Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Fericirea celor drepți, nenorocirea celor răi

111Cumpăna

11.1
Lev. 19.35,36Deut. 25.13‐16
amăgitoare este urâciunea Domnului, dar greutatea plină este desfătarea lui. 2Când
11.2
Cap. 15.33;
vine mândria, vine și rușinea; dar înțelepciunea este cu cei smeriți. 3Neprihănirea
11.3
Cap. 13.6.
celor cinstiți îi va călăuzi, dar viclenia celor vânzători îi va pierde. 4Avuția nu
11.4
Cap. 10.2.
folosește în ziua mâniei, dar dreptatea
11.4
Gen. 7.1
izbăvește de la moarte. 5Dreptatea celui fără prihană îi va îndrepta calea, dar cel rău
11.5
Cap. 5.22.
va cădea prin chiar răutatea sa. 6Dreptatea celor cinstiți îi izbăvește, dar cei vânzători vor fi prinși în nelegiuirea lor. 7Când
11.7
Cap. 10.28.
moare omul rău, i se pierde și așteptarea, și cei ce nădăjduesc în nelegiuire vor fi pierduți. 8Dreptul
11.8
Cap. 21.18.
este izbăvit din strâmtorare, iar cel rău vine în locul său. 9Nelegiuitul
11.9
Iov 8.13
pierde pe aproapele său cu gura sa; dar cei drepți sunt izbăviți prin cunoștință. 10Cetatea se bucură de bună starea
11.10
Est. 8.15
drepților; dar la pieirea celor răi este bucurie. 11Cetatea
11.11
Cap. 29.8.
se înalță prin binecuvântarea celor cinstiți, dar se surpă prin gura celor răi. 12Cel ce disprețuiește pe aproapele său este fără pricepere; dar omul cu pricepere tace. 13Cine umblă cu vorbe
11.13
Lev. 19.16
descoperă taine; dar cel cu duh credincios ascunde lucrul. 14Unde
11.14
1 Reg. 12.1
nu este sfat, poporul cade; dar în mulțimea sfetnicilor este adăpost. 15Cel ce se pune chezaș pentru un străin va fi sfărâmat rău
11.15
Cap. 6.1.
, dar cel ce urăște pe cei ce bat palma este la adăpost. 16Femeia
11.16
Cap. 31.30.
plăcută capătă cinste și cei puternici capătă averi. 17Omul
11.17
Mat. 5.7
25.34
milos își face bine sufletului său, dar cel nemilos își chinuiește însășii carnea sa. 18Cel rău dobândește câștig amăgitor, dar cel ce
11.18
Osea 10.12Gal. 6.8,9Iac. 3.18
seamănă dreptate are plată adevărată. 19Cel ce stăruiește în dreptate va ajunge la viață și cel ce urmărește răul o face spre moartea sa. 20Cei cu inimă înrăutățită sunt urâciune pentru Domnul, dar cei fără prihană în cale sunt desfătarea lui. 21Mână în mână cel rău nu va fi socotit
11.21
Cap. 16.5.
nevinovat; dar sămânța
11.21
Ps. 112.2
celor drepți va fi izbăvită. 22Femeia frumoasă lipsită de bun simț este ca un inel de aur în râtul porcului. 23Dorința drepților nu este decât bună, dar așteptarea celor răi este mânie
11.23
Rom. 2.8,9
. 24Unul împarte
11.24
Ps. 112.9
și se face mai bogat; altul oprește mai mult decât este drept, dar spre lipsa sa. 25Sufletul
11.25
2 Cor. 9.6,7,8,9,10
care binecuvântează se va îngrășa și
11.25
Mat. 5.7
cel ce adapă se va adăpa și el. 26Pe cel ce
11.26
Amos 8.5,6
oprește grâul, îl blestemă poporul; dar binecuvântare
11.26
Iov 29.13
va fi pe capul celui ce‐l vinde. 27Cel ce caută stăruitor binele, caută bunăvoință; dar
11.27
Est. 7.10Ps. 7.15,16
9.15,16
10.2
57.6
răul va veni peste cel ce‐l caută stăruitor. 28Cel ce
11.28
Iov 31.24Ps. 52.7Mc. 10.24Lc. 12.211 Tim. 6.17
se încrede în bogățiile sale va cădea, dar cei drepți vor înverzi ca
11.28
Ps. 1.3
52.8
92.12Ier. 17.8
frunza. 29Cel ce își chinuiește casa va moșteni vânt
11.29
Ecl. 5.16
și nebunul va fi slujitorul celui înțelept cu inima. 30Roada dreptului este un pom al vieții și cel
11.30
Dan. 12.31 Cor. 9.19Iac. 5.20
înțelept câștigă suflete. 31Iată
11.31
Ier. 25.291 Pet. 4.17,18
, dreptului i se va răsplăti pe pământ: cu cât mai mult celui rău și păcătosului!

