Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
26

A doua numărătoare

261Și a fost așa: după rană Domnul a vorbit lui Moise și lui Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, zicând: 2Fă suma

26.2
Ex. 30.12
38.25,26
întregii adunări a copiilor lui Israel de la
26.2
Cap. 1.3.
douăzeci de ani și mai sus, după casele părinților lor, pe toți cei ce pot ieși la oaste în Israel. 3Și Moise și Eleazar, preotul, au vorbit cu ei în
26.3
Vers. 63. Cap. 22.1;
câmpiile Moabului lângă Iordan la Ierihon zicând: 4Să se facă numărarea de la douăzeci de ani și mai sus, după cum
26.4
Cap. 1.1.
a poruncit Domnul lui Moise și copiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului. 5Ruben
26.5
Gen. 46.8Ex. 6.141 Cron. 5.1
, întâiul născut al lui Israel. Copiii lui Ruben: de la Enoh, familia enohiților; de la Palu, familia paluiților. 6De la Hețron, familia hețroniților; de la Carmi, familia carmiților. 7Acestea sunt familiile rubeniților. Și cei numărați din ei au fost patruzeci și trei de mii șapte sute treizeci. 8Și fiii lui Palu: Eliab. 9Și fiii lui Eliab: Nemuel și Datan și Abiram. Acesta este acel Datan și acel Abiram, chemați
26.9
Cap. 16.1, 2.
din adunare, care s‐au răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron în ceata lui Core, când s‐au răsculat împotriva Domnului. 10Și
26.10
Cap. 16.32, 35.
pământul și‐a deschis gura și i‐a înghițit împreună cu Core, când a murit adunarea, când a mistuit focul pe cei douăsute cincizeci de bărbați; și
26.10
Cap. 16.38.
ei au fost un semn. 11Dar
26.11
Ex. 6.241 Cron. 6.22
copiii lui Core n‐au murit. 12Fiii lui Simeon, după familiile lor: de la Nemuel
26.12
Gen. 46.10Ex. 6.15
, familia nemueliților; de la Iamin, familia iaminiților; de la Iachin
26.12
1 Cron. 4.24
, familia iachiniților. 13De la Zerah
26.13
Gen. 46.10
, familia zerahiților; de la Saul, familia sauliților. 14Acestea sunt familiile simeoniților: douăzeci și două de mii două sute. 15Fiii lui Gad, după familiile lor: de la Țefon
26.15
Gen. 46.16
, familia țefoniților; de la Haghi, familia haghiților; de la Șuni, familia șuniților; 16de la Ozni, familia ozniților; de la Eri, familia eriților; 17de la Arod
26.17
Gen. 46.16
, familia arodiților; de la Areli, familia areliților. 18Acestea sunt familiile fiilor lui Gad, după cei numărați ai lor, patruzeci de mii cinci sute
26.18
Gen. 38.246.12
. 19Fiii lui Iuda: Er și Onan; iar Er și Onan au murit în țara Canaan. 20Și
26.20
1 Cron. 2.3
fiii lui Iuda, după familiile lor: de la Șela, familia șelaniților; de la Pereț, familia perețiților; de la Zerah, familia zerahiților. 21Și fiii lui Pereț: de la Hețron, familia hețroniților; de la Hamul, familia hamuliților. 22Acestea sunt familiile lui Iuda, după cei numărați ai lor: șaptezeci și șase de mii cinci sute. 23Fiii
