Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Familia lui Aaron

31Și acestea sunt neamurile lui Aaron și ale lui Moise în ziua când a vorbit Domnul cu Moise pe muntele Sinai. 2Și acestea sunt numele fiilo lui Aaron: cel întâi născut

3.2
Ex. 6.23
Nadab; și Abihu, Eleazar și Itamar. 3Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, preoții
3.3
Ex. 28.41Lev. 8
care au fost unși, pe care i‐a sfințit să fie în slujba de preoți. 4Și
3.4
Lev. 10.11 Cron. 24.2
Nadab și Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus foc străin înaintea Domnului, în pustia Sinai și n‐au avut copii. Și Eleazar și Itamar au slujit ca preoți în fața lui Aaron, tatăl lor.

Slujba leviților

5Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 6Apropie

3.6
Cap. 8.6;
seminția lui Levi și pune‐i inaintea lui Aaron, preotul, ca să‐i slujească. 7Și ei să păzească cele de păzit ale lui și cele de păzit ale întregii adunări înaintea cortului întâlnirii, ca să facă slujba
3.7
Cap. 1.50;
locașului. 8Și să păzească toate uneltele cortului întâlnirii și cele de păzit ale copiilor lui Israel, ca
3.8
Cap. 8.19;
să facă slujba locașului. 9Și
3.9
Num. 8.19
18.6
să dai pe Leviți lui Aaron și fiilor lui; ei sunt dați lui, dați dintre copiii lui Israel. 10Și pe Aaron și pe fiii săi să‐i numeri și
3.10
Cap. 18.7.
să‐și păzească preoția; și străinul
3.10
Vers. 38. Cap. 1.51;
care se va apropia să fie omorât. 11Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 12Și eu, iată
3.12
Vers. 41. Cap. 8.16;
, eu am luat pe leviți dintre copiii lui Israel în locul oricărui întâi‐născut care deschide pântecele între copiii lui Israel; și leviții să fie ai mei. 13Căci orice întâi‐născut este al meu
3.13
Ex. 13.2Lev. 27.26Lc. 2.23
; în ziua
3.13
Ex. 13.12,15
când am lovit pe orice întâi‐născut în țara Egiptului mi‐am sfințit pe orice întâi‐născut în Israel, de la om până la dobitoc; sunt ai mei. Eu sunt Domnul.

Familiile leviților

14Și Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai zicând: 15Numără pe fiii lui Levi după casele părinților lor, după familiile lor; să numeri pe fiecare de partea bărbătească

