Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
73

CARTEA A TREIA

Sfârșitul celui rău și al celui drept

Un psalm al lui Asaf

731Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inimă curată.

2Dar mie mai că mi s‐au clătinat picioarele; puțin a lipsit să‐mi alunece pașii.

3Căci

73.3
Iov 21.7Ps. 37.1Ier. 12.1
pizmuiam pe cei trufași, văzând fericirea celor răi.

4Căci n‐au niciun chin în moartea lor și puterea lor stă bine.

5Ei nu

73.5
Iov 21.9
sunt în necazul oamenilor și nu sunt loviți ca oamenii.

6De aceea podoaba gâtului lor este mândria, asuprirea îi

73.6
Ps. 109.18
învelește ca un veșmânt.

7Li se bulbucă ochii

73.7
Iov 15.27Ps. 17.10
119.70Ier. 5.28
de grăsime, au mai mult decât le dorește inima.

8Batjocoresc

73.8
Ps. 53.1
și vorbesc
73.8
Osea 7.16
cu răutate de asuprire, vorbesc
73.8
2 Pet. 2.18Iuda 16
de sus.

9Își pun gura

73.9
Ap. 13.6
în ceruri și limba le cutreieră pământul.

10Pentru aceea poporul său se întoarce spre el și ape din belșug se storc

73.10
Ps. 75.8
din ei.

11Și ei zic: Cum

73.11
Iov 22.13Ps. 10.11
94.7
știe Dumnezeu și are cunoștință Cel Preaînalt?

12Iată, aceștia sunt cei răi; și fiind totdeauna fără grijă

73.12
Vers. 3.
, își adună avuție.

13Da, în zadar

73.13
Iov 21.15
34.9
35.3Mal. 3.14
mi‐am curățit inima și mi‐am
73.13
Ps. 26.6
spălat mâinile în nevinovăție;

14căci am fost chinuit toată ziua și pedepsit în fiecare dimineață.

15Dacă aș fi zis: Voi vorbi așa; iată, aș fi fost necredincios către neamul copiilor tăi.

16Totuși m‐am gândit

73.16
Ecl. 8.17
să înțeleg aceasta, dar a fost o grea muncă în ochii mei,

17până am

73.17
Ps. 77.13
intrat în locașul sfințit al lui Dumnezeu și am văzut
73.17
Ps. 37.38
sfârșitul lor.

18Cu adevărat îi pui

73.18
Ps. 35
în locuri lunecoase, îi prăbușești în dărâmături.

19Cum sunt pustiiți într‐o clipă, s‐au sfârșit pierduți de spaime!

20Ca

73.20
Iov 20.8Ps. 90.5,6Is. 29.7,8
un vis la
73.20
Ps. 78.65
deșteptare, Doamne, le vei disprețui chipul la trezirea ta.

21Căci mi se

73.21
Vers. 3.
frământa inima și mă junghia în rărunchi.

22Eram prost

73.22
Ps. 92.6Prov. 30.2
, nu știam, eram înaintea ta ca un dobitoc.

23Totuși sunt pururea cu tine; tu mi‐ai apucat dreapta.

24Mă vei călăuzi

73.24
Ps. 32.8Is. 58.8
prin sfatul tău și după aceea mă vei primi în slavă.

25Pe

73.25
Fil. 3.8
cine am în ceruri? Și nu doresc pe nimeni pe pământ afară de tine.

26Carnea

73.26
Ps. 84.2
119.81
mea și inima mea se topesc: dar Dumnezeu este stânca inimii mele și partea
73.26
Ps. 16.5
119.57
mea în veac.

27Căci iată cei ce

73.27
Ps. 119.155
sunt departe de tine vor fi pierduți. Tu ai nimicit pe oricine care curvește
73.27
Ex. 31.15Num. 15.39Iac. 4.4
de la tine.

28Dar pentru mine este bine să mă apropii

73.28
Evr. 10.22
de Dumnezeu. Mi‐am pus încrederea în Domnul Dumnezeu ca să spun
73.28
Ps. 107.22
118.17
toate faptele tale.

74

Rugăciune pentru ajutor în timpul pustiirii

O învățătură a lui Asaf

741Dumnezeule, pentru ce ne‐ai lepădat

74.1
Ps. 44.9,23
60.1,10
77.7Ier. 31.37
33.24
în veac? Pentru ce fumegă mânia
74.1
Deut. 29.20
ta împotriva oilor pășunii
74.1
Ps. 95.7
100.3
tale?

2Adu‐ți aminte de adunarea ta, pe

74.2
Ex. 15.16Deut. 9.29
care ai câștigat‐o din vechime, pe care ai răscumpărat‐o ca să fie seminția
74.2
Deut. 32.9Ier. 10.16
moștenirii tale, și de muntele Sion în care ai locuit.

3Ridică‐ți picioarele spre pustiirile veșnice, tot răul pe care l‐a făcut vrăjmașul în sfântul tău locaș.

4Protivnicii au răcnit

74.4
Plâng. 2.7
în mijlocul locurilor de adunare; au ridicat semnele lor
74.4
Dan. 6.27
drept semne.

5Păreau niște oameni care au ridicat în sus securile într‐un desiș de copaci.

6Și acum îi sfărâmă de tot săpăturile

74.6
1 Reg. 6.18,29,32,35
cu topoare și ciocane.

7Au pus foc

74.7
2 Reