Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Familia lui Aaron

31Și acestea sunt neamurile lui Aaron și ale lui Moise în ziua când a vorbit Domnul cu Moise pe muntele Sinai. 2Și acestea sunt numele fiilo lui Aaron: cel întâi născut

3.2
Ex. 6.23
Nadab; și Abihu, Eleazar și Itamar. 3Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, preoții
3.3
Ex. 28.41Lev. 8
care au fost unși, pe care i‐a sfințit să fie în slujba de preoți. 4Și
3.4
Lev. 10.11 Cron. 24.2
Nadab și Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus foc străin înaintea Domnului, în pustia Sinai și n‐au avut copii. Și Eleazar și Itamar au slujit ca preoți în fața lui Aaron, tatăl lor.

Slujba leviților

5Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 6Apropie

3.6
Cap. 8.6;
18.2
seminția lui Levi și pune‐i inaintea lui Aaron, preotul, ca să‐i slujească. 7Și ei să păzească cele de păzit ale lui și cele de păzit ale întregii adunări înaintea cortului întâlnirii, ca să facă slujba
3.7
Cap. 1.50;
8.11,15,24,26
locașului. 8Și să păzească toate uneltele cortului întâlnirii și cele de păzit ale copiilor lui Israel, ca
3.8
Cap. 8.19;
18.6
să facă slujba locașului. 9Și
3.9
Num. 8.19
18.6
să dai pe Leviți lui Aaron și fiilor lui; ei sunt dați lui, dați dintre copiii lui Israel. 10Și pe Aaron și pe fiii săi să‐i numeri și
3.10
Cap. 18.7.

să‐și păzească preoția; și străinul
3.10
Vers. 38. Cap. 1.51;
16.40
care se va apropia să fie omorât. 11Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 12Și eu, iată
3.12
Vers. 41. Cap. 8.16;
18.6
, eu am luat pe leviți dintre copiii lui Israel în locul oricărui întâi‐născut care deschide pântecele între copiii lui Israel; și leviții să fie ai mei. 13Căci orice întâi‐născut este al meu
3.13
Ex. 13.2Lev. 27.26Lc. 2.23
; în ziua
3.13
Ex. 13.12,15
când am lovit pe orice întâi‐născut în țara Egiptului mi‐am sfințit pe orice întâi‐născut în Israel, de la om până la dobitoc; sunt ai mei. Eu sunt Domnul.

Familiile leviților

14Și Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai zicând: 15Numără pe fiii lui Levi după casele părinților lor, după familiile lor; să numeri pe fiecare de partea bărbătească

3.15
Vers. 30. Cap. 26.62.

de o lună și mai sus. 16Și Moise i‐a numărat după cuvântul Domnului, cum i se poruncise. 17Și
3.17
Gen. 46.11Ex. 6.161 Cron. 6.1,16
23.6
aceștia sunt fiii lui Levi după numele lor: Gherșon și Chehat și Merari. 18Și acestea sunt numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și
3.18
Ex. 6.17
Șimei. 19Și fiii lui Chehat după familiile lor: Amram
3.19
Ex. 6.18
și Ițehar, Hebron și Uziel. 20Și fiii lui
3.20
Ex. 6.19
Merari după familiile lor: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile leviților după casele părinților lor. 21Din Gherșon a fost familia Libniților și familia Șimeiților; acestea sunt familiile Gherșoniților. 22Cei numărați ai lor, după numărul tuturor celor de partea bărbătească de o lună și mai sus, cei numărați ai lor au fost: șapte mii cinci sute. 23Familiile
3.23
Cap. 1.53.

Gherșoniților au tăbărât în dosul locașului spre apus. 24Și mai marele casei tatălui Gherșoniților a fost Eliasaf, fiul lui Lael. 25Și cele de păzit ale fiilor lui
3.25
Cap. 4.24, 25, 26.

Gherșon în corul întâlnirii erau: locașul
3.25
Ex. 25.9
și cortul
3.25
Ex. 26.14
, acoperământul
3.25
Ex. 26.7,14
lui și perdeaua
3.25
Ex. 26.36
de la intrarea cortului întâlnirii, 26și
3.26
Ex. 27.9
perdelele curții și perdeaua
3.26
Ex. 27.16
de la intrarea curții, care înconjoară locașul și altarul și funiile
3.26
Ex. 35.18
lui pentru toată slujba lui. 27Și
3.27
1 Cron. 26.23
din Chehat a fost familia Amramiților și familia Ițehariților și familia Hebroniților și familia Uzieliților. Acestea sunt familiile Chehatiților. 28După numărul tuturor celor de partea bărbătească, de o lună și mai sus, erau opt mii șase sute care păzeau cele de păzit ale sfântului locaș. 29Familiile
3.29
Cap. 1.53.

