Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
6

Noi piedici

61Și a fost așa: când au auzit

6.1
Cap. 3.1, 3.
Sanbalat și Tobia și
6.1
Cap. 2.10, 19;
Gheșem, arabul, și ceilalți vrăjmași ai noștri că eu zideam zidul și că nu mai rămăsese spărtură în el (deși în vremea aceea ușile încă nu le pusesem la porți), 2Sanbalat și Gheșem au trimis
6.2
Prov. 26.24,25
la mine, zicând: Vino să ne întâlnim împreună în satele din șesul Ono
6.2
1 Cron. 8.12
. Dar ei cugetau
6.2
Ps. 37.12,32
să‐mi facă rău. 3Și le‐am trimis soli, zicând: Eu fac un lucru mare și nu pot să mă pogor. De ce să înceteze lucrul, lasându‐l și pogorându‐mă la voi? 4Și au trimis la mine de patru ori în chipul acesta și le‐am răspuns în felul acesta. 5Și Sanbalat a trimis la mine pe tânărul său, în chipul acesta, a cincea oară, cu o epistolă deschisă în mâna sa, 6în care era scris: S‐a auzit între neamuri și Gașmu zice că tu
6.6
Cap. 2.19.
și iudeii cugetați să vă răsculați, de aceea zidești zidul: și, după aceste vorbe, tu vei ajunge împăratul lor. 7Și ai pus și proroci ca să strige cu privire la tine la Ierusalim, zicând: Este un împărat în Iuda! Și acum se va da de știre împăratului după cuvintele acestea; vino deci acum să ne sfătuim împreună. 8Și am trimis la el zicând: Nu este niciunul din lucrurile pe care le spui, ci le născocești din inima ta. 9Căci toți voiau să ne înspăimânte zicând: Le vor slăbi mâinile de la lucru și nu se va face. Și acum, Dumnezeule, întărește‐mi mâinile! 10Și am venit la casa lui Șemaia, fiul lui Delaia, fiul lui Mehetabeel, care se închisese. Și el a zis: Să ne întâlnim împreună în casa lui Dumnezeu înăuntrul Templului și să închidem ușile Templului, căci ei vin să te ucidă: da, noaptea vin să te ucidă. 11Și am zis: Un om ca mine să fugă? Și cine fiind ca mine va intra în Templu și să trăiască? Nu voi intra! 12Și am cunoscut și iată nu‐l trimisese Dumnezeu, căci el rostea prorocia
6.12
Ezec. 13.22
aceasta împotriva mea: și Tobia și Sanbalat îl tocmiseră. 13De aceea era tocmit ca să mă înspăimânte, și să fac așa și să păcătuesc și să aibă cu ce să‐mi scoată nume rău, ca să mă ocărască. 14Adu‐ți aminte, Dumnezeul
6.14
Cap. 13.29.
meu, de Tobia și Sanbalat după faptele lor și de prorocița
6.14
Ezec. 13.17
Noadia și de ceilalți proroci care voiau să mă înspăimânte. 15Și zidul s‐a sfârșit în a douăzeci și cincea zi a lunii Elul, în cincizeci și două de zile. 16Și a fost așa: când
6.16
Cap. 2.10;
au auzit toți vrăjmașii noștri, toate neamurile care erau în jurul nostru s‐au temut și au scăzut foarte mult în ochii lor: și au cunoscut
6.16
Ps. 126.2
că lucrul acesta era făcut de la Dumnezeul nostru. 17Și în zilele acelea mai marii lui Iuda au trimis multe epistole lui Tobia și cele de la Tobia veneau la ei. 18Căci erau mulți în Iuda legați cu el prin jurământ, căci era ginere al lui Șecania, fiul lui Arah, și Iohanan, fiul său, luase pe fata lui Meșulam, fiul lui Berechia. 19Ba încă vorbeau înaintea mea și de binefacerile lui și‐i spuneau cuvintele mele. Și Tobia trimitea epistole ca să mă înspăimânte.

