Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
2

Așezarea taberelor

21Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Fiecare

2.2
Cap. 1.52.
din copiii lui Israel să tăbărască lângă steagul său, la semnul casei părinților săi; să tăbărască de jur împrejurul
2.2
Ios. 3.4
cortului întâlnirii, departe, în fața lui. 3Și cei ce tăbărăsc la răsărit spre soare‐răsare să fie steagul taberei lui Iuda, după oștile lor; și mai marele fiilor lui Iuda să fie Nahșon
2.3
Cap. 10.14.
, fiul lui Aminadab. 4Și oastea lui, cei numărați ai lor au fost șaptezeci și patru de mii șase sute. 5Și cei ce tăbărăsc lângă el să fie seminția lui Isahar; și mai marele fiilor lui Isahar să fie Netaneel, fiul lui Tuar. 6Și oastea lui și cei numărați ai săi au fost cincizeci și patru de mii patru sute. 7Și seminția lui Zabulon: și mai marele fiilor lui Zabulon să fie Eliab, fiul lui Helon. 8Și oastea lui și cei numărați ai lui au fost cincizeci și șapte de mii patru sute. 9Toți cei numărați din tabăra lui Iuda au fost o sută optzeci și șase de mii patru sute, după oștile lor. Ei
2.9
Cap. 10.14.
să plece întâi. 10Spre miazăzi: steagul taberei lui Ruben, după oștile sale; și mai marele fiilor lui Ruben să fie Elițur, fiul lui Ședeur. 11Și oastea lui și cei numărați ai lui au fost patruzeci și șase de mii cinci sute. 12Și cei ce vor tăbărî lângă el să fie seminția lui Simeon. Și mai marele fiilor lui Simeon să fie Șelumiel, fiul lui Turișadai. 13Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost: cincizeci și nouă de mii trei sute. 14Și seminția lui Gad; și mai marele fiilor lui Gad să fie Eliasaf, fiul lui Reuel. 15Și oastea lui, cei numărați ai lor au fost: patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci. 16Toți cei numărați din tabăra lui Ruben au fost: o sută cincizeci și una de mii patru sute cincizeci, după oștile lor. Și
2.16
Cap. 10.18.
ei să plece al doilea. 17Apoi
2.17
Cap. 10.17, 21.
să plece cortul întâlnirii cu tabăra leviților în mijlocul taberelor: după cum tăbărăsc, așa să plece, fiecare om la locul său, lângă steagurile lor. 18Spre apus să fie steagul taberei lui Efraim după oștile lor; și mai marele fiilor lui Efraim să fie Elișama, fiul lui Amihud. 19Și oastea lui, cei numărați ai lor au fost patruzeci de mii cinci sute. 20Și lângă el seminția lui Manase; și mai marele fiilor lui Manase să fie Gamliel, fiul lui Pedahțur. 21Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost treizeci și două de mii două sute. 22Și seminția lui Beniamin: și mai marele fiilor lui Beniamin să fie Abidan, fiul lui Ghideoni. 23Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost treizeci și cinci de mii patru sute. 24Toți cei numărați din tabăra lui Efraim au fost: o sută opt mii o sută, după oștile lor. Și
2.24
Cap. 10.22.
ei să plece al treilea. 25Spre miazănoapte să fie steagul taberei lui Dan după oștile lor; și mai marele fiilor lui Dan să fie Ahiezer, fiul lui Amișadai. 26Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost șaizeci și două de mii șapte sute. 27Și cei ce vor tăbărî lângă el să fie seminția lui Așer; și mai marele fiilor lui Așer să fie Paguiel, fiul lui Ocran. 28Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost: patruzeci și una de mii cinci sute. 29Și seminția lui Neftali: și mai marele fiilor lui Neftali, să fie Ahira, fiul lui Enan. 30Și oastea lui și cei numărați ai lor au fost: cincizeci și trei de mii patru sute. 31Toți cei numărați din tabăra lui Dan au fost: o sută cincizeci și șapte de mii șase sute. Ei
2.31
Cap. 10.25.
să plece la urmă lângă steagurile lor. 32Aceștia sunt cei numărați dintre copiii lui Israel, după casele părinților lor; toți cei numărați din tabere, după oștile lor, au fost: șase sute trei mii cinci sute cincizeci
2.32
Ex. 38.26
. 33Dar leviții
2.33
Cap. 1.47.
n‐au fost numărați între copiii lui Israel, cum poruncise Domnul lui Moise. 34Copiii lui Israel au făcut așa; potrivit cu tot ce poruncise Domnul lui Moise, așa
2.34
Cap. 24.2, 5, 6.
au tăbărât lângă steagurile lor și așa au plecat, fiecare după familiile lor, după casele părinților lor.

