Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Folosul fricii de Dumnezeu și al înțelepciunii

31Fiul meu, nu uita îndrumarea mea, și să păzească inima

3.1
Deut. 8.1
30.16,20
ta poruncile mele; 2căci îți vor adăuga lungime de zile și ani de viață și pace
3.2
Ps. 119.165
. 3Îndurarea și adevărul să nu te părăsească. Leagă‐le
3.3
Ex. 13.9Deut. 6.87.3
în jurul gâtului tău; scrie‐le
3.3
Ier. 17.12 Cor. 3.3
pe tabla inimii tale! 4Și vei afla har
3.4
Ps. 111.101 Sam. 2.26Lc. 2.52Fapte. 2.47Rom. 4.18
și bună înțelepciune în ochii lui Dumnezeu și ai omului. 5Încrede‐te
3.5
Ps. 37.3,5
în Domnul din toată inima ta și nu
3.5
Ier. 9.23
te sprijini pe priceperea ta! 6În toate căile tale recunoaște‐l
3.6
1 Cron. 28.9
și el va face cărările tale
3.6
Ier. 10.23
drepte. 7Nu fi înțelept
3.7
Rom. 12.16
în ochii tăi; teme‐te
3.7
Iov 1.1
de Domnul și depărtează‐te de rău. 8Aceasta va fi sănătate buricului tău și stropire oaselor
3.8
Iov 21.24
tale. 9Cinstește
3.9
Ex. 22.29
23.19
34.26Deut. 26.2Mal. 3.10Lc. 14.13
pe Domnul cu avutul tău și cu pârga din tot venitul tău; 10și
3.10
Deut. 28.8
grânarele ți se vor umplea cu belșug și teascurile tale vor revărsa mustul. 11Fiul
3.11
Iov 5.17Ps. 94.12Evr. 12.5,6Ap. 3.19
meu, nu disprețui învățătura Domnului și nici nu te scârbi de mustrarea lui. 12Căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un tată
3.12
Deut. 8.5
pe fiul în care se desfată.

Fericirea ce urmează înțelepciunii adevărate

13Ferice

3.13
Cap. 8.34, 35.
de omul care află înțelepciune și de omul care capătă înțelegere. 14Căci câștigarea
3.14
Iov 28.13Ps. 19.10
ei este mai bună decât câștigarea argintului și venitul ei este mai bun decât al aurului curat. 15Este mai de preț decât rubinele și tot
3.15
Mat. 13.44
ce poți dori nu se aseamănă cu ea. 16În dreapta ei este lungime
3.16
Cap. 8.18.
de zile. În stânga ei bogății și cinste. 17Căile
3.17
Mat. 11.29,30
ei sunt căi de plăcere și toate cărările ei sunt pace. 18Ea este un pom al
3.18
Gen. 2.9
3.22
vieții pentru cei ce o îmbrățișadă și ferice de oricine o ține tare. 19Domnul
3.19
Ps. 104.24
136.5Ier. 10.12
51.15
a întemeiat pământul prin înțelepciune; a întărit cerurile prin pricepere. 20Prin cunoștința
3.20
Gen. 1.9
lui adâncurile s‐au despicat și cerurile
3.20
Deut. 33.28Iov 36.28
picură rouă. 21Fiul meu, să nu se depărteze acestea dinaintea ochilor tăi. Păzește înțelepciunea sănătoasă și prevederea; 22și ele vor fi viață pentru sufletul tău și podoabă
3.22
Cap. 1.9.
pentru gâtul tău. 23Atunci
3.23
Ps. 37.24
91.11,12
vei merge fără teamă pe calea ta și nu‐ți vei zdrobi piciorul. 24Când
3.24
Lev. 26.6Ps. 3.5
4.8
te vei culca, nu te vei teme; da, te vei culca și somnul îți va fi dulce. 25Nu te teme de spaima năpraznică
3.25
Ps. 91.5
112.7
, nici de pustiirea celor răi, când vine; 26căci Domnul va fi încrederea ta și‐ți va feri piciorul să fie prins. 27Nu opri binele
3.27
Rom. 13.7Gal. 6.10
de la cel căruia i se cuvine, dacă stă în puterea mâinii tale să‐l faci. 28Nu
3.28
Lev. 19.13Deut. 24.15
zice aproapelui tău: Du‐te și mai vino și îți voi da mâine, când ai ce da. 29Nu născoci rău împotriva aproapelui tău, deoarece locuiește fără temere cu tine. 30Nu te certa
3.30
Rom. 12.18
cu cineva fără cuvânt, dacă nu ți‐a făcut niciun rău. 31Nu pizmui pe bărbatul aprig
3.31
Ps. 37.1
73.3
și nu alege vreuna din căile sale. 32Căci cel înrăutățit este o urâciune pentru Domnul, dar prietenia lui este cu cei drepți
3.32
Ps. 25.14
. 33Blestemul
3.33
Lev. 26.11Ps. 37.22Zah. 5.4Mal. 2.2
Domnului este în casa celui rău, dar el binecuvântează
3.33
Ps. 1.3
locuința drepților. 34El cu adevărat își bate joc
3.34
Iac. 4.61 Pet. 3.5
de batjocoritori, dar dă har celor smeriți. 35Cei înțelepți vor moșteni slava, dar rușinea va înălța pe cei nebuni.