7

Numărul celor întorși sub Zorobabel

71Și a fost așa: după ce s‐a zidit zidul și au așezat

7.1
Cap. 6.1.
ușile, au fost puși ușierii și cântăreții și leviții. 2Și am dat lui Hanani, fratele meu, și lui Hanania, mai marele peste cetățuie, însărcinare asupra Ierusalimului: căci el era om credincios și se temea
7.2
Ex. 18.21
de Dumnezeu mai mult decât mulți. 3Și le‐am zis: Să nu deschidă porțile Ierusalimului până va arde soarele; și pe când erau ei încă acolo, porțile să fie prinse bine și să pună paznici din locuitorii Ierusalimului, fiecare la straja sa și fiecare dinaintea casei sale. 4Și cetatea era largă și mare, dar poporul puțin în ea și casele nu erau zidite. 5Și Dumnezeul meu mi‐a pus în inimă să adun pe cei mari și pe dregători și pe popor ca să‐i scriu în cartea nașterilor. Și am aflat cartea nașterilor acelora care se suiseră mai întâi și am aflat scris în ea: 6Aceștia
7.6
Ezra 2.1
sunt fiii ținutului, care s‐au suit din robie din cei ce fuseseră strămutați, pe care i‐a strămutat Nebucadnețar împăratul Babilonului și care s‐au întors la Ierusalim și în Iuda fiecare la cetatea sa; 7care au venit cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilșan, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana. Numărul bărbaților poporului Israel era: 8copiii lui Pareoș, două mii o sută șaptezeci și doi; 9copiii lui Șefatia, trei sute șaptezeci și doi; 10copiii lui Arah, șase sute cincizeci și doi; 11copiii lui Pahat‐Moab, din copiii lui Iosua și ai lui Ioab, două mii opt sute optsprezece; 12copiii lui Elam, o mie două sute cincizeci și patru; 13copiii lui Zatu, opt sute patruzeci și cinci; 14copiii lui Zacai, șapte sute șaizeci; 15copiii lui Binui, șase sute patruzeci și opt; 16copiii lui Bebai, șase sute douăzeci și opt; 17copiii lui Azgad, două mii trei sute douăzeci și doi; 18copiii lui Adonicam, șase sute șaizeci și șapte; 19copiii lui Bigvai, două mii șaizeci și șapte; 20copiii lui Adin, șase sute cincizeci și cinci; 21copiii lui Ater, de la Ezechia, nouăzeci și opt; 22copiii lui Hașum, trei sute douăzeci și opt; 23copiii lui Bețai, trei sute douăzeci și patru; 24copiii lui Harif, o sută doisprezece; 25copiii lui Gabaon, nouăzeci și cinci; 26bărbații din Betleem și Netofa, o sută optzeci și opt; 27bărbații de la Anatot, o sută douăzeci și opt; 28bărbații din Bet‐Azmavet, patruzeci și doi; 29bărbații din Chiriat‐Iearim, din Chefira și din Beerot, șapte sute patruzeci și trei; 30bărbații din Rama și Gheba, șase sute douăzeci și unu; 31bărbații din Micmas, o sută douăzeci și doi; 32bărbații din Betel și Ai, o sută douăzeci și trei; 33bărbații celuilalt Nebo, cincizeci și doi; 34copiii celuilalt Elam
7.34
Vers. 12.
, o mie două sute cincizeci și patru; 35copiii lui Harim, trei sute douăzeci; 36copiii Ierihonului, trei sute patruzeci și cinci; 37copiii lui Lod, lui Hadid și lui Ono, șapte sute douăzeci și unu; 38copiii lui Senaa, trei mii nouă sute treizeci. 39Preoții: Copiii lui Iedaia
7.39
1 Cron. 24.7
, din casa lui Iosua, nouă sute șaptezeci și trei; 40copiii lui Imer
7.40
1 Cron. 24.14
, o mie cincizeci și doi; 41copiii lui Pașhur
7.41