3.15
Vers. 30. Cap. 26.62.
de o lună și mai sus. 16Și Moise i‐a numărat după cuvântul Domnului, cum i se poruncise. 17Și
3.17
Gen. 46.11Ex. 6.161 Cron. 6.1,16
23.6
aceștia sunt fiii lui Levi după numele lor: Gherșon și Chehat și Merari. 18Și acestea sunt numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și
3.18
Ex. 6.17
Șimei. 19Și fiii lui Chehat după familiile lor: Amram
3.19
Ex. 6.18
și Ițehar, Hebron și Uziel. 20Și fiii lui
3.20
Ex. 6.19
Merari după familiile lor: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile leviților după casele părinților lor. 21Din Gherșon a fost familia Libniților și familia Șimeiților; acestea sunt familiile Gherșoniților. 22Cei numărați ai lor, după numărul tuturor celor de partea bărbătească de o lună și mai sus, cei numărați ai lor au fost: șapte mii cinci sute. 23Familiile
3.23
Cap. 1.53.
Gherșoniților au tăbărât în dosul locașului spre apus. 24Și mai marele casei tatălui Gherșoniților a fost Eliasaf, fiul lui Lael. 25Și cele de păzit ale fiilor lui
3.25
Cap. 4.24, 25, 26.
Gherșon în corul întâlnirii erau: locașul
3.25
Ex. 25.9
și cortul
3.25
Ex. 26.14
, acoperământul
3.25
Ex. 26.7,14
lui și perdeaua
3.25
Ex. 26.36
de la intrarea cortului întâlnirii, 26și
3.26
Ex. 27.9
perdelele curții și perdeaua
3.26
Ex. 27.16
de la intrarea curții, care înconjoară locașul și altarul și funiile
3.26
Ex. 35.18
lui pentru toată slujba lui. 27Și
3.27
1 Cron. 26.23
din Chehat a fost familia Amramiților și familia Ițehariților și familia Hebroniților și familia Uzieliților. Acestea sunt familiile Chehatiților. 28După numărul tuturor celor de partea bărbătească, de o lună și mai sus, erau opt mii șase sute care păzeau cele de păzit ale sfântului locaș. 29Familiile
3.29
Cap. 1.53.
fiilor lui Chehat au tăbărât în latura locașului dinspre miazăzi. 30Și mai marele casei tatălui familiei Chehatiților a fost Elițafan, fiul lui Uziel. 31Și cele de păzit
3.31
Cap. 4.15.
ale lor erau: chivotul
3.31
Ex. 25.10
și masa
3.31
Ex. 25.23
și sfeșnicul
3.31
Ex. 25.31
și altarele
3.31
Ex. 27.1
30.1
și uneltele sfântului locaș cu care își făceau slujba și
3.31
Ex. 26.32
perdeaua și tot ce ține de slujba ei. 32Și mai marele mai marilor Leviților, Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă privegherea peste cei ce au paza sfântului locaș. 33Din Merari a fost familia Mahliților și familia Mușiților. Acestea sunt familiile din Merari. 34Și cei numărați ai lor, după numărul tuturor celor de partea bărbătească, de o lună și mai sus, erau șase mii două sute. 35Și mai marele casei tatălui familiilor lui Merari a fost Țuriel, fiul lui Abihail. Ei au tăbărit
3.35
Cap. 1.53.
în latura locașului dinspre miazănoapte. 36Și slujba
3.36
Cap. 4.31, 32.
pazei fiilor lui Merari era: scândurile locașului și drugii lui și stâlpii lui și picioarele lui și toate uneltele lui și toată slujba lui. 37și stâlpii curții de jur împrejur și picioarele lor și țărușii lor și funiile lor. 38Și cei ce au tăbărât
3.38
Cap. 1.53.
înaintea cortului întâlnirii spre răsărit înaintea locașului spre soare‐răsare, au fost Moise și Aaron și fiii săi, care păzeau cele de păzit ale
3.38
Cap. 18.5.
locașului sfințit, în locul pazei
3.38
Vers. 7, 8.
copiilor lui Israel; și străinul
3.38
Vers. 10.
care se va apropia să fie omorât. 39Toți cei numărați din leviți
3.39
Cap. 26.62.
, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului, după familiile lor, toți cei de partea bărbătească de o lună și mai sus erau douăzeci și două de mii.

Răscumpărarea întâilor‐născuți

40Și Domnul a zis lui Moise: Numără

3.40
Vers. 15.
pe toți întâii născuți de partea bărbătească dintre copiii lui Israel, de o lună și mai sus și ia‐le numărul numelor. 41Și să iei
3.41
Vers. 12.45.
pe leviți pentru mine, eu sunt Domnul, în locul tuturor celor întâi‐născuți dintre copiii lui Israel, și dobitoacele leviților în locul tuturor întâilor‐născuți dintre dobitoacele copiilor lui Israel. 42Și Moise a numărat pe toți cei întâi‐născuți dintre copiii lui Israel, cum îi poruncise Domnul. 43Și toți întâii născuți de partea bărbătească, după numărul numelor, de la o lună și mai sus, după numărătoarea lor, au fost douăzeci și două de mii deuă sute șaptezeci și trei. 44Și Domnul a vorbit lui Moise, zicând: 45Ia
3.45
Vers. 12.41.
pe leviți în locul tuturor celor întâi‐născuți dintre copiii lui Israel și dobitoacele leviților în locul dobitoacelor lor, și leviții să fie ai mei. Eu sunt Domnul. 46Și
3.46
Ex. 13.13
pentru răscumpărarea celor două sute șaptezeci și trei din întâii născuți ai copiilor lui Israel, care
3.46
Vers. 39.43.
trec peste leviți 47
3.47
Lev. 27.6
iei cinci sicli de fiecare cap; să‐i iei după siclul sfântului locaș: douăzeci
3.47
Ex. 30.13Lev. 27.25Ezec. 45.12
de ghere pentru un siclu. 48Și să dai lui Aaron și fiilor lui argintul celor ce sunt răscumpărați, care trec peste ei. 49Și Moise a luat argintul de răscumpărare de la cei ce treceau peste cei ce erau răscumpărați de leviți. 50A luat argintul de la întâii născuți ai copiilor lui Israel: o mie trei
3.50
Vers. 46, 47.
sute șaizeci și cinci de sicli, după siclul sfântului locaș. 51Și Moise a dat
3.51
Vers. 48.
argintul de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, după cuvântul Domnului, cum poruncise Domnul lui Moise.