26.23
Gen. 46.131 Cron. 7.1
lui Isahar, după familiile lor: de la Tola, familia tolaiților; de la Puva, familia puviților; 24de la Iașub, familia iașubiților; de la Șimron, familia șimroniților. 25Acestea sunt familiile lui Isahar, după cei numărați ai lor, șaizeci și patru de mii trei sute. 26Fiii
26.26
Gen. 46.14
lui Zabulon, după familiile lor: de la Sered, familia serediților; de la Elon, familia eloniților; de la Iahleel, familia iahleeliților. 27Acestea sunt familiile lui Zabulon, după cei numărați ai lor, șaizeci de mii cinci sute. 28Fiii
26.28
Gen. 46.20
lui Iosif, după familiile lor: Manase și Efraim. 29Fiii lui Manase: de la Machir
26.29
Ios. 17.11 Cron. 7.14,15
, familia machiriților; și Machir a născut pe Galaad; de la Galaad, familia galaadiților. 30Aceștia sunt fiii lui Galaad: de la Iezer
26.30
Ios. 17.2Jud. 6.11,24,31
, familia iezeriților; de la Helec, familia helechiților. 31De la Asriel, familia asrieliților; de la Sihem, familia sihemiților. 32De la Șemida, familia șemidaiților; de la Hefer, familia heferiților. 33Și
26.33
Cap. 27.1;
Țelofhad, fiul lui Hefer, n‐avea fii, ci fete; și numele fetelor lui Țelofhad erau: Mahla și Noa, Hogla, Milca și Tirța. 34Acestea sunt familiile lui Manase; și cei numărați ai lor: cincizeci și două de mii șapte sute. 35Aceștia sunt fiii lui Efraim, după familiile lor: de la Șutelah, familia șutelahiților; de la Becher, familia becheriților; de la Tahan, familia tahaniților. 36Și aceștia sunt fiii lui Șutelah: de la Eran, familia eraniților. 37Acestea sunt familiile fiilor lui Efraim, după cei numărați ai lor: treizeci și două de mii cinci sute. Aceștia sunt fiii lui Iosif, după familiile lor. 38Fiii
26.38
Gen. 46.211 Cron. 7.6
lui Beniamin, după familiile lor: de la Bela, familia belaiților; de la Așbel, familia așbeliților; de la Ahiram, familia ahiramiților. 39De la Șufam, familia șufamiților; de la Hufam, familia hufamiților. 40Și fiii lui Bela: Ard și Naaman: de la Ard, familia ardiților; și de la Naaman, familia naamaniților. 41Aceștia sunt fiii lui Beniamin, după familiile lor; și cei numărați ai lor patruzeci și cinci de mii șapte sute. 42
26.42
Gen. 46.23
Aceștia sunt fiii lui Dan, după familiile lor. De la Șuham, familia șuhamiților. Acestea sunt familiile lui Dan după familiile lor. 43Toate familiile șuhamiților, după cei numărați ai lor: șaizeci și patru de mii patru sute. 44Fiii
26.44
Gen. 46.171 Cron. 7.30