4

Îndemnare de a urma învățăturile înțelepciunii

41Ascultați, fiilor

4.1
Ps. 34.11
, învățătura unui tată și luați seama să cunoașteți priceperea. 2Căci vă dau o bună învățătură; nu părăsiți îndrumarea mea. 3Căci și eu am fost fiu al tatălui meu, gingaș
4.3
1 Cron. 29.1
și singur la mama mea. 4Și el
4.4
1 Cron. 28.9Ef. 6.4
mă învăța și‐mi zicea: Inima ta să țină cuvintele mele; păzește
4.4
Cap. 7.2.
poruncile mele și trăiește. 5Dobândește
4.5
Cap. 2.2, 3.
înțelepciune, dobândește pricepere. N‐o uita și nu te abate de la cuvintele gurii mele. 6N‐o părăsi și te va păzi; iubește‐o
4.6
Cap. 2.2, 3.
și te va ținea. 7
4.7
Mat. 13.44Lc. 10.42
Începutul înțelepciunii este: dobândește înțelepciune și cu tot ce ai dobândit, dobândește pricepere. 8Înalță‐o
4.8
1 Sam. 2.30
și te va ridica, te va duce la cinste dacă o vei îmbrățișa. 9Ea va da capului tău o împletitură de har
4.9
Cap. 1.9;
, îți va întinde o cunună de slavă. 10Ascultă, fiul meu, și primește cuvintele mele și anii
4.10
Cap. 3.2.
vieții tale vor fi mulți. 11Te‐am învățat în calea înțelepciunii, te‐am povățuit pe cărări drepte. 12Când vei merge, nu ți
4.12
Ps. 18.36
se vor strâmta pașii; și când vei alerga
4.12
Ps. 91.11,12
, nu te vei poticni. 13Ține‐te de învățătură, nu‐i da drumul! Păzește‐o, căci ea este viața ta! 14Nu
4.14
Ps. 1.1
intra pe cărarea celor răi și nu merge pe calea celor înrăutățiți. 15Ferește‐te de ea, nu trece pe lângă ea, abate‐te de la ea și treci înainte! 16Căci
4.16
Ps. 36.1Is. 57.20
ei nu dorm dacă n‐au făcut rău și li se ia somnul dacă n‐au făcut pe cineva să cadă. 17Căci ei mănâncă pâinea răutății și beau vinul asupririlor. 18Dar
4.18
Mat. 5.14,45Fil. 2.15
cărarea celor drepți este
4.18
2 Sam. 23.4
ca lumina zorilor, care luminează tot mai mult până la ziuă deplină. 19Calea celor răi este ca întunericul
4.19
1 Sam. 2.9Iov 18.5,6Is. 59.9,10Ier. 23.12In. 12.35
; ei nu știu de ce se poticnesc. 20Fiul meu, ia aminte la cuvintele mele, pleacă‐ți urechea la spusele mele! 21
4.21
Cap. 3.3, 21.
nu se depărteze din ochii tăi, păzește‐le
4.21
Cap. 2.1.
în mijlocul inimii tale! 22Căci sunt viață pentru cei ce le află și sănătate
4.22
Cap. 3.8;
pentru toată carnea lor. 23Păzește‐ți inima mai mult decât tot ce păzești, căci din ea sunt ieșirile vieții. 24Depărtează de la tine strâmbătatea gurii și leapădă de la tine stricăciunea buzelor. 25Ochii tăi să privească drept înainte și pleoapele tale să se uite drept înaintea ta. 26Cumpănește calea piciorului tău și toate căile tale să fie bine rânduite. 27Nu te
4.27
Deut. 5.32
28.14Ios. 1.7
abate la dreapta, nici la stânga; depărtează‐ți
4.27
Is. 1.16Rom. 12.9
piciorul de rău!

