Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Numărătoarea israeliților

11Și Domnul a vorbit lui Moise în pustia

1.1
Ex. 19.1
Sinai în cortul
1.1
Ex. 25.22
întâlnirii, la întâi a lunii a doua, în anul al doilea după ieșirea lor din țara Egiptului, zicând: 2Numărați
1.2
Ex. 30.12
38.262 Sam. 21.21 Cron. 21.2
capetele întregii adunări a copiilor lui Israel, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, pe toți bărbații, după capetele lor, 3de la douăzeci de ani și mai sus, pe toți cei ce pot ieși la oaste în Israel, numărați‐i după cetele lor, tu și Aaron. 4Și să fie cu voi un bărbat din fiecare seminție, un bărbat cap al casei părinților săi. 5Și acestea sunt numele bărbaților care vor sta cu voi: Din Ruben: Elițur, fiul lui Ședeur. 6Din Simeon: Șelumiel, fiul lui Țurișadai. 7Din Iuda: Nahșon, fiul lui Aminadab. 8Din Isahar: Netaneel, fiul lui Țuar. 9Din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon. 10Din fii lui Iosef, din Efraim: Elișama, fiul lui Amihud. Din Manase: Gamliel, fiul lui Pedahțur. 11Din Beniamin: Abidan, fiul lui Ghideoni. 12Din Dan: Ahiezer, fiul lui Amișadai. 13Din Așer: Paguiel, fiul lui Ocran. 14Din Gad: Eliasaf, fiul lui Deuel.
1:14
Cap. 2.14.
15Din Neftali: Ahira, fiul lui Enan. 16Aceștia
1.16
Cap. 7.2.
sunt cei chemați de adunare, mai marii între semințiile părinților lor, capi
1.16
Ex. 18.21,25
ai miilor lui Israel. 17Și Moise și Aaron au luat pe acești bărbați care fuseseră numiți anume. 18Și au strâns toată adunarea la întâi a lunii a doua și și‐au spus fiecare spițele de neam, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus, după capetele lor. 19Cum poruncise Domnul lui Moise, așa i‐a numărat el în pustia Sinai. 20Și fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, după capetele lor, toți cei de partea bărbătească de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 21cei numărați ai lor din seminția lui Ruben erau patruzeci și șase de mii cinci sute. 22Dintre fiii lui Simeon: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, cei numărați ai lor, după numărul numelor, după capetele lor, toți cei de partea bărbătească de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 23cei numărați ai lor din seminția lui Simeon erau cincizeci și nouă de mii trei sute. 24Dintre fiii lui Gad: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 25cei numărați ai lor din seminția lui Gad erau patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci. 26Dintre fiii lui Iuda: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 27cei numărați ai lor din seminția lui Iuda erau șaptezeci și patru de mii șase sute. 28Dintre fiii lui Isahar: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 29cei numărați ai lor din seminția lui Isahar erau cincizeci și patru de mii patru sute. 30Dintre fiii lui Zabulon: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 31cei numărați ai lor din seminția lui Zabulon erau cincizeci și șapte de mii patru sute. 32Dintre fiii lui Iosif, din copiii lui Efraim: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 33cei numărați ai lor din seminția lui Efraim erau patruzeci de mii cinci sute. 34Dintre copiii lui Manase: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus toți care puteau ieși la oaste, 35cei numărați ai lor din seminția lui Manase erau treizeci și două de mii două sute. 36Dintre fiii lui Beniamin: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 37cei numărați ai lor din seminția lui Beniamin erau treizeci și cinci de mii patru sute. 38Dintre fiii lui Dan: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 39cei numărați ai lor din seminția lui Dan erau șaizeci și două de mii șapte sute. 40Dintre fiii lui Așer: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 41cei numărați ai lor din seminția lui Așer erau patruzeci și una de mii cinci sute. 42Dintre fiii lui Neftali: neamurile lor, după familiile lor, după casele părinților lor, după numărul numelor, de la douăzeci de ani și mai sus, toți care puteau ieși la oaste, 43cei numărați ai lor din seminția lui Neftali erau cincizeci și trei de mii patru sute. 44Aceștia
1.44
Cap. 26.64.
sunt cei numărați, pe care i‐au numărat Moise și Aaron și mai marii lui Israel, doisprezece bărbați, câte unul de casa părinților săi 45Și toți cei numărați din copiii lui Israel, după casele părinților lor, de la douăzeci de ani și mai sus, toți cei ce puteau ieși la oaste în Israel, 46toți cei numărați erau șase sute trei mii cinci sute cincizeci
1.46
Ex. 38.26
12.37
.

Deosebirea leviților

47Dar leviții

1.47
Cap. 2.33. Cap. 3; 39;
, după seminția părinților lor, n‐au fost numărați între ei. 48Căci Domnul vorbise lui Moise zicând: 49Numai
1.49
Cap. 2.33;
seminția lui Levi să n‐o numeri și să nu numeri capetele lor între copiii lui Israel. 50Ci
1.50
Ex. 38.21
să pui pe leviți peste locașul mărturiei și peste toate uneltele lui și peste tot ce ține de el: ei să poarte locașul și toate uneltele lui și să slujească în el și să tăbărască
1.50
Cap. 3.23, 29, 35, 38.
împrejurul locașului. 51Și
1.51
Cap. 10.17, 21.
când va pleca locașul, leviții să‐l desfacă; și când va tăbărî locașul, leviții să‐l așeze; și străinul
1.51
Cap. 3.10, 38;
care se va apropia să fie omorât. 52Și copiii lui Israel să tăbărască fiecare
1.52
Cap. 2.2, 34.
în tabăra sa și fiecare lângă steagul lui, după oștile lor. 53Și
1.53
Vers. 50.
leviții să tăbărască împrejurul locașului mărturiei, ca să nu vie mânie
1.53
Lev. 10.618.51 Sam. 6.19
peste adunarea copiilor lui Israel: și leviții
1.53
Cap. 3.7, 8;
să păzească cele de păzit ale locașului mărturiei. 54Și copiii lui Israel au făcut așa; după toate cele ce poruncise Domnul lui Moise, așa au făcut.

