Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
12

Purtarea înțeleptului și a prostului

121Cel ce iubește povața, iubește cunoștința, dar cel ce urăște mustrarea este prost. 2Cel bun

12.2
Cap. 8.35.
va afla bunăvoința de la Domnul, dar pe omul uneltitor de rele îl va osândi. 3Omul nu se va întări prin răutate, dar rădăcina
12.3
Cap. 10.25.
drepților nu se va clătina. 4Femeia
12.4
Cap. 31.23.
vrednică este cununa bărbatului său, dar cea aducătoare de rușine este ca
12.4
Cap. 14.30.
putregaiul în oasele lui. 5Gândurile drepților sunt judecată, dar sfaturile celor răi, înșelăciune. 6Vorbele
12.6
Cap. 1.11, 18.
celor răi sunt o pândire ca să verse sânge, dar
12.6
Cap. 14.3.
gura celor cinstiți îi va scăpa. 7Cei răi
12.7
Ps. 37.36,37Mat. 7.24,25,26,27
sunt răsturnați și nu mai sunt; dar casa drepților va sta. 8Omul va fi lăudat după înțelepciunea sa, dar
12.8
1 Sam. 25.17
cel cu inima înrăutățită va fi disprețuit. 9Mai
12.9
Cap. 13.7.
bine cel neînsemnat și cu o slugă, decât
12.9
Deut. 25.4
cel ce face pe marele și duce lipsă de pâine. 10Dreptul ține seama de viața dobitocului său, dar măruntaiele celor răi sunt nemiloase. 11Cel ce își
12.11
Gen. 3.19
ară ogorul se va sătura de pâine, dar cel ce umblă după deșertăciune este
12.11
Cap. 6.32.
lipsit de pricepere. 12Cel rău dorește mreaja celor răi, dar rădăcina drepților dă rod. 13Este
12.13
Cap. 18.7.
o cursă pentru omul rău în greșeala buzelor, dar
12.13
2 Pet. 2.9
dreptul va ieși din strâmtorare. 14Omul se va sătura de bunuri prin rodul
12.14
Cap. 13.2;
gurii și
12.14
Is. 3.10,11
faptele mâinii omului îi vor fi răsplătite. 15Calea nebunului este dreaptă în
12.15
Cap. 3.7.
ochii săi, dar cel înțelept ascultă sfatul. 16Necazul nebunului
12.16
Cap. 29.11.
se cunoaște în ziua sa, dar cel cu minte acoperă ocara. 17Cel ce
12.17
Cap. 14.5.
vorbește adevărul, vestește dreptate, dar martorul mincinos înșelăciune. 18Unul vorbește
12.18
Ps. 57.4
59.7
64.3
cu ușurătate ceea ce este ca împunsăturile de sabie, dar
12.18
Ps. 52.5
limba înțeleptului este sănătate. 19Buza adevărului se va întări în veac, dar limba minciunii este numai o clipă. 20Înșelăciunea este în inima celor ce urzesc răul, dar cei ce sfătuiesc la pace au bucurie. 21Niciun rău nu se va întâmpla celui drept, dar cei răi se vor umplea de rău. 22Buzele mincinoase sunt o urâciune
12.22
Cap. 6.17;
Domnului, dar cei ce lucrează după adevăr sunt desfătarea lui. 23Omul
12.23
Cap. 13.16;
cu minte ascunde cunoștința, dar inima nebunilor vestește nebunia. 24Mâna
12.24
Cap. 10.4.
celor harnici va cârmui, dar lenevia va plăti bir. 25Apăsarea
12.25
Cap. 15.13.
în inima omului o face să se plece, dar un cuvânt
12.25
Is. 50.4
bun o înveselește. 26Cel drept povățuiește pe aproapele său, dar calea celor răi îi rătăcește. 27Leneșul nu frige ce a vânat; dar averea scumpă a omului este pentru cel harnic. 28Pe cărarea dreptății este viață și pe calea sa nu este moarte.

