Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Strigarea prietenoasă a înțelepciunii

91Înțelepciunea și‐a zidit

9.1
Mat. 16.18Ef. 2.20,21,221 Pet. 2.5
casa, a tăiat cei șapte stâlpi ai ei; 2și‐a junghiat
9.2
Mat. 22.3
junghierea; și‐a amestecat
9.2
Vers. 5. Cap. 23.30.
vinul și și‐a întins masa. 3Și‐a
9.3
Rom. 10.15
trimis slujnicele; ea
9.3
Cap. 8.1, 2.
strigă pe
9.3
Vers. 14.
cele mai înalte locuri ale cetății: 4Oricine
9.4
Vers. 16. Cap. 6.32.
e prost să se abată încoace! Celui fără pricepere îi zice: 5Veniți
9.5
Vers. 2.
, mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care l‐am amestecat. 6Lăsați prostia și trăiți, și mergeți pe calea priceperii. 7Cel ce dojenește pe batjocoritor își dobândește rușine; și cel ce mustră pe cel rău, își dobândește o pată. 8Nu
9.8
Mat. 7.6
mustra pe batjocoritor, ca să nu te urască. Mustră
9.8
Ps. 141.5
pe cel înțelept și te va iubi. 9învățătură celui înțelept și se va face și mai înțelept; învață pe cel drept și
9.9
Mat. 13.12
va adăuga învățătura. 10Frica Domnului este începutul
9.10
Iov 28.28Ps. 111.10
înțelepciunii și cunoștința Celui Sfânt este pricepere. 11Căci prin
9.11
Cap. 3.2, 16;
mine zilele ți se vor înmulți și ți se vor adăuga ani de viață. 12Dacă
9.12
Iov 35.6,7
ești înțelept, pentru tine însuți ești înțelept; și dacă ești batjocoritor singur vei suferi. 13Femeia
9.13
Cap. 7.11.
nebună este bună de gură, ea este proastă și nu știe nimic. 14Ea se așază la intrarea casei sale, pe scaun, în locurile înalte
9.14
Vers. 3.
ale cetății, 15ca să cheme pe trecătorii de pe drum care merg drept pe căile lor: 16Cine
9.16
Vers. 4.
este prost să se abată încoace! Și celui ce este lipsit de pricepere îi zice: 17Dulci
9.17
Cap. 20.17.
sunt apele furate și pâinea tăinuită este plăcută! 18Și el nu știe că acolo sunt umbrele morții
9.18
Cap. 2.18;
, oaspeții ei sunt în adâncurile Șeolului.

