Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
25

Închinarea la idoli

251Și Israel ședea în Sitim

25.1
Cap. 33.49.
și
25.1
Cap. 31.16.
poporul a început să curvească cu fetele Moabului. 2Și
25.2
Ios. 22.17Ps. 106.28Osea 9.10
ele au chemat pe popor la jertfele
25.2
Ex. 34.15,161 Cor. 10.20
dumnezeilor lor și poporul a mâncat și
25.2
Ex. 20.5
s‐a plecat înaintea dumnezeilor lor. 3Și Israel s‐a alipit de Baal‐Peor și mânia Domnului s‐a
25.3
Ps. 106.29
aprins împotriva lui Israel. 4Și Domnul a zis lui Moise: Ia
25.4
Deut. 4.3Ios. 22.17
pe toate căpeteniile poporului și spânzură‐i înaintea Domnului în fața soarelui, ca să se întoarcă aprinderea
25.4
Vers. 11.
mâniei Domnului de la Israel. 5Și Moise a zis judecătorilor
25.5
Ex. 18.21,25
lui Israel: Fiecare
25.5
Ex. 32.27Deut. 13.6,9,13,15
să‐și ucidă pe oamenii săi care s‐au alipit de Baal‐Peor. 6Și iată un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la frații săi pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, care
25.6
Ioel 2.17
plângeau înaintea intrării cortului întâlnirii. 7Și
25.7
Ps. 106.30
Fineas, fiul
25.7
Ex. 6.25
lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, a văzut și s‐a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. 8Și a intrat după acel bărbat israelit în odaia din cort și i‐a străpuns pe amândoi, pe bărbatul din Israel și pe femeie, prin pântecele ei. Și rana a fost oprită
25.8
Ps. 106.30
de la copiii lui Israel. 9Și
25.9
Deut. 4.31 Cor. 10.8
cei ce au murit în rană au fost douăzeci și patru de mii. 10Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 11Fineas
25.11
Ps. 106.30
, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron preotul, a întors mânia mea de peste copiii lui Israel, fiind gelos cu gelozia mea între ei, ca să nu nimicesc pe copiii lui Israel în
25.11
Ex. 20.5Deut. 32.16,211 Reg. 14.22Ps. 78.58Ezec. 16.38Țef. 1.18
3.8
gelozia mea. 12De aceea zi: Iată
25.12
Mal. 2.4,5
3.1
îi dau legământul meu de pace. 13Și legământul unei preoții
25.13
1 Cron. 6.4
veșnice va fi pentru el și pentru sămânța
25.13
Ex. 40.15
lui după el, fiindcă a fost gelos
25.13
Fapte. 22.3Rom. 10.2
pentru Dumnezeul său și a făcut
25.13
Evr. 2.17
ispășire pentru copiii lui Israel. 14Și numele bărbatului din Israel care a fost ucis cu madianita era Zimri, fiul lui Salu, mai marele unei case părintești dintre simeoniți. 15Și numele femeii madianite care a fost ucisă era Cozbi, fiica lui Țur
25.15
Cap. 31.8.
, cap de seminție al unei case părintești în Madian. 16Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 17Hărțuiți pe
25.17
Cap. 31.2.
madianiți și bateți‐i. 18Căci ei v‐au hărțuit prin vicleniile
25.18
Cap. 31.16.
lor prin care v‐au amăgit în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fiica unui mai mare al Madianului, sora lor, care a fost ucisă în ziua rănii din pricina faptei lui Peor.

26

A doua numărătoare

261Și a fost așa: după rană Domnul a vorbit lui Moise și lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, zicând: 2Fă suma

