Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Postul și mărturisirea păcatelor

91Și în ziua a douăzeci și patra a

9.1
Cap. 8.2.

acestei luni, copiii lui Israel s‐au adunat cu post și cu saci
9.1
Ios. 7.61 Sam. 4.122 Sam. 1.2Iov 2.12
și pământ peste ei. 2Și sămânța lui Israel s‐a despărțit
9.2
Ezra 10.11
de toți străinii și au stătut și au mărturisit păcatele lor și nelegiuirile părinților lor. 3Și s‐au sculat pe locul lor și au citit
9.3
Cap. 8.7, 8.

în cartea legii Domnului Dumnezeului lor, a patra parte din zi; și altă a patra parte au mărturisit și s‐au închinat Domnului Dumnezeului lor. 4Și s‐au sculat pe înălțime, dintre leviți: Iosua și Bani, Cadmiel, Șebania, Buni, Șerebia, Bani și Chenani și au strigat cu glas tare către Domnul Dumnezeul lor. 5Și leviții: Iosua și Cadmiel, Bani, Hașabnia, Șerebia, Hodia, Șebania și Petahia an zis: Sculați‐vă, binecuvântați pe Domnul Dumnezeul vostru din veac în veac: și binecuvântat să fie numele slavei
9.5
1 Cron. 29.13
tale care este înălțat peste orice binecuvântare și lauda. 6Tu singur
9.6
2 Reg. 19.15,19Ps. 86.10Is. 37.16,20
ești Domnul, tu singur; tu ai făcut
9.6
Gen. 1.1Ex. 28.11Ap. 14.7
cerurile, cerurile
9.6
Deut. 10.141 Reg. 8.27
cerurilor și toată
9.6
Gen. 2.1
oștirea lor, pământul și tot ce este în el, mările și tot ce este în ele, și tu faci să trăiască
9.6
Ps. 36.6
toate; și ție ți se închină oștirea cerurilor. 7Tu ești același, Doamne Dumnezeule, care ai ales pe Avram
9.7
Gen. 11.31
12.1
și l‐ai scos din Urul haldeilor și i‐ai pus numele Avraam
9.7
Gen. 17.5
; 8și i‐ai aflat inima credincioasă
9.8
Gen. 15.6
înaintea ta și ai făcut cu el un legământ
9.8
Gen. 12.7
15.18
17.7,8
că‐i vei da țara cananitului, a hetitului, a amoritului, a ferezitului, a iebusitului și a ghirgasitului, că o vei da seminței sale, și ai împlinit
9.8
Ios. 23.14
cuvintele tale, căci ești drept. 9Și ai văzut
9.9
Ex. 2.25
3.7
strâmtorarea părinților noștri în Egipt și ai auzit
9.9
Ex. 14.10
strigarea lor la Marea‐Roșie; 10și ai arătat
9.10
Ex. 7.8‐10,12,14Ps. 78.13
semne și minuni asupra lui Faraon și asupra tuturor slujitorilor săi și asupra întregului popor al țării sale, căci ai cunoscut că s‐au semețit
9.10
Ex. 18.11
împotriva lor și ți‐ai făcut
9.10
Ex. 9.16Is. 63.12,14Ier. 32.20Dan. 9.15
un nume, ca astăzi. 11Și ai despicat
9.11
Ex. 14.21,22,27,28Ps. 78.13
marea înaintea lor și au trecut pe uscat prin mijlocul mării; și ai aruncat pe urmăritorii lor în adâncuri ca o piatră
9.11
Ex. 15.5,10
în ape puternice. 12Și i‐ai călăuzit
9.12
Ex. 13.21
ziua printr‐un stâlp de nor și noaptea printr‐un stâlp de foc, ca să le luminezi calea pe care aveau să meargă. 13Și te‐ai pogorât
9.13
Ex. 19.20
20.1
pe muntele Sinai și ai vorbit cu ei din ceruri și le‐ai dat judecăți drepte
9.13
Ps. 19.8,9Rom. 7.12
și legi adevărate, așezăminte bune și porunci: 14și le‐ai făcut cunoscut sabatul
9.14
Gen. 2.3Ex. 20.8,11
tău cel sfânt și le‐ai dat porunci și așezăminte și legi prin mâna lui Moise, robul tău: 15și le‐ai dat pâine
9.15
Ex. 16.14,15In. 6.31
din ceruri pentru foamea lor și le‐ai scos apă
9.15
Ex. 17.6Num. 20.9
din stâncă pentru setea lor; și le‐ai poruncit să intre
9.15
Deut. 1.8
ca să stăpânească țara pentru care ți‐ai ridicat mâna ta că le‐o vei da. 16Dar ei și părinții noștri
9.16
Vers. 29.
Ps. 106.6
s‐au semețit și și‐au înțepenit
9.16
Deut. 31.272 Reg. 17.142 Cron. 30.8Ier. 19.15
grumazul și n‐au ascultat de poruncile tale, 17și n‐au voit s‐asculte și nu și‐au adus aminte de
9.17
Ps. 78.11,42,43
minunile tale, pe care le‐ai făcut cu ei, ci și‐au înțepenit grumazul și în răzvrătirea lor și‐au pus un cap
9.17
Num. 14.4
ca să se întoarcă în robia lor: dar tu ești un Dumnezeu al iertării, milos și îndurător
9.17
Ex. 34.6Num. 14.18Ps. 86.5,15Ioel 2.13
, încet la mânie și plin de bunătate, și nu i‐ai părăsit. 18Chiar când
9.18
Ex. 32.4
și‐au făcut un vițel turnat și au zis: Acesta este Dumnezeul tău care te‐a scos din Egipt! și au făcut mare întărâtare; 19totuși tu în milele
9.19
Vers. 2. Ps. 126.45.