lui Așer, după familiile lor: de la Imna, familia imniților; de la Ișvi, familia ișviților; de la Beria, familia beriiților. 45De la fiii lui Beria: de la Heber, familia heberiților; de la Malchiel, familia malchieliților. 46Și numele fetei lui Așer a fost Serah. 47Acestea sunt familiile fiilor lui Așer, după cei numărați ai lor, cincizeci și trei de mii patru sute. 48Fiii
26.48
Gen. 46.241 Cron. 7.13
lui Neftali, după familiile lor: de la Iahțeel, familia iahțeeliților; de la Guni, familia guniților; 49de la Iețer, familia iețeriților; de la Șilem, familia șilemiților. 50Acestea sunt familiile lui Neftali, după familiile lor, și cei numărați ai lor: patruzeci și cinci de mii patru sute. 51Aceștia
26.51
Cap. 1.46.
sunt cei numărați ai copiilor lui Israel: șase sute și una de mii șapte sute treizeci. 52Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 53La
26.53
Ios. 11.23
14.1
aceștia să se împartă țara spre moștenire, după numărul numelor. 54Celor
26.54
Cap. 33.54.
mai mulți să le dai mai multă moștenire și celor mai puțini să le dai mai puțină moștenire; fiecăruia să i se dea moștenirea lui după cei numărați ai săi. 55Totuși țara să se împartă prin sorț
26.55
Cap. 33.54;
: să moștenească după numele semințiilor părinților lor. 56Moștenirea lor să se împartă după sorț între mai mulți sau mai puțini. 57Și
26.57
Gen. 46.11Ex. 6.16,17,18,191 Cron. 6.1,16
aceștia sunt cei numărați ai leviților, după familiile lor: de la Gherșon, familia gherșoniților; de la Chehat, familia chehatiților; de la Merari, familia merariților. 58Acestea sunt familiile lui Levi: familia libniților, familia hebroniților, familia mahliților, familia mușiților, familia coriților. Și Chehat a născut pe Amram. 59Și numele nevestei lui Amram a fost Iochebed
26.59
Ex. 2.1,2
6.20
, fata lui Levi, care s‐a născut lui Levi în Egipt; și ea a născut lui Amram pe Aaron și pe Moise și pe Maria, sora lor. 60Și
26.60
Cap. 3.2.
lui Aaron i s‐au născut Nadab și Abihu, Eleazar și Itamar. 61Și
26.61
Lev. 10.1,21 Cron. 24.2
Nadab și Abihu au murit când au adus foc străin înaintea Domnului. 62Și
26.62
Cap. 3.39.
cei numărați ai lor au fost douăzeci și trei de mii, toată partea bărbătească de la o lună și mai sus; căci
26.62
Cap. 1.49.
ei n‐au fost numărați între copiii lui Israel, pentru că lor
26.62
Cap. 18.20, 23, 24.
nu li s‐a dat moștenire între copiii lui Israel. 63Aceștia sunt cei numărați de Moise și de Eleazar, preotul, care au numărat pe copiii lui Israel în
26.63
Vers. 3.
câmpiile Moabului lângă Iordan la Ierihon. 64Și
26.64
Cap. 1.
între aceștia n‐a fost niciunul din cei numărați de Moise și Aaron, preotul, care au numărat pe copiii lui Israel în pustia Sinai. 65Căci Domnul zisese despre ei: Să
26.65
Cap. 14.28, 29.
moară în pustie. Și n‐a rămas un om din ei afară
26.65
Cap. 14.30.
de Caleb, fiul lui Iefune, și de Iosua, fiul lui Nun.

