Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
103

Preamărirea îndurării Domnului

Un psalm al lui David

1031Binecuvântă, suflete al meu, pe

103.1
Vers. 22.
Domnul! Și tot ce este înăuntrul meu să binecuvânteze numele cel sfânt al său.

2Binecuvântă, suflete al meu, pe Domnul și nu uita toate binefacerile lui:

3cel ce

103.3
Ps. 130.8Is. 33.24Mat. 9.2,6Mc. 2.5,10,11Lc. 7.47
iartă toate nelegiuirile tale; cel ce vindecă
103.3
Ex. 15.26Ps. 147.3Ier. 17.14
toate bolile tale;

4cel ce răscumpără

103.4
Ps. 34.22
56.13
din groapă viața ta; cel ce te încununează
103.4
Ps. 5.12
cu milă și îndurări;

5cel ce umple de bunătăți bătrâneța ta și tinerețea ta se

103.5
Is. 40.31
înnoiește ca vulturul.

6Domnul face dreptăți

103.6
Ps. 146.7
și judecăți tuturor celor apăsați.

7El a făcut

103.7
Ps. 147.19
cunoscute căile sale lui Moise, faptele sale copiilor lui Israel.

8Domnul este îndurător

103.8
Ex. 34.6,7Num. 14.18Deut. 5.10Neem. 9.17Ps. 86.15Ier. 32.18
și milostiv; încet la mânie și plin de îndurare.

9El nu

103.9
Ps. 30.5Is. 57.16Ier. 3.5Mica 7.18
va mustra în veac; nici nu‐și va ține mânia în veac.

10Nu ne‐a făcut după

103.10
Ezra 9.13
păcatele noastre, nici nu ne‐a răsplătit după nelegiuirile noastre.

11Căci

103.11
Ps. 57.10Ef. 3.18
pe cât sunt de înalte cerurile peste pământ așa s‐a înălțat îndurarea lui față de cei ce se tem de el.

12Pe cât este de departe răsăritul de apus așa a depărtat

103.12
Is. 43.25Mica 7.18
el de la noi abaterile noastre.

13Cum

103.13
Mal. 3.17
are milă tatăl de copiii săi așa are milă Domnul de cei ce se tem de el.

14Căci cunoaște întocmirea noastră; își aduce

103.14
Ps. 78.39
aminte că suntem țărână
103.14
Gen. 3.19Ecl. 12.7
.

15Omul — zilele

103.15
Ps. 90.5,61 Pet. 1.24
lui sunt ca iarba; înflorește ca
103.15
Iov 14.1,2Iac. 1.10,11
floarea câmpului.

16Căci trece vântul peste ea și s‐a dus și locul

103.16
Iov 7.10
20.9
său n‐o mai cunoaște.

17Dar îndurarea Domnului este din veci și în veci peste cei ce se tem de el și dreptatea lui peste

103.17
Ex. 20.6
copiii copiilor,

18pentru

103.18
Deut. 7.9
cei ce păzesc legământul său și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă.

19Domnul și‐a întărit în ceruri scaunul său de domnie

103.19
Ps. 11.4
și împărăția sa domnește
103.19
Ps. 47.2Dan. 4.25,34,35
peste toate.

20Binecuvântați

103.20
Ps. 148.2
pe Domnul, voi, îngerii săi, care sunteți tari în putere, care faceți
103.20
Mat. 6.10Evr. 1.14
cuvântul lui, ascultând de glasul cuvântului său!

21Binecuvântați

103.21
Gen. 32.2Ios. 5.14Ps. 68.17
pe Domnul, toate oștirile lui, slujitorii lui, care faceți
103.21
Dan. 7.9,10Evr. 1.14
voia lui!

22Binecuvântați

103.22
Ps. 145.10
pe Domnul toate lucrările lui, în toate locurile stăpânirii lui! Binecuvântă
103.22
Vers. 1.
, suflete al meu, pe Domnul!