13

Zugrăvirea purtării înțelepte și smintite

131Un fiu înțelept ascultă învățătura tatălui său; dar

13.1
1 Sam. 2.25
cel batjocoritor n‐ascultă la mustrare. 2Omul va mânca bine din roada gurii
13.2
Cap. 12.14.
sale, dar sufletul celor vânzători va mânca asuprire. 3Cel ce‐și
13.3
Ps. 39.1Iac. 3.2
păzește gura, își ține sufletul, dar pieirea este pentru cel ce‐și deschide larg buzele. 4Sufletul leneșului
13.4
Cap. 10.4.
dorește și n‐are nimic, dar sufletul celor harnici se va îngrășa. 5Dreptul urăște cuvântul minciunii, dar cel rău se face urâcios și de ocară. 6Dreptatea
13.6
Cap. 11.3, 5, 6.
păzește pe cel fără prihană în cale, dar răutatea răstoarnă pe păcătos. 7Cutare
13.7
Cap. 12.9.
face pe bogatul și n‐are nimic; cutare face pe săracul și totuși are avere mare. 8Prețul de răscumpărare al vieții unuia este averea sa; dar cel lipsit n‐aude amenințare. 9Lumina
13.9
Iov 18.5,6
21.17
drepților arde voioasă, dar candela celor răi se va stinge. 10Din mândrie vine numai ceartă, dar cu cei ce se lasă sfătuiți este înțelepciune. 11Averea
13.11
Cap. 10.2;
câștigată cu înșelăciune scade, dar cel ce o adună cu mâna o va înmulți. 12Așteptarea amânată îmbolnăvește inima, dar dorința
13.12
Vers. 19.
împlinită este un pom al vieții. 13Cine nu bagă
13.13
2 Cron. 36.16
în seamă cuvântul, își va atrage pieire; dar cine se teme de poruncă va fi răsplătit. 14Învățătura
13.14
Cap. 10.11;
înțeleptului este un izvor de viață ca să se ferească de lațurile
13.14
2 Sam. 22.6
morții. 15Buna înțelegere aduce bunăvoință, dar calea celor fără credincioșie este aspră. 16Orice
13.16
Cap. 12.23;
om chibzuit lucrează cu cunoștință; dar nebunul își dă de gol nebunia. 17Solul rău va cădea în rău, dar trimisul credincios
13.17
Cap. 25.13.
este sănătate. 18Sărăcia și rușinea vor lovi pe cel ce leapădă învățătura, dar
13.18
Cap. 15.5, 31.
cel ce ia seama la mustrare va fi cinstit. 19Dorința
13.19
Vers. 12.
împlinită este dulce sufletului, dar pentru nebuni e o urâciune să se depărteze de rău. 20Cel ce umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cel ce se însoțește cu nebunii își va face rău. 21Răul urmărește pe păcătoși
13.21
Ps. 32.10
; dar drepților li se va răsplăti binele. 22Omul bun lasă o moștenire copiilor săi, dar averea
13.22
Iov 27.16,17Ecl. 2.26
păcătosului se păstrează pentru cel drept. 23Sunt multe bucate
13.23
Cap. 12.11.
în arătura săracilor, dar unii sunt pierduți din lipsă de judecată. 24Cel ce
13.24
Cap. 19.18;
își cruță nuiaua urăște pe fiul său, dar cel ce‐l iubește, îl ceartă stăruitor. 25Cel
13.25
Ps. 34.10
37.3
drept mănâncă până la săturarea sufletului său, dar pântecele celor răi va duce lipsă.