1 Cron. 9.12
24.9
, o mie două sute patruzeci și șapte: 42copiii lui Harim
7.42
1 Cron. 24.8
, o mie șaptesprezece. 43Leviții: Copiii lui Iosua, din Cadmiel, din copiii lui Hodva, șaptezeci și patru. 44Cântăreții: Copiii lui Asaf, o sută patruzeci și opt. 45Ușierii: Copiii lui Șalum, copiii lui Ater, copiii lui Talmon, copiii lui Acub, copiii lui Hatita, copiii lui Șobai, o sută treizeci și opt. 46Netinimii: copiii lui Țiha, copiii lui Hasufa, copiii lui Tabaot; 47copiii lui Cheros, copiii lui Sia, copiii lui Padon: 48copiii lui Lebana, copiii lui Hagaba, copiii lui Salmai; 49copiii lui Hanan, copiii lui Ghidel, copiii lui Gahar; 50copiii lui Reaia, copiii lui Rețin, copiii lui Necoda, 51copiii lui Gazam, copiii lui Uza, copiii lui Paseah; 52copiii lui Besai, copiii lui Mehunim, copiii lui Nefișim; 53copiii lui Bacbuc, copiii lui Hacufa, copiii lui Harhur; 54copiii lui Bațlit, copiii lui Mehida, copiii lui Harșa; 55copiii lui Barcos, copiii lui Sisera, copiii lui Tamah; 56copiii lui Nețiah, copiii lui Hatifa; 57copiii slujitorilor lui Solomon: copiii lui Sotai, copiii lui Sofieret, copiii lui Perida; 58copiii lui Iaala, copiii lui Darcon, copiii lui Ghidel; 59copiii lui Șefatia, copiii lui Hatil, copiii lui Pocheret‐Hațebaim, copiii lui Amon. 60Toți netinimii și copiii slujitorilor lui Solomon, trei sute nouăzeci și doi. 61Și
7.61
Ezra 2.59
aceștia sunt aceia care s‐au suit de la Tel‐Melah și Tel‐Harșa, Cherub‐Adon și Imer: dar nu și‐au putut arăta casa părintească, nici sămânța, dacă erau din Israel: 62copiii lui Delaia, copiii lui Tobia, copiii lui Necoda, șase sute patruzeci și doi. 63Și dintre preoți: copiii lui Hobaia, copiii lui Hacoț, copiii lui Barzilai, care și‐a luat nevasta din fetele lui Barzilai galaaditul și s‐a numit după numele lor. 64Aceștia și‐au căutat cartea nașterilor, dar nu s‐a găsit; pentru aceea au fost îndepărtați ca întinați din preoție. 65Și Tirșata le‐a zis să nu mănânce din lucrurile preasfinte până nu se va ridica preotul cu Urim și Tumim. 66Toată obștea împreună era patruzeci și două de mii trei sute șaizeci, 67afară de slujitorii lor și de slunicele lor, din care erau șapte mii trei sute treizeci și șapte: și printre ei aveau două sute patruzeci și cinci de cântăreți și cântărețe. 68Aveau șapte sute treizeci și șase de cai, două sute patruzeci și cinci de catâri; 69patru sute treizeci și cinci de cămile și șase mii șapte sute douăzeci de măgari. 70Și unii din capii părintești au dăruit pentru lucru. Tirșata
7.70
Cap. 8.9.
a dăruit vistieriei o mie de darici de aur, cincizeci de străchini, cinci sute treizeci de cămăși preoțești. 71Și din capii părintești au dăruit la vistieria lucrului douăzeci de mii de darici
7.71
Ezra 2.69
de aur și două mii două sute de mine de argint. 72Și ce a dăruit celălalt popor a fost douăzeci de mii de darici de aur și două mii de mine de argint și șaizeci și șapte de cămăși preoțești. 73Și preoții și leviții și ușierii și cântăreții și unii din popor și netinimii și tot Israelul au locuit în cetățile lor
7.73
Ezra 3.1
. Și când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetățile lor.

