Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Împărțirea noilor locuitori

111Și mai marii poporului locuiau în Ierusalim: și celălalt popor a aruncat sorți ca să aducă pe unul din zece să locuiască în Ierusalim, cetatea

11.1
Vers. 18.
sfântă, și nouă părți în celelalte cetăți. 2Și poporul a binecuvântat pe toți oamenii care s‐au înfățișat de bunăvoie
11.2
Jud. 5.9
să locuiască în Ierusalim. 3Și
11.3
1 Cron. 9.2,3
aceștia sunt capii ținutului care au locuit în Ierusalim; dar în cetățile lui Iuda a locuit fiecare la moșia sa în cetățile lor: Israel, preoții și leviții și netinimii
11.3
Ezra 2.43
și copiii
11.3
Ezra 2.55
slujitorilor lui Solomon. 4Și în Ierusalim
11.4
1 Cron. 9.3
au locuit unii din copiii lui Iuda și din copiii lui Beniamin. Din copiii lui Iuda: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalaleel, din copiii lui
11.4
Gen. 38.29
Pereț; 5și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col‐Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, fiul Șilonitului. 6Toți copiii lui Pereț, care au locuit în Ierusalim, erau patru sute șaizeci și opt de bărbați viteji. 7Și aceștia sunt copiii lui Beniamin: Salu, fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Isaia. 8Și cu el: Gabai, Salai, nouă sute douăzeci și opt. 9Și Ioel, fiul lui Zicri, era priveghetorul lor: și Iuda, fiul lui Senua, era al doilea asupra cetății. 10Dintre preoți
11.10
1 Cron. 9.10
: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin, 11Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, capul casei lui Dumnezeu. 12Și frații lor care făceau slujba casei erau opt sute douăzeci și doi; și Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amți, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia, 13și frații lui, capii părintești: două sute patruzeci și doi; și Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer, 14și frații lor, bărbați viteji, o sută douăzeci și opt; și priveghetorul lor era Zabdiel, fiul lui Ghedolim. 15Și din leviți: Șemaia, fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni; 16și Șabetai și Iozabad, dintre capii leviților, erau asupra lucrărilor
11.16
1 Cron. 26.29
de afară ale casei lui Dumnezeu; 17și Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf, era întâiul ca să înceapă mulțumirile în rugăciune, și Bachuchia al doilea între frații săi; și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun. 18Toți leviții în sfânta
11.18
Vers. 1.
cetate erau două sute optzeci și patru. 19Și ușierii, Acub, Talmon, și frații lor, care păzeau la porți, erau o sută șaptezeci și doi. 20Și rămășița lui Israel, a preoților, a leviților, erau în toate cetățile lui Iuda, fiecare în moștenirea sa. 21Și netinimii
11.21
Cap. 3.26.
locuiau în Ofel și Țiha și Ghișpa erau peste netinimi. 22Și priveghetorul leviților în Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, din fiii lui Asaf, cântăreții, pentru slujba casei lui Dumnezeu. 23Căci era o poruncă
11.23
Ezra 6.8,9
7.20
a împăratului pentru ei și o porție hotărâtă pe fiecare zi pentru cântăreți. 24Și Petahia, fiul lui Meșezabeel, dintre copiii lui Zerah
11.24
Gen. 38.30
, fiul lui Iuda, era la
11.24
1 Cron. 18.17
23.28
îndemâna împăratului pentru toate treburile privitoare la popor. 25Și cât pentru satele cu câmpiile lor, unii din copiii lui Iuda au locuit în Chiriat‐Arba
11.25
Ios. 14.15
și satele sale, și în Dibon și satele sale, și în Iecabțeel și satele sale; 26și în Ieșua și în Molada și în Bet‐Palet; 27și în Hațar‐Șual și în Beer‐Șeba și satele sale; 28și în Țiclag și în Mecona și în satele sale; 29și în En‐Rimon și în Țorea și în Iarmut; 30Zanoah, Adulam și satele lor, Lachis și câmpiile sale, Azeca și satele sale. Și au tăbărât de la Beer‐Șeba până la valea lui Hinom. 31Și copiii lui Beniamin au locuit de la Gheba până în Micmas și Aia și Betel și satele lor; 32în Anatot, Nob, Hanania; 33Hațor, Rama, Ghitaim; 34Hadid, Țeboim, Nebalat; 35Lod și Ono, valea
11.35
1 Cron. 4.14
meșteșugarilor. 36Și din leviți, unele cete în Iuda au fost unite la Beniamin.