26.2
Ex. 30.12
38.25,26
întregii adunări a copiilor lui Israel de la
26.2
Cap. 1.3.
douăzeci de ani și mai sus, după casele părinților lor, pe toți cei ce pot ieși la oaste în Israel. 3Și Moise și Eleazar, preotul, au vorbit cu ei în
26.3
Vers. 63. Cap. 22.1;
câmpiile Moabului lângă Iordan la Ierihon zicând: 4Să se facă numărarea de la douăzeci de ani și mai sus, după cum
26.4
Cap. 1.1.
a poruncit Domnul lui Moise și copiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului. 5Ruben
26.5
Gen. 46.8Ex. 6.141 Cron. 5.1
, întâiul născut al lui Israel. Copiii lui Ruben: de la Enoh, familia enohiților; de la Palu, familia paluiților. 6De la Hețron, familia hețroniților; de la Carmi, familia carmiților. 7Acestea sunt familiile rubeniților. Și cei numărați din ei au fost patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci. 8Și fiii lui Palu: Eliab. 9Și fiii lui Eliab: Nemuel și Datan și Abiram. Acesta este acel Datan și acel Abiram, chemați
26.9
Cap. 16.1, 2.
din adunare, care s‐au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron în ceata lui Core, când s‐au răsculat împotriva Domnului. 10Și
26.10
Cap. 16.32, 35.
pământul și‐a deschis gura și i‐a înghițit împreună cu Core, când a murit adunarea, când a mistuit focul pe cei douăsute cincizeci de bărbați; și
26.10
Cap. 16.38.
ei au fost un semn. 11Dar
26.11
Ex. 6.241 Cron. 6.22
copiii lui Core n‐au murit. 12Fiii lui Simeon, după familiile lor: de la Nemuel
26.12
Gen. 46.10Ex. 6.15
, familia nemueliților; de la Iamin, familia iaminiților; de la Iachin
26.12
1 Cron. 4.24
, familia iachiniților. 13De la Zerah
26.13
Gen. 46.10
, familia zerahiților; de la Saul, familia sauliților. 14Acestea sunt familiile simeoniților: douăzeci și două de mii două sute. 15Fiii lui Gad, după familiile lor: de la Țefon
26.15
Gen. 46.16
, familia țefoniților; de la Haghi, familia haghiților; de la Șuni, familia șuniților; 16de la Ozni, familia ozniților; de la Eri, familia eriților; 17de la Arod
26.17
Gen. 46.16
, familia arodiților; de la Areli, familia areliților. 18Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei numărați ai lor, patruzeci de mii cinci sute
26.18
Gen. 38.246.12
. 19Fiii lui Iuda: Er și Onan; iar Er și Onan au murit în țara Canaan. 20Și
26.20
1 Cron. 2.3
fiii lui Iuda, după familiile lor: de la Șela, familia șelaniților; de la Pereț, familia perețiților; de la Zerah, familia zerahiților. 21Și fiii lui Pereț: de la Hețron, familia hețroniților; de la Hamul, familia hamuliților. 22Acestea sunt familiile lui Iuda, după cei numărați ai lor: șaptezeci și șase de mii cinci sute. 23Fiii
26.23
Gen. 46.131 Cron. 7.1
lui Isahar, după familiile lor: de la Tola, familia tolaiților; de la Puva, familia puviților; 24de la Iașub, familia iașubiților; de la Șimron, familia șimroniților. 25Acestea sunt familiile lui Isahar, după cei numărați ai lor, șaizeci și patru de mii trei sute. 26Fiii
26.26
Gen. 46.14
lui Zabulon, după familiile lor: de la Sered, familia serediților; de la Elon, familia eloniților; de la Iahleel, familia iahleeliților. 27Acestea sunt familiile lui Zabulon, după cei numărați ai lor, șaizeci de mii cinci sute. 28Fiii
26.28
Gen. 46.20
lui Iosif, după familiile lor: Manase și Efraim. 29Fiii lui Manase: de la Machir
26.29
Ios. 17.11 Cron. 7.14,15
, familia machiriților; și Machir a născut pe Galaad; de la Galaad, familia galaadiților. 30Aceștia sunt fiii lui Galaad: de la Iezer
26.30
Ios. 17.2Jud. 6.11,24,31
, familia iezeriților; de la Helec, familia helechiților. 31De la Asriel, familia asrieliților; de la Sihem, familia sihemiților. 32De la Șemida, familia șemidaiților; de la Hefer, familia heferiților. 33Și
26.33
Cap. 27.1;