5

Ferește‐te de desfrânare!

51Fiul meu, ia seama la înțelepciunea mea; pleacă‐ți urechea la priceperea mea. 2Ca să fii cu prevedere și buzele tale să păstreze

5.2
Mal. 2.7
cunoștința. 3Căci
5.3
Cap. 2.16;
buzele femeii străine picură miere și cerul gurii sale este mai neted
5.3
Ps. 55.21
decât untdelemnul; 4dar
5.4
Ecl. 7.26
la urmă ea este amară ca pelinul, ascuțită
5.4
Evr. 4.12
ca sabia cu două tăișuri. 5Picioarele sale
5.5
Cap. 7.27.
se coboară la moarte, pașii ei dau în Șeol. 6Ea nu apucă pe cărarea netedă a vieții, căile ei sunt nestatornice și ea nu le cunoaște. 7Deci, fiilor, ascultați‐mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. 8Depărtează‐ți calea de lângă ea și nu te apropia de ușa casei ei; 9ca nu cumva să dai cinstea ta altora și anii tăi celui nemilos; 10ca să nu se sature străinii de puterea ta și ostenelile tale să fie în casa altuia; 11și tu să te bocești la sfârșitul tău, când carnea ta și trupul tău vor pieri. 12Și să zici: O, cât am urât
5.12
Cap. 1.29.
învățătura și inima
5.12
Cap. 1.25;
mea a disprețuit mustrarea, 13și n‐am ascultat de glasul învățătorilor mei și nu mi‐am plecat urechea la cei ce mă învățau! 14Eram aproape să cad în tot soiul de rău în mijlocul obștei și adunării. 15Bea ape din groapa ta și ape curgătoare din puțul tău. 16Să se risipească izvoarele tale ca pâraiele de apă în ulițe? 17Să fie numai ale tale nu și ale străinilor cu tine! 18Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură‐te de nevasta
5.18
Mal. 2.14
tinereții tale. 19Ca o cerboaică
5.19
Cânt. 2.9
4.5
7.3
iubită și ca o căprioară plăcută, țâțele ei să te îndestuleze în toate vremile și îmbată‐te totdeauna de iubirea ei. 20Și de ce ai voi, fiul meu, să te îmbeți de la o
5.20
Cap. 2.16;
străină și să îmbrățișezi sânul alteia? 21Căci
5.21
2 Cron. 16.9Iov 31.4
34.21Ier. 16.17
32.19Osea 7.2Evr. 4.13
căile omului sunt înaintea ochilor Domnului și el cumpănește toate cărările lui. 22Pe cel rău înseși
5.22
Ps. 9.15
nelegiuirile sale îl vor prinde și cu înseși funiile păcatului său va fi ținut. 23El va muri din lipsă de învățătură
5.23
Iov 4.21
36.12
și se va rătăci în mărimea nebuniei sale.