Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
8

Citirea legii

81Atunci tot poporul

8.1
Ezra 3.1
s‐a adunat ca un singur om în locul deschis care era dinaintea porții
8.1
Cap. 3.26.
apelor; și au vorbit lui Ezra, cărturarul
8.1
Ezra 7.6
, să aducă cartea legii lui Moise, pe care o poruncise Domnul lui Israel. 2Și Ezra, preotul, a adus obștei legea înaintea bărbaților
8.2
Lev. 23.24
și femeilor și tuturor care puteau auzi cu înțelegere, în întâia
8.2
Deut. 31.11,12
zi a lunii a șaptea. 3Și a citit în ea înaintea pieței care era înaintea porții apelor, de dimineață până la amiază înaintea bărbaților și femeilor și a celor care puteau înțelege. Și urechile întregului popor erau la cartea legii. 4Și Ezra, cărturarul, sta pe o înălțime de lemn, pe care o făcuseră înadins: și lângă el stăteau: Matitia și Șema și Anaia și Urie și Hilchia și Maaseia, la dreapta lui; și la stânga lui: Pedaia și Mișael și Malchia și Hașum și Hașbadana, Zaharia și Meșulam. 5Și Ezra a deschis cartea în ochii întregului popor (căci era mai sus decât tot poporul), și când a deschis‐o, tot poporul s‐a
8.5
Jud. 3.20
sculat. 6Și Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, și tot poporul a răspuns
8.6
1 Cor. 14.16
: Amin, amin! ridicând mâinile
8.6
Plâng. 3.411 Tim. 2.8
, și și‐au plecat
8.6
Ex. 4.31
12.272 Cron. 20.18
capetele, și s‐au închinat Domnului cu fețele la pământ. 7Și Iosua și Bani și Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și leviții lămureau poporului legea
8.7
Lev. 10.11Deut. 33.102 Cron. 17.7,8,9Mal. 2.7
și poporul sta la locul său. 8Și au citit lămurit din carte în legea lui Dumnezeu, și dădeau înțelesul și lămureau cele citite.

Prăznuirea colibilor

9Și Neemia

8.9
Ezra 2.6310.1
, care era Tirșata, și Ezra preotul, cărturarul, și leviții
8.9
2 Cron. 35.3
care lămureau poporului, au zis către tot poporul: Ziua aceasta
8.9
Lev. 23.24Num. 29.1
este sfântă pentru Domnul Dumnezeul vostru, nu jeliți
8.9
Deut. 16.14,15Ecl. 3.4
, nici nu plângeți. Căci tot poprul plângea, când au auzit cuvintele legii. 10Și le‐a zis: Mergeți pe calea voastră, mâncați ce este gras și beți ce este dulce și trimiteți părți
8.10
Est. 9.19,22Ap. 11.10
la cei ce n‐au nimic pregătit; căci ziua aceasta este sfântă Domnului nostru; și nu vă întristați, căci bucuria Domnului este tăria voastră. 11Și leviții au liniștit tot poporul zicând: Tăceți! Căci ziua aceasta este sfântă, și nu vă întristați. 12Și tot poporul s‐a dus pe calea lor, ca să mănânce și să bea și să trimită părți
8.12
Vers. 10.
și să facă o bucurie mare, pentru că înțeleseseră
8.12
Vers. 7, 8.
cuvintele care li se spuseseră. 13Și a doua zi capii părintești din tot poporul, preoții și leviții, s‐au adunat la Ezra, cărturarul, ca să ia aminte la cuvintele legii. 14Și au aflat scris în legea pe care o poruncise Domnul prin Moise, că copiii lui Israel să locuiască în colibe
8.14
Lev. 23.34,42Deut. 16.13
la sărbătoarea lunii a șaptea, 15și să vestească
8.15
Lev. 23.4
și să strige în toate cetățile lor și la Ierusalim
8.15
Deut. 16.16
zicând: Ieșiți la munte și luați ramuri
8.15
Lev. 23.40
de măslin și ramuri de măslin sălbatic și ramuri de mirt și ramuri de finici și ramuri de copaci tufoși, ca să faceți colibi, după cum este scris. 16Și poporul a ieșit și a adus și și‐au făcut colibi, fiecare pe acoperișul
8.16
Deut. 22.8
casei sale și în curțile sale și în curțile casei lui Dumnezeu și în piața porții apelor
8.16
Cap. 12.37.
și în piața porții
8.16
2 Reg. 14.13
lui Efraim. 17Și toată obștea celor ce se întorseseră din robie și‐au făcut colibi: căci din zilele lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceca, copiii lui Israel nu făcuseră așa. Și a fost foarte mare bucurie
8.17
2 Cron. 30.21
. 18Și zi
8.18
Deut. 31.10
de zi, din ziua întâi până în ziua de pe urmă, a citit în cartea legii lui Dumnezeu. Și au făcut sărbătoarea șapte zile; și a opta zi a fost o adunare de sărbătoare, după rânduială
8.18
Lev. 23.36Num. 29.35
.