104

Grija Domnului pentru lucrările sale

1041Binecuvântă, suflete al meu, pe

104.1
Ps. 103.1
Domnul! Doamne Dumnezeul meu, tu
104.1
Ps. 93.1
ești foarte mare; tu ești îmbrăcat în măreție și strălucire!

2Cel ce

104.2
Dan. 7.9
se învelește cu lumina ca și cu o manta, cel ce întinde
104.2
Is. 40.22
45.12
cerurile ca un covor!

3Cel ce

104.3
Amos 9.6
pune bârnele cămărilor lui în ape; cel ce face norii
104.3
Is. 19.1
carul său; cel ce
104.3
Ps. 18.10
umblă pe aripile vântului;

4cel ce face

104.4
Evr. 1.7
pe îngerii săi vânturi; și pe slujitorii săi flacări
104.4
2 Reg. 2.11
6.17
de foc.

5A întemeiat

104.5
Iov 26.7
38.4,6Ps. 24.2
136.6Ecl. 1.4
pământul pe picioarele sale; în veac nu se va clătina.

6L‐ai acoperit cu

104.6
Gen. 7.19
adâncul ca și cu un veșmânt; apele stăteau peste munți.

7La mustrarea ta au fugit

104.7
Gen. 8.1
, la glasul tunetului tău s‐au grăbit să fugă

8(munții

104.8
Gen. 8.5
s‐au ridicat, văile s‐au plecat) spre locul
104.8
Iov 38.10,11
pe care li‐l așezasei tu.

9Ai pus o margine

104.9
Iov 26.10Ps. 33.7Ier. 5.22
peste care nu vor trece; nu se vor mai
104.9
Gen. 9.11,15
întoarce ca să acopere pământul.

10El trimite izvoare în văi; ele curg printre munți.

11Ele adapă toate fiarele câmpurilor, măgarii sălbatici își potolesc setea.

12Lângă ele locuiesc păsările cerului; ele fac să le răsune glasul între ramuri.

13El

104.13
Ps. 147.8
adapă munții din cămările sale; pământul se satură
104.13
Ps. 65.9,10
cu rodul
104.13
Ier. 10.13
14.22
lucrărilor tale.

14El

104.14
Gen. 1.29,30
3.18
9.3Ps. 147.8
face să încolțească iarbă pentru vită și
104.14
Iov 28.5
verdeață pentru trebuința omului, făcând să iasă pâine
104.14
Ps. 136.25
147.9
din pământ,

15și vinul

104.15
Jud. 9.13Ps. 23.5Prov. 31.6,7
care veselește inima omului; și face să‐i strălucească fața cu untdelemn și cu pâinea întărește inima omului.

16Copacii Domnului se satură; cedrii Libanului, pe care

104.16
Num. 24.6
i‐a sădit,

17unde își fac păsările cuiburile lor, berzei îi sunt locuință pinii.

18Munții cei înalți sunt pentru țapi sălbatici; stâncile sunt adăpost pentru iepuri

104.18
Prov. 30.26
.

19El a făcut

104.19
Gen. 1.14
luna pentru vremuri; soarele își
104.19
Iov 38.12
cunoaște apusul.

20Tu faci

104.20
Is. 45.7
întuneric și este noapte în care se mișcă fiarele pădurii.

21Puii

104.21
Iov 38.39Ioel 1.20
de leu mugesc după pradă și își caută hrana de la Dumnezeu.

22Soarele răsare: se retrag și se culcă în vizuinile lor.

23Omul iese la lucrul

104.23
Gen. 3.19
său și la munca sa până seara.

24Doamne! Cât

104.24
Prov. 3.19
de multe sunt lucrările tale! Toate le‐ai făcut cu înțelepciune. Plin este pământul de bogățiile tale.

25Marea aceasta întinsă și largă: în ea mișună vietăți fără număr, mici și mari.