12

Numărătoarea preoților și leviților

121Și aceștia sunt preoții

12.1
Ezra 2.1,2
și leviții care s‐au suit cu Zorobabel fiul lui Șealtiel și Iosua: Seraia
12.1
Cap. 10.2–8.
, Ieremia, Ezra: 2Amaria, Maluc, Hatuș; 3Șecania, Rehum, Meremot; 4Ido, Ghinetoi, Abia
12.4
Lc. 1.5
, 5Miiamin, Maadia, Bilga; 6Șemaia și Ioiarib, Iedaia; 7Salu, Amoc, Hilchia, Iedaia. Aceștia erau capii preoților și ai fraților lor în zilele lui Iosua
12.7
Ezra 3.2Hag. 1.1Zah. 3.1
. 8Și leviții: Iosua, Binui, Cadmiel, Șerebia, Iuda și Matania
12.8
Cap. 11.17.
, care era asupra cântărilor, el și frații lui. 9Și Bacbuchia și Uni, frații lor, erau în față cu ei după slujbele lor. 10Și Iosua a născut pe Ioiachim și Ioiachim a născut pe Eliașib și Eliașib a născut pe Ioiada, 11și Ioiada a născut pe Ionatan și Ionatan a născut pe Iadua. 12Și în zilele lui Ioiachim erau preoți, capi părintești: al lui Seraia, Meraia; al lui Ieremia, Hanania; 13al lui Ezra, Meșulam; al lui Amaria, Iohanan; 14al lui Meluchi, Ionatan; al lui Șebania, Iosif; 15al lui Harim, Adna; al lui Meraiot, Helcai; 16al lui Ido, Zaharia; al lui Ghineton, Meșulam; 17al lui Abia, Zicri; al lui Miniamin, al lui Moadia, Piltai; 18al lui Bilga, Șamua; al lui Șemaia, Ionatan; 19și al lui Ioiarib, Matnai; al lui Iedaia, Uzi; 20al lui Salai, Calai; al lui Amoc, Eber; 21al lui Hilchia, Hașabia; al lui Iedaia, Netaneel. 22Leviții în zilele lui Eliașib, Ioiada, Iohanan și Iadua, au fost scriși capi părintești: și preoții, sub domnia lui Dariu, Persanul. 23Fiii lui Levi, capi părintești, au fost scriși în
12.23
1 Cron. 9.14
Cartea Cronicilor până în zilele lui Iohanan, fiul lui Eliașib. 24Și capii leviților: Hașabia, Șerebia și Iosua fiul lui Cadmiel, și frații lor în față
12.24
Ezra 3.11
cu ei, ca să laude și să aducă mulțumire după porunca
12.24
1 Cron. 23.5
25.2,6
lui David, omul lui Dumnezeu, rând pe rând. 25Matania, Bacbuchia, Obadia, Meșulam, Talmon și Acub au fost ușieri, făcând de pază la casele de merinde ale porților. 26Ei au fost în zilele lui Ioiachim, fiul lui Iosua, fiul lui Ioțadac și în zilele lui Neemia dregătorul
12.26
Cap. 8.9.
și ale preotului Ezra, cărturarul
12.26
Ezra 7.6,11
.