27

Legea moștenirilor

271Și s‐au apropiat fetele lui Țelofhad

27.1
Cap. 26.33;
, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif. Și acestea erau numele fetelor sale: Mahla, Noa și Hogla și Milca și Tirța. 2Și ele au stătut înaintea lui Moise și înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea mai marilor și a întregii adunări la intrarea cortului întâlnirii zicând: 3Tatăl
27.3
Cap. 14.35;
nostru a murit în pustie și n‐a fost în ceata celor ce s‐au întâlnit împreună împotriva Domnului, în adunarea
27.3
Cap. 16.1, 2.
lui Core, ci a murit în păcatul său și n‐a avut fii. 4Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din familia lui pentru că n‐are fiu? Dă‐ne
27.4
Ios. 17.4
o stăpânire între frații tatălui nostru. 5Și Moise a adus
27.5
Ex. 18.15,19
pricina lor înaintea Domnului. 6Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 7Fetele lui Țelofhad vorbesc drept; să
27.7
Cap. 36.2.
le dai negreșit o stăpânire de moștenire între frații tatălui lor și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor. 8Și să vorbești copiilor lui Israel zicând: Dacă va muri cineva și nu va avea fiu, atunci să treceți moștenirea lui la fiica lui. 9Și dacă nu va avea fiică, să dați moștenirea lui fraților lui. 10Și dacă nu va avea frați, să dați moștenirea lui fraților tatălui său. 11Și dacă tatăl său nu va avea frați, să dați moștenirea lui rudei lui care este cea mai aproape din familia lui și el s‐o stăpânească. Și să fie pentru copiii lui Israel o orânduire
27.11
Cap. 35.29.
de judecată, cum a poruncit Domnul lui Moise. 12Și Domnul a zis lui Moise: Suie‐te
27.12
Cap. 33.47.
pe acest munte Abarim și vezi țara pe care am dat‐o copiilor lui Israel. 13O vei vedea și vei fi
27.13
Cap. 20.24, 28;
adăugat și tu la poporul tău cum a fost adăugat Aaron, fratele tău, 14pentru că v‐ați
27.14
Cap. 20.12, 24.
răsculat împotriva poruncii mele în pustia Țin, în cearta obștei, în loc să mă sfințiți la ape înaintea ochilor lor. Acestea sunt apele
27.14
Ex. 17.7
Meriba, la Cades în pustia Țin. 15Și Moise a vorbit Domnului zicând: 16Domnul
27.16
Cap. 16.22.
Dumnezeul duhurilor a toată carnea să pună un bărbat peste adunare, 17care
27.17
Deut. 31.21 Sam. 8.20
18.132 Cron. 1.10
să iasă înaintea lor și să intre înaintea lor și care să‐i scoată afară și să‐i aducă înăuntru, ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi
27.17
1 Reg. 22.17Zah. 10.2Mat. 9.36Mc. 6.34
care n‐au păstor. 18Și Domnul a zis lui Moise: Ia pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat
27.18
Gen. 41.38Jud. 3.10
11.291 Sam. 16.13,18
în care este Duhul, și pune‐ți
27.18
Deut. 34.9
mâna peste el, 19și să‐l pui înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea întregii adunări și să‐i dai poruncă
27.19
Deut. 31.7
înaintea ochilor lor. 20Și să pui
27.20
Cap. 11.17, 28.
peste el din slava ta ca toată adunarea copiilor lui Israel să‐l
27.20
Ios. 1.16,17
asculte. 21Și
27.21
Ios. 9.14Jud. 1.1
20.18,23,261 Sam. 23.9
30.7
el să stea înaintea lui Eleazar, preotul, care să întrebe pentru el prin judecata lui Urim
27.21
Ex. 28.30
înaintea Domnului: după cuvântul lui să iasă și
27.21
Ios. 9.141 Sam. 22.10,13,15
după cuvântul lui să intre, el și toți copiii lui Israel cu el, toată adunarea. 22Și Moise a făcut cum îi poruncise Domnul și a luat pe Iosua și l‐a pus înaintea lui Eleazar, preotul, și înaintea adunării întregi. 23Și și‐a pus mâinile peste el și i‐a dat poruncă
27.23
Deut. 3.28
31.7
, după cum vorbise Domnul prin Moise.

28

Jertfele sărbătorilor

281Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Poruncește copiilor lui Israel și spune‐le: Să luați seama să‐mi aduceți la vremea hotărâtă, darul meu, pâinea

28.2
Lev. 3.11
21.6,8Mal. 1.7,12
mea pentru jertfele mele arse cu foc de miros plăcut mie. 3Și să le zici: Aceasta
28.3
Ex. 29.38
este jertfa arsă cu foc pe care o veți aduce Domnului: doi miei de un an fără cusur, zi de zi, ca ardere de tot necurmat. 4Un miel să‐l aduci dimineața, și celălalt miel să‐l aduci între cele două seri, 5și
28.5
Ex. 29.40
a zecea parte de efă de floarea făinii ca dar de mâncare
28.5
Ex. 16.36
frământată cu a patra parte de hin
28.5
Lev. 2.1
de untdelemn pisat. 6Este
28.6
Ex. 29.42Amos 5.25
o ardere de tot necurmată care a fost făcută pe muntele Sinai de un miros plăcut, o jertfă arsă cu foc Domnului. 7Și darul ei de băutură să fie a patra parte de hin pentru un miel; să torni în sfânta darul de băutură, de băutură tare Domnului. 8Și să aduci al doilea miel între cele două seri; să‐l aduci cu același dar de mâncare de dimineață și același dar de băutură, ca jertfă arsă cu foc de miros plăcut Domnului.