tale cele multe nu i‐ai părăsit în pustie: stâlpul de nor nu s‐a depărtat de peste ei ziua ca să‐i călăuzească în cale; nici
9.19
Ex. 13.21,22Num. 14.141 Cor. 10.1
stâlpul de foc noaptea ca să le lumineze calea pe care aveau să meargă. 20Și le‐ai dat și Duhul
9.20
Num. 11.17Is. 63.11
tău cel bun spre a‐i înțelepți, și nu le‐ai oprit mana
9.20
Ex. 16.15Ios. 5.12
ta de la gură și le‐ai dat apă
9.20
Ex. 17.6
pentru setea lor. 21Și i‐ai hrănit patruzeci
9.21
Deut. 2.7
de ani în pustie; nimic nu le‐a lipsit; veșmintele
9.21
Deut. 8.4
29.5
nu li s‐au învechit și picioarele nu li s‐au umflat. 22Și le‐ai dat împărății și popoare și i‐ai împărțit în laturi și au luat în stăpânire țara lui Sihon
9.22
Num. 21.21
și țara împăratului Hesbonului și țara lui Og, împăratul Basanului. 23Și ai înmulțit
9.23
Gen. 22.17
pe copiii lor ca stelele cerurilor și i‐ai adus în țara despre care ai zis părinților lor să intre ca s‐o ia în stăpânire. 24Și copiii au intrat
9.24
Ios. 1.2
și au
9.24
Ps. 44.2,3
stăpânit țara și ai supus înaintea lor pe locuitorii țării, pe cananiți, și i‐ai dat în mâinile lor pe ei, pe împărații lor și pe popoarele țării, ca să facă cu ei după voia lor. 25Și au luat cetăți tari și pământ gras
9.25
Vers. 35.
Num. 13.27Deut. 8.7,8Ezec. 29.6
, și au luat în stăpânire case
9.25
Deut. 6.11
pline cu toate bunătățile, puțuri săpate, vie și grădini de măslini și pomi roditori cu prisosință: și au mâncat și s‐au săturat și s‐au îngrășat
9.25
Deut. 32.15
și s‐au desfătat prin marea ta bunătate
9.25
Osea 3.5
. 26Dar s‐au răzvrătit și s‐au răsculat
9.26
Jud. 2.11,12Ezec. 20.21
împotriva ta, și au aruncat legea
9.26
1 Reg. 14.9Ps. 50.17
ta înapoia spatelor lor, și au ucis pe prorocii
9.26
1 Reg. 18.4
19.102 Cron. 24.20,21Mat. 23.37Fapte. 7.52
tăi care au mărturisit împotriva lor ca să‐i întoarcă la tine și au făcut mari întărâtări. 27Și
9.27
Jud. 2.14
3.8Ps. 106.41,42
i‐ai dat în mâna asupritorilor lor și i‐au asuprit: și în vremea strâmtorării lor au strigat către tine și i‐ai auzit din ceruri
9.27
Ps. 106.44
și după milele tale cele multe le‐ai dat mântuitori
9.27
Jud. 2.18
3.9
care i‐au mântuit din mâna asupritorilor lor. 28Dar îndată ce aflau odihnă, iarăși făceau rău
9.28
Jud. 3.11,12,30
4.1
5.31
6.1
înaintea ta: și‐i lăsai în mâna vrăjmașilor lor și‐i stăpâneau; și iarăși strigau către tine și‐i auzeai din ceruri și de multe
9.28
Ps. 106.43
ori i‐ai scăpat după milele tale. 29Și ai mărturisit împotriva lor ca să‐i întorci la legea ta, dar s‐au semețit
9.29
Vers. 16.