12

Purtarea înțeleptului și a prostului

121Cel ce iubește povața, iubește cunoștința, dar cel ce urăște mustrarea este prost. 2Cel bun

12.2
Cap. 8.35.
va afla bunăvoința de la Domnul, dar pe omul uneltitor de rele îl va osândi. 3Omul nu se va întări prin răutate, dar rădăcina
12.3
Cap. 10.25.
drepților nu se va clătina. 4Femeia
12.4
Cap. 31.23.
vrednică este cununa bărbatului său, dar cea aducătoare de rușine este ca
12.4
Cap. 14.30.
putregaiul în oasele lui. 5Gândurile drepților sunt judecată, dar sfaturile celor răi, înșelăciune. 6Vorbele
12.6
Cap. 1.11, 18.
celor răi sunt o pândire ca să verse sânge, dar
12.6
Cap. 14.3.
gura celor cinstiți îi va scăpa. 7Cei răi
12.7
Ps. 37.36,37Mat. 7.24,25,26,27
sunt răsturnați și nu mai sunt; dar casa drepților va sta. 8Omul va fi lăudat după înțelepciunea sa, dar
12.8
1 Sam. 25.17
cel cu inima înrăutățită va fi disprețuit. 9Mai
12.9
Cap. 13.7.
bine cel neînsemnat și cu o slugă, decât
12.9
Deut. 25.4
cel ce face pe marele și duce lipsă de pâine. 10Dreptul ține seama de viața dobitocului său, dar măruntaiele celor răi sunt nemiloase. 11Cel ce își
12.11
Gen. 3.19
ară ogorul se va sătura de pâine, dar cel ce umblă după deșertăciune este
12.11
Cap. 6.32.
lipsit de pricepere. 12Cel rău dorește mreaja celor răi, dar rădăcina drepților dă rod. 13Este
12.13
Cap. 18.7.
o cursă pentru omul rău în greșeala buzelor, dar
12.13
2 Pet. 2.9
dreptul va ieși din strâmtorare. 14Omul se va sătura de bunuri prin rodul
12.14
Cap. 13.2;
gurii și
12.14
Is. 3.10,11
faptele mâinii omului îi vor fi răsplătite. 15Calea nebunului este dreaptă în
12.15
Cap. 3.7.
ochii săi, dar cel înțelept ascultă sfatul. 16Necazul nebunului
12.16
Cap. 29.11.
se cunoaște în ziua sa, dar cel cu minte acoperă ocara. 17Cel ce
12.17
Cap. 14.5.
vorbește adevărul, vestește dreptate, dar martorul mincinos înșelăciune. 18Unul vorbește
12.18
Ps. 57.4
59.7
64.3
cu ușurătate ceea ce este ca împunsăturile de sabie, dar
12.18
Ps. 52.5
limba înțeleptului este sănătate. 19Buza adevărului se va întări în veac, dar limba minciunii este numai o clipă. 20Înșelăciunea este în inima celor ce urzesc răul, dar cei ce sfătuiesc la pace au bucurie. 21Niciun rău nu se va întâmpla celui drept, dar cei răi se vor umplea de rău. 22Buzele mincinoase sunt o urâciune
12.22
Cap. 6.17;
Domnului, dar cei ce lucrează după adevăr sunt desfătarea lui. 23Omul
12.23
Cap. 13.16;
cu minte ascunde cunoștința, dar inima nebunilor vestește nebunia. 24Mâna
12.24
Cap. 10.4.
celor harnici va cârmui, dar lenevia va plăti bir. 25Apăsarea
12.25
Cap. 15.13.
în inima omului o face să se plece, dar un cuvânt
12.25
Is. 50.4
bun o înveselește. 26Cel drept povățuiește pe aproapele său, dar calea celor răi îi rătăcește. 27Leneșul nu frige ce a vânat; dar averea scumpă a omului este pentru cel harnic. 28Pe cărarea dreptății este viață și pe calea sa nu este moarte.