Țelofhad, fiul lui Hefer, n‐avea fii, ci fete; și numele fetelor lui Țelofhad erau: Mahla și Noa, Hogla, Milca și Tirța. 34Acestea sunt familiile lui Manase; și cei numărați ai lor: cincizeci și două de mii șapte sute. 35Aceștia sunt fiii lui Efraim, după familiile lor: de la Șutelah, familia șutelahiților; de la Becher, familia becheriților; de la Tahan, familia tahaniților. 36Și aceștia sunt fiii lui Șutelah: de la Eran, familia eraniților. 37Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după cei numărați ai lor: treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor. 38Fiii
26.38
Gen. 46.211 Cron. 7.6
lui Beniamin, după familiile lor: de la Bela, familia belaiților; de la Așbel, familia așbeliților; de la Ahiram, familia ahiramiților. 39De la Șufam, familia șufamiților; de la Hufam, familia hufamiților. 40Și fiii lui Bela: Ard și Naaman: de la Ard, familia ardiților; și de la Naaman, familia naamaniților. 41Aceștia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor; și cei numărați ai lor patruzeci și cinci de mii șapte sute. 42
26.42
Gen. 46.23
Aceștia sunt fiii lui Dan, după familiile lor. De la Șuham, familia șuhamiților. Acestea sunt familiile lui Dan după familiile lor. 43Toate familiile șuhamiților, după cei numărați ai lor: șaizeci și patru de mii patru sute. 44Fiii
26.44
Gen. 46.171 Cron. 7.30
lui Așer, după familiile lor: de la Imna, familia imniților; de la Ișvi, familia ișviților; de la Beria, familia beriiților. 45De la fiii lui Beria: de la Heber, familia heberiților; de la Malchiel, familia malchieliților. 46Și numele fetei lui Așer a fost Serah. 47Acestea sunt familiile fiilor lui Așer, după cei numărați ai lor, cincizeci și trei de mii patru sute. 48Fiii
26.48
Gen. 46.241 Cron. 7.13
lui Neftali, după familiile lor: de la Iahțeel, familia iahțeeliților; de la Guni, familia guniților; 49de la Iețer, familia iețeriților; de la Șilem, familia șilemiților. 50Acestea sunt familiile lui Neftali, după familiile lor, și cei numărați ai lor: patruzeci și cinci de mii patru sute. 51Aceștia
26.51
Cap. 1.46.
sunt cei numărați ai copiilor lui Israel: șase sute și una de mii șapte sute treizeci. 52Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 53La
26.53
Ios. 11.23
14.1
aceștia să se împartă țara spre moștenire, după numărul numelor. 54Celor
26.54
Cap. 33.54.
mai mulți să le dai mai multă moștenire și celor mai puțini să le dai mai puțină moștenire; fiecăruia să i se dea moștenirea lui după cei numărați ai săi. 55Totuși țara să se împartă prin sorț
26.55
Cap. 33.54;
: să moștenească după numele semințiilor părinților lor. 56Moștenirea lor să se împartă după sorț între mai mulți sau mai puțini. 57Și
26.57
Gen. 46.11Ex. 6.16,17,18,191 Cron. 6.1,16
aceștia sunt cei numărați ai leviților, după familiile lor: de la Gherșon, familia gherșoniților; de la Chehat, familia chehatiților; de la Merari, familia merariților. 58Acestea sunt familiile lui Levi: familia libniților, familia hebroniților, familia mahliților, familia mușiților, familia coriților. Și Chehat a născut pe Amram. 59Și numele nevestei lui Amram a fost Iochebed
26.59
Ex. 2.1,2
6.20
, fata lui Levi, care s‐a născut lui Levi în Egipt; și ea a născut lui Amram pe Aaron și pe Moise și pe Maria, sora lor. 60Și
26.60
Cap. 3.2.
lui Aaron i s‐au născut Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar. 61Și
26.61
Lev. 10.1,21 Cron. 24.2
Nadab și Abihu au murit când au adus foc străin înaintea Domnului. 62Și
26.62
Cap. 3.39.
cei numărați ai lor au fost douăzeci și trei de mii, toată partea bărbătească de la o lună și mai sus; căci
26.62
Cap. 1.49.
ei n‐au fost numărați între copiii lui Israel, pentru că lor
26.62
Cap. 18.20, 23, 24.
nu li s‐a dat moștenire între copiii lui Israel. 63Aceștia sunt cei numărați de Moise și de Eleazar, preotul, care au numărat pe copiii lui Israel în
26.63
Vers. 3.
câmpiile Moabului lângă Iordan la Ierihon. 64Și
26.64
Cap. 1.
între aceștia n‐a fost niciunul din cei numărați de Moise și Aaron, preotul, care au numărat pe copiii lui Israel în pustia Sinai. 65Căci Domnul zisese despre ei: Să
26.65
Cap. 14.28, 29.
moară în pustie. Și n‐a rămas un om din ei afară
26.65
Cap. 14.30.
de Caleb, fiul lui Iefune, și de Iosua, fiul lui Nun.

