Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Citirea legii

81Atunci tot poporul

8.1
Ezra 3.1
s‐a adunat ca un singur om în locul deschis care era dinaintea porții
8.1
Cap. 3.26.

apelor; și au vorbit lui Ezra, cărturarul
8.1
Ezra 7.6
, să aducă cartea legii lui Moise, pe care o poruncise Domnul lui Israel. 2Și Ezra, preotul, a adus obștei legea înaintea bărbaților
8.2
Lev. 23.24
și femeilor și tuturor care puteau auzi cu înțelegere, în întâia
8.2
Deut. 31.11,12
zi a lunii a șaptea. 3Și a citit în ea înaintea pieței care era înaintea porții apelor, de dimineață până la amiază înaintea bărbaților și femeilor și a celor care puteau înțelege. Și urechile întregului popor erau la cartea legii. 4Și Ezra, cărturarul, sta pe o înălțime de lemn, pe care o făcuseră înadins: și lângă el stăteau: Matitia și Șema și Anaia și Urie și Hilchia și Maaseia, la dreapta lui; și la stânga lui: Pedaia și Mișael și Malchia și Hașum și Hașbadana, Zaharia și Meșulam. 5Și Ezra a deschis cartea în ochii întregului popor (căci era mai sus decât tot poporul), și când a deschis‐o, tot poporul s‐a
8.5
Jud. 3.20
sculat. 6Și Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, și tot poporul a răspuns
8.6
1 Cor. 14.16
: Amin, amin! ridicând mâinile
8.6
Plâng. 3.411 Tim. 2.8
, și și‐au plecat
8.6
Ex. 4.31
12.272 Cron. 20.18
capetele, și s‐au închinat Domnului cu fețele la pământ. 7Și Iosua și Bani și Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și leviții lămureau poporului legea
8.7
Lev. 10.11Deut. 33.102 Cron. 17.7,8,9Mal. 2.7
și poporul sta la locul său. 8Și au citit lămurit din carte în legea lui Dumnezeu, și dădeau înțelesul și lămureau cele citite.

Prăznuirea colibilor

9Și Neemia

8.9
Ezra 2.6310.1
, care era Tirșata, și Ezra preotul, cărturarul, și leviții
8.9
2 Cron. 35.3
care lămureau poporului, au zis către tot poporul: Ziua aceasta
8.9
Lev. 23.24Num. 29.1
este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru, nu jeliți
8.9
Deut. 16.14,15Ecl. 3.4
, nici nu plângeți. Căci tot poprul plângea, când au auzit cuvintele legii. 10Și le‐a zis: Mergeți pe calea voastră, mâncați ce este gras și beți ce este dulce și trimiteți părți
8.10
Est. 9.19,22Ap. 11.10
la cei ce n‐au nimic pregătit; căci ziua aceasta este sfântă Domnului nostru; și nu vă întristați, căci bucuria Domnului este tăria voastră. 11Și leviții au liniștit tot poporul zicând: Tăceți! Căci ziua aceasta este sfântă, și nu vă întristați. 12Și tot poporul s‐a dus pe calea lor, ca să mănânce și să bea și să trimită părți
8.12
Vers. 10.

și să facă o bucurie mare, pentru că înțeleseseră
8.12
Vers. 7, 8.

cuvintele care li se spuseseră. 13Și a doua zi capii părintești din tot poporul, preoții și leviții, s‐au adunat la Ezra, cărturarul, ca să ia aminte la cuvintele legii. 14Și au aflat scris în legea pe care o poruncise Domnul prin Moise, că copiii lui Israel să locuiască în colibe
8.14
Lev. 23.34,42Deut. 16.13
la sărbătoarea lunii a șaptea, 15și să vestească
8.15
Lev. 23.4
și să strige în toate cetățile lor și la Ierusalim
8.15
Deut. 16.16
zicând: Ieșiți la munte și luați ramuri
8.15
Lev. 23.40
de măslin și ramuri de măslin sălbatic și ramuri de mirt și ramuri de finici și ramuri de copaci tufoși, ca să faceți colibi, după cum este scris. 16Și poporul a ieșit și a adus și și‐au făcut colibi, fiecare pe acoperișul
8.16
Deut. 22.8
casei sale și în curțile sale și în curțile casei lui Dumnezeu și în piața porții apelor
8.16
Cap. 12.37.

și în piața porții
8.16
2 Reg. 14.13
lui Efraim. 17Și toată obștea celor ce se întorseseră din robie și‐au făcut colibi: căci din zilele lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceca, copiii lui Israel nu făcuseră așa. Și a fost foarte mare bucurie
8.17
2 Cron. 30.21
. 18Și zi
8.18
Deut. 31.10
de zi, din ziua întâi până în ziua de pe urmă, a citit în cartea legii lui Dumnezeu. Și au făcut sărbătoarea șapte zile; și a opta zi a fost o adunare de sărbătoare, după rânduială
8.18
Lev. 23.36Num. 29.35
.