2

Așezarea taberelor

21Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Fiecare

2.2
Cap. 1.52.
din copiii lui Israel să tăbărască lângă steagul său, la semnul casei părinților săi; să tăbărască de jur împrejurul
2.2
Ios. 3.4
cortului întâlnirii, departe, în fața lui. 3Și cei ce tăbărăsc la răsărit spre soare‐răsare să fie steagul taberei lui Iuda, după oștile lor; și mai marele fiilor lui Iuda să fie Nahșon
2.3
Cap. 10.14.
, fiul lui Aminadab. 4Și oastea lui, cei numărați ai lor au fost șaptezeci și patru de mii șase sute. 5Și cei ce tăbărăsc lângă el să fie seminția lui Isahar; și mai marele fiilor lui Isahar să fie Netaneel, fiul lui Tuar. 6Și oastea lui și cei numărați ai săi au fost cincizeci și patru de mii patru sute. 7Și seminția lui Zabulon: și mai marele fiilor lui Zabulon să fie Eliab, fiul lui Helon. 8Și oastea lui și cei numărați ai lui au fost cincizeci și șapte de mii patru sute. 9Toți cei numărați din tabăra lui Iuda au fost o sută optzeci și șase de mii patru sute, după oștile lor. Ei
2.9
Cap. 10.14.
să plece întâi. 10Spre miazăzi: steagul taberei lui Ruben, după oștile sale; și mai marele fiilor lui Ruben să fie Elițur, fiul lui Ședeur. 11Și oastea lui și cei numărați ai lui au fost patruzeci și șase de mii cinci sute. 12Și cei ce vor tăbărî lângă el să fie seminția lui Simeon. Și mai marele fiilor lui Simeon să fie Șelumiel, fiul lui Turișadai. 13Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost: cincizeci și nouă de mii trei sute. 14Și seminția lui Gad; și mai marele fiilor lui Gad să fie Eliasaf, fiul lui Reuel. 15Și oastea lui, cei numărați ai lor au fost: patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci. 16Toți cei numărați din tabăra lui Ruben au fost: o sută cincizeci și una de mii patru sute cincizeci, după oștile lor. Și
2.16
Cap. 10.18.
ei să plece al doilea. 17Apoi
2.17
Cap. 10.17, 21.
să plece cortul întâlnirii cu tabăra leviților în mijlocul taberelor: după cum tăbărăsc, așa să plece, fiecare om la locul său, lângă steagurile lor. 18Spre apus să fie steagul taberei lui Efraim după oștile lor; și mai marele fiilor lui Efraim să fie Elișama, fiul lui Amihud. 19Și oastea lui, cei numărați ai lor au fost patruzeci de mii cinci sute. 20Și lângă el seminția lui Manase; și mai marele fiilor lui Manase să fie Gamliel, fiul lui Pedahțur. 21Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost treizeci și două de mii două sute. 22Și seminția lui Beniamin: și mai marele fiilor lui Beniamin să fie Abidan, fiul lui Ghideoni. 23Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost treizeci și cinci de mii patru sute. 24Toți cei numărați din tabăra lui Efraim au fost: o sută opt mii o sută, după oștile lor. Și
2.24
Cap. 10.22.
ei să plece al treilea. 25Spre miazănoapte să fie steagul taberei lui Dan după oștile lor; și mai marele fiilor lui Dan să fie Ahiezer, fiul lui Amișadai. 26Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost șaizeci și două de mii șapte sute. 27Și cei ce vor tăbărî lângă el să fie seminția lui Așer; și mai marele fiilor lui Așer să fie Paguiel, fiul lui Ocran. 28Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost: patruzeci și una de mii cinci sute. 29Și seminția lui Neftali: și mai marele fiilor lui Neftali, să fie Ahira, fiul lui Enan. 30Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost: cincizeci și trei de mii patru sute. 31Toți cei numărați din tabăra lui Dan au fost: o sută cincizeci și șapte de mii șase sute. Ei
2.31
Cap. 10.25.
să plece la urmă lângă steagurile lor. 32Aceștia sunt cei numărați dintre copiii lui Israel, după casele părinților lor; toți cei numărați din tabere, după oștile lor, au fost: șase sute trei mii cinci sute cincizeci
2.32
Ex. 38.26
. 33Dar leviții
2.33
Cap. 1.47.
n‐au fost numărați între copiii lui Israel, cum poruncise Domnul lui Moise. 34Copiii lui Israel au făcut așa; potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise, așa
2.34
Cap. 24.2, 5, 6.
au tăbărât lângă steagurile lor și așa au plecat, fiecare după familiile lor, după casele părinților lor.