9

Postul și mărturisirea păcatelor

91Și în ziua a douăzeci și patra a

9.1
Cap. 8.2.
acestei luni, copiii lui Israel s‐au adunat cu post și cu saci
9.1
Ios. 7.61 Sam. 4.122 Sam. 1.2Iov 2.12
și pământ peste ei. 2Și sămânța lui Israel s‐a despărțit
9.2
Ezra 10.11
de toți străinii și au stătut și au mărturisit păcatele lor și nelegiuirile părinților lor. 3Și s‐au sculat pe locul lor și au citit
9.3
Cap. 8.7, 8.
în cartea legii Domnului Dumnezeului lor, a patra parte din zi; și altă a patra parte au mărturisit și s‐au închinat Domnului Dumnezeului lor. 4Și s‐au sculat pe înălțime, dintre leviți: Iosua și Bani, Cadmiel, Șebania, Buni, Șerebia, Bani și Chenani și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. 5Și leviții: Iosua și Cadmiel, Bani, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia an zis: Sculați‐vă, binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru din veac în veac: și binecuvântat să fie numele slavei
9.5
1 Cron. 29.13
tale care este înălțat peste orice binecuvântare și lauda. 6Tu singur
9.6
2 Reg. 19.15,19Ps. 86.10Is. 37.16,20
ești Domnul, tu singur; tu ai făcut
9.6
Gen. 1.1Ex. 28.11Ap. 14.7
cerurile, cerurile
9.6
Deut. 10.141 Reg. 8.27
cerurilor și toată
9.6
Gen. 2.1
oștirea lor, pământul și tot ce este în el, mările și tot ce este în ele, și tu faci să trăiască
9.6
Ps. 36.6
toate; și ție ți se închină oștirea cerurilor. 7Tu ești același, Doamne Dumnezeule, care ai ales pe Avram
9.7
Gen. 11.31
12.1
și l‐ai scos din Urul haldeilor și i‐ai pus numele Avraam
9.7
Gen. 17.5
; 8și i‐ai aflat inima credincioasă
9.8
Gen. 15.6
înaintea ta și ai făcut cu el un legământ
9.8
Gen. 12.7
15.18
17.7,8
că‐i vei da țara cananitului, a hetitului, a amoritului, a ferezitului, a iebusitului și a ghirgasitului, că o vei da seminței sale, și ai împlinit
9.8
Ios. 23.14
cuvintele tale, căci ești drept. 9Și ai văzut
9.9
Ex. 2.25
3.7
strâmtorarea părinților noștri în Egipt și ai auzit
9.9
Ex. 14.10
strigarea lor la Marea‐Roșie; 10și ai arătat
9.10
Ex. 7.8‐10,12,14Ps. 78.13
semne și minuni asupra lui Faraon și asupra tuturor slujitorilor săi și asupra întregului popor al țării sale, căci ai cunoscut că s‐au semețit
9.10
Ex. 18.11
împotriva lor și ți‐ai făcut
9.10
Ex. 9.16Is. 63.12,14Ier. 32.20Dan. 9.15
un nume, ca astăzi. 11Și ai despicat
9.11
Ex. 14.21,22,27,28Ps. 78.13
marea înaintea lor și au trecut pe uscat prin mijlocul mării; și ai aruncat pe urmăritorii lor în adâncuri ca o piatră
9.11
Ex. 15.5,10
în ape puternice. 12Și i‐ai călăuzit
9.12
Ex. 13.21
ziua printr‐un stâlp de nor și noaptea printr‐un stâlp de foc, ca să le luminezi calea pe care aveau să meargă. 13Și te‐ai pogorât
9.13
Ex. 19.20
20.1
pe muntele Sinai și ai vorbit cu ei din ceruri și le‐ai dat judecăți drepte
9.13
Ps. 19.8,9Rom. 7.12
și legi adevărate, așezăminte bune și porunci: 14și le‐ai făcut cunoscut sabatul
9.14
Gen. 2.3Ex. 20.8,11
