Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Luarea Galaadului

321Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad aveau multe vite, o foarte mare mulțime; și au văzut țara Iaezer

32.1
Cap. 21.32.
Ios. 13.252 Sam. 24.5
și țara Galaad și iată locul era un loc pentru vite. 2Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben au venit și au vorbit lui Moise și lui Eleazar preotul și mai marilor adunării, zicând: 3Atarot și Dibon și Iaezer și Nimra
32.3
Vers. 36.

și Hesbon și Eleale și Sebam
32.3
Vers. 38.

și Nebo și
32.3
Vers. 38.

Beon, 4țara pe care
32.4
Cap. 21.24, 34.

a bătut‐o Domnul înaintea adunării lui Israel este o țară pentru vite și robii tăi au vite. 5Și au zis: Dacă am aflat har în ochii tăi, să se dea robilor tăi țara aceasta în stăpânire; nu ne trece peste Iordan! 6Și Moise a zis copiilor lui Gad și copiilor lui Ruben: Oare frații voștri să meargă la război și voi să ședeți aici? 7Și pentru ce opriți inimile copiilor lui Israel ca să treacă în țara pe care le‐a dat‐o Domnul? 8Așa au făcut părinții voștri când i‐am
32.8
Cap. 13.3, 26.

trimis de la Cades‐Barnea să
32.8
Deut. 1.22
vadă țara: 9s‐au suit
32.9
Cap. 13.24, 31.
Deut. 1.24,28
până la valea Eșcol și au văzut țara și au muiat inima copiilor lui Israel, ca să nu intre în țara pe care le‐o dăduse Domnul. 10Și
32.10
Cap. 14.11, 21.
Deut. 1.34
mânia Domnului s‐a aprins în ziua aceea și a jurat zicând: 11De vor vedea bărbații care au ieșit din Egipt, de la
32.11
Cap. 14.28, 29.
Deut. 1.35
douăzeci de ani și mai sus, țara pe care am jurat‐o lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov! Pentru că nu m‐au
32.11
Cap. 14.24, 30.

urmat pe deplin; 12afară de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, și de Iosua, fiul lui Nun, căci
32.12
Cap. 14.24.
Deut. 1.36Ios. 14.8,9
au urmat pe deplin pe Domnul. 13Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Israel și i‐a făcut să rătăcească
32.13
Cap. 14.33, 34, 35.

în pustie patruzeci de ani, până s‐a stins tot
32.13
Cap. 26.64, 65.

neamul care făcuse rău în ochii Domnului. 14Și iată voi v‐ați sculat în locul părinților voștri, urmași de oameni păcătoși, ca să măriți și mai mult focul
32.14
Deut. 1.31
mâniei Domnului împotriva lui Israel. 15Dacă
32.15
Deut. 30.17Ios. 22.16,182 Cron. 7.19
15.2
vă abateți de la urmarea lui, el îi va mai lăsa în pustie și veți prăpădi tot poporul acesta. 16Și s‐au apropiat de el și au zis: Vom zidi staule de oi aici pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri. 17Dar
32.17
Ios. 4.12,13
noi înșine vom fi gata înarmați să mergem înaintea copiilor lui Israel, până‐i vom duce la locul lor și pruncii noștri vor rămânea în aceste cetăți tari din pricina locuitorilor țării. 18Nu ne
32.18
Ios. 22.4
vom întoarce la casele noastre până ce copiii lui Israel nu‐și vor fi moștenit fiecare moștenirea sa. 19Căci nu vom moșteni
32.19
Vers. 33.
Ios. 12.1
13.8
cu, ci dincolo de Iordan și mai departe, pentru că moștenirea noastră ne‐a căzut dincoace de Iordan spre răsărit. 20Și Moise
32.20
Deut. 3.18Ios. 1.14
1.12,13
le‐a zis: Dacă veți face lucrul acesta, dacă vă veți înarma înaintea Domnului pentru război 21și toți din voi vor trece înarmați Iordanul înaintea Domnului, până va alunga pe vrăjmașii săi dinaintea sa 22și țara
32.22
Deut. 3.20Ios. 11.23
18.1
va fi supusă înaintea Domnului, și după aceea vă veți întoarce
32.22
Ios. 22.4
înapoi, veți fi nevinovați față de Domnul și față de Israel și țara aceasta va fi stăpânirea
32.22
Deut. 3.12,15,16,18Ios. 1.15
13.8,32
22.4,9
voastră înaintea Domnului. 23Dar dacă nu veți face aceasta, iată ați păcătuit împotriva Domnului și să știți că păcatul
32.23
Gen. 4.7
44.16Is. 59.12
vostru vă va afla. 24Zidiți‐vă
32.24
Vers. 16, 34, etc.