Sfințirea zidurilor cetății

27Și la sfințirea

12.27
Deut. 20.5Ps. 30
zidului Ierusalimului au căutat pe leviți din toate locurile lor, ca să‐i aducă la Ierusalim să facă sfințirea cu bucurie, cu mulțumiri
12.27
1 Cron. 25.62 Cron. 5.13
7.6
și cântări cu chimvale, psalteri și harfe. 28Și fiii cântăreților s‐au adunat și din ținutul din jurul Ierusalimului și din satele netofatiților, 29chiar și din casa Ghilgalului și din câmpiile Ghebei și Azmavet; căci cântăreții își zidiseră sate în jurul Ierusalimului. 30Și preoții și leviții s‐au curățit și au curățit pe popor și porțile și zidul. 31Și am suit pe mai marii lui Iuda pe zid și am rânduit două mari cete care mulțumeau și mergeau: una mergea la
12.31
Vers. 38.
dreapta, pe zidul dinspre
12.31
Cap. 2.13;
poarta gunoiului: 32și în urma lor mergea Hosea și jumătate din mai marii lui Iuda, 33și Azaria, Ezra și Meșulam, 34Iuda și Beniamin și Șemaia și Ieremia, 35și unii din fiii preoților cu trâmbițe
12.35
Num. 10.2,8
: Zaharia, fiul lui Ionatan, fiul lui Șemaia, fiul lui Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zacur, fiul lui Asaf; 36și frații săi: Șemaia și Azareel, Milalai, Ghilalai, Maai, Netaneel și Iuda, Hanani, cu instrumentele
12.36
1 Cron. 23.5
de muzică ale lui David, omul lui Dumnezeu; și Ezra, cărturarul, era înaintea lor. 37Și la poarta
12.37
Cap. 2.14;
fântânii și drept în fața lor s‐au suit pe treptele
12.37
Cap. 3.15.
cetății lui David, pe ridicătura zidului deasupra casei lui David, până la poarta
12.37
Cap. 3.26;
apelor dinspre răsărit. 38Și cealaltă ceată
12.38
Vers. 31.
a cântăreților mergea pe cealaltă parte și eu și jumătate din popor în urma lor pe zidul de dincolo de turnul
12.38
Cap. 3.11.
cuptoarelor până la zidul
12.38
Cap. 3.8.
cel lat; 39și pe deasupra
12.39
2 Reg. 14.13
porții lui Efraim și pe deasupra porții
12.39
Cap. 3.6.
celei vechi și pe deasupra porții
12.39
Cap. 3.3.
peștilor și a turnului
12.39
Cap. 3.1.
lui Hananeel și a turnului Mea, până la poarta oilor
12.39
Cap. 3.32.
: și au stat la poarta
12.39
Ier. 32.2
închisorii. 40Și amândouă cetele celor ce mulțumeau au stat în casa lui Dumnezeu, și eu și jumătate din dregători cu mine; 41și preoții: Eliachim, Maaseia, Miniamin, Mica, Elioenai, Zaharia, Hanania cu trâmbițe; 42și Maaseia și Șemaia, și Eleazar și Uzi și Iohanan și Malchia și Elam și Ezer. Și cântăreții și‐au înălțat glasul cu Izrahia priveghetorul lor. 43Și au adus jertfe mari
12.43
2 Cron. 31.11,12
în ziua aceea și s‐au bucurat, căci Dumnezeu îi făcuse să se bucure cu bucurie mare. Și chiar femeile și copiii s‐au bucurat. Și bucuria Ierusalimului se auzea până departe.

Așezarea dregătorilor Templului.

44Și în ziua aceea au fost rânduiți oameni asupra cămărilor vistieriilor pentru darurile ridicate, pentru pârgă și pentru zeciueli, ca să adune în ele din țarinile cetăților părțile hotărâte de lege pentru preoții și de leviți, căci Iuda se bucura de preoții și de leviții care stăteau acolo. 45Și păzeau cele de păzit ale Dumnezeului lor și cele de păzit ale curățirii, ca și cântăreții și ușierii după

12.45
1 Cron. 25
26
porunca lui David și a lui Solomon fiului său. 46Căci odinioară în zilele lui David și ale lui
12.46
1 Cron. 25.12 Cron. 29.30
Asaf, era un cap peste cântăreți și peste cântările de laudă și mulțumirile pentru Dumnezeu. 47Și în zilele lui Zorobabel și în zilele lui Neemia tot Israelul a dat părțile cântăreților și ușierilor pe fiecare zi și sfințiau
12.47
Num. 18.21,24
pentru Levi ți și leviții
12.47
Num. 18.26
sfințiau pentru fiii lui Aaron.

