Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
1

Urare

11Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos Isus, tuturor sfinților în

1.1
1 Cor. 1.2
Hristos Isus care sunt în Filipi, cu episcopii și diaconii. 2Har
1.2
Rom. 1.72 Cor. 1.21 Pet. 1.2
vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos.

Dragostea lui Pavel

3Mulțumesc

1.3
Rom. 1.8,91 Cor. 1.4Ef. 1.15,16Col. 1.31 Tes. 1.22 Tes. 1.3
Dumnezeului meu în orice aducere aminte a mea de voi, 4în orice cerere a mea pentru voi toți, făcându‐mi totdeauna cu bucurie cererea, 5pentru
1.5
Rom. 12.13
15.262 Cor. 8.1
părtășia voastră la înaintarea evangheliei din cea dintâi zi până acum, 6fiind încredințat de aceasta chiar, că cel ce a început în voi o lucrare
1.6
In. 6.291 Tes. 1.3
bună o va sfârși până
1.6
Vers. 10.
în ziua lui Isus Hristos: 7după cum este drept pentru mine ca să gândesc aceasta despre voi toți, pentru că vă am în inima mea, atât în legăturile
1.7
Vers. 17.
mele, cât și în apărarea
1.7
2 Cor. 3.2
7.3
mea și în întărirea evangheliei
1.7
Ef. 3.1
6.20Col. 4.3,182 Tim. 1.8
, voi
1.7
Cap. 4.14.
toți fiind părtași împreună cu mine ai harului. 8Căci martor îmi este Dumnezeu
1.8
Rom. 1.9
9.1Gal. 1.201 Tes.
cât
1.8
Cap. 2.26;
vă doresc pe toți în îndurările lui Hristos Isus. 9Și mă rog aceasta, ca
1.9
1 Tes. 3.12Flm. 6
iubirea voastră să prisosească tot mai mult și mai mult în cunoștință și în orice pricepere, 10ca să
1.10
Rom. 2.18
12.2Ef. 5.10
cercați cele ce se deosebesc, ca
1.10
Fapte. 24.161 Tes. 3.13
5.23
să fiți limpezi și fără poticneală pentru
1.10
1 Cor. 1.8
ziua lui Hristos, 11fiind plini de roada dreptății, care este prin
1.11
In. 15.4,5Ef. 2.10Col. 1.6
Isus Hristos, spre slava
1.11
In. 15.8Ef. 1.12,14
și lauda lui Dumnezeu.

Înaintarea Evangheliei

12Voiesc însă să știți, fraților, că cele întâmplate mie s‐au întors mai degrabă spre înaintarea evangheliei, 13astfel că legăturile mele s‐au arătat ca fiind în Hristos în

1.13
Cap. 4.22.
tot pretoriul și tuturor celorlalți 14și că cei mai mulți dintre frați, încrezându‐se în Domnul prin legăturile mele, îndrăznesc mai mult să vorbească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 15Unii negreșit propovăduiesc pe Hristos și din pizmă și ceartă
1.15
Cap. 2.3.
, iar alții și din bună plăcere. 16Aceștia o fac însă din iubire, știind că sunt pus
1.16
Vers. 7.
pentru apărarea evangheliei, 17dar ceilalți vestesc pe Hristos din duh de partidă, nu cu gând curat, socotind să stârnească necaz legăturilor mele. 18Ce dar? Totuși, în orice chip, fie sub cuvânt neadevărat, fie prin adevăr, Hristos este vestit și mă bucur de aceasta și mă voi și bucura. 19Căci știu că aceasta se va sfârși pentru mine spre mântuire, prin cererea voastră
1.19
2 Cor. 1.11
și prin ajutorul Duhului
1.19
Rom. 8.9
lui Isus Hristos, 20potrivit așteptării stăruitoare
1.20
Rom. 8.19
și nădejdii mele, că nu voi fi dat de rușine
1.20
Rom. 5.5
în nimic, dar
1.20
Ef. 6.19,20
cu toată îndrăzneala, ca totdeauna, așa și acum Hristos va fi mărit în trupul meu, fie prin viață, fie prin moarte. 21Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri câștig. 22Dacă dar a trăi în carne, dacă aceasta va aduce rod din lucrul meu, atunci nu știu ce să aleg. 23Sunt ținut
1.23
2 Cor. 5.8
însă de amândouă: având dorința ca să mă mut
1.23
2 Tim. 4.6
și să fiu cu Hristos, căci este cu mult mai bine, 24totuși a mai rămâne în carne este mai trebuincios pentru voi. 25Și fiind încredințat
1.25
Cap. 2.24.
de aceasta, știu că voi rămâne și voi rămâne aici cu voi toți pentru înaintarea voastră și bucuria credinței, 26ca pricina voastră de laudă
1.26
2 Cor. 1.14
5.12
cu mine să prisosească în Hristos Isus prin venirea mea iarăși la voi.

