Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Păcatele și pedepsirea Edomului

11Vedenia lui Obadia. Așa zice Domnul Dumnezeu despre Edom

1.1
Is. 21.11
34.5Ezec. 25.12,13,14Ioel 3.19Mal. 1.3
: Noi am auzit o știre
1.1
Ier. 49.14
de la Domnul și un sol este trimis între neamuri zicând: Sculați‐vă și să ne sculăm cu război împotriva lui! 2Iată te‐am făcut mic între neamuri. Ești foarte disprețuit. 3Semeția inimii tale te‐a amăgit, tu care locuiești în crăpăturile
1.3
2 Reg. 14.7
stâncii, a cărui locuință este sus; care zice
1.3
Is. 14.13,14,15Ap. 18.7
în inima sa: Cine mă va coborî la pământ? 4Chiar dacă te vei înălța
1.4
Iov 20.6Ier. 49.16
51.53Amos 9.2
ca vulturul și dacă‐ți vei pune cuibul
1.4
Hab. 2.9
între stele, de acolo te voi coborî, zice Domnul. 5Dacă ar fi venit
1.5
Ier. 49.9
la tine hoți sau tâlhari de noapte, (cât ești de pustiit!) oare n‐ar fi furat ei până ce aveau de ajuns? Dacă ar fi venit la tine culegători de vie, oare n‐ar fi lăsat
1.5
Deut. 24.21Is. 17.6
21.13
ei ceva bobițe? 6Cât de cercetat este Esau! Cum îi sunt căutate comorile! 7Toți bărbații în legătură
1.7
Ier. 38.22
cu tine te‐au împins până la hotar; cei ce erau în pace cu tine te‐au amăgit și te‐au biruit; cei ce mânâncă pâinea ta au întins cursă sub tine. Nu este pricepere în el
1.7
Is. 19.11,12
. 8Oare în ziua aceea, zice Domnul, nu
1.8
Iov 5.12,13Is. 29.14Ier. 49.7
voi pierde eu pe înțelepți din Edom și priceperea de pe muntele lui Esau? 9Și vitejii
1.9
Ps. 76.5Amos 2.16
tăi, Temane
1.9
Ier. 49.7
, se vor înspăimânta, ca orice om să fie stârpit prin junghiere din muntele lui Esau. 10Pentru asuprirea
1.10
Gen. 27.41Ps. 137.7Ezec. 25.12
35.5Amos 1.11
făcută fratelui tău Iacov, te va acoperi rușinea și vei fi stârpit
1.10
Ezec. 35.9Mal. 1.4
în veac. 11În ziua în care ai stat de cealaltă parte, în ziua în care străinii i‐au dus prinsă oastea și cei de alt neam au intrat în porțile lui și au aruncat sorțul
1.11
Ioel 3.3Naum 3.10
asupra Ierusalimului și tu ai fost ca unul din ei. 12Dar nu te uita
1.12
Ps. 22.17
54.7
59.10Mica 4.11
7.10
la ziua
1.12
Ps. 37.13
137.7
fratelui tău în ziua pierderii lui, și nu te bucura
1.12
Iov 31.29Prov. 17.5
24.17,18Mica 7.8
împotriva copiilor lui Iuda în ziua pieirii lor, nici nu‐ți deschide larg gura în ziua strâmtorării. 13Nu intra în poarta poporului meu în ziua dărăpănării lor; nici nu te uita la nenorocirea lor în ziua dărăpănării lor, nici nu pune mâna și tu pe averea lor în ziua dărăpănării lor, 14și nu sta la răspântii, ca să stârpești pe cei din el care scapă, și nu trăda pe cei rămași ai lui în ziua strâmtorării. 15Căci ziua Domnului este aproape
1.15
Ezec. 30.3Ioel 3.14
asupra tuturor neamurilor. Cum
1.15
Ezec. 35.15Hab. 2.8
ai făcut, ți se va face; răsplata ta se va întoarce asupra capului tău. 16Căci precum ați băut
1.16
Ier. 25.28,29
49.12Ioel 3.171 Pet. 4.17
pe muntele cel sfânt al meu, așa vor bea toate neamurile necurmat, da, vor bea și vor sorbi și vor fi ca și cum nici n‐ar fi fost. 17Dar
1.17
Ioel 2.32
pe muntele Sionului va fi scăpare
1.17
Amos 9.8
și el va fi sfânt; și casa lui Iacov va stăpâni stăpânirile lor. 18Și casa lui Iacov va fi un foc și casa lui Iosif o flacără și casa lui Esau miriște, și vor arde între ei și‐i vor mistui; și nu va rămâne niciunul din casa lui
1.18
Is. 10.17Zah. 12.6
Esau. Căci Domnul a vorbit. 19Și cei de la miazăzi vor stăpâni
1.19
Amos 9.12
muntele lui Esau; și cei din șes
1.19
Țef. 2.7
pe filisteni; da, vor stăpâni câmpia lui Efraim și câmpia Samariei. Și Beniamin va stăpâni Galaadul. 20Și cei strămutați din oastea copiilor lui Israel vor stăpâni ce era al Cananiților până la
1.20
1 Reg. 17.9,10
Sarepta. Și cei strămutați ai Ierusalimului care erau în Sefarad vor stăpâni
1.20
Ier. 32.44
cetățile de la miazăzi. 21Și mântuitori
1.21
1 Tim. 4.16Iac. 5.20
se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau. Și împărăția
1.21
Ps. 22.28Dan. 2.44
7.14,27Zah. 14.9Lc. 1.33Ap. 11.15
19.6
va fi a Domnului.