3

Familia lui Aaron

31Și acestea sunt neamurile lui Aaron și ale lui Moise în ziua când a vorbit Domnul cu Moise pe muntele Sinai. 2Și acestea sunt numele fiilo lui Aaron: cel întâi născut

3.2
Ex. 6.23
Nadab; și Abihu, Eleazar și Itamar. 3Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, preoții
3.3
Ex. 28.41Lev. 8
care au fost unși, pe care i‐a sfințit să fie în slujba de preoți. 4Și
3.4
Lev. 10.11 Cron. 24.2
Nadab și Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus foc străin înaintea Domnului, în pustia Sinai și n‐au avut copii. Și Eleazar și Itamar au slujit ca preoți în fața lui Aaron, tatăl lor.

Slujba leviților

5Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 6Apropie

3.6
Cap. 8.6;
seminția lui Levi și pune‐i inaintea lui Aaron, preotul, ca să‐i slujească. 7Și ei să păzească cele de păzit ale lui și cele de păzit ale întregii adunări înaintea cortului întâlnirii, ca să facă slujba
3.7
Cap. 1.50;
locașului. 8Și să păzească toate uneltele cortului întâlnirii și cele de păzit ale copiilor lui Israel, ca
3.8
Cap. 8.19;
să facă slujba locașului. 9Și
3.9
Num. 8.19
18.6
să dai pe Leviți lui Aaron și fiilor lui; ei sunt dați lui, dați dintre copiii lui Israel. 10Și pe Aaron și pe fiii săi să‐i numeri și
3.10
Cap. 18.7.
să‐și păzească preoția; și străinul
3.10
Vers. 38. Cap. 1.51;
care se va apropia să fie omorât. 11Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 12Și eu, iată
3.12
Vers. 41. Cap. 8.16;
, eu am luat pe leviți dintre copiii lui Israel în locul oricărui întâi‐născut care deschide pântecele între copiii lui Israel; și leviții să fie ai mei. 13Căci orice întâi‐născut este al meu
3.13
Ex. 13.2Lev. 27.26Lc. 2.23
; în ziua
3.13
Ex. 13.12,15
când am lovit pe orice întâi‐născut în țara Egiptului mi‐am sfințit pe orice întâi‐născut în Israel, de la om până la dobitoc; sunt ai mei. Eu sunt Domnul.

Familiile leviților

14Și Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai zicând: 15Numără pe fiii lui Levi după casele părinților lor, după familiile lor; să numeri pe fiecare de partea bărbătească