4

Slujbele chehatiților

41Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 2Numărați capetele fiilor lui Chehat dintre fiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinților lor, 3de la

4.3
Cap. 8.24.
treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce merg la oaste, ca să lucreze în cortul întâlnirii. 4Aceasta este slujba
4.4
Vers. 15.
fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii: Sfânta sfintelor
4.4
Vers. 19.
. 5Când va pleca tabăra, Aaron și fiii lui să vină și să dea jos
4.5
Ex. 26.31
perdeaua despărțitoare și să acopere cu ea chivotul
4.5
Ex. 25.10,16
mărturiei. 6Și să pună peste ea o învelitoare de piele de vițel de mare și să întindă peste ea o haină întreagă de material albastru și să‐i pună pârghiile
4.6
Ex. 25.13
. 7Și
4.7
Ex. 25.23,29,30Lev. 24.6,8
peste masa pâinii pentru punerea înainte să întindă o haină de material albastru și să pună pe ea ceștile și lingurile și ulcioarele și potirele pentru turnat; și pâinea cea necurmată să fie pe ea. 8Și ei să întindă peste ele o haină de material cărmeziu și s‐o acopere cu un acoperământ de piele de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 9Și să ia o haină de material albastru, și să acopere sfeșnicul
4.9
Ex. 25.31
luminei și candelele
4.9
Ex. 25.37,38
lui și mucările lui și vasele lui pentru mucuri și toate vasele lui de untdelemn cu care se slujesc la el. 10Și să‐l pună pe el și toate uneltele lui într‐un acoperământ din piei de vițel de mare și să‐l pună pe o pârghie. 11Și peste altarul
4.11
Ex. 30.1,3
de aur să întindă o haină de material albastru și să‐l acopere cu un acoperământ din piei de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 12Și să ia toate uneltele de slujbă, cu care se slujesc în sfântul locaș, și să le pună într‐o haină de material albastru și să le acopere cu un acoperământ din piei de vițel de mare și să le pună pe o pârghie. 13Și să curățe altarul de cenușă și să întindă o haină de purpură peste el. 14Și să pună deasupra toate uneltele lui cu care se slujesc la el: tigăile de cărbuni, furculițele și lopețile și farfuriile, toate uneltele altarului, și să întindă peste el o învelitoare de piei de vițel de mare și să‐i pună pârghiile. 15Și după ce Aaron și fiii lui vor fi sfârșit de acoperit sfântul locaș și toate uneltele sfântului locaș, când va fi să plece tabăra, după aceea să vină fiii lui Chehat
4.15
Cap. 7.9;
să‐l ducă, dar să nu se atingă
4.15
2 Sam. 6.6,71 Cron. 13.9,10
de lucrurile sfinte ca să nu moară. Aceasta
4.15
Cap. 3.31.
este sarcina fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii. 16Și Eleazar, fiul lui Aaron, preotul, să aibă privegherea peste untdelemnul
4.16
Ex. 25.6Lev. 24.2
pentru lumină și tămâia mirositoare
4.16
Ex. 30.34
și darul
4.16
Ex. 29.40
de mâncare necurmat și untdelemnul
4.16
Ex. 30.23
ungerii, privegherea peste tot locașul și peste tot ce este în el, sfântul locaș și uneltele lui. 17Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând: 18Nu lăsați să se stingă seminția familiilor chehatiților dintre leviți; 19ci să le faceți aceasta ca să trăiască și să nu moară când se apropie de Sfânta Sfintelor
4.19
Vers. 4.
: Aaron și fiii săi să intre și să‐i așeze pe fiecare la lucrul său și la sarcina sa. 20Dar ei să nu
4.20
Ex. 19.211 Sam. 6.19
intre să vadă lucrurile sfinte, nici cât ar înghiți, ca să nu moară.

Slujbele gherșoniților

21Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 22Numără capetele fiilor lui Gherșon după casele părinților lor, după familiile lor. 23Să‐i numeri de la treizeci

4.23
Vers. 3.
de ani și mai sus până la cincizeci de ani, pe toți cei ce merg la oaste ca să lucreze în cortul întâlnirii. 24Aceasta este slujba familiilor gherșoniților, ce să lucreze și să poarte. 25Să poarte
4.25
Cap. 3.25, 26.
covoarele locașului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și acoperământul de piei de vițel de mare, care este deasupra lui, și perdeaua de la intrarea cortului întâlnirii 26și perdelele curții și perdeaua intrării de la poarta curții, care înconjoară locașul și altarul, și funiile lor și toate uneltele lor de slujbă; și tot ce este de făcut pentru el să fie slujba lor. 27Toată slujba fiilor gherșoniților în tot ce au ei să poarte și în toată slujba lor să fie sub porunca lui Aaron și a fiilor lui și să dați în sarcina lor tot ce au să poarte. 28Aceasta este slujba familiilor fiilor lui Gherșon în cortul întâlnirii; și ce au ei de purtat să fie sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul.

