Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
24

Steaua din Iacov

241Și Balaam a văzut că era bine în ochii Domnului să binecuvânteze pe Israel, și n‐a mers ca

24.1
Cap. 23.3, 15.
alte dăți să întâmpine cu descântece, ci și‐a îndreptat fața spre pustie. 2Și Balaam și‐a ridicat ochii și a văzut pe Israel locuind
24.2
Cap. 2.2, etc.
în corturi, după semințiile sale. Și Duhul lui Dumnezeu a fost
24.2
Cap. 11.25. 1 Sam. 10.10, 19, 20, 28.
peste el. 3Și
24.3
Cap. 23.7, 18.
și‐a rostit pilda și a zis: Balaam, fiul lui Beor zice, și bărbatul al cărui ochi este deschis zice: 4Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, care
24.4
1 Sam. 19.24Ezec. 1.28Dan. 8.18
10.15,162 Cor. 12.2,3,4Ap. 1.10,17
cade jos și are ochii deschiși zice: 5Cât de frumoase sunt corturile tale, Iacove, și locașurile tale, Israele! 6Ca văile se întind, ca grădinile pe malul râului, ca pomii
24.6
Ps. 1.3Ier. 17.8
de aloe pe care
24.6
Ps. 104.16
i‐a sădit Domnul, ca cedrii lângă ape! 7Apa va curge din gălețile sale și sămânța sa va fi în ape
24.7
Ier. 51.13Ap. 17.1,15
mari. Și împăratul său va fi mai mare decât Agag și
24.7
1 Sam. 15.9
împărăția sa
24.7
2 Sam. 5.121 Cron. 14.2
va fi înălțată. 8Dumnezeu
24.8
Cap. 23.22.
l‐a scos din Egipt. Tăria sa este ca a unui bou sălbatic. El
24.8
Cap. 14.9;
va mânca neamurile, vrăjmașii lui, și
24.8
Ps. 2.9Is. 38.13Ier. 50.17
le va zdrobi oasele. Și‐i va străpunge
24.8
Ps. 45.5Ier. 50.9
cu săgețile sale. 9
24.9
Gen. 49.9
S‐a plecat, s‐a culcat ca un leu și ca o leoaică; cine‐l va deștepta? Cel ce te binecuvântează pe tine binecuvântat
24.9
Gen. 12.3
27.29
să fie și cel ce te blesteamă pe tine blestemat să fie. 10Și mânia lui Balac s‐a aprins împotriva lui Balaam și și‐a lovit
24.10
Ezec. 21.14,17
22.13
palmele, și Balac a zis lui Balaam: Te‐am chemat
24.10
Cap. 23.11.
să blestemi pe vrăjmașii mei și iată i‐ai binecuvântat de tot de trei ori până acum! 11Acum dar fugi la locul tău. Am
24.11
Cap. 22.17, 37.
zis: Te voi cinsti foarte mult. Și iată Domnul te‐a oprit de la cinste. 12Și Balaam a zis lui Balac: Oare n‐am vorbit eu și solilor tăi pe care i‐ai trimis la mine zicând: 13De
24.13
Cap. 22.18.
mi‐ar da Balac casa lui plină de argint și de aur, n‐aș putea trece peste porunca Domnului, ca să fac bine sau rău din inima mea; ce va zice Domnul aceea voi vorbi. 14Și acum iată mă duc la poporul meu; vino, te
24.14
Mica 6.5Ap. 2.14
voi înștiința ce va face acest popor poporului tău la
24.14
Gen. 49.1Dan. 2.28
10.14
sfârșitul zilelor. 15Și
24.15
Vers. 3, 4.
și‐a rostit pilda și a zis: Balaam, fiul lui Beor, zice, și bărbatul al cărui ochi este deschis zice; 16cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu și cunoaște cunoștința Celui Prea Înalt, care vede vedenia Celui Atotputernic, care cade jos și are ochii deschiși zice: 17Îl
24.17
Ap. 1.7
văd, dar nu acum; îl privesc, dar nu de aproape. O
24.17
Mat. 2.2Ap. 22.16
stea va ieși din Iacov și un toiag
24.17
Gen. 49.10Ps. 110.2
de domnie se va ridica din Israel și va străpunge laturile Moabului și va pierde pe toți fiii zarvei. 18Și
24.18
2 Sam. 8.14Ps. 60.8,9,12
Edomul va fi o stăpânire și Seirul o stăpânire, ei, vrăjmașii lui, și Israel se va purta vitejește. 19Și
24.19
Gen. 49.10
cel ce va ieși din Iacov va domni și va pierde ce rămâne din cetate. 20Și a văzut pe Amalec și și‐a rostit pilda și a zis: Amalec era întâiul dintre neamuri, dar sfârșitul lui va fi pierzarea. 21Și a văzut pe chenit și și‐a rostit pilda și a zis: Locuința ta este tare și ți‐ai pus cuibul în stâncă. 22Dar chenitul va fi nimicit până te va lua prins Asur. 23Și și‐a rostit pilda și a zis: Vai, cine va trăi când va așeza Dumnezeu aceste lucruri! 24Și vor veni corăbii din țărmul Chitimului
24.24
Gen. 10.4Dan. 11.30
și vor asupri pe Asur și vor asupri pe Eber
24.24
Gen. 10.25,27
și va merge și el la pierzare. 25Și Balaam s‐a sculat și s‐a dus și s‐a întors
24.25
Cap. 31.8.
la locul său. Și Balac s‐a dus și el pe calea sa.