8

Citirea legii

81Atunci tot poporul

8.1
Ezra 3.1
s‐a adunat ca un singur om în locul deschis care era dinaintea porții
8.1
Cap. 3.26.
apelor; și au vorbit lui Ezra, cărturarul
8.1
Ezra 7.6
, să aducă cartea legii lui Moise, pe care o poruncise Domnul lui Israel. 2Și Ezra, preotul, a adus obștei legea înaintea bărbaților
8.2
Lev. 23.24
și femeilor și tuturor care puteau auzi cu înțelegere, în întâia
8.2
Deut. 31.11,12
zi a lunii a șaptea. 3Și a citit în ea înaintea pieței care era înaintea porții apelor, de dimineață până la amiază înaintea bărbaților și femeilor și a celor care puteau înțelege. Și urechile întregului popor erau la cartea legii. 4Și Ezra, cărturarul, sta pe o înălțime de lemn, pe care o făcuseră înadins: și lângă el stăteau: Matitia și Șema și Anaia și Urie și Hilchia și Maaseia, la dreapta lui; și la stânga lui: Pedaia și Mișael și Malchia și Hașum și Hașbadana, Zaharia și Meșulam. 5Și Ezra a deschis cartea în ochii întregului popor (căci era mai sus decât tot poporul), și când a deschis‐o, tot poporul s‐a
8.5
Jud. 3.20
sculat. 6Și Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, și tot poporul a răspuns
8.6
1 Cor. 14.16
: Amin, amin! ridicând mâinile
8.6
Plâng. 3.411 Tim. 2.8
, și și‐au plecat
8.6
Ex. 4.31
12.272 Cron. 20.18
capetele, și s‐au închinat Domnului cu fețele la pământ. 7Și Iosua și Bani și Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și leviții lămureau poporului legea
8.7
Lev. 10.11Deut. 33.102 Cron. 17.7,8,9Mal. 2.7
și poporul sta la locul său. 8Și au citit lămurit din carte în legea lui Dumnezeu, și dădeau înțelesul și lămureau cele citite.

Prăznuirea colibilor

9Și Neemia

8.9
Ezra 2.6310.1
, care era Tirșata, și Ezra preotul, cărturarul, și leviții
8.9
2 Cron. 35.3
care lămureau poporului, au zis către tot poporul: Ziua aceasta
8.9
Lev. 23.24Num. 29.1
este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru, nu jeliți
8.9
Deut. 16.14,15Ecl. 3.4
, nici nu plângeți. Căci tot poprul plângea, când au auzit cuvintele legii. 10Și le‐a zis: Mergeți pe calea voastră, mâncați ce este gras și beți ce este dulce și trimiteți părți
8.10
Est. 9.19,22Ap. 11.10
la cei ce n‐au nimic pregătit; căci ziua aceasta este sfântă Domnului nostru; și nu vă întristați, căci bucuria Domnului este tăria voastră. 11Și leviții au liniștit tot poporul zicând: Tăceți! Căci ziua aceasta este sfântă, și nu vă întristați. 12Și tot poporul s‐a dus pe calea lor, ca să mănânce și să bea și să trimită părți
8.12
Vers. 10.
și să facă o bucurie mare, pentru că înțeleseseră
8.12
Vers. 7, 8.
cuvintele care li se spuseseră. 13Și a doua zi capii părintești din tot poporul, preoții și leviții, s‐au adunat la Ezra, cărturarul, ca să ia aminte la cuvintele legii. 14Și au aflat scris în legea pe care o poruncise Domnul prin Moise, că copiii lui Israel să locuiască în colibe
8.14
Lev. 23.34,42Deut. 16.13
la sărbătoarea lunii a șaptea, 15și să vestească
8.15
Lev. 23.4
și să strige în toate cetățile lor și la Ierusalim
8.15
Deut. 16.16
zicând: Ieșiți la munte și luați ramuri
8.15
Lev. 23.40
de măslin și ramuri de măslin sălbatic și ramuri de mirt și ramuri de finici și ramuri de copaci tufoși, ca să faceți colibi, după cum este scris. 16Și poporul a ieșit și a adus și și‐au făcut colibi, fiecare pe acoperișul
8.16
Deut. 22.8
casei sale și în curțile sale și în curțile casei lui Dumnezeu și în piața porții apelor
8.16
Cap. 12.37.
și în piața porții
8.16
2 Reg. 14.13
lui Efraim. 17Și toată obștea celor ce se întorseseră din robie și‐au făcut colibi: căci din zilele lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceca, copiii lui Israel nu făcuseră așa. Și a fost foarte mare bucurie
8.17
2 Cron. 30.21
. 18Și zi
8.18
Deut. 31.10
de zi, din ziua întâi până în ziua de pe urmă, a citit în cartea legii lui Dumnezeu. Și au făcut sărbătoarea șapte zile; și a opta zi a fost o adunare de sărbătoare, după rânduială
8.18
Lev. 23.36Num. 29.35
.