și n‐au ascultat poruncile tale, ci au păcătuit împotriva judecăților tale, (pe
9.29
Lev. 18.5Ezec. 20.11Rom. 10.5Gal. 3.12
care dacă le va face omul, va trăi prin ele), și au avut un umăr îndărătnic și și‐au învârtoșat grumazul și n‐au ascultat. 30Și mulți ani i‐ai îngăduit și ai mărturisit
9.30
2 Reg. 17.132 Cron. 36.15Ier. 7.25
25.4
împotriva lor prin Duhul tău, prin prorocii
9.30
Fapte. 7.511 Pet. 1.112 Pet. 1.21
tăi; dar n‐au plecat urechea și i‐ai dat în mâna
9.30
Is. 5.5
42.24
popoarelor țărilor. 31Dar pentru milele tale cele multe nu i‐ai nimicit
9.31
Ier. 4.27
5.10,18
, nici nu i‐ai părăsit, căci ești un Dumnezeu milos
9.31
Vers. 17.

și îndurător. 32Și acum Dumnezeul nostru, Dumnezeul cel mare, cel puternic
9.32
Ex. 34.6,7
și cel înfricoșat, care păzești legământul și îndurarea, să nu se pară mică înaintea ta toată tulburarea care a venit asupra noastră, asupra împăraților noștri, mai marilor noștri și preoților noștri și prorocilor noștri și părinților noștri și întregului tău popor, din zilele
9.32
2 Reg. 17.3
împăraților Asiriei până în ziua de astăzi. 33Dar tu
9.33
Ps. 119.137Dan. 9.14
ești drept în tot ce a venit asupra noastră, căci ai făcut după adevăr și noi am
9.33
Ps. 106.6Dan. 9.5,6,8
păcătuit. 34Și împărații noștri, mai marii noștri, preoții noștri și părinții noștri n‐au împlinit legea ta și n‐au dat ascultare poruncilor tale și mărturiilor tale cu care ai mărturisit împotriva lor. 35Și nu ți‐au slujit
9.35
Deut. 28.47
în împărăția lor și în marea ta bunătate
9.35
Vers. 25.

pe care le‐ai dat‐o și în țara
9.35
Vers. 25.

cea lată și grasă ce le‐ai dat‐o și nici nu s‐au întors de la faptele lor cele rele. 36Iată suntem robi
9.36
Deut. 28.48Ezra 9.9
în ziua aceasta, și țara pe care ai dat‐o părinților noștri ca să mănânce rodul și bunătățile ei, iată suntem robi în ea. 37Și ea dă
9.37
Deut. 28.33,51
venit mare împăraților pe care i‐ai pus asupra noastră pentru păcatele noastre: și ei domnesc
9.37
Deut. 28.48
peste trupurile noastre și peste vitele noastre după placul lor și noi suntem în strâmtorare mare. 38Și pentru toate acestea, noi facem
9.38
2 Reg. 23.32 Cron. 29.10
34.31Ezra 10.3
un legământ statornic și‐l scriem; și mai marii noștri, leviții noștri și preoții noștri sunt la
9.38
Cap. 10.1.

pecetluire.