25

Închinarea la idoli

251Și Israel ședea în Sitim

25.1
Cap. 33.49.
și
25.1
Cap. 31.16.
poporul a început să curvească cu fetele Moabului. 2Și
25.2
Ios. 22.17Ps. 106.28Osea 9.10
ele au chemat pe popor la jertfele
25.2
Ex. 34.15,161 Cor. 10.20
dumnezeilor lor și poporul a mâncat și
25.2
Ex. 20.5
s‐a plecat înaintea dumnezeilor lor. 3Și Israel s‐a alipit de Baal‐Peor și mânia Domnului s‐a
25.3
Ps. 106.29
aprins împotriva lui Israel. 4Și Domnul a zis lui Moise: Ia
25.4
Deut. 4.3Ios. 22.17
pe toate căpeteniile poporului și spânzură‐i înaintea Domnului în fața soarelui, ca să se întoarcă aprinderea
25.4
Vers. 11.
mâniei Domnului de la Israel. 5Și Moise a zis judecătorilor
25.5
Ex. 18.21,25
lui Israel: Fiecare
25.5
Ex. 32.27Deut. 13.6,9,13,15
să‐și ucidă pe oamenii săi care s‐au alipit de Baal‐Peor. 6Și iată un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații săi pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, care
25.6
Ioel 2.17
plângeau înaintea intrării cortului întâlnirii. 7Și
25.7
Ps. 106.30
Fineas, fiul
25.7
Ex. 6.25
lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, a văzut și s‐a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. 8Și a intrat după acel bărbat israelit în odaia din cort și i‐a străpuns pe amândoi, pe bărbatul din Israel și pe femeie, prin pântecele ei. Și rana a fost oprită
25.8
Ps. 106.30
de la copiii lui Israel. 9Și
25.9
Deut. 4.31 Cor. 10.8
cei ce au murit în rană au fost douăzeci și patru de mii. 10Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 11Fineas
25.11
Ps. 106.30
, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, a întors mânia mea de peste copiii lui Israel, fiind gelos cu gelozia mea între ei, ca să nu nimicesc pe copiii lui Israel în
25.11
Ex. 20.5Deut. 32.16,211 Reg. 14.22Ps. 78.58Ezec. 16.38Țef. 1.18
3.8
gelozia mea. 12De aceea zi: Iată
25.12
Mal. 2.4,5
3.1
îi dau legământul meu de pace. 13Și legământul unei preoții
25.13
1 Cron. 6.4
veșnice va fi pentru el și pentru sămânța
25.13
Ex. 40.15
lui după el, fiindcă a fost gelos
25.13
Fapte. 22.3Rom. 10.2
pentru Dumnezeul său și a făcut
25.13
Evr. 2.17
ispășire pentru copiii lui Israel. 14Și numele bărbatului din Israel care a fost ucis cu madianita era Zimri, fiul lui Salu, mai marele unei case părintești dintre simeoniți. 15Și numele femeii madianite care a fost ucisă era Cozbi, fiica lui Țur
25.15
Cap. 31.8.
, cap de seminție al unei case părintești în Madian. 16Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 17Hărțuiți pe
25.17
Cap. 31.2.
madianiți și bateți‐i. 18Căci ei v‐au hărțuit prin vicleniile
25.18
Cap. 31.16.
lor prin care v‐au amăgit în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fiica unui mai mare al Madianului, sora lor, care a fost ucisă în ziua rănii din pricina faptei lui Peor.