13

Călcarea de lege a lui Eliașib

131În ziua aceea au citit

13.1
Deut. 31.11,122 Reg. 23.29.3Is. 34.16
în cartea lui Moise în urechile poporului; și s‐a aflat scris în ea că amonitul
13.1
Deut. 23.3,4
și moabitul să nu intre în obștea lui Dumnezeu în veac; 2pentru că
13.2
Num. 22.5Ios. 24.9,10
n‐au întâmpinat pe fiii lui Israel cu pâine și cu apă și au tocmit pe Balaam împotriva lor ca să‐i blesteme: dar
13.2
Num. 23.11
24.10Deut. 23.5
Dumnezeul nostru a întors blestemul în binecuvântare. 3Și a fost așa: cum au auzit legea, au despărțit
13.3
Cap. 9.2;
din Israel toată amestecătura de popor. 4Și înainte de aceasta Eliașib preotul, care era peste cămările casei Dumnezeului nostru, rudă cu Tobia, 5făcuse pentru el o cămară mare, unde
13.5
Cap. 12.44.
mai înainte puneau darurile de mâncare, tămâia și vasele și zeciuielile de grâu, de must și de untdelemn, care erau poruncite
13.5
Num. 18.21,24
pentru leviți și cântăreți și ușieri, și darurile ridicate ale preoților. 6Și la toate acestea eu nu eram în Ierusalim; căci în anul al treizeci și doilea
13.6
Cap. 5.14.
al lui Artaxerxe împăratul Babilonului, am venit la împărat și după câteva zile m‐am cerut de la împărat: 7și am venit la Ierusalim și am văzut răul pe care‐l făcuse Eliașib pentru Tobia, făcându‐i
13.7
Vers. 1, 5.
o cămară în curțile casei lui Dumnezeu. 8Și m‐a mâhnit mult și am aruncat afară din cămară toate lucrurile de casă ale lui Tobia. 9Și am poruncit și au curățit
13.9
2 Cron. 29.5,15,16,18
cămările: și am adus iarăși acolo vasele casei lui Dumnezeu, darurile de mâncare și tămâia. 10Și am aflat că părțile leviților nu
13.10
Mal. 3.8
li se dăduseră și că leviții și cântăreții care făceau slujba fugiseră fiecare la
13.10
Num. 35.2
țarina sa. 11Și m‐am certat
13.11
Vers. 17, 25.
cu dregătorii și le‐am zis: Pentru ce
13.11
Cap. 10.39.
este părăsită casa lui Dumnezeu? Și i‐am adunat și i‐am pus la locul lor. 12Și
13.12
Cap. 10.38, 39;
tot Iuda a început să aducă zeciuiala de grâu și de must și de untdelemn în vistierii. 13Și am făcut vistiernici peste vistierii
13.13
2 Cron. 31.12
pe Șelemia, preotul și pe Țadoc, cărturarul, și dintre leviți, pe Pedaia: și sub ei pe Hanan, fiul lui Zacur, fiul lui Matania; căci erau socotiți credincioși
13.13
Cap. 7.2.
și însărcinarea lor era să împartă fraților lor. 14Adu‐ți aminte
13.14
Vers. 22, 31. Cap. 5.19.
de mine, Dumnezeul meu, pentru aceasta și nu șterge faptele mele evlavioase pe care le‐am făcut pentru casa Dumnezeului meu și pentru cele de păzit ale ei.