13

Zugrăvirea purtării înțelepte și smintite

131Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său; dar

13.1
1 Sam. 2.25
cel batjocoritor n‐ascultă la mustrare. 2Omul va mânca bine din roada gurii
13.2
Cap. 12.14.
sale, dar sufletul celor vânzători va mânca asuprire. 3Cel ce‐și
13.3
Ps. 39.1Iac. 3.2
păzește gura, își ține sufletul, dar pieirea este pentru cel ce‐și deschide larg buzele. 4Sufletul leneșului
13.4
Cap. 10.4.
dorește și n‐are nimic, dar sufletul celor harnici se va îngrășa. 5Dreptul urăște cuvântul minciunii, dar cel rău se face urâcios și de ocară. 6Dreptatea
13.6
Cap. 11.3, 5, 6.
păzește pe cel fără prihană în cale, dar răutatea răstoarnă pe păcătos. 7Cutare
13.7
Cap. 12.9.
face pe bogatul și n‐are nimic; cutare face pe săracul și totuși are avere mare. 8Prețul de răscumpărare al vieții unuia este averea sa; dar cel lipsit n‐aude amenințare. 9Lumina
13.9
Iov 18.5,6
21.17
drepților arde voioasă, dar candela celor răi se va stinge. 10Din mândrie vine numai ceartă, dar cu cei ce se lasă sfătuiți este înțelepciune. 11Averea
13.11
Cap. 10.2;
câștigată cu înșelăciune scade, dar cel ce o adună cu mâna o va înmulți. 12Așteptarea amânată îmbolnăvește inima, dar dorința
13.12
Vers. 19.
împlinită este un pom al vieții. 13Cine nu bagă
13.13
2 Cron. 36.16
în seamă cuvântul, își va atrage pieire; dar cine se teme de poruncă va fi răsplătit. 14Învățătura
13.14
Cap. 10.11;
înțeleptului este un izvor de viață ca să se ferească de lațurile
13.14
2 Sam. 22.6
morții. 15Buna înțelegere aduce bunăvoință, dar calea celor fără credincioșie este aspră. 16Orice
13.16
Cap. 12.23;
om chibzuit lucrează cu cunoștință; dar nebunul își dă de gol nebunia. 17Solul rău va cădea în rău, dar trimisul credincios
13.17
Cap. 25.13.
este sănătate. 18Sărăcia și rușinea vor lovi pe cel ce leapădă învățătura, dar
13.18
Cap. 15.5, 31.
cel ce ia seama la mustrare va fi cinstit. 19Dorința
13.19
Vers. 12.
împlinită este dulce sufletului, dar pentru nebuni e o urâciune să se depărteze de rău. 20Cel ce umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cel ce se însoțește cu nebunii își va face rău. 21Răul urmărește pe păcătoși
13.21
Ps. 32.10
; dar drepților li se va răsplăti binele. 22Omul bun lasă o moștenire copiilor săi, dar averea
13.22
Iov 27.16,17Ecl. 2.26
păcătosului se păstrează pentru cel drept. 23Sunt multe bucate
13.23
Cap. 12.11.
în arătura săracilor, dar unii sunt pierduți din lipsă de judecată. 24Cel ce
13.24
Cap. 19.18;
își cruță nuiaua urăște pe fiul său, dar cel ce‐l iubește, îl ceartă stăruitor. 25Cel
13.25
Ps. 34.10
37.3
drept mănâncă până la săturarea sufletului său, dar pântecele celor răi va duce lipsă.