Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
32

Luarea Galaadului

321Și copiii lui Ruben și copiii lui Gad aveau multe vite, o foarte mare mulțime; și au văzut țara Iaezer

32.1
Cap. 21.32.
și țara Galaad și iată locul era un loc pentru vite. 2Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben au venit și au vorbit lui Moise și lui Eleazar preotul și mai marilor adunării, zicând: 3Atarot și Dibon și Iaezer și Nimra
32.3
Vers. 36.
și Hesbon și Eleale și Sebam
32.3
Vers. 38.
și Nebo și
32.3
Vers. 38.
Beon, 4țara pe care
32.4
Cap. 21.24, 34.
a bătut‐o Domnul înaintea adunării lui Israel este o țară pentru vite și robii tăi au vite. 5Și au zis: Dacă am aflat har în ochii tăi, să se dea robilor tăi țara aceasta în stăpânire; nu ne trece peste Iordan! 6Și Moise a zis copiilor lui Gad și copiilor lui Ruben: Oare frații voștri să meargă la război și voi să ședeți aici? 7Și pentru ce opriți inimile copiilor lui Israel ca să treacă în țara pe care le‐a dat‐o Domnul? 8Așa au făcut părinții voștri când i‐am
32.8
Cap. 13.3, 26.
trimis de la Cades‐Barnea să
32.8
Deut. 1.22
vadă țara: 9s‐au suit
32.9
Cap. 13.24, 31.
până la valea Eșcol și au văzut țara și au muiat inima copiilor lui Israel, ca să nu intre în țara pe care le‐o dăduse Domnul. 10Și
32.10
Cap. 14.11, 21.
mânia Domnului s‐a aprins în ziua aceea și a jurat zicând: 11De vor vedea bărbații care au ieșit din Egipt, de la
32.11
Cap. 14.28, 29.
douăzeci de ani și mai sus, țara pe care am jurat‐o lui Avraam și lui Isaac și lui Iacov! Pentru că nu m‐au
32.11
Cap. 14.24, 30.
urmat pe deplin; 12afară de Caleb, fiul lui Iefune, Chenizitul, și de Iosua, fiul lui Nun, căci
32.12
Cap. 14.24.
au urmat pe deplin pe Domnul. 13Și mânia Domnului s‐a aprins împotriva lui Israel și i‐a făcut să rătăcească
32.13
Cap. 14.33, 34, 35.
în pustie patruzeci de ani, până s‐a stins tot
32.13
Cap. 26.64, 65.
neamul care făcuse rău în ochii Domnului. 14Și iată voi v‐ați sculat în locul părinților voștri, urmași de oameni păcătoși, ca să măriți și mai mult focul
32.14
Deut. 1.31
mâniei Domnului împotriva lui Israel. 15Dacă
32.15
Deut. 30.17Ios. 22.16,182 Cron. 7.19
15.2
vă abateți de la urmarea lui, el îi va mai lăsa în pustie și veți prăpădi tot poporul acesta. 16Și s‐au apropiat de el și au zis: Vom zidi staule de oi aici pentru vitele noastre și cetăți pentru pruncii noștri. 17Dar
32.17
Ios. 4.12,13
noi înșine vom fi gata înarmați să mergem înaintea copiilor lui Israel, până‐i vom duce la locul lor și pruncii noștri vor rămânea în aceste cetăți tari din pricina locuitorilor țării. 18Nu ne
32.18
Ios. 22.4
vom întoarce la casele noastre până ce copiii lui Israel nu‐și vor fi moștenit fiecare moștenirea sa. 19Căci nu vom moșteni
32.19
Vers. 33.
cu, ci dincolo de Iordan și mai departe, pentru că moștenirea noastră ne‐a căzut dincoace de Iordan spre răsărit. 20Și Moise
32.20
Deut. 3.18Ios. 1.14
1.12,13
le‐a zis: Dacă veți face lucrul acesta, dacă vă veți înarma înaintea Domnului pentru război 21și toți din voi vor trece înarmați Iordanul înaintea Domnului, până va alunga pe vrăjmașii săi dinaintea sa 22și țara