10

Binecuvântarea dreptății, blestemul păcatului

Proverbele lui Solomon

101Un fiu

10.1
Cap. 15.20;
înțelept face veselia tatălui, dar fiul nebun este apăsarea mamei sale. 2Visteriile răutății nimic nu
10.2
Ps. 49.6Lc. 12.19,20
folosesc, dar
10.2
Dan. 4.27
dreptatea izbăvește de la moarte. 3Domnul
10.3
Ps. 10.14
34.9,10
37.25
nu va lăsa să flămânzească sufletul celui drept, dar leapădă pofta celor răi. 4Cine lucrează cu mâna
10.4
Cap. 12.24;
leneșă, sărăcește. Dar
10.4
Cap. 13.4;
mâna celor harnici îmbogățește. 5Cine adună vara este un fiu înțelept, dar cel ce doarme la secerat este un fiu
10.5
Cap. 12.4;
aducător de rușine. 6Pe capul celui drept sunt binecuvântări, dar gura
10.6
Vers. 11.
celor răi acoperă asuprire. 7Pomenirea
10.7
Ps. 9.5,6
112.6Ecl. 8.10
dreptului va fi spre binecuvântare, dar numele celor răi va putrezi. 8Cel cu inima înțeleaptă primește porunci, dar
10.8
Vers. 10.
cel nebun cu buzele va cădea. 9Cel ce
10.9
Ps. 23.4Is. 33.15,16
umblă în neprihănire, umblă la adăpost, dar cel ce își sucește căile, va fi cunoscut. 10Cel ce
10.10
Cap. 6.13.
face cu ochiul aduce mâhnire, dar
10.10
Vers. 8.
cel nebun cu buzele va cădea. 11Gura dreptului
10.11
Ps. 37.3018.4
este un izvor de viață, dar gura
10.11
Ps. 107.42
celor răi acoperă asuprirea. 12Ura stârnește certuri, dar iubirea
10.12
Cap. 17.9.
acoperă toate abaterile. 13Înțelepciunea se găsește pe buzele celui cuminte, dar nuiaua
10.13
Cap. 26.3.
este pentru spinarea celui lipsit de minte. 14Înțelepții păstrează cunoștința, dar gura
10.14
Cap. 18.7;
nebunului este o pieire amenințătoare. 15Averea
10.15
Iov 31.24Ps. 52.71 Tim. 6.17
bogatului este cetatea sa cea tare; pieirea săracilor este sărăcia lor. 16Osteneala dreptului duce la viață, iar câștigul celui rău la păcat. 17Păzirea învățăturii este calea către viață, dar cel ce părăsește mustrarea se rătăcește. 18Cel ce tăinuește ura are buze mincinoase și cel ce
10.18
Ps. 15.3
răspândește vorbirea de rău este nebun. 19În mulțimea
10.19
Ecl. 5.3
vorbelor nu lipsește greșeală; dar
10.19
Iac. 3.2
cel ce‐și stăpânește buzele lucrează înțelepțește. 20Limba celui drept este ca argintul ales, inima celor răi este puțin lucru. 21Buzele dreptului pasc pe mulți, dar nebunii mor din lipsă de minte. 22Binecuvântarea
10.22
Gen. 24.35
26.12Ps. 37.22
Domnului îmbogățește și el n‐adaugă nici o durere la ea. 23Pentru nebun este
10.23
Cap. 14.9;
un joc să facă răutate; și așa este înțelepciunea pentru un om cu pricepere. 24De
10.24
Iov 15.21
ce se teme cel rău i se va întâmpla, dar dorința drepților
10.24
Ps. 145.19Mat. 5.61 In. 5.14,15
va fi împlinită. 25Cum trece vârtejul așa
10.25
Ps. 37.9,10
nu mai este cel rău; dar cel
10.25
Ps. 15.5Mat. 7.24,25
16.18
drept este o temelie de veci. 26Ca oțetul pentru dinți și fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cei ce‐l trimit. 27
10.27
Cap. 9.11.
Frica Domnului adaugă zilele, dar anii
10.27
Iov 15.32,33
22.16Ps. 55.23Ecl. 7.17
celor răi vor fi scurtați. 28Nădejdea
10.28
Iov 8.13
11.20Ps. 112.10
drepților este bucurie, dar
10.28
Ps. 1.6
37.20
așteptarea celor răi se va pierde. 29Calea Domnului, este o întăritură pentru cel fără prihană, dar este pieire pentru lucrătorii nelegiuirii. 30Dreptul
10.30
Ps. 37.22,29
125.1
niciodată nu se va clătina, dar cei răi nu vor locui în țară. 31Gura
10.31
Ps. 37.20
dreptului scoate înțelepciune, dar limba îndărătnică va fi tăiată. 32Buzele celui drept cunosc ce este plăcut, dar gura celor răi este îndărătnicie.