27

Legea moștenirilor

271Și s‐au apropiat fetele lui Țelofhad

27.1
Cap. 26.33;
, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif. Și acestea erau numele fetelor sale: Mahla, Noa și Hogla și Milca și Tirța. 2Și ele au stătut înaintea lui Moise și înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea mai marilor și a întregii adunări la intrarea cortului întâlnirii zicând: 3Tatăl
27.3
Cap. 14.35;
nostru a murit în pustie și n‐a fost în ceata celor ce s‐au întâlnit împreună împotriva Domnului, în adunarea
27.3
Cap. 16.1, 2.
lui Core, ci a murit în păcatul său și n‐a avut fii. 4Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din familia lui pentru că n‐are fiu? Dă‐ne
27.4
Ios. 17.4
o stăpânire între frații tatălui nostru. 5Și Moise a adus
27.5
Ex. 18.15,19
pricina lor înaintea Domnului. 6Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 7Fetele lui Țelofhad vorbesc drept; să
27.7
Cap. 36.2.
le dai negreșit o stăpânire de moștenire între frații tatălui lor și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor. 8Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Dacă va muri cineva și nu va avea fiu, atunci să treceți moștenirea lui la fiica lui. 9Și dacă nu va avea fiică, să dați moștenirea lui fraților lui. 10Și dacă nu va avea frați, să dați moștenirea lui fraților tatălui său. 11Și dacă tatăl său nu va avea frați, să dați moștenirea lui rudei lui care este cea mai aproape din familia lui și el s‐o stăpânească. Și să fie pentru copiii lui Israel o orânduire
27.11
Cap. 35.29.
de judecată, cum a poruncit Domnul lui Moise. 12Și Domnul a zis lui Moise: Suie‐te
27.12
Cap. 33.47.
pe acest munte Abarim și vezi țara pe care am dat‐o copiilor lui Israel. 13O vei vedea și vei fi
27.13
Cap. 20.24, 28;
adăugat și tu la poporul tău cum a fost adăugat Aaron, fratele tău, 14pentru că v‐ați
27.14
Cap. 20.12, 24.
răsculat împotriva poruncii mele în pustia Țin, în cearta obștei, în loc să mă sfințiți la ape înaintea ochilor lor. Acestea sunt apele
27.14
Ex. 17.7
Meriba, la Cades în pustia Țin. 15Și Moise a vorbit Domnului zicând: 16Domnul
27.16
Cap. 16.22.
Dumnezeul duhurilor a toată carnea să pună un bărbat peste adunare, 17care
27.17
Deut. 31.21 Sam. 8.20
18.132 Cron. 1.10
să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor și care să‐i scoată afară și să‐i aducă înăuntru, ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi
27.17
1 Reg. 22.17Zah. 10.2Mat. 9.36Mc. 6.34
care n‐au păstor. 18Și Domnul a zis lui Moise: Ia pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat
27.18
Gen. 41.38Jud. 3.10
11.291 Sam. 16.13,18
în care este Duhul, și pune‐ți
27.18
Deut. 34.9
mâna peste el, 19și să‐l pui înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea întregii adunări și să‐i dai poruncă
27.19
Deut. 31.7
înaintea ochilor lor. 20Și să pui
27.20
Cap. 11.17, 28.
peste el din slava ta ca toată adunarea copiilor lui Israel să‐l
27.20
Ios. 1.16,17
asculte. 21Și
27.21
Ios. 9.14Jud. 1.1
20.18,23,261 Sam. 23.9
30.7
el să stea înaintea lui Eleazar, preotul, care să întrebe pentru el prin judecata lui Urim
27.21
Ex. 28.30
înaintea Domnului: după cuvântul lui să iasă și
27.21
Ios. 9.141 Sam. 22.10,13,15
după cuvântul lui să intre, el și toți copiii lui Israel cu el, toată adunarea. 22Și Moise a făcut cum îi poruncise Domnul și a luat pe Iosua și l‐a pus înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea adunării întregi. 23Și și‐a pus mâinile peste el și i‐a dat poruncă
27.23
Deut. 3.28
31.7
, după cum vorbise Domnul prin Moise.