burete cu oțet l‐a pus într‐o trestie și i‐a
15.36
Ps. 69.21
dat să bea zicând: Lăsați să vedem dacă vine Ilie să‐l ia jos. 37Și
15.37
Mat. 27.50Lc. 23.46In. 19.30
Isus a scos un glas mare și și‐a dat duhul. 38Și perdeaua
15.38
Mat. 27.50In. 19.30Lc. 23.41
Templului a fost ruptă în două de sus până jos. 39Și când a văzut
15.39
Mat. 27.55Lc. 23.46
sutașul care era acolo înaintea lui că așa și‐a dat duhul, a zis: Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu. 40Și
15.40
Mat. 27.55Lc. 23.49
erau și femei privind de
15.40
Ps. 38.11
departe, între care și Maria Magdalena și Maria mama lui Iacov cel mic și a lui Iose, și Salome, 41care când era el în Galileea, îl urmau
15.41
Lc. 8.2,3
și‐i slujeau și alte multe femei care s‐au suit cu ei la Ierusalim.

Îngroparea lui Isus

42Și când

15.42
Mat. 27.57Lc. 23.50In. 19.38
s‐a făcut acum seara, pentru că era Pregătirea, adică ziua înainte de Sabat, 43a venit Iosif din Arimatea, un sfetnic de bună stare, care și el aștepta
15.43
Lc. 2.25,38
Împărăția lui Dumnezeu. Și el a îndrăznit și a intrat la Pilat și a cerut trupul lui Isus. 44Și Pilat s‐a mirat că era mort acum, și chemând la sine pe sutaș l‐a întrebat dacă a murit de curând. 45Și când a aflat de la sutaș, a dăruit trupul mort lui Iosif. 46Și
15.46
Mat. 27.59,60Lc. 23.53In. 19.40
el a cumpărat pânză de in și l‐a luat jos și l‐a înfășurat în pânza de in și l‐a pus în mormânt, care era săpat dintr‐o stâncă și a prăvălit o piatră pe ușa mormântului. 47Și Maria Magdalena și Maria mama lui Iose priveau unde este pus.

16

Învierea lui Isus

161Și după ce a trecut

16.1
Mat. 28.1Lc. 24.1In. 20.1
Sabatul, Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov, și Salome, au
16.1
Lc. 23.56
cumpărat miresme ca să vină și să‐l ungă. 2Și foarte de dimineață în
16.2
Lc. 24.1In. 20.1
ziua întâi a săptămânii ele vin la mormânt când răsărise soarele. 3Și ziceau între ele: Cine ne va prăvăli piatra din ușa mormântului? 4Și uitându‐se în sus, zăresc că piatra este prăvălită, căci era foarte mare. 5Și intrând în mormânt, au văzut pe un tânăr stând la dreapta, învelit în veșmânt alb, și s‐au înspăimântat
16.5
Lc. 24.3In. 20.11,12
. 6Și
16.6
Mat. 28.5,6,7
el le zice: Nu vă înspăimântați; căutați pe Isus Nazarineanul cel răstignit; s‐a sculat, nu este aici. Iată locul unde l‐au pus! 7Dar duceți‐vă, spuneți ucenicilor săi și lui Petru că merge înainte de voi în Galileea; acolo îl veți vedea, după cum
16.7
Mat. 26.32
v‐a zis. 8Și au ieșit și au fugit de la mormânt; căci le‐a cuprins tremur și uimire și
16.8
Mat. 28.8Lc. 24.9
n‐au spus nimănui nimic, căci se temeau.

Arătările lui Isus după Înviere

9Iar după ce a înviat de dimineață în ziua întâi a săptămânii, s‐a

16.9
In. 20.14
arătat mai întâi Mariei Magdalenei din
16.9
Lc. 8.2
care scosese șapte draci. 10Ea
16.10
Lc. 24.10In. 20.18
s‐a dus și a vestit celor ce fuseseră cu el, care se tânguiau și plângeau. 11Și ei
16.11
Lc. 24.11
, când au auzit că trăiește și a fost văzut de ea, n‐au crezut. 12Și după acestea s‐a arătat în altă înfățișare la
16.12
Lc. 24.13
doi dintre ei care umblau, ducându‐se la câmp. 13Și ei s‐au dus și au vestit la ceilalți, dar nici pe ei nu i‐au crezut. 14Iar după aceea
16.14
Lc. 24.36In. 20.191 Cor. 15.5
s‐a arătat celor unsprezece, pe când ședeau la masă și i‐a mustrat pentru necredința lor și învârtoșarea de inimă, pentru că n‐au crezut pe cei ce l‐au văzut după ce se sculase.

Trimiterea celor unsprezece

15Și

16.15
Mat. 28.19In. 15.16
le‐a zis: Mergeți în toată lumea și
16.15
Col. 1.23
propovăduiți Evanghelia la toată făptura. 16Cine
16.16
In. 3.18,36Fapte. 2.38
16.30‐32Rom. 10.91 Pet. 3.21
va crede și va fi botezat va fi mântuit; iar
16.16
In. 12.48
cine nu va crede va fi osândit. 17Și aceste semne vor urma pe cei ce vor crede: în
16.17
Lc. 10.17Fapte. 5.16
8.7
16.18
19.12
numele meu vor scoate afară draci, vor vorbi în
16.17
Fapte. 2.4
10.46
19.61 Cor. 12.10,28
limbi noi, 18vor ridica șerpi
16.18
Lc. 10.19Fapte. 28.5
în mâinile lor și dacă vor bea ceva de moarte nu‐i va vătăma deloc. Vor
16.18
Fapte. 5.15,16
9.17
28.8Iac. 5.14,15
pune mâinile pe bolnavi și se vor face bine. 19Domnul Isus, deci, după
16.19
Fapte. 1.2,3
ce a vorbit cu ei, a
16.19
Lc. 24.51
fost luat în cer, și a
16.19
Ps. 110.1Fapte. 7.55
șezut la dreapta lui Dumnezeu. 20Iar ei au ieșit și au propovăduit pretutindeni, Domnul lucrând cu ei și
16.20
Fapte. 5.12
14.31 Cor. 2.4,5Evr. 2.1
întărind cuvântul prin semnele care urmau. Amin.