14

Lauda înțelepciunii adevărate în viață

141Orice femeie

14.1
Cap. 24.3.
înțeleaptă își zidește
14.1
Rut 4.11
casa, dar nebunia o surpă cu înseși mâinile sale. 2Cel ce umblă în dreptatea lui se teme de Domnul, dar
14.2
Iov 12.4
cel sucit în căile lui îl disprețuiește. 3În gura nebunului este o nuia de mândrie, dar
14.3
Cap. 12.6.
buzele înțelepților îi păzesc. 4Unde nu sunt boi, ieslea este curată; dar câștigul mult este prin puterea boului. 5Martorul
14.5
Ex. 20.16
23.112.17
credincios nu va minți, dar martorul mincinos spune minciuni. 6Batjocoritorul caută înțelepciune și n‐o găsește, dar
14.6
Cap. 8.9;
cunoștința este ușoară pentru cel cu minte. 7Du‐te înaintea unui nebun și nu vei vedea în el buzele cunoștinței. 8Înțelepciunea celui cuminte este să‐și deosebească însăși calea sa, dar nebunia nebunilor este amăgire. 9Nebunii
14.9
Cap. 10.23.
glumesc cu păcatul, dar între cei cinstiți este bunăvoință. 10Inima singură își știe amărăciunea și un străin nu se amestecă în bucuria ei. 11Casa
14.11
Iov 8.15
celor răi va fi răsturnată, dar cortul celor drepți va înflori. 12E o cale care
14.12
Cap. 16.25.
pare dreaptă omului, dar
14.12
Rom. 6.21
sfârșitul ei sunt căile morții. 13Inima este tristă chiar în mijlocul râsului și sfârșitul
14.13
Cap. 5.4.
bucuriei este întristarea. 14Cel ce dă înapoi cu inima se va sătura
14.14
Cap. 1.31;
de căile lui și omul bun se va sătura de sine însuși. 15Prostul crede orice vorbă, dar cel cuminte ia seama la pașii săi. 16Înțeleptul
14.16
Cap. 22.3.
se teme și se depărtează de rău; dar nebunul se îngâmfă și este încrezător. 17Cel iute la mânie va face nebunie și bărbatul viclean este urât. 18Cei proști moștenesc nebunie, dar cei cuminți se încunună cu cunoștința. 19Cel rău se pleacă înaintea celui bun și cei răi la porțile celui drept. 20Săracul
14.20
Cap. 19.7.
este urât chiar și de aproapele său, dar bogatul are mulți prieteni. 21Cel ce disprețuiește pe aproapele său păcătuiește, dar
14.21
Ps. 41.1
112.9
cel ce se îndură de cei necăjiți, ferice de el! 22Oare nu se rătăcesc cei ce urzesc răul? Dar îndurarea și credincioșia sunt pentru cei ce plănuiesc binele. 23În orice muncă este câștig, dar vorbăria buzelor aduce numai lipsă. 24Cununa înțelepților este avuția lor, dar nebunia neghiobilor este numai nebunie. 25Martorul
14.25
Vers. 5.
adevărat izbăvește suflete, dar cel ce spune minciuni este amăgire. 26În frica Domnului este încredere tare și copiii săi vor avea un loc de adăpost. 27
14.27
Cap. 13.14.
Frica Domnului este un izvor de viață ca să abată pe om de lațurile morții. 28Slava împăratului este în mulțimea poporului, dar pieirea domnului este în lipsă de popor. 29Cel
14.29
Cap. 16.32.
încet la mânie este cu multă pricepere, dar cel iute cu duhul înalță nebunia. 30Inima sănătoasă este viața cărnii, dar pizma
14.30
Ps. 112.10
este putrezirea
14.30
Cap. 12.4.
oaselor. 31Cel ce
14.31
Cap. 17.5.
apasă pe sărac batjocorește pe Făcătorul
14.31
Iov 31.15,16
său, dar cel ce se îndură de cel nevoiaș îl cinstește. 32Cel rău este prăbușit în răutatea sa, dar dreptul
14.32
Iov 13.15
19.26Ps. 23.4
37.372 Cor. 1.9
5.82 Tim. 4.18
va avea încredere la moartea sa. 33Înțelepciunea se odihnește în inima celui priceput, dar
14.33
Cap. 12.16;
ce este în pieptul nebunului se face cunoscut. 34Dreptatea înalță un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. 35Bunăvoința
14.35
Mat. 24.45,47
împăratului este față de slujitorul înțelept, dar mânia sa este asupra celui ce face rușine.