26Acolo se plimbă corăbiile și Leviatanul

104.26
Iov 41.1
acela pe care l‐ai întocmit, ca să se joace în ea.

27Toate

104.27
Ps. 136.25
145.15
147.9
te așteaptă, ca să le dai hrana la vreme.

28Le dai, adună; îți deschizi mâna, se satură de bunuri.

29Îți ascunzi fața, se tulbură, le iei

104.29
Iov 34.14,15Ps. 146.4Ecl. 12.7
suflarea, pier și se întorc în țărână.

30Trimiți

104.30
Is. 32.15Ezec. 37.9
duhul tău: sunt zidite din nou și înnoiești fața pământului.

31Slava Domnului va fi în veci: Domnul se

104.31
Gen. 1.31
va bucura de lucrările sale!

32El privește spre pământ și se

104.32
Hab. 3.10
cutremură; atinge
104.32
Ps. 144.5
munții și fumegă.

33Voi

104.33
Ps. 63.4
146.2
cânta Domnului toată viața mea, voi cânta laudă Dumnezeului meu cât voi fi.

34Fie‐i plăcută cugetarea mea! Eu mă voi bucura în Domnul.

35Păcătoșii se vor sfârși

104.35
Ps. 37.38Prov. 2.22
de pe pământ și cei răi nu vor mai fi! Suflete al meu, binecuvântă
104.35
Vers. 1.
pe Domnul! Lăudați pe Domnul!

105

Binefacerile lui Dumnezeu către Israel

1051Măriți

105.1
1 Cron. 16.8‐22Is. 12.4
pe Domnul, chemați numele lui! Faceți
105.1
Ps. 145.4,5,11
cunoscut între popoare faptele lui!

2Cântați‐i, cântați‐i laude! Gândiți‐vă

105.2
Ps. 77.12
119.27
la toate lucrările lui minunate.

3Slăviți‐vă în sfântul său nume! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4Căutați pe Domnul și puterea lui; căutați

105.4
Ps. 27.8
pururea fața lui.

5Aduceți‐vă aminte

105.5
Ps. 77.11
de lucrările lui minunate pe care le‐a făcut și de semnele lui și de judecățile gurii sale.

6Voi, sămânța lui Avraam, robul său, copiii lui Iacov, aleșii săi!

7Domnul este Dumnezeul nostru, judecățile

105.7
Is. 26.9
sale sunt în tot pământul.

8El și‐a adus

105.8
Lc. 1.72
aminte de legământul său în veci, de cuvântul pe care l‐a poruncit pentru o mie de neamuri;

9legământul pe

105.9
Gen. 17.2
22.1626.3
28.13
35.11Lc. 1.73Evr. 6.17
care l‐a făcut cu Avraam și l‐a jurat lui Isaac,

10și pe care l‐a întărit lui Iacov ca așezământ, lui Israel ca legământ veșnic,

11zicând: Ție

105.11
Gen. 13.15
15.18
îți voi da țara Canaanului; sorțul moștenirii voastre;

12când

105.12
Gen. 34.30Deut. 7.7
26.5
erau un mic număr de oameni, foarte puțini și
105.12
Evr. 11.9
străini de loc acolo;

13și au mers de la neam la neam, de la împărăție la alt popor.

14El n‐a lăsat

105.14
Gen. 35.5
pe nimeni să‐i apese și a mustrat
105.14
Gen. 12.17
20.3,7
împărați pentru ei,

15zicând: Nu vă atingeți de unșii mei și nu faceți niciun rău prorocilor mei.