Slujbele fiilor lui Merari

29Să numeri pe fiii lui Merari după familiile lor, după casele părinților lor. 30Să‐i numeri de la treizeci

4.30
Vers. 3.
de ani și mai sus până la cincizeci de ani pe toți cei ce intră la lucru ca să facă slujba la cortul întâlnirii. 31Și aceasta
4.31
Cap. 3.36, 37.
este paza sarcinei lor, după toata slujba lor la cortul întâlnirii: scândurile
4.31
Ex. 26.15
locașului și drugii lui și stâlpii lui și picioarele lui. 32și stâlpii curții de jur împrejur și picioarele lor și țărușii lor și funiile lor cu toate uneltele lor și cu toată slujba lor; să le numărați pe nume
4.32
Ex. 38.21
uneltele pe care au sarcina să le poarte. 33Aceasta este slujba familiilor fiilor lui Merari, după toată slujba lor în cortul întâlnirii, sub mâna lui Itamar, fiul lui Aaron, preotul. 34Și Moise
4.34
Vers. 2.
și Aaron și mai marii adunării au numărat pe fiii chehatiților, după familiile lor și după casele părinților lor, 35de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, pe toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii. 36Și cei numărați din ei, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cincizeci. 37Aceștia sunt cei numărați din familiile chehatiților, toți care au slujit în cortul întâlnirii, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului prin Moise. 38Și cei numărați dintre fiii lui Gherșon, după familiile lor și după casele părinților lor, 39de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii: 40cei numărați ai lor după familiile lor, după casele părinților lor, erau două mii șase sute treizeci. 41Aceștia
4.41
Vers. 22.
sunt cei numărați din familiile fiilor lui Gherșon, toți cei ce au slujit la cortul întâlnirii, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după porunca Domnului. 42Și cei numărați din familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinților lor, 43de la treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au intrat la lucru pentru slujbă în cortul întâlnirii, 44cei numărați ai lor după familiile lor, erau trei mii două sute. 45Aceștia sunt cei numărați dintre familiile fiilor lui Merari, pe care i‐au numărat Moise și Aaron după
4.45
Vers. 29.
porunca Domnului prin Moise. 46Toți cei numărați, pe care i‐au numărat Moise și Aaron și mai marii lui Israel dintre Leviți, după familiile lor și după casele părinților lor, 47de la
4.47
Vers. 3.23, 30.
treizeci de ani și mai sus până la cincizeci de ani, toți cei ce au venit să slujească în lucrul slujbei și în lucrul purtării sarcinilor în cortul întâlnirii, 48cei numărați ai lor, erau opt mii cinci sute optzeci. 49Au fost numărați după porunca Domnului, de Moise, fiecare
4.49
Vers. 15, 24, 31.
pentru slujba sa și pentru sarcina sa; și au fost numărați de el, cum poruncise
4.49
Vers. 1, 21.
Domnul lui Moise.

5

Felurite porunci

51Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 2Poruncește copiilor lui Israel, ca să scoată afară din tabără pe orice

5.2
Lev. 13.3,46
lepros, și pe oricine are o curgere
5.2
Lev. 15.2
și pe oricine este necurat printr‐un mort
5.2
Lev. 21.119.11,13
. 3Fie parte bărbătească, fie parte femeiască, să‐i scoateți afară; să‐i scoateți afară din tabără ca să nu necurățească tabăra lor în
5.3
Lev. 26.11,122 Cor. 6.16
mijlocul căreia locuiesc eu. 4Și copiii lui Israel au făcut așa și i‐au scos afară din tabără; după cum vorbise Domnul lui Moise, așa au făcut copiii lui Israel. 5Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 6Vorbește copiilor lui Israel: Dacă
5.6
Lev. 6.2,3
un bărbat sau femeie va face vreun păcat pe care‐l fac oamenii, ca să facă o călcare de lege împotriva Domnului și acel suflet s‐a făcut vinovat; 7atunci
5.7
Lev. 5.5
26.40Ios. 7.19
să‐și mărturisească păcatul pe care l‐a făcut: și să întoarcă pentru vina lui suma
5.7
Lev. 6.5
întreagă și să adauge la ea a cincea parte și s‐o dea aceluia către care s‐a făcut vinovat. 8Și dacă omul nu va avea niciunul cu drept de răscumpărare căruia să‐i întoarcă pentru vină, atunci lucrul întors Domnului pentru vină să fie al preotului, afară de berbecele
5.8
Lev. 6.6,7
7.7
de ispășire cu care se va face ispășire pentru el. 9Și orice dar
5.9
Ex. 29.28Lev. 6.17,18,26
7.6,7,9,10,14Deut. 18.3,4Ezec. 44.29,30
ridicat din toate lucrurile sfinte ale copiilor lui Israel, pe care le aduc ei preotului, să fie al lui. 10Și lucrurile sfințite ale oricărui om să fie ale lui: orice dă cineva preotului să fie al
5.10
Lev. 10.13
lui.