Sfințirea Sabatului

15În zilele acelea am văzut în Iuda pe unii care călcau la teasc în sabat

13.15
Cap. 20.10.
și aduceau snopi și‐i încărcau pe măgari, și vin, struguri și smochine, și orice fel de sarcini și le aduceau
13.15
Cap. 10.31.
la Ierusalim în ziua sabatului: și am mărturisit împotriva lor în ziua când vindeau bucate. 16Și bărbați din Tir locuiau acolo și aduceau pești și tot felul de marfă și o vindeau în sabat la copiii lui Iuda și în Ierusalim. 17Și m‐am certat
13.17
Vers. 11.
cu mai marii lui Iuda și le‐am zis: Ce este această faptă rea pe care o faceți, întinând ziua sabatului? 18Oare n‐au făcut
13.18
Ier. 17.21,22,23
astfel părinții voștri și n‐a adus Dumnezeul nostru tot răul acesta asupra noastră și asupra cetății acesteia? Și veți aduce mai multă mânie asupra lui Israel întinând sabatul. 19Și a fost așa: când a început
13.19
Lev. 23.32
să fie întuneric în porțile Ierusalimului înainte de sabat, am poruncit să se închidă porțile și am poruncit să nu se deschidă până după sabat. Și la porți
13.19
Ier. 17.21,22
am așezat din tinerii mei ca să nu se aducă nicio greutate în ziua sabatului. 20Și neguțătorii și vânzătorii de orice marfă au mas noaptea afară din Ierusalim odată și de două ori. 21Și am mărturisit împotriva lor și le‐am zis: Pentru ce mâneți noaptea înaintea zidului? Dacă veți mai face așa voi pune mâna pe voi. Din vremea aceea n‐au mai venit în sabat. 22Și am poruncit leviților să se curățească
13.22
Cap. 12.30.
și să vină și să păzească porțile, ca să sfințească ziua sabatului. Adu‐ți aminte,
13.22
Vers. 14.31.
Dumnezeul meu, și despre aceasta pentru mine și cruță‐mă după mărimea îndurării tale!

Mustrarea pentru femeile străine

23În zilele acelea am mai văzut că iudeii făcuseră să locuiască cu ei femei

13.23
Ezra 9.2
din Asdod, din Amon și din Moab. 24Și copiii lor vorbeau jumătate limba Asdodului și nu știau să vorbească limba iudeilor, ci după limba unui popor sau altul. 25Și m‐am certat
13.25
Vers. 11.
cu ei și i‐am blestemat și am bătut pe unii din ei și le‐am smuls părul și i‐am
13.25
Ezra 10.5
pus să jure pe Dumnezeu: Să nu dați fetele voastre fiilor lor și să nu luați din fetele lor pentru fiii voștri sau pentru voi înșivă. 26Oare n‐a păcătuit
13.26
1 Reg. 11.4
Solomon împăratul lui Israel în acestea? Totuși între multe
13.26
1 Reg. 3.132 Cron. 1.12
neamuri nu era împărat asemenea lui și a fost iubit
13.26
2 Sam. 12.24
de Dumnezeul său și Dumnezeu l‐a pus împărat peste tot Israelul: dar și
13.26
1 Reg. 11.4
pe el l‐au tras în păcat femeile străine. 27Și să ascultăm noi de voi ca să faceți tot acest rău mare să fiți necredincioși
13.27
Ezra 10.2
Dumnezeului nostru, luând femei străine? 28Și unul din fiii lui Ioiada,
13.28
Cap. 12.10, 22.
fiul lui Eliașib, marele preot, era ginere lui Sanbalat, Horonitul, și l‐am alungat dinaintea mea. 29Adu‐ți aminte
13.29
Cap. 6.14.
de ei, Dumnezeul meu, căci au întinat preoția și legământul
13.29
Mal. 2.4,11,12
preoției și al leviților. 30Și i‐am curățit
13.30
Cap. 10.30.
de toți străinii și am așezat cetele preoților și ale leviților, pe fiecare în slujba sa; 31și pentru darul de lemne
13.31
Cap. 30.34.
la vremuri hotărâte și pentru cele dintâi roade. Adu‐ți aminte de mine
13.31
Vers. 14.22.
Dumnezeul meu, spre bine.