32.22
Deut. 3.20Ios. 11.23
18.1
va fi supusă înaintea Domnului, și după aceea vă veți întoarce
32.22
Ios. 22.4
înapoi, veți fi nevinovați față de Domnul și față de Israel și țara aceasta va fi stăpânirea
32.22
Deut. 3.12,15,16,18Ios. 1.15
13.8,32
22.4,9
voastră înaintea Domnului. 23Dar dacă nu veți face aceasta, iată ați păcătuit împotriva Domnului și să știți că păcatul
32.23
Gen. 4.7
44.16Is. 59.12
vostru vă va afla. 24Zidiți‐vă
32.24
Vers. 16, 34, etc.
cetăți pentru pruncii voștri și staule pentru oile voastre și faceți ce a ieșit din gura voastră. 25Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben au vorbit lui Moise zicând: Robii tăi vor face cum poruncește domnul meu. 26Pruncii
32.26
Ios. 1.14
noștri, nevestele noastre, turmele noastre și toate dobitoacele noastre vor fi aici în cetățile Galaadului, 27și robii
32.27
Ios. 4.12
tăi vor trece fiecare înarmat de război înaintea Domnului la luptă, cum zice domnul meu. 28Și Moise
32.28
Ios. 1.13
a poruncit despre ei lui Eleazar preotul și lui Iosua, fiul lui Nun, și capilor părinților semințiilor copiilor lui Israel. 29Și Moise le‐a zis: Dacă copiii lui Gad și copiii lui Ruben vor trece cu voi Iordanul înaintea Domnului, fiecare înarmat de luptă și țara va fi supusă înaintea voastră, să le dați țara Galaad în stăpânire. 30Și dacă nu vor trece cu voi înarmați, să aibă stăpâniri între voi în țara Canaan. 31Și copiii lui Gad și copiii lui Ruben au răspuns zicând: Cum a zis Domnul către robii tăi așa vom face. 32Vom trece înarmați înaintea Domnului în țara Canaan și stăpânirea moștenirii noastre dincoace de Iordan să fie a noastră. 33Și Moise
32.33
Deut. 3.12‐17
29.8Ios. 12.6
13.8
22.4
le‐a dat lor, copiilor lui Gad și copiilor lui Ruben și la jumătate din seminția lui Manase, fiul lui Iosif, împărăția
32.33
Cap. 21.24, 33, 35.
lui Sihon împăratul Amoriților și împărăția lui Og, împăratul Basanului, țara după cetățile ei și hotarele ei, cetățile țării de jur împrejur. 34Și copiii lui Gad au zidit Dibonul
32.34
Cap. 33.45, 46.
și Atarotul și Aroerul
32.34
Deut. 2.36
35și Atrot‐Șofanul și Iaezerul
32.35
Vers. 1, 3.
și Iogbeha 36și Bet‐Nimra
32.36
Vers. 3.
și Bet‐Haranul, cetăți tari
32.36
Vers. 24.
și staule pentru oi. 37Și copiii lui Ruben au zidit
32.37
Cap. 21.27.
Hesbonul și Eleale și Chiriataimul 38și Nebo
32.38
Is. 46.1
și Baal‐Meonul
32.38
Cap. 22.41.
, schimbându‐le
32.38
Vers. 3.
numele, și Sibma și au pus alte nume cetăților pe care le‐au zidit. 39Și copiii lui Machir
32.39
Gen. 50.23
, fiul lui Manase, s‐au dus la Galaad și l‐au luat și au alungat pe amoriți care erau acolo. 40Și Moise
32.40
Deut. 3.12,13,15Ios. 13.31
17.1
a dat Galaadul lui Machir, fiul lui Manase; și el a locuit acolo. 41Și Iair
32.41
Deut. 3.14Ios. 13.301 Cron. 2.21,22,23
, fiul lui Manase, s‐a dus și a luat târgurile lor și le‐a numit Havot‐Iair
32.41
Jud. 10.41 Reg. 4.13
42și Nobah a mers și a luat Chenatul și satele lui și l‐a numit Nobah, după numele său.