3.15
Vers. 30. Cap. 26.62.
de o lună și mai sus. 16Și Moise i‐a numărat după cuvântul Domnului, cum i se poruncise. 17Și
3.17
Gen. 46.11Ex. 6.161 Cron. 6.1,16
23.6
aceștia sunt fiii lui Levi după numele lor: Gherșon și Chehat și Merari. 18Și acestea sunt numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și
3.18
Ex. 6.17
Șimei. 19Și fiii lui Chehat după familiile lor: Amram
3.19
Ex. 6.18
și Ițehar, Hebron și Uziel. 20Și fiii lui
3.20
Ex. 6.19
Merari după familiile lor: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile leviților după casele părinților lor. 21Din Gherșon a fost familia Libniților și familia Șimeiților; acestea sunt familiile Gherșoniților. 22Cei numărați ai lor, după numărul tuturor celor de partea bărbătească de o lună și mai sus, cei numărați ai lor au fost: șapte mii cinci sute. 23Familiile
3.23
Cap. 1.53.
Gherșoniților au tăbărât în dosul locașului spre apus. 24Și mai marele casei tatălui Gherșoniților a fost Eliasaf, fiul lui Lael. 25Și cele de păzit ale fiilor lui
3.25
Cap. 4.24, 25, 26.
Gherșon în corul întâlnirii erau: locașul
3.25
Ex. 25.9
și cortul
3.25
Ex. 26.14
, acoperământul
3.25
Ex. 26.7,14
lui și perdeaua
3.25
Ex. 26.36
de la intrarea cortului întâlnirii, 26și
3.26
Ex. 27.9
perdelele curții și perdeaua
3.26
Ex. 27.16
de la intrarea curții, care înconjoară locașul și altarul și funiile
3.26
Ex. 35.18
lui pentru toată slujba lui. 27Și
3.27
1 Cron. 26.23
din Chehat a fost familia Amramiților și familia Ițehariților și familia Hebroniților și familia Uzieliților. Acestea sunt familiile Chehatiților. 28După numărul tuturor celor de partea bărbătească, de o lună și mai sus, erau opt mii șase sute care păzeau cele de păzit ale sfântului locaș. 29Familiile
3.29
Cap. 1.53.
fiilor lui Chehat au tăbărât în latura locașului dinspre miazăzi. 30Și mai marele casei tatălui familiei Chehatiților a fost Elițafan, fiul lui Uziel. 31Și cele de păzit
3.31
Cap. 4.15.
ale lor erau: chivotul
3.31
Ex. 25.10
și masa
3.31
Ex. 25.23
și sfeșnicul
3.31
Ex. 25.31
și altarele
3.31
Ex. 27.1
30.1
și uneltele sfântului locaș cu care își făceau slujba și
3.31
Ex. 26.32
perdeaua și tot ce ține de slujba ei. 32Și mai marele mai marilor Leviților, Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă privegherea peste cei ce au paza sfântului locaș. 33Din Merari a fost familia Mahliților și familia Mușiților. Acestea sunt familiile din Merari. 34Și cei numărați ai lor, după numărul tuturor celor de partea bărbătească, de o lună și mai sus, erau șase mii două sute. 35Și mai marele casei tatălui familiilor lui Merari a fost Țuriel, fiul lui Abihail. Ei au tăbărit
3.35
Cap. 1.53.
în latura locașului dinspre miazănoapte. 36Și slujba
3.36
Cap. 4.31, 32.
pazei fiilor lui Merari era: scândurile locașului și drugii lui și stâlpii lui și picioarele lui și toate uneltele lui și toată slujba lui. 37și stâlpii curții de jur împrejur și picioarele lor și țărușii lor și funiile lor. 38Și cei ce au tăbărât
3.38
Cap. 1.53.
înaintea cortului întâlnirii spre răsărit înaintea locașului spre soare‐răsare, au fost Moise și Aaron și fiii săi, care păzeau cele de păzit ale
3.38
Cap. 18.5.
locașului sfințit, în locul pazei
3.38
Vers. 7, 8.
copiilor lui Israel; și străinul
3.38
Vers. 10.
care se va apropia să fie omorât. 39Toți cei numărați din leviți
3.39
Cap. 26.62.
, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului, după familiile lor, toți cei de partea bărbătească de o lună și mai sus erau douăzeci și două de mii.

Răscumpărarea întâilor‐născuți

40Și Domnul a zis lui Moise: Numără

3.40
Vers. 15.
pe toți întâii născuți de partea bărbătească dintre copiii lui Israel, de o lună și mai sus și ia‐le numărul numelor. 41Și să iei
3.41
Vers. 12.45.
pe leviți pentru mine, eu sunt Domnul, în locul tuturor celor întâi‐născuți dintre copiii lui Israel, și dobitoacele leviților în locul tuturor întâilor‐născuți dintre dobitoacele copiilor lui Israel. 42Și Moise a numărat pe toți cei întâi‐născuți dintre copiii lui Israel, cum îi poruncise Domnul. 43Și toți întâii născuți de partea bărbătească, după numărul numelor, de la o lună și mai sus, după numărătoarea lor, au fost douăzeci și două de mii deuă sute șaptezeci și trei. 44Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 45Ia
3.45
Vers. 12.41.
pe leviți în locul tuturor celor întâi‐născuți dintre copiii lui Israel și dobitoacele leviților în locul dobitoacelor lor, și leviții să fie ai mei. Eu sunt Domnul. 46Și
3.46
Ex. 13.13
pentru răscumpărarea celor două sute șaptezeci și trei din întâii născuți ai copiilor lui Israel, care
3.46
Vers. 39.43.
trec peste leviți 47
3.47
Lev. 27.6
iei cinci sicli de fiecare cap; să‐i iei după siclul sfântului locaș: douăzeci
3.47
Ex. 30.13Lev. 27.25Ezec. 45.12
de ghere pentru un siclu. 48Și să dai lui Aaron și fiilor lui argintul celor ce sunt răscumpărați, care trec peste ei. 49Și Moise a luat argintul de răscumpărare de la cei ce treceau peste cei ce erau răscumpărați de leviți. 50A luat argintul de la întâii născuți ai copiilor lui Israel: o mie trei
3.50
Vers. 46, 47.
sute șaizeci și cinci de sicli, după siclul sfântului locaș. 51Și Moise a dat
3.51
Vers. 48.
argintul de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, după cuvântul Domnului, cum poruncise Domnul lui Moise.