fiilor lui Chehat au tăbărât în latura locașului dinspre miazăzi. 30Și mai marele casei tatălui familiei Chehatiților a fost Elițafan, fiul lui Uziel. 31Și cele de păzit
3.31
Cap. 4.15.

ale lor erau: chivotul
3.31
Ex. 25.10
și masa
3.31
Ex. 25.23
și sfeșnicul
3.31
Ex. 25.31
și altarele
3.31
Ex. 27.1
30.1
și uneltele sfântului locaș cu care își făceau slujba și
3.31
Ex. 26.32
perdeaua și tot ce ține de slujba ei. 32Și mai marele mai marilor Leviților, Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă privegherea peste cei ce au paza sfântului locaș. 33Din Merari a fost familia Mahliților și familia Mușiților. Acestea sunt familiile din Merari. 34Și cei numărați ai lor, după numărul tuturor celor de partea bărbătească, de o lună și mai sus, erau șase mii două sute. 35Și mai marele casei tatălui familiilor lui Merari a fost Țuriel, fiul lui Abihail. Ei au tăbărit
3.35
Cap. 1.53.

în latura locașului dinspre miazănoapte. 36Și slujba
3.36
Cap. 4.31, 32.

pazei fiilor lui Merari era: scândurile locașului și drugii lui și stâlpii lui și picioarele lui și toate uneltele lui și toată slujba lui. 37și stâlpii curții de jur împrejur și picioarele lor și țărușii lor și funiile lor. 38Și cei ce au tăbărât
3.38
Cap. 1.53.

înaintea cortului întâlnirii spre răsărit înaintea locașului spre soare‐răsare, au fost Moise și Aaron și fiii săi, care păzeau cele de păzit ale
3.38
Cap. 18.5.

locașului sfințit, în locul pazei
3.38
Vers. 7, 8.

copiilor lui Israel; și străinul
3.38
Vers. 10.

care se va apropia să fie omorât. 39Toți cei numărați din leviți
3.39
Cap. 26.62.

, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului, după familiile lor, toți cei de partea bărbătească de o lună și mai sus erau douăzeci și două de mii.

Răscumpărarea întâilor‐născuți

40Și Domnul a zis lui Moise: Numără

3.40
Vers. 15.

pe toți întâii născuți de partea bărbătească dintre copiii lui Israel, de o lună și mai sus și ia‐le numărul numelor. 41Și să iei
3.41
Vers. 12.45.

pe leviți pentru mine, eu sunt Domnul, în locul tuturor celor întâi‐născuți dintre copiii lui Israel, și dobitoacele leviților în locul tuturor întâilor‐născuți dintre dobitoacele copiilor lui Israel. 42Și Moise a numărat pe toți cei întâi‐născuți dintre copiii lui Israel, cum îi poruncise Domnul. 43Și toți întâii născuți de partea bărbătească, după numărul numelor, de la o lună și mai sus, după numărătoarea lor, au fost douăzeci și două de mii deuă sute șaptezeci și trei. 44Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 45Ia
3.45
Vers. 12.41.

pe leviți în locul tuturor celor întâi‐născuți dintre copiii lui Israel și dobitoacele leviților în locul dobitoacelor lor, și leviții să fie ai mei. Eu sunt Domnul. 46Și
3.46
Ex. 13.13
pentru răscumpărarea celor două sute șaptezeci și trei din întâii născuți ai copiilor lui Israel, care
3.46
Vers. 39.43.

trec peste leviți 47
3.47
Lev. 27.6
iei cinci sicli de fiecare cap; să‐i iei după siclul sfântului locaș: douăzeci
3.47
Ex. 30.13Lev. 27.25Ezec. 45.12
de ghere pentru un siclu. 48Și să dai lui Aaron și fiilor lui argintul celor ce sunt răscumpărați, care trec peste ei. 49Și Moise a luat argintul de răscumpărare de la cei ce treceau peste cei ce erau răscumpărați de leviți. 50A luat argintul de la întâii născuți ai copiilor lui Israel: o mie trei
3.50
Vers. 46, 47.

sute șaizeci și cinci de sicli, după siclul sfântului locaș. 51Și Moise a dat
3.51
Vers. 48.

argintul de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, după cuvântul Domnului, cum poruncise Domnul lui Moise.