33

Popasurile israeliților

331Acestea sunt popasurile copiilor lui Israel care au ieșit din țara Egiptului după oștirile lor sub mâna lui Moise și Aaron. 2Și Moise a scris plecările lor, după popasurile lor prin porunca Domnului; și acestea sunt popasurile lor după plecările lor. 3Au plecat

33.3
Ex. 12.37
de la Ramses în luna
33.3
Ex. 12.2
13.4
întâi, în ziua a cincisprezecea a lunii întâi; a doua zi după Paște copiii lui Israel au ieșit cu
33.3
Ex. 14.8
mâna înaltă înaintea ochilor tuturor egiptenilor. 4Și egiptenii înmormântan pe toți întâii născuți, pe care‐i lovise
33.4
Ex. 12.29
Domnul dintre ei, și Domnul a făcut judecăți chiar și asupra
33.4
Ex. 12.12
18.11Is. 19.1Ap. 12.8
dumnezeilor lor. 5Și
33.5
Ex. 12.37
copiii lui Israel au plecat de la Ramses și au tăbărât la Sucot. 6Și au plecat de la Sucot
33.6
Ex. 13.20
și au tăbărât la Etam care este la marginea pustiei. 7Și
33.7
Ex. 14.2,9
au plecat de la Etam și s‐au întors înapoi la Pi‐Hahirot care este în dreptul Baal‐Țefonului și au tăbărât înaintea Migdolului. 8Și au plecat de la Pi‐Hahirot și au trecut
33.8
Ex. 14.22
15.22,23
prin mijlocul mării în pustie și au mers cale de trei zile în pustia Etamului și au tăbărât la Mara. 9Și au plecat de la Mara și au venit
33.9
Ex. 15.27
la Elim; și în Elim erau douăsprezece izvoare de apă și șaptezeci de finici și au tăbărât acolo. 10Și au plecat de la Elim și au tăbărât lângă Marea‐Roșie. 11Și au plecat de la Marea‐Roșie și au tăbărât în
33.11
Ex. 16.1
pustia Sin. 12Și au plecat din pustia Sin și au tăbărât în Dofca. 13Și au plecat de la Dofca și au tăbărât în Aluș. 14Și au plecat de la Aluș și au tăbărât la Refidim
33.14
Ex. 17.1
19.2
, unde nu era apă pentru popor să bea. 15Și au plecat de la Refidim și au tăbărât în pustia
33.15
Ex. 16.1
19.1,2
Sinai. 16Și au plecat din pustia Sinai și au tăbărât la Chibrot‐Hataava
33.16
Cap. 11.34.
. 17Și au plecat de la Chibrot‐Hataava și au tăbărât
33.17
Cap. 11.35.
la Hațerot. 18Și au plecat de la Hațerot și au tăbărât la
33.18
Cap. 12.16.
Ritma. 19Și au plecat de la
33.19
Cap. 12.16.
Ritma și au tăbărât în Rimon‐Pereț. 20Și au plecat de la Rimon‐Pereț și au tăbărât în Libna. 21Și au plecat de la Libna și au tăbărât în Risa. 22Și au plecat de la Risa și au tăbărât în Chehelata. 23Și au plecat de la Chehelata și au tăbărât lângă muntele Șafier. 24Și au plecat de la muntele Șafier și au tăbărât în Harada. 25Și au plecat de la Harada și au tăbărât în Machelot. 26Și au plecat de la Machelot și au tăbărât la Tahat. 27Și au plecat de la Tahat și au tăbărât în Tarah. 28Și au plecat de la Tarah și au tăbărât în Mitca. 29Și au plecat de la Mitca și au tăbărât în Hașmona. 30Și au plecat de la Hașmona și au tăbărât la Moserot. 31Și au plecat de la Moserot și au tăbărât în Bene‐Iaacan. 32Și au plecat de la Bene‐Iaacan
33.32
Gen. 36.27Deut. 10.61 Cron. 1.42