Îndemn la stăruință

27Numai purtați‐vă

1.27
Ef. 4.1Col. 1.101 Tes. 2.12
4.1
într‐un chip vrednic de evanghelia lui Hristos, ca fie că voi veni și vă voi vedea, fie că nu sunt de față, să aud cele despre voi, că
1.27
Cap. 4.1.
stați într‐un singur duh, luptându‐vă împreună cu
1.27
1 Cor. 1.10
un suflet
1.27
Iuda 3
pentru credința evangheliei, 28și nesperiindu‐vă în nimic de protivnici: ceea ce
1.28
2 Tes. 1.5
este pentru ei o dovadă de pieire, iar pentru voi de mântuire, și
1.28
Rom. 8.172 Tim. 2.11
aceasta de la Dumnezeu. 29Pentru că vouă
1.29
Fapte. 5.41Rom. 5.3
vi s‐a dat harul pentru Hristos, nu
1.29
Ef. 2.8
numai ca să credeți în el, ci să și suferiți pentru el, 30având
1.30
Col. 2.1
aceeași luptă după cum
1.30
Fapte. 16.191 Tes. 2.2
ați văzut‐o la mine și auziți acum că este în mine.

2

Îndemn la smerenie

21Dacă este deci vreo mângâiere în Hristos, dacă este vreo ușurare de iubire, dacă este vreo părtășie

2.1
2 Cor. 13.14
a Duhului, dacă este vreo duioșie și îndurare
2.1
Col. 3.12
, 2împliniți‐mi
2.2
In. 3.29
bucuria ca să gândiți aceeași, având aceeași iubire, cu un suflet, gândind
2.2
Rom. 12.16
15.51 Cor. 1.102 Cor. 13.113.16
4.21 Pet. 3.8
una și aceeași. 3Nu faceți nimic
2.3
Gal. 5.26Iac. 3.14
din duh de partidă, nici din slavă deșartă, ci cu smerenie
2.3
Rom. 12.10Ef. 5.211 Pet. 5.5
de gândire, socotindu‐vă unul pe altul mai presus decât pe sine însuși, 4necăutând fiecare ale sale, ci
2.4
1 Cor. 10.24,33
13.5
fiecare și cele ale altora. 5Gândiți
2.5
Mat. 11.29In. 13.151 Pet. 2.211 In. 2.6
în voi aceasta ce era și în Hristos Isus, 6care
2.6
In. 1.1,2
17.52 Cor. 4.4Col. 1.15Evr. 1.3
, fiind în formă de Dumnezeu, n‐a
2.6
In. 5.18
10.33
socotit ceva de răpit ca să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7ci
2.7
Ps. 22.6Is. 53.3Dan. 9.26Mc. 9.12Rom. 15.3
s‐a dezbrăcat pe sine însuși, luând formă de rob
2.7
Is. 42.1
49.3,6
52.13
53.11Ezec. 34.23,24Zah. 3.8Mat. 20.28Lc. 22.27
, făcându‐se
2.7
In. 1.14Rom. 1.3
8.3Gal. 4.4Evr. 2.14,17
în asemănarea oamenilor 8și în înfățișare fiind aflat ca un om, s‐a smerit pe sine, făcându‐se
2.8
Mat. 26.29,42In. 10.18Evr. 5.8
12.2
ascultător până la moarte, moarte însă de cruce. 9De aceea și Dumnezeu l‐a
2.9
In. 17.1,2,5Fapte. 2.33Evr. 2.9
înălțat foarte sus și i‐a
2.9
Ef. 1.20,21Evr. 1.4
dăruit numele care este mai presus de orice nume, 10pentru ca
2.10
Is. 45.23Mat. 28.18Rom. 14.11Ap. 5.13
în numele lui Isus să se plece orice genunchi al celor cerești și al celor pământești și al celor de sub pământ, 11și orice
2.11
In. 13.13Fapte. 2.36Rom. 14.91 Cor. 8.6
12.3
limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domn.