4

Slujbele chehatiților

41Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Numărați capetele fiilor lui Chehat dintre fiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinților lor, 3de la

4.3
Cap. 8.24.
treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce merg la oaste, ca să lucreze în cortul întâlnirii. 4Aceasta este slujba
4.4
Vers. 15.
fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii: Sfânta sfintelor
4.4
Vers. 19.
. 5Când va pleca tabăra, Aaron și fiii lui să vină și să dea jos
4.5
Ex. 26.31
perdeaua despărțitoare și să acopere cu ea chivotul
4.5
Ex. 25.10,16
mărturiei. 6Și să pună peste ea o învelitoare de piele de vițel de mare și să întindă peste ea o haină întreagă de material albastru și să‐i pună pârghiile
4.6
Ex. 25.13
. 7Și
4.7
Ex. 25.23,29,30Lev. 24.6,8
peste masa pâinii pentru punerea înainte să întindă o haină de material albastru și să pună pe ea ceștile și lingurile și ulcioarele și potirele pentru turnat; și pâinea cea necurmată să fie pe ea. 8Și ei să întindă peste ele o haină de material cărmeziu și s‐o acopere cu un acoperământ de piele de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 9Și să ia o haină de material albastru, și să acopere sfeșnicul
4.9
Ex. 25.31
luminei și candelele
4.9
Ex. 25.37,38
lui și mucările lui și vasele lui pentru mucuri și toate vasele lui de untdelemn cu care se slujesc la el. 10Și să‐l pună pe el și toate uneltele lui într‐un acoperământ din piei de vițel de mare și să‐l pună pe o pârghie. 11Și peste altarul
4.11
Ex. 30.1,3
de aur să întindă o haină de material albastru și să‐l acopere cu un acoperământ din piei de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 12Și să ia toate uneltele de slujbă, cu care se slujesc în sfântul locaș, și să le pună într‐o haină de material albastru și să le acopere cu un acoperământ din piei de vițel de mare și să le pună pe o pârghie. 13Și să curățe altarul de cenușă și să întindă o haină de purpură peste el. 14Și să pună deasupra toate uneltele lui cu care se slujesc la el: tigăile de cărbuni, furculițele și lopețile și farfuriile, toate uneltele altarului, și să întindă peste el o învelitoare de piei de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 15Și după ce Aaron și fiii lui vor fi sfârșit de acoperit sfântul locaș și toate uneltele sfântului locaș, când va fi să plece tabăra, după aceea să vină fiii lui Chehat
4.15
Cap. 7.9;
să‐l ducă, dar să nu se atingă
4.15
2 Sam. 6.6,71 Cron. 13.9,10
de lucrurile sfinte ca să nu moară. Aceasta
4.15
Cap. 3.31.
este sarcina fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii. 16Și Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, să aibă privegherea peste untdelemnul
4.16
Ex. 25.6Lev. 24.2
pentru lumină și tămâia mirositoare
4.16
Ex. 30.34
și darul
4.16
Ex. 29.40
de mâncare necurmat și untdelemnul
4.16
Ex. 30.23
ungerii, privegherea peste tot locașul și peste tot ce este în el, sfântul locaș și uneltele lui. 17Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 18Nu lăsați să se stingă seminția familiilor chehatiților dintre leviți; 19ci să le faceți aceasta ca să trăiască și să nu moară când se apropie de Sfânta Sfintelor
4.19
Vers. 4.
: Aaron și fiii săi să intre și să‐i așeze pe fiecare la lucrul său și la sarcina sa. 20Dar ei să nu
4.20
Ex. 19.211 Sam. 6.19
intre să vadă lucrurile sfinte, nici cât ar înghiți, ca să nu moară.