tău cel sfânt și le‐ai dat porunci și așezăminte și legi prin mâna lui Moise, robul tău: 15și le‐ai dat pâine
9.15
Ex. 16.14,15In. 6.31
din ceruri pentru foamea lor și le‐ai scos apă
9.15
Ex. 17.6Num. 20.9
din stâncă pentru setea lor; și le‐ai poruncit să intre
9.15
Deut. 1.8
ca să stăpânească țara pentru care ți‐ai ridicat mâna ta că le‐o vei da. 16Dar ei și părinții noștri
9.16
Vers. 29.
s‐au semețit și și‐au înțepenit
9.16
Deut. 31.272 Reg. 17.142 Cron. 30.8Ier. 19.15
grumazul și n‐au ascultat de poruncile tale, 17și n‐au voit s‐asculte și nu și‐au adus aminte de
9.17
Ps. 78.11,42,43
minunile tale, pe care le‐ai făcut cu ei, ci și‐au înțepenit grumazul și în răzvrătirea lor și‐au pus un cap
9.17
Num. 14.4
ca să se întoarcă în robia lor: dar tu ești un Dumnezeu al iertării, milos și îndurător
9.17
Ex. 34.6Num. 14.18Ps. 86.5,15Ioel 2.13
, încet la mânie și plin de bunătate, și nu i‐ai părăsit. 18Chiar când
9.18
Ex. 32.4
și‐au făcut un vițel turnat și au zis: Acesta este Dumnezeul tău care te‐a scos din Egipt! și au făcut mare întărâtare; 19totuși tu în milele
9.19
Vers. 2. Ps. 126.45.
tale cele multe nu i‐ai părăsit în pustie: stâlpul de nor nu s‐a depărtat de peste ei ziua ca să‐i călăuzească în cale; nici
9.19
Ex. 13.21,22Num. 14.141 Cor. 10.1
stâlpul de foc noaptea ca să le lumineze calea pe care aveau să meargă. 20Și le‐ai dat și Duhul
9.20
Num. 11.17Is. 63.11
tău cel bun spre a‐i înțelepți, și nu le‐ai oprit mana
9.20
Ex. 16.15Ios. 5.12
ta de la gură și le‐ai dat apă
9.20
Ex. 17.6
pentru setea lor. 21Și i‐ai hrănit patruzeci
9.21
Deut. 2.7
de ani în pustie; nimic nu le‐a lipsit; veșmintele
9.21
Deut. 8.4
29.5
nu li s‐au învechit și picioarele nu li s‐au umflat. 22Și le‐ai dat împărății și popoare și i‐ai împărțit în laturi și au luat în stăpânire țara lui Sihon
9.22
Num. 21.21
și țara împăratului Hesbonului și țara lui Og, împăratul Basanului. 23Și ai înmulțit
9.23
Gen. 22.17
pe copiii lor ca stelele cerurilor și i‐ai adus în țara despre care ai zis părinților lor să intre ca s‐o ia în stăpânire. 24Și copiii au intrat
9.24
Ios. 1.2
și au
9.24
Ps. 44.2,3
stăpânit țara și ai supus înaintea lor pe locuitorii țării, pe cananiți, și i‐ai dat în mâinile lor pe ei, pe împărații lor și pe popoarele țării, ca să facă cu ei după voia lor. 25Și au luat cetăți tari și pământ gras
9.25
Vers. 35.
, și au luat în stăpânire case
9.25
Deut. 6.11
pline cu toate bunătățile, puțuri săpate, vie și grădini de măslini și pomi roditori cu prisosință: și au mâncat și s‐au săturat și s‐au îngrășat
9.25
Deut. 32.15
și s‐au desfătat prin marea ta bunătate
9.25
Osea 3.5
. 26Dar s‐au răzvrătit și s‐au răsculat
9.26
Jud. 2.11,12Ezec. 20.21
împotriva ta, și au aruncat legea
9.26
1 Reg. 14.9Ps. 50.17
ta înapoia spatelor lor, și au ucis pe prorocii
9.26
1 Reg. 18.4
19.102 Cron. 24.20,21Mat. 23.37Fapte. 7.52
tăi care au mărturisit împotriva lor ca să‐i întoarcă la tine și au făcut mari întărâtări. 27Și
9.27
Jud. 2.14
3.8Ps. 106.41,42