11

Fericirea celor drepți, nenorocirea celor răi

111Cumpăna

11.1
Lev. 19.35,36Deut. 25.13‐16
amăgitoare este urâciunea Domnului, dar greutatea plină este desfătarea lui. 2Când
11.2
Cap. 15.33;
vine mândria, vine și rușinea; dar înțelepciunea este cu cei smeriți. 3Neprihănirea
11.3
Cap. 13.6.
celor cinstiți îi va călăuzi, dar viclenia celor vânzători îi va pierde. 4Avuția nu
11.4
Cap. 10.2.
folosește în ziua mâniei, dar dreptatea
11.4
Gen. 7.1
izbăvește de la moarte. 5Dreptatea celui fără prihană îi va îndrepta calea, dar cel rău
11.5
Cap. 5.22.
va cădea prin chiar răutatea sa. 6Dreptatea celor cinstiți îi izbăvește, dar cei vânzători vor fi prinși în nelegiuirea lor. 7Când
11.7
Cap. 10.28.
moare omul rău, i se pierde și așteptarea, și cei ce nădăjduesc în nelegiuire vor fi pierduți. 8Dreptul
11.8
Cap. 21.18.
este izbăvit din strâmtorare, iar cel rău vine în locul său. 9Nelegiuitul
11.9
Iov 8.13
pierde pe aproapele său cu gura sa; dar cei drepți sunt izbăviți prin cunoștință. 10Cetatea se bucură de bună starea
11.10
Est. 8.15
drepților; dar la pieirea celor răi este bucurie. 11Cetatea
11.11
Cap. 29.8.
se înalță prin binecuvântarea celor cinstiți, dar se surpă prin gura celor răi. 12Cel ce disprețuiește pe aproapele său este fără pricepere; dar omul cu pricepere tace. 13Cine umblă cu vorbe
11.13
Lev. 19.16
descoperă taine; dar cel cu duh credincios ascunde lucrul. 14Unde
11.14
1 Reg. 12.1
nu este sfat, poporul cade; dar în mulțimea sfetnicilor este adăpost. 15Cel ce se pune chezaș pentru un străin va fi sfărâmat rău
11.15
Cap. 6.1.
, dar cel ce urăște pe cei ce bat palma este la adăpost. 16Femeia
11.16
Cap. 31.30.
plăcută capătă cinste și cei puternici capătă averi. 17Omul
11.17
Mat. 5.7
25.34
milos își face bine sufletului său, dar cel nemilos își chinuiește însășii carnea sa. 18Cel rău dobândește câștig amăgitor, dar cel ce
11.18
Osea 10.12Gal. 6.8,9Iac. 3.18
seamănă dreptate are plată adevărată. 19Cel ce stăruiește în dreptate va ajunge la viață și cel ce urmărește răul o face spre moartea sa. 20Cei cu inimă înrăutățită sunt urâciune pentru Domnul, dar cei fără prihană în cale sunt desfătarea lui. 21Mână în mână cel rău nu va fi socotit
11.21
Cap. 16.5.
nevinovat; dar sămânța
11.21
Ps. 112.2
celor drepți va fi izbăvită. 22Femeia frumoasă lipsită de bun simț este ca un inel de aur în râtul porcului. 23Dorința drepților nu este decât bună, dar așteptarea celor răi este mânie
11.23
Rom. 2.8,9
. 24Unul împarte
11.24
Ps. 112.9
și se face mai bogat; altul oprește mai mult decât este drept, dar spre lipsa sa. 25Sufletul
11.25
2 Cor. 9.6,7,8,9,10
care binecuvântează se va îngrășa și
11.25
Mat. 5.7
cel ce adapă se va adăpa și el. 26Pe cel ce
11.26
Amos 8.5,6
oprește grâul, îl blestemă poporul; dar binecuvântare
11.26
Iov 29.13
va fi pe capul celui ce‐l vinde. 27Cel ce caută stăruitor binele, caută bunăvoință; dar
11.27
Est. 7.10Ps. 7.15,16
9.15,16
10.2
57.6
răul va veni peste cel ce‐l caută stăruitor. 28Cel ce
11.28
Iov 31.24Ps. 52.7Mc. 10.24Lc. 12.211 Tim. 6.17
se încrede în bogățiile sale va cădea, dar cei drepți vor înverzi ca
11.28
Ps. 1.3
52.8
92.12Ier. 17.8
frunza. 29Cel ce își chinuiește casa va moșteni vânt
11.29
Ecl. 5.16
și nebunul va fi slujitorul celui înțelept cu inima. 30Roada dreptului este un pom al vieții și cel
11.30
Dan. 12.31 Cor. 9.19Iac. 5.20
înțelept câștigă suflete. 31Iată
11.31
Ier. 25.291 Pet. 4.17,18
, dreptului i se va răsplăti pe pământ: cu cât mai mult celui rău și păcătosului!