Apa de gelozie

11Și Domnul a vorbit lui Moise zicând: 12Vorbește copiilor lui Israel și spune‐le: Dacă nevasta unui bărbat se va abate și‐i va fi necredincioasă 13și

5.13
Lev. 18.20
se va culca un bărbat cu ea și va fi ascuns de ochii bărbatului ei și ea se va întina în taină și nu va fi niciun martor împotriva ei și n‐a fost prinsă 14și duhul de gelozie va veni peste el și va fi gelos de nevasta sa și ea a fost întinată; sau dacă duhul de gelozie a venit peste el și va fi gelos de nevasta sa și ea n‐a fost întinată: 15atunci bărbatul să‐și aducă nevasta la preot și să aducă darul ei pentru ea, a zecea parte dintr‐o efă de făină de orz; să nu toarne untdelemn deasupra, nici să nu pună tămâie peste el, căci este un dar de gelozie, un dar de mâncare de amintire, care
5.15
1 Reg. 17.18Ezec. 29.16
amintește nelegiuirea. 16Și preotul s‐o apropie și s‐o pună înaintea Domnului. 17Și preotul să ia apă sfântă într‐un vas de lut și preotul să ia din pulberea ce va fi pe podeala locașului și s‐o pună în apă. 18Și preotul să pună pe femeie înaintea Domnului și să descopere capul femeii și să pună pe palmele ei darul de mâncare de amintire, care este darul de mâncare de gelozie; și în mâna preotului să fie apa de amărăciune aducătoare de blestem. 19Și preotul s‐o pună să jure și să zică femeii: Dacă nu s‐a culcat bărbat cu tine și dacă nu te‐ai abătut la necurăție cu altul în locul bărbatului tău, să fii slobodă de această apă de amărăciune aducătoare de blestem. 20Dar dacă te‐ai abătut cu altul în locul bărbatului tău și te‐ai întinat și s‐a culcat cu tine un alt bărbat afară de bărbatul tău… 21atunci preotul
5.21
Ios. 6.261 Sam. 14.24Neem. 10.29
să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem și preotul să zică femeii: Domnul
5.21
Ier. 29.22
să te facă un blestem și un jurământ în mijlocul poporului tău, când Domnul va face să‐ți sece coapsa și să ți se umfle pântecele. 22Și această apă aducătoare de blestem să intre
5.22
Ps. 109.18
în măruntaiele tale ca să‐ți umfle pântecele și să‐ți sece coapsa! Și
5.22
Deut. 27.15
femeia să zică: Amin, Amin. 23Și preotul să scrie aceste blesteme într‐o carte și să le șteargă cu apa de amărăciune. 24Și să dea femeii să bea apa de amărăciune aducătoare de blestem și apa aducătoare de blestem să intre în ea și să‐i fie amară. 25Și preotul să ia din mâna femeii darul de mâncare de gelozie și
5.25
Lev. 8.27
să legene darul de mâncare înaintea Domnului și să‐l pună pe altar. 26Și
5.26
Lev. 2.2,9
preotul să ia un pumn din darul de mâncare, ca amintire a sa, și să‐l ardă pe altar și după aceea să facă pe femeie să bea apa. 27Și după ce o va face să bea apa, atunci va fi așa: dacă s‐a întinat și a fost necredincioasă față de bărbatul ei, apa aducătoare de blestem va intra în ea și va fi amară, și pântecele ei se va umfla și coapsa ei se va usca și femeia va fi un blestem
5.27
Deut. 28.37Ps. 83.9,11Ier. 24.9
29.18,22
42.18Zah. 8.13
în mijlocul poporului ei. 28Și dacă femeia nu s‐a întinat și va fi curată, atunci va rămânea slobodă și va zămisli sămânță. 29Aceasta este legea geloziilor când nevasta se abate
5.29
Vers. 19.
la altul în locul bărbatului ei și este întinată; 30sau când ar veni peste un bărbat duhul de gelozie și ar fi gelos de nevastă‐sa; atunci să pună pe femeie înaintea Domnului și preotul să‐i facă după toată această lege. 31Și bărbatul va fi slobod de nelegiuire, iar femeia să‐și poarte
5.31
Lev. 20.17,19,20
nelegiuirea.