Îndemn la sfințenie

12Astfel dar, iubiții mei, după cum

2.12
Cap. 1.5.
totdeauna ați ascultat, nu numai ca fiind eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, lucrați cu frică
2.12
Ef. 6.5
și cutremur mântuirea voastră. 13Căci Dumnezeu
2.13
2 Cor. 3.5Evr. 13.21
este cel ce lucrează în voi și a voi și a lucra pentru buna sa plăcere. 14Faceți toate fără
2.14
1 Cor. 10.101 Pet. 4.9
cârtiri și fără îndoieli
2.14
Rom. 14.1
, 15ca să fiți fără vină și fără răutate, copii
2.15
Mat. 5.45Ef. 5.1
ai lui Dumnezeu, fără cusur în
2.15
1 Pet. 2.12
mijlocul unui
2.15
Deut. 32.5
neam strâmb și sucit, între care străluciți
2.15
Mat. 5.14,16Ef. 5.8
ca luminători în lume, 16având la voi cuvântul vieții, ca pricină de laudă
2.16
2 Cor. 1.141 Tes. 2.19
pentru mine, la ziua lui Hristos, că n‐am
2.16
Gal. 2.21 Tes. 3.5
alergat în zadar, nici nu m‐am ostenit în zadar. 17Ci și dacă
2.17
2 Tim. 4.6
sunt turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și
2.17
Rom. 15.16
slujba credinței voastre, mă
2.17
2 Cor. 7.14Col. 1.24
bucur și mă bucur cu voi toți. 18Și în același chip bucurați‐vă și voi și bucurați‐vă împreună cu mine.

Pavel laudă pe Timotei

19Nădăjduiesc dar în Domnul Isus ca să vă trimit îndată pe Timotei

2.19
Rom. 16.211 Tes. 3.2
, pentru ca să fiu și eu cu inimă bună după ce voi cunoaște cele despre voi. 20Căci n‐am pe nimeni
2.20
Ps. 55.13
de aceeași inimă cu mine, care să se îngrijească în adevăr de cele despre voi; 21căci toți caută
2.21
1 Cor. 10.24,33
13.52 Tim. 4.10,16
cele ale lor, nu cele ale lui Isus Hristos. 22Cunoașteți însă încercarea lui, că el a slujit ca un rob împreună cu mine, ca
2.22
1 Cor. 4.171 Tim. 1.22 Tim. 1.2
un copil tatălui, pentru evanghelie. 23Nădăjduiesc deci să‐l trimit îndată ce voi vedea cum se vor întoarce cele despre mine. 24Am
2.24
Cap. 1.25.
însă încredere în Domnul că și eu voi veni în curând.

Lauda lui Epafrodit

25Am socotit dar de trebuință să trimit la voi pe Epafrodit

2.25
Cap. 4.18.
, fratele și împreună lucrător
2.25
Flm. 2
și împreună ostaș al meu, și trimisul și slujitorul
2.25
2 Cor. 8.23
vostru în
2.25
2 Cor. 11.9
trebuința mea. 26Fiindcă
2.26
Cap. 1.8.
vă dorea pe toți și era foarte tulburat pentru că ați auzit că a fost bolnav. 27Și într‐adevăr a fost bolnav, aproape de moarte; dar Dumnezeu a avut milă de el și nu numai de el, ci și de mine, ca să n‐am întristare peste întristare. 28Deci l‐am trimis mai în grabă, ca văzându‐l să vă bucurați iarăși și eu să fiu mai neîntristat. 29Primiți‐l deci în Domnul cu toată bucuria, și aveți în cinste
2.29
1 Cor. 16.181 Tes. 5.121 Tim. 5.17
pe unii ca aceștia, 30fiindcă pentru lucrul lui Hristos a fost aproape de moarte, după ce și‐a pus viața în primejdie, ca
2.30
1 Cor. 16.17
să împlinească lipsa voastră în slujirea către mine.

3

31Încolo, frații mei, bucurați‐vă

3.1
2 Cor. 13.111 Tes. 5.16
în Domnul.

Ferirea de învățători mincinoși

Ca să vă scriu aceleași, mie nu‐mi este anevoie, iar vouă vă este de temei. 2Păziți‐vă