Jertfele de sabat și lună nouă

9Și în ziua sabatului, doi miei de un an fără cusur și două zecimi de floarea făinii frământată cu untdelemn ca dar de mâncare și darul său de băutură. 10Aceasta

28.10
Ezec. 46.4
este arderea de tot a sabatului pentru fiecare sabat, afară de arderea de tot necurmată și darul său de băutură. 11Și
28.11
Cap. 10.10.
la începutul lunilor voastre să aduceți ardere de tot Domnului: doi viței din cireadă și un berbece, șapte miei de un an fără cusur, 12și
28.12
Cap. 15.4‐12.
trei zecimi de floarea făinii ca dar de mâncare, frământată cu untdelemn pentru vițel și două zecimi de floarea făinii, ca dar de mâncare, frământată cu untdelemn pentru berbece, 13și o zecime
28.13
Vers. 22. Cap. 15.24.
de floarea făinii frământată cu untdelemn, ca dar de mâncare pentru un miel: este o ardere de tot de miros plăcut, o jertfă cu foc Domnului; 14și darurile lor de băutură: jumătate de hin de vin pentru un vițel și a treia parte de hin pentru un berbece și a patra parte de hin pentru un miel. Aceasta este arderea de tot pentru fiecare lună în lunile anului. 15Și
28.15
Ex. 12.6,18Lev. 23.5Deut. 16.1Ezec. 45.21
să se aducă Domnului un ied, ca jertfă pentru păcat, afară de arderea de tot necurmată și de darul ei de băutură.

Jertfele de Paște

16Și

28.16
Lev. 23.6
în luna întâi, în ziua a patrusprezecea a lunii, sunt Paștele Domnului. 17Și
28.17
Ex. 12.16Lev. 23.7
în ziua a cincisprezecea a lunii acesteia este sărbătoarea: șapte zile să se mănânce azimi. 18În
28.18
Vers. 31.
ziua întâi să fie o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă. 19Și să aduceți o jertfă arsă cu foc ca ardere de tot Domnului: doi viței din cireadă și un berbece și șapte miei de un an; să vă fie fără
28.19
Vers. 15.
cusur, 20și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn; să aduceți trei zecimi pentru vițel și două zecimi pentru berbece, 21să aduci o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei 22și
28.22
Ex. 12.16
13.6Lev. 23.8
un țap ca jertfă pentru păcat spre a face ispășire pentru voi. 23Să aduceți aceste lucruri, afară de arderea de tot de dimineață, care este arderea de tot necurmată. 24Să aduceți aceste lucruri în fiecare zi, șapte zile, pâinea jertfei arse cu foc, de miros plăcut Domnului; să se aducă pe lângă arderea de tot veșnică și darul său de băutură. 25Și
28.25
Ex. 23.16
34.22Lev. 23.10,15Deut. 16.10Fapte. 2.1
în ziua a șaptea să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă.

Jertfele celor dintâi roade

26Și

28.26
Lev. 23.18,19
în ziua celor dintâi roade când aduceți un dar de mâncare nou Domnului, la sărbătoarea săptămânilor voastre, să aveți o adunare sfântă; să nu faceți niciun lucru de muncă. 27Și să aduceți ardere de tot ca miros plăcut Domnului: doi viței
28.27
Vers. 19.
din cireadă, un berbece și șapte miei de un an, 28și darul lor de mâncare din floarea făinii, frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru un vițel, două zecimi pentru berbece: 29o zecime pentru fiecare miel din cei șapte miei; 30un țap din capre spre a face ispășire pentru voi. 31Să le aduceți afară de arderea de tot necurmată și darul său de mâncare; să vă fie fără cusur; și darurile lor de băutură.