și au tăbărât
33.32
Deut. 19.7
în Hor‐Ghidgad. 33Și au plecat de la Hor‐Ghidgad și au tăbărât la Iotbata. 34Și au plecat de la Iotbata și au tăbărât în Abrona. 35Și au plecat de la Abrona și au tăbărât în Ețion‐Gheber
33.35
Deut. 2.81 Reg. 9.26
22.48
. 36Și au plecat de la Ețion‐Gheber și au tăbărât în pustia Țin
33.36
Cap. 20.1;
care este Cades. 37Și au plecat de la Cades
33.37
Cap. 20.22, 23;
și au tăbărât la muntele Hor la hotarul țării Edomului. 38Și
33.38
Cap. 20.25, 28.
Aaron preotul s‐a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului, și a murit acolo în anul al patruzecelea după ce ieșiseră copiii lui Israel din țara Egiptului, în luna a cincia la întâi ale lunii. 39Și Aaron era de o sută douăzeci și trei de ani când a murit pe muntele Hor. 40Și cananitul, împăratul Aradului, care
33.40
Cap. 21.1, etc.
locuia la miazăzi în țara Canaan, a auzit de venirea copiilor lui Israel. 41Și au plecat de la muntele Hor
33.41
Cap. 21.4.
și au tăbărât în Țalmona. 42Și au plecat de la Țalmona și au tăbărât în Punon. 43Și au plecat de la Punon și au tăbărât în
33.43
Cap. 21.10.
Obot. 44Și au plecat
33.44
Cap. 21.11.
de la Obot și au tăbărât în
33.44
Cap. 21.11.
Iie‐Abarim la hotarul Moabului. 45Și au plecat de la Iie‐Abarim și au tăbărât în
33.45
Cap. 32.34.
Dibon‐Gad. 46Și au plecat de la Dibon‐Gad și au tăbărât în
33.46
Ier. 48.22
Almon‐Diblataim. 47Și au plecat de la Almon‐Diblataim și au tăbărât în munții
33.47
Cap. 21.20.
Abarim în fața lui Nebo. 48Și au plecat de la munții Abarim și au tăbărât în câmpiile
33.48
Cap. 22.1.
Moabului lângă Iordan la Ierihon. 49Și au tăbărât lângă Iordan, de la Bet‐Ieșimot până la Abel‐Sitim
33.49
Cap. 25.1.
, în câmpiile Moabului. 50Și Domnul a vorbit lui Moise în câmpiile Moabului lângă Iordan la Ierihon zicând: 51Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: După ce
33.51
Deut. 7.1,2
9.1Ios. 3.17
veți trece Iordanul în țara Canaan, 52
33.52
Ex. 23.24,33
34.13Deut. 7.2,5
12.3Ios. 11.12Jud. 2.2
să alungați pe toți locuitorii țării dinaintea voastră și să pierdeți toate chipurile lor și să pierdeți chipurile turnate ale lor și să pustiiți toate înălțimile lor. 53Și să puneți stăpânire pe țară și să locuiți în ea, căci vouă v‐am dat țara ca s‐o stăpâniți. 54Și să luați
33.54
Cap. 26.53, 54, 55.
țara de moștenire prin sorț după familiile voastre: celor mai mulți să le dați mai multă moștenire și celor mai puțini să le dați mai puțină moștenire; unde‐i va cădea sorțul acolo să fie a fiecăruia; să vă luați moștenirea după semințiile părinților voștri. 55Dar dacă nu veți alunga pe locuitorii țării dinaintea voastră, aceia pe care îi veți lăsa din ei vă vor fi spini
33.55
Ios. 23.13Jud. 2.3Ps. 106.34,36Ex. 23.33Ezec. 28.24
în ochi și ghimpi în coaste și vă vor asupri în țara în care veți locui. 56Și va fi așa: vă voi face așa cum am gândit să le fac lor.

