Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Împărțirea noilor locuitori

111Și mai marii poporului locuiau în Ierusalim: și celălalt popor a aruncat sorți ca să aducă pe unul din zece să locuiască în Ierusalim, cetatea

11.1
Vers. 18.
Mat. 4.5
27.53
sfântă, și nouă părți în celelalte cetăți. 2Și poporul a binecuvântat pe toți oamenii care s‐au înfățișat de bunăvoie
11.2
Jud. 5.9
să locuiască în Ierusalim. 3Și
11.3
1 Cron. 9.2,3
aceștia sunt capii ținutului care au locuit în Ierusalim; dar în cetățile lui Iuda a locuit fiecare la moșia sa în cetățile lor: Israel, preoții și leviții și netinimii
11.3
Ezra 2.43
și copiii
11.3
Ezra 2.55
slujitorilor lui Solomon. 4Și în Ierusalim
11.4
1 Cron. 9.3
au locuit unii din copiii lui Iuda și din copiii lui Beniamin. Din copiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din copiii lui
11.4
Gen. 38.29
Pereț; 5și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col‐Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul Șilonitului. 6Toți copiii lui Pereț, care au locuit în Ierusalim, erau patru sute șaizeci și opt de bărbați viteji. 7Și aceștia sunt copiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia. 8Și cu el: Gabai, Salai, nouă sute douăzeci și opt. 9Și Ioel, fiul lui Zicri, era priveghetorul lor: și Iuda, fiul lui Senua, era al doilea asupra cetății. 10Dintre preoți
11.10
1 Cron. 9.10
: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, 11Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, capul casei lui Dumnezeu. 12Și frații lor care făceau slujba casei erau opt sute douăzeci și doi; și Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amți, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia, 13și frații lui, capii părintești: două sute patruzeci și doi; și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer, 14și frații lor, bărbați viteji, o sută douăzeci și opt; și priveghetorul lor era Zabdiel, fiul lui Ghedolim. 15Și din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni; 16și Șabetai și Iozabad, dintre capii leviților, erau asupra lucrărilor
11.16
1 Cron. 26.29
de afară ale casei lui Dumnezeu; 17și Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, era întâiul ca să înceapă mulțumirile în rugăciune, și Bachuchia al doilea între frații săi; și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. 18Toți leviții în sfânta
11.18
Vers. 1.

cetate erau două sute optzeci și patru. 19Și ușierii, Acub, Talmon, și frații lor, care păzeau la porți, erau o sută șaptezeci și doi. 20Și rămășița lui Israel, a preoților, a leviților, erau în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moștenirea sa. 21Și netinimii
11.21
Cap. 3.26.

locuiau în Ofel și Țiha și Ghișpa erau peste netinimi. 22Și priveghetorul leviților în Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, din fiii lui Asaf, cântăreții, pentru slujba casei lui Dumnezeu. 23Căci era o poruncă
11.23
Ezra 6.8,9
7.20
a împăratului pentru ei și o porție hotărâtă pe fiecare zi pentru cântăreți. 24Și Petahia, fiul lui Meșezabeel, dintre copiii lui Zerah
11.24
Gen. 38.30
, fiul lui Iuda, era la
11.24
1 Cron. 18.17
23.28
îndemâna împăratului pentru toate treburile privitoare la popor. 25Și cât pentru satele cu câmpiile lor, unii din copiii lui Iuda au locuit în Chiriat‐Arba
11.25
Ios. 14.15
și satele sale, și în Dibon și satele sale, și în Iecabțeel și satele sale; 26și în Ieșua și în Molada și în Bet‐Palet; 27și în Hațar‐Șual și în Beer‐Șeba și satele sale; 28și în Țiclag și în Mecona și în satele sale; 29și în En‐Rimon și în Țorea și în Iarmut; 30Zanoah, Adulam și satele lor, Lachis și câmpiile sale, Azeca și satele sale. Și au tăbărât de la Beer‐Șeba până la valea lui Hinom. 31Și copiii lui Beniamin au locuit de la Gheba până în Micmas și Aia și Betel și satele lor; 32în Anatot, Nob, Hanania; 33Hațor, Rama, Ghitaim; 34Hadid, Țeboim, Nebalat; 35Lod și Ono, valea
11.35
1 Cron. 4.14
meșteșugarilor. 36Și din leviți, unele cete în Iuda au fost unite la Beniamin.