26

A doua numărătoare

261Și a fost așa: după rană Domnul a vorbit lui Moise și lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, zicând: 2Fă suma

26.2
Ex. 30.12
38.25,26
întregii adunări a copiilor lui Israel de la
26.2
Cap. 1.3.
douăzeci de ani și mai sus, după casele părinților lor, pe toți cei ce pot ieși la oaste în Israel. 3Și Moise și Eleazar, preotul, au vorbit cu ei în
26.3
Vers. 63. Cap. 22.1;
câmpiile Moabului lângă Iordan la Ierihon zicând: 4Să se facă numărarea de la douăzeci de ani și mai sus, după cum
26.4
Cap. 1.1.
a poruncit Domnul lui Moise și copiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului. 5Ruben
26.5
Gen. 46.8Ex. 6.141 Cron. 5.1
, întâiul născut al lui Israel. Copiii lui Ruben: de la Enoh, familia enohiților; de la Palu, familia paluiților. 6De la Hețron, familia hețroniților; de la Carmi, familia carmiților. 7Acestea sunt familiile rubeniților. Și cei numărați din ei au fost patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci. 8Și fiii lui Palu: Eliab. 9Și fiii lui Eliab: Nemuel și Datan și Abiram. Acesta este acel Datan și acel Abiram, chemați
26.9
Cap. 16.1, 2.
din adunare, care s‐au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron în ceata lui Core, când s‐au răsculat împotriva Domnului. 10Și
26.10
Cap. 16.32, 35.
pământul și‐a deschis gura și i‐a înghițit împreună cu Core, când a murit adunarea, când a mistuit focul pe cei douăsute cincizeci de bărbați; și
26.10
Cap. 16.38.
ei au fost un semn. 11Dar
26.11
Ex. 6.241 Cron. 6.22
copiii lui Core n‐au murit. 12Fiii lui Simeon, după familiile lor: de la Nemuel
26.12
Gen. 46.10Ex. 6.15
, familia nemueliților; de la Iamin, familia iaminiților; de la Iachin
26.12
1 Cron. 4.24
, familia iachiniților. 13De la Zerah
26.13
Gen. 46.10
, familia zerahiților; de la Saul, familia sauliților. 14Acestea sunt familiile simeoniților: douăzeci și două de mii două sute. 15Fiii lui Gad, după familiile lor: de la Țefon
26.15
Gen. 46.16
, familia țefoniților; de la Haghi, familia haghiților; de la Șuni, familia șuniților; 16de la Ozni, familia ozniților; de la Eri, familia eriților; 17de la Arod
26.17
Gen. 46.16
, familia arodiților; de la Areli, familia areliților. 18Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei numărați ai lor, patruzeci de mii cinci sute
26.18
Gen. 38.246.12
. 19Fiii lui Iuda: Er și Onan; iar Er și Onan au murit în țara Canaan. 20Și
26.20
1 Cron. 2.3
fiii lui Iuda, după familiile lor: de la Șela, familia șelaniților; de la Pereț, familia perețiților; de la Zerah, familia zerahiților. 21Și fiii lui Pereț: de la Hețron, familia hețroniților; de la Hamul, familia hamuliților. 22Acestea sunt familiile lui Iuda, după cei numărați ai lor: șaptezeci și șase de mii cinci sute. 23Fiii
26.23
Gen. 46.131 Cron. 7.1
lui Isahar, după familiile lor: de la Tola, familia tolaiților; de la Puva, familia puviților; 24de la Iașub, familia iașubiților; de la Șimron, familia șimroniților. 25Acestea sunt familiile lui Isahar, după cei numărați ai lor, șaizeci și patru de mii trei sute. 26Fiii
26.26
Gen. 46.14
lui Zabulon, după familiile lor: de la Sered, familia serediților; de la Elon, familia eloniților; de la Iahleel, familia iahleeliților. 27Acestea sunt familiile lui Zabulon, după cei numărați ai lor, șaizeci de mii cinci sute. 28Fiii
26.28
Gen. 46.20
lui Iosif, după familiile lor: Manase și Efraim. 29Fiii lui Manase: de la Machir
26.29
Ios. 17.11 Cron. 7.14,15
, familia machiriților; și Machir a născut pe Galaad; de la Galaad, familia galaadiților. 30Aceștia sunt fiii lui Galaad: de la Iezer
26.30
Ios. 17.2Jud. 6.11,24,31
, familia iezeriților; de la Helec, familia helechiților. 31De la Asriel, familia asrieliților; de la Sihem, familia sihemiților. 32De la Șemida, familia șemidaiților; de la Hefer, familia heferiților. 33Și
26.33
Cap. 27.1;