Slujbele gherșoniților

21Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 22Numără capetele fiilor lui Gherșon după casele părinților lor, după familiile lor. 23Să‐i numeri de la treizeci

4.23
Vers. 3.
de ani și mai sus până la cincizeci de ani, pe toți cei ce merg la oaste ca să lucreze în cortul întâlnirii. 24Aceasta este slujba familiilor gherșoniților, ce să lucreze și să poarte. 25Să poarte
4.25
Cap. 3.25, 26.
covoarele locașului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și acoperământul de piei de vițel de mare, care este deasupra lui, și perdeaua de la intrarea cortului întâlnirii 26și perdelele curții și perdeaua intrării de la poarta curții, care înconjoară locașul și altarul, și funiile lor și toate uneltele lor de slujbă; și tot ce este de făcut pentru el să fie slujba lor. 27Toată slujba fiilor gherșoniților în tot ce au ei să poarte și în toată slujba lor să fie sub porunca lui Aaron și a fiilor lui și să dați în sarcina lor tot ce au să poarte. 28Aceasta este slujba familiilor fiilor lui Gherșon în cortul întâlnirii; și ce au ei de purtat să fie sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul.

Slujbele fiilor lui Merari

29Să numeri pe fiii lui Merari după familiile lor, după casele părinților lor. 30Să‐i numeri de la treizeci

4.30
Vers. 3.
de ani și mai sus până la cincizeci de ani pe toți cei ce intră la lucru ca să facă slujba la cortul întâlnirii. 31Și aceasta
4.31
Cap. 3.36, 37.
este paza sarcinei lor, după toata slujba lor la cortul întâlnirii: scândurile
4.31
Ex. 26.15
locașului și drugii lui și stâlpii lui și picioarele lui. 32și stâlpii curții de jur împrejur și picioarele lor și țărușii lor și funiile lor cu toate uneltele lor și cu toată slujba lor; să le numărați pe nume
4.32
Ex. 38.21
uneltele pe care au sarcina să le poarte. 33Aceasta este slujba familiilor fiilor lui Merari, după toată slujba lor în cortul întâlnirii, sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 34Și Moise
4.34
Vers. 2.
și Aaron și mai marii adunării au numărat pe fiii chehatiților, după familiile lor și după casele părinților lor, 35de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, pe toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii. 36Și cei numărați din ei, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cincizeci. 37Aceștia sunt cei numărați din familiile chehatiților, toți care au slujit în cortul întâlnirii, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului prin Moise. 38Și cei numărați dintre fiii lui Gherșon, după familiile lor și după casele părinților lor, 39de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii: 40cei numărați ai lor după familiile lor, după casele părinților lor, erau două mii șase sute treizeci. 41Aceștia
4.41
Vers. 22.
sunt cei numărați din familiile fiilor lui Gherșon, toți cei ce au slujit la cortul întâlnirii, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului. 42Și cei numărați din familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor, 43de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii, 44cei numărați ai lor după familiile lor, erau trei mii două sute. 45Aceștia sunt cei numărați dintre familiile fiilor lui Merari, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după
4.45
Vers. 29.
porunca Domnului prin Moise. 46Toți cei numărați, pe care i‐au numărat Moise și Aaron și mai marii lui Israel dintre Leviți, după familiile lor și după casele părinților lor, 47de la
4.47
Vers. 3.23, 30.
treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au venit să slujească în lucrul slujbei și în lucrul purtării sarcinilor în cortul întâlnirii, 48cei numărați ai lor, erau opt mii cinci sute optzeci. 49Au fost numărați după porunca Domnului, de Moise, fiecare
4.49
Vers. 15, 24, 31.
pentru slujba sa și pentru sarcina sa; și au fost numărați de el, cum poruncise
4.49
Vers. 1, 21.
Domnul lui Moise.