cetăți pentru pruncii voștri și staule pentru oile voastre și faceți ce a ieșit din gura voastră. 25Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben au vorbit lui Moise zicând: Robii tăi vor face cum poruncește domnul meu. 26Pruncii
32.26
Ios. 1.14
noștri, nevestele noastre, turmele noastre și toate dobitoacele noastre vor fi aici în cetățile Galaadului, 27și robii
32.27
Ios. 4.12
tăi vor trece fiecare înarmat de război înaintea Domnului la luptă, cum zice domnul meu. 28Și Moise
32.28
Ios. 1.13
a poruncit despre ei lui Eleazar preotul și lui Iosua, fiul lui Nun, și capilor părinților semințiilor copiilor lui Israel. 29Și Moise le‐a zis: Dacă copiii lui Gad și copiii lui Ruben vor trece cu voi Iordanul înaintea Domnului, fiecare înarmat de luptă și țara va fi supusă înaintea voastră, să le dați țara Galaad în stăpânire. 30Și dacă nu vor trece cu voi înarmați, să aibă stăpâniri între voi în țara Canaan. 31Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben au răspuns zicând: Cum a zis Domnul către robii tăi așa vom face. 32Vom trece înarmați înaintea Domnului în țara Canaan și stăpânirea moștenirii noastre dincoace de Iordan să fie a noastră. 33Și Moise
32.33
Deut. 3.12‐17
29.8Ios. 12.6
13.8
22.4
le‐a dat lor, copiilor lui Gad și copiilor lui Ruben și la jumătate din seminția lui Manase, fiul lui Iosif, împărăția
32.33
Cap. 21.24, 33, 35.

lui Sihon împăratul Amoriților și împărăția lui Og, împăratul Basanului, țara după cetățile ei și hotarele ei, cetățile țării de jur împrejur. 34Și copiii lui Gad au zidit Dibonul
32.34
Cap. 33.45, 46.

și Atarotul și Aroerul
32.34
Deut. 2.36
35și Atrot‐Șofanul și Iaezerul
32.35
Vers. 1, 3.

și Iogbeha 36și Bet‐Nimra
32.36
Vers. 3.

și Bet‐Haranul, cetăți tari
32.36
Vers. 24.

și staule pentru oi. 37Și copiii lui Ruben au zidit
32.37
Cap. 21.27.

Hesbonul și Eleale și Chiriataimul 38și Nebo
32.38
Is. 46.1
și Baal‐Meonul
32.38
Cap. 22.41.

, schimbându‐le
32.38
Vers. 3.
Ex. 23.13Ios. 23.7
numele, și Sibma și au pus alte nume cetăților pe care le‐au zidit. 39Și copiii lui Machir
32.39
Gen. 50.23
, fiul lui Manase, s‐au dus la Galaad și l‐au luat și au alungat pe amoriți care erau acolo. 40Și Moise
32.40
Deut. 3.12,13,15Ios. 13.31
17.1
a dat Galaadul lui Machir, fiul lui Manase; și el a locuit acolo. 41Și Iair
32.41
Deut. 3.14Ios. 13.301 Cron. 2.21,22,23
, fiul lui Manase, s‐a dus și a luat târgurile lor și le‐a numit Havot‐Iair
32.41
Jud. 10.41 Reg. 4.13
42și Nobah a mers și a luat Chenatul și satele lui și l‐a numit Nobah, după numele său.