3.2
Is. 56.10Gal. 5.15
de câinii aceia! Păziți‐vă de lucrătorii
3.2
2 Cor. 11.13
răi! Păziți‐vă
3.2
Rom. 2.28Gal. 5.2
de scrijilătură! 3Căci noi suntem tăierea împrejur
3.3
Deut. 10.16
30.6Ier. 4.4Rom. 2.29
4.11,12Col. 2.11
, noi care
3.3
In. 4.23,24Rom. 7.6
slujim lui Dumnezeu prin Duhul și ne
3.3
Gal. 6.14
lăudăm în Hristos Isus și nu ne încredem în carne. 4Cu toate că eu
3.4
2 Cor. 11.18,21
am de ce să am încredere și în carne. Dacă vreunui altuia i se pare că poate avea încredere în carne, mie mai mult: 5prin tăiere împrejur
3.5
Gen. 17.12
a opta zi, din
3.5
2 Cor. 11.22
neamul lui Israel, din
3.5
Rom. 11.1
seminția lui Beniamin, evreu
3.5
2 Cor. 11.22
din evrei; în privința legii, fariseu
3.5
Fapte. 23.6
26.4,5
, 6în privința
3.6
Fapte. 22.3Gal. 1.13,14
râvnei, prigonitor
3.6
Fapte. 8.3
9.1
al bisericii, în privința dreptății
3.6
Rom. 10.5
care este prin lege, fără
3.6
Lc. 1.6
vină. 7Dar pe cele
3.7
Mat. 13.44
ce îmi erau câștiguri le‐am socotit pagubă pentru Hristos. 8Ci într‐adevăr și socotesc că toate sunt pagubă, pentru înălțimea cunoștinței
3.8
Is. 53.11Ier. 9.23,24In. 17.31 Cor. 2.2Col. 2.2
lui Hristos Isus, Domnul meu, pentru care m‐am păgubit de toate și le socotesc ca gunoaie ca să câștig pe Hristos 9și să fiu aflat în el nu având ca dreptate a mea
3.9
Rom. 6.3,4,5
8.172 Cor. 4.10,11
pe cea din lege, ci pe cea
3.9
2 Tim. 2.11,121 Pet.
prin credința în Hristos, dreptatea de la Dumnezeu, pe temeiul credinței, 10ca să‐l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia
3.10
Rom. 6.3‐5
8.172 Cor. 4.10,112 Tim. 2.11,121 Pet. 4.13
patimilor lui, fiind făcut asemenea morții lui, 11dacă cumva voi ajunge
3.11
Fapte. 26.7
la învierea cea dintre cei morți. 12Nu că am și luat premiul sau chiar sunt
3.12
1 Tim. 6.12
desăvârșit
3.12
Evr. 12.23
: însă urmăresc ca să‐l dobândesc după cum am fost dobândit și eu de Hristos Isus. 13Fraților, eu nu mă socotesc încă pe mine însumi că l‐am dobândit. Dar una fac, uitând
3.13
Ps. 45.10Lc. 9.622 Cor. 5.16
cele din urmă, și întinzându‐mă din
3.13
1 Cor. 9.24,26Evr. 6.1
răsputeri spre cele dinainte, 14alerg drept la
3.14
2 Tim. 4.7,8Evr. 12.1
țintă către premiul chemării
3.14
Evr. 3.1
de sus a lui Dumnezeu în Hristos Isus.

Alipirea de Hristos

15Deci toți câți suntem desăvârșiți

3.15
1 Cor. 2.6
14.20
să gândim aceasta: și dacă gândiți
3.15
Gal. 5.10
ceva altfel, Dumnezeu vă va descoperi și aceasta. 16Numai la ceea ce
3.16
Rom. 12.16
15.5
am ajuns
3.16
Gal. 6.16
să pășim prin aceea
3.16
Cap. 2.2.
. 17Fraților, fiți împreună următori ai mei
3.17
1 Cor. 4.16
11.11 Tes. 1.6
și îndreptați‐vă privirea la cei ce umblă așa cum ne aveți
3.17
1 Pet. 5.3
pildă pe noi. 18Căci umblă mulți, pe care de mai multe ori vi‐i spuneam, iar acum spun chiar plângând, că sunt vrăjmașii
3.18
Gal. 1.7
2.21
6.12
crucii lui Hristos, 19al căror sfârșit
3.19
2 Cor. 11.152 Pet. 2.1
este pieirea, al căror dumnezeu
3.19
Rom. 16.181 Tim. 6.5Tit 1.11
este pântecele și
3.19
Osea 4.72 Cor. 11.12Gal. 6.13
a căror slavă este în rușinea lor, care gândesc
3.19
Rom. 8.5
cele pământești. 20Căci cetățenia
3.20
Ef. 2.6,19Col. 3.1,3
noastră este în ceruri, de
3.20
Fapte. 1.11
unde și așteptăm
3.20
1 Cor. 3.71 Tes. 1.10Tit 2.13
ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos, 21care
3.21
1 Cor. 15.43,48,49Col. 3.41 In. 3.2
va schimba la chip trupul smereniei noastre, făcându‐l asemenea la față cu trupul slavei lui, potrivit lucrării
3.21
Ef. 1.19
de a putea să‐și
3.21
1 Cor. 15.26,27
supună chiar toate.