i‐ai dat în mâna asupritorilor lor și i‐au asuprit: și în vremea strâmtorării lor au strigat către tine și i‐ai auzit din ceruri
9.27
Ps. 106.44
și după milele tale cele multe le‐ai dat mântuitori
9.27
Jud. 2.18
3.9
care i‐au mântuit din mâna asupritorilor lor. 28Dar îndată ce aflau odihnă, iarăși făceau rău
9.28
Jud. 3.11,12,30
4.1
5.31
6.1
înaintea ta: și‐i lăsai în mâna vrăjmașilor lor și‐i stăpâneau; și iarăși strigau către tine și‐i auzeai din ceruri și de multe
9.28
Ps. 106.43
ori i‐ai scăpat după milele tale. 29Și ai mărturisit împotriva lor ca să‐i întorci la legea ta, dar s‐au semețit
9.29
Vers. 16.
și n‐au ascultat poruncile tale, ci au păcătuit împotriva judecăților tale, (pe
9.29
Lev. 18.5Ezec. 20.11Rom. 10.5Gal. 3.12
care dacă le va face omul, va trăi prin ele), și au avut un umăr îndărătnic și și‐au învârtoșat grumazul și n‐au ascultat. 30Și mulți ani i‐ai îngăduit și ai mărturisit
9.30
2 Reg. 17.132 Cron. 36.15Ier. 7.25
25.4
împotriva lor prin Duhul tău, prin prorocii
9.30
Fapte. 7.511 Pet. 1.112 Pet. 1.21
tăi; dar n‐au plecat urechea și i‐ai dat în mâna
9.30
Is. 5.5
42.24
popoarelor țărilor. 31Dar pentru milele tale cele multe nu i‐ai nimicit
9.31
Ier. 4.27
5.10,18
, nici nu i‐ai părăsit, căci ești un Dumnezeu milos
9.31
Vers. 17.
și îndurător. 32Și acum Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel mare, cel puternic
9.32
Ex. 34.6,7
și cel înfricoșat, care păzești legământul și îndurarea, să nu se pară mică înaintea ta toată tulburarea care a venit asupra noastră, asupra împăraților noștri, mai marilor noștri și preoților noștri și prorocilor noștri și părinților noștri și întregului tău popor, din zilele
9.32
2 Reg. 17.3
împăraților Asiriei până în ziua de astăzi. 33Dar tu
9.33
Ps. 119.137Dan. 9.14
ești drept în tot ce a venit asupra noastră, căci ai făcut după adevăr și noi am
9.33
Ps. 106.6Dan. 9.5,6,8
păcătuit. 34Și împărații noștri, mai marii noștri, preoții noștri și părinții noștri n‐au împlinit legea ta și n‐au dat ascultare poruncilor tale și mărturiilor tale cu care ai mărturisit împotriva lor. 35Și nu ți‐au slujit
9.35
Deut. 28.47
în împărăția lor și în marea ta bunătate
9.35
Vers. 25.
pe care le‐ai dat‐o și în țara
9.35
Vers. 25.
cea lată și grasă ce le‐ai dat‐o și nici nu s‐au întors de la faptele lor cele rele. 36Iată suntem robi
9.36
Deut. 28.48Ezra 9.9
în ziua aceasta, și țara pe care ai dat‐o părinților noștri ca să mănânce rodul și bunătățile ei, iată suntem robi în ea. 37Și ea dă
9.37
Deut. 28.33,51
venit mare împăraților pe care i‐ai pus asupra noastră pentru păcatele noastre: și ei domnesc
9.37
Deut. 28.48
peste trupurile noastre și peste vitele noastre după placul lor și noi suntem în strâmtorare mare. 38Și pentru toate acestea, noi facem
9.38
2 Reg. 23.32 Cron. 29.10
34.31Ezra 10.3
un legământ statornic și‐l scriem; și mai marii noștri, leviții noștri și preoții noștri sunt la
9.38
Cap. 10.1.
pecetluire.