34

Hotarele țării

341Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Poruncește copiilor lui Israel și spune‐le: Când veți intra în țara Canaan, aceasta‐i țara care vă va cădea de moștenire, țara

34.2
Gen. 17.8Deut. 1.7Ps. 78.55
105.11Ezec. 47.14
Canaan, după hotarele ei. 3Latura
34.3
Ios. 15.1Ezec. 47.13
voastră spre miazăzi să fie de la pustia Țin dealungul Edomului și hotarul vostru înspre miazăzi să fie de la marginea Mării Sărate
34.3
Gen. 14.3Ios. 15.2
spre răsărit. 4Și hotarul vostru să se întoarcă de la miazăzi de înălțimea
34.4
Ios. 15.3
Acrabim și să treacă la Țin și ieșirea lui va fi spre miazăzi la Cades‐Barnea
34.4
Cap. 13.26; 38.2.
și să meargă la Hațar‐Adar
34.4
Ios. 15.3,4
și să treacă până la Ațmon. 5Și hotarul să se întoarcă de la Ațmon la pârâul Egiptului
34.5
Gen. 15.18Ios. 15.4,471 Reg. 8.65Is. 27.12
și ieșirea lui să fie la mare. 6Și ca hotar spre apus să aveți marea cea mare și coasta ei. Aceasta să fie hotarul vostru spre apus. 7Și acesta să fie hotarul vostru spre miazănoapte: de la marea cea mare să vă însemnați muntele
34.7
Cap. 33.37.
Hor. 8De la muntele Hor să vă însemnați intrarea
34.8
Cap. 13.21.
la Hamat și ieșirea hotarului să fie spre Țedad
34.8
Ezec. 17.15
. 9Și hotarul să meargă la Zifron și ieșirea lui să fie la Hațar‐Enan
34.9
Ezec. 47.17
. Acesta să vă fie hotarul înspre miazănoapte. 10Și să vă însemnați hotarul în spre răsărit de la Hațar‐Enan până la Șefam. 11Și hotarul să se pogoare de la Șefam la Ribla
34.11
2 Reg. 23.33Ier. 39.5,6
în partea de răsărit de Ain și hotarul să se pogoare și să atingă țărmul mării Chineret
34.11
Deut. 3.17Ios. 11.2
19.35Mat. 14.34Lc. 5.1
spre răsărit. 12Și hotarul să se pogoare la Iordan și ieșirea lui să fie la Marea‐Sărată
34.12
Vers. 3.
. Aceasta să fie țara voastră după hotarele ei de jur împrejur. 13Și Moise a poruncit copiilor lui Israel zicând: Aceasta
34.13
Vers. 1.
este țara pe care s‐o luați ca moștenire prin sorț, pe care a poruncit Domnul s‐o dea la cele nouă seminții și la jumătatea de seminție. 14Căci
34.14
Cap. 32.33.
seminția copiilor rubeniților, după casele părinților lor, și seminția copiilor gadiților, după casele părinților lor, au primit, și jumătatea din seminția lui Manase și‐au primit moștenirea. 15Cele două seminții și jumătatea de seminție și‐au primit moștenirea dincoace de Iordan la Ierihon, spre răsărit spre soare‐răsare.

Cum și prin cine să se împartă țara

16Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 17Acestea sunt numele bărbaților care vă vor împărți țara: Eleazar

34.17
Ios. 14.1
19.51
preotul și Iosua, fiul lui Nun. 18Și să luați un mai mare
34.18
Cap. 1.4, 16.
din fiecare seminție ca să împartă țara. 19Și acestea sunt numele bărbaților: din seminția lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune. 20Și din seminția copiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud. 21Din seminția lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon. 22Și din seminția copiilor lui Dan: mai marele Buchi, fiul lui Iogli. 23Din copiii lui Iosif: din seminția copiilor lui Manase: mai marele Haniel, fiul lui Efod. 24Și din seminția copiilor lui Efraim: mai marele Chemuel, fiul lui Șiftan. 25Și din seminția copiilor lui Zabulon: mai marele Elițafan, fiul lui Parnac. 26Și din seminția copiilor lui Isahar: mai marele Paltiel, fiul lui Azan. 27Din seminția copiilor lui Așer: mai marele Ahihud, fiul lui Șelomi. 28Și din seminția copiilor lui Neftali: mai marele Pedahel, fiul lui Amihud. 29Aceștia sunt aceia cărora le‐a poruncit Domnul să împartă copiilor lui Israel moștenirea în țara Canaan.