Țelofhad, fiul lui Hefer, n‐avea fii, ci fete; și numele fetelor lui Țelofhad erau: Mahla și Noa, Hogla, Milca și Tirța. 34Acestea sunt familiile lui Manase; și cei numărați ai lor: cincizeci și două de mii șapte sute. 35Aceștia sunt fiii lui Efraim, după familiile lor: de la Șutelah, familia șutelahiților; de la Becher, familia becheriților; de la Tahan, familia tahaniților. 36Și aceștia sunt fiii lui Șutelah: de la Eran, familia eraniților. 37Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după cei numărați ai lor: treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor. 38Fiii
26.38
Gen. 46.211 Cron. 7.6
lui Beniamin, după familiile lor: de la Bela, familia belaiților; de la Așbel, familia așbeliților; de la Ahiram, familia ahiramiților. 39De la Șufam, familia șufamiților; de la Hufam, familia hufamiților. 40Și fiii lui Bela: Ard și Naaman: de la Ard, familia ardiților; și de la Naaman, familia naamaniților. 41Aceștia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor; și cei numărați ai lor patruzeci și cinci de mii șapte sute. 42
26.42
Gen. 46.23
Aceștia sunt fiii lui Dan, după familiile lor. De la Șuham, familia șuhamiților. Acestea sunt familiile lui Dan după familiile lor. 43Toate familiile șuhamiților, după cei numărați ai lor: șaizeci și patru de mii patru sute. 44Fiii
26.44
Gen. 46.171 Cron. 7.30
lui Așer, după familiile lor: de la Imna, familia imniților; de la Ișvi, familia ișviților; de la Beria, familia beriiților. 45De la fiii lui Beria: de la Heber, familia heberiților; de la Malchiel, familia malchieliților. 46Și numele fetei lui Așer a fost Serah. 47Acestea sunt familiile fiilor lui Așer, după cei numărați ai lor, cincizeci și trei de mii patru sute. 48Fiii
26.48
Gen. 46.241 Cron. 7.13
lui Neftali, după familiile lor: de la Iahțeel, familia iahțeeliților; de la Guni, familia guniților; 49de la Iețer, familia iețeriților; de la Șilem, familia șilemiților. 50Acestea sunt familiile lui Neftali, după familiile lor, și cei numărați ai lor: patruzeci și cinci de mii patru sute. 51Aceștia
26.51
Cap. 1.46.
sunt cei numărați ai copiilor lui Israel: șase sute și una de mii șapte sute treizeci. 52Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 53La
26.53
Ios. 11.23
14.1
aceștia să se împartă țara spre moștenire, după numărul numelor. 54Celor
26.54
Cap. 33.54.
mai mulți să le dai mai multă moștenire și celor mai puțini să le dai mai puțină moștenire; fiecăruia să i se dea moștenirea lui după cei numărați ai săi. 55Totuși țara să se împartă prin sorț
26.55
Cap. 33.54;
: să moștenească după numele semințiilor părinților lor. 56Moștenirea lor să se împartă după sorț între mai mulți sau mai puțini. 57Și
26.57
Gen. 46.11Ex. 6.16,17,18,191 Cron. 6.1,16
aceștia sunt cei numărați ai leviților, după familiile lor: de la Gherșon, familia gherșoniților; de la Chehat, familia chehatiților; de la Merari, familia merariților. 58Acestea sunt familiile lui Levi: familia libniților, familia hebroniților, familia mahliților, familia mușiților, familia coriților. Și Chehat a născut pe Amram. 59Și numele nevestei lui Amram a fost Iochebed
26.59
Ex. 2.1,2
6.20
, fata lui Levi, care s‐a născut lui Levi în Egipt; și ea a născut lui Amram pe Aaron și pe Moise și pe Maria, sora lor. 60Și
26.60
Cap. 3.2.
lui Aaron i s‐au născut Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar. 61Și
26.61
Lev. 10.1,21 Cron. 24.2
Nadab și Abihu au murit când au adus foc străin înaintea Domnului. 62Și
26.62
Cap. 3.39.
cei numărați ai lor au fost douăzeci și trei de mii, toată partea bărbătească de la o lună și mai sus; căci
26.62
Cap. 1.49.
ei n‐au fost numărați între copiii lui Israel, pentru că lor
26.62
Cap. 18.20, 23, 24.
nu li s‐a dat moștenire între copiii lui Israel. 63Aceștia sunt cei numărați de Moise și de Eleazar, preotul, care au numărat pe copiii lui Israel în
26.63
Vers. 3.
câmpiile Moabului lângă Iordan la Ierihon. 64Și
26.64
Cap. 1.
între aceștia n‐a fost niciunul din cei numărați de Moise și Aaron, preotul, care au numărat pe copiii lui Israel în pustia Sinai. 65Căci Domnul zisese despre ei: Să
26.65
Cap. 14.28, 29.
moară în pustie. Și n‐a rămas un om din ei afară
26.65
Cap. 14.30.
de Caleb, fiul lui Iefune, și de Iosua, fiul lui Nun.