10

Înnoirea legământului

101Și cei ce au pecetluit au fost: Neemia,

10.1
Cap. 8.9.
Tirșata, fiul lui Hacalia
10.1
Cap. 1.1.
, și Zedechia; 2Seraia
10.2
Cap. 12.1‐21.
, Azaria, Ieremia. 3Pașhur, Amaria, Malchia; 4Hatuș, Șebania, Maluc; 5Harim, Meremot, Obadia; 6Daniel, Ghineton, Baruc; 7Meșulam, Abia, Miiamin; 8Maazia, Bilgai, Șemaia: aceștia au fost preoții. 9Și leviții: Iosua, fiul lui Azania, Binui din fiii lui Henadad, Cadmiel; 10și frații lor: Șebania, Hodia, Chelita, Pelaia, Hanan; 11Mica, Rehob, Hașabia; 12Zacur, Șerebia, Șebania; 13Hodia, Bani și Beninu. 14Capii poporului: Pareoș
10.14
Ezra 2.3
, Pahat‐Moab, Elam, Zatu, Bani; 15Buni, Azgad, Bebai; 16Adonia, Bigvai, Adin; 17Ater, Ezechia, Azur; 18Hodia, Hașum, Bețai; 19Harif, Anatot, Nebai; 20Magpiaș, Meșulam, Hezir; 21Meșezabeel, Țadoc, Iadua; 22Pelatia, Hanan, Anaia; 23Hosea, Hanania, Hașub; 24Haloheș, Pilha, Șobec; 25Rehum, Hașabna, Maaseia; 26Ahia, Hanan, Anan; 27Maluc, Harim și Baana. 28Și celălalt
10.28
Ezra 2.36‐43
popor, preoții, leviții, ușierii, cântăreții, netinimii și toți
10.28
Ezra 9.1
care s‐au despărțit de popoarele țărilor la legea lui Dumnezeu, nevestele lor, fiii lor și fetele lor, oricine avea cunoștință și pricepere, 29s‐au lipit de frații lor, cei măreți, și au intrat în blestem și în jurământ
10.29
Deut. 29.12,14Ps. 119.106
că vor umbla
10.29
2 Reg. 23.32 Cron. 34.31
în legea lui Dumnezeu, care a fost dată prin mâna lui Moise, robul lui Dumnezeu, și că vor păzi și vor face toate poruncile Domnului Dumnezeului nostru și judecățile lui și așezămintele lui; 30și că nu vom da fetele
10.30
Ex. 34.16Deut. 7.3Ezra 9.12,14
noastre popoarelor țării și nu vom lua fetele lor pentru fiii noștri: 31și că dacă popoarele
10.31
Ex. 20.10Lev. 23.3Deut. 5.12
țării vor aduce mărfuri și orice fel de grâu ca să vândă în ziua sabatului, nu vom cumpăra de la ei în sabat și în vreo zi sfântă; și vom lăsa pământul nearat în anul al șaptelea
10.31
Ex. 23.10,11Lev. 25.4
și vom lăsa orice
10.31
Deut. 15.1,2
datorie, pentru care și‐au dat mâna.

Hotărâri pentru întreținerea slujbei

32Și ne‐am îndatorat, dând mâna fiecare, să ne însărcinăm în fiecare an cu o treime de siclu pentru slujba casei Dumnezeului nostru; 33pentru pâinile

10.33
Lev. 24.52 Cron. 2.4
punerii înainte și pentru darul
10.33
Num. 28
29
de mâncare necurmat și pentru arderea de tot necurmată a sabatelor, a lunilor noi, a sărbătorilor și pentru cele sfinte și pentru jertfele pentru păcat spre a face ispășire pentru Israel și pentru orice lucru al casei Dumnezeului nostru. 34Și am aruncat sorți între preoți, leviți și popor, pentru darul lemnelor de adus în casa Dumnezeului nostru după casele noastre părintești, la vremuri hotărâte, din an
10.34
Cap. 13.31.
în an, ca să ardă pe altarul Domnului Dumnezeului nostru, după cum este
10.34
Lev. 6.12
scris în lege; 35și să aducem din an
10.35
Ex. 23.19
34.26Lev. 19.23Num. 18.12Deut. 26.2
în an în casa Domnului pârga pământului nostru și pârga tuturor roadelor din toți pomii 36și pe întâii născuți ai fiilor noștri și ai vitelor noastre, după cum este scris în lege
10.36
Ex. 13.2,12,13Lev. 27.26,27Num. 18.15,16
, și să aducem întâii născuți ai boilor noștri și ai turmelor noastre la casa Dumnezeului nostru, preoților care slujesc în casa Dumnezeului nostru, 37și să
10.37
Lev. 23.17Num. 15.19
18.12Deut. 18.4
26.2
aducem pârga frământăturii noastre și darurile noastre ridicate și rodul oricărui fel de pomi, must și untdelemn, preoților, la cămările casei Dumnezeului nostru; și zeciuielile ogorului nostru leviților, ca leviții să ia zeciuielile
10.37
Lev. 27.30Num. 18.21
din toate cetățile arăturii noastre. 38Și preotul, fiul lui Aaron, va fi cu leviții, când leviții vor
10.38
Num. 18.26
lua zeciuielile: și leviții vor aduce zeciuiala zeciuielilor în casa Dumnezeului nostru, în cămări
10.38
1 Cron. 9.262 Cron. 31.11
în casa vistieriei. 39Căci copiii lui Israel și copiii lui Levi vor aduce
10.39
Deut. 12.6,112 Cron. 31.12
darurile ridicate din grâu, din must și din untdelemn, în cămările unde sunt uneltele locașului sfințit și preoții care slujesc și ușierii și cântăreții: și nu vom părăsi
10.39
Cap. 13.10, 11.
casa Dumnezeului nostru.