16Și a chemat

105.16
Gen. 41.54
foametea în țară; a frânt
105.16
Lev. 26.26Is. 3.1Ezec. 4.16
tot toiagul pâinii.

17A trimis

105.17
Gen. 45.5
50.20
un bărbat înaintea lor: Iosif
105.17
Gen. 37.28,36
a fost vândut ca rob.

18I‐au strâns picioarele în

105.18
Gen. 39.20
40.15
butuci; sufletul său a intrat în fiare,

19până la vremea când s‐a împlinit cuvântul său: cuvântul

105.19
Gen. 41.25
Domnului l‐a cercat.

20Împăratul a trimis

105.20
Gen. 41.14
și i‐a dat drumul; stăpânitorul popoarelor l‐a lăsat slobod.

21L‐a

105.21
Gen. 41.40
pus domn peste casa sa și stăpân peste toate avuțiile sale,

22ca să lege pe mai marii săi după voia sa și să înțelepțească pe bătrânii săi.

23Israel a venit în Egipt

105.23
Gen. 46.6
și Iacov a stat vremelnic în
105.23
Ps. 78.51
106.22
țara lui Ham.

24Și el

105.24
Ex. 1.7
a înmulțit mult pe poporul său, și l‐a făcut mai tare decât potrivnicii săi.

25Le‐a întors

105.25
Ex. 1.8
inima ca să urască pe poporul său — să urzească împotriva robilor săi.

26A trimis

105.26
Ex. 3.10
4.12,14
pe Moise, robul său, și pe Aaron, pe
105.26
Num. 16.5
17.5
care‐l alesese.

27

105.27
Ex. 7
8
9
10
11
12Ps. 78.43
Ei au pus între ei
105.27
Ps. 106.22
semnele lui și minuni în țara lui Ham.

28El a

105.28
Ex. 10.22
trimis întunecime și s‐a făcut întuneric; și nu
105.28
Ps. 99.7
s‐au răsculat împotriva cuvântului său.

29Le‐a prefăcut

105.29
Ex. 7.20Ps. 78.44
apele în sânge și le‐a omorât peștii.

30Țara

105.30
Ex. 8.6Ps. 78.45
lor mișuna de broaște, până în cămările împăraților lor.

31El a vorbit

105.31
Ex. 8.17,24Ps. 78.45
și au venit roiuri de muște și păduchi în toate hotarele lor.

32În

105.32
Ex. 9.23,25Ps. 78.48
loc de ploaie le‐a dat grindină, și flacără de foc în țara lor.

33Și le‐a bătut

105.33
Ps. 78.47
viile și smochinii și a sfărâmat copacii hotarelor lor.

34A vorbit

105.34
Ex. 10.4,13,14Ps. 78.46
și a venit lăcusta și omizi fără număr.

35Și au mâncat orice verdeață din țara lor și au înghițit rodul țarinei lor.

36Și a

105.36
Ex. 12.29Ps. 78.51
bătut pe orice întâi născut în țara lor, începutul
105.36
Gen. 49.3
a toată puterea lor.

37Și i‐a scos

105.37
Ex. 12.35
cu argint și cu aur și nu era niciunul slab în semințiile sale.

38Egiptul

105.38
Ex. 12.33
s‐a bucurat de plecarea lor, căci frica de ei căzuse peste ei.

39El a

105.39
Ex. 13.21Neem. 9.12
întins un nor drept acoperământ și un foc ca să lumineze noaptea.

40Au

105.40
Ex. 16.12Ps. 78.18,27
cerut și a adus prepelițe și i‐a săturat cu pâine
105.40
Ps. 78.24,25
din ceruri.

41A deschis

105.41
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 78.15,161 Cor. 10.4
stânca și au țâșnit ape; au curs ca un râu în locuri uscate.

42Căci și‐a adus aminte de cuvântul

105.42
Gen. 15.14
său cel sfânt, și de Avraam, robul său.

43Și a scos pe poporul său cu bucurie și pe aleșii săi în cântări de veselie.

44Și le‐a

105.44
Deut. 6.10,11Ios. 13.7Ps. 78.55
dat țările neamurilor și au stăpânit munca popoarelor,

45ca

105.45
Deut. 4.1,40
6.21‐25
să păzească așezămintele lui și să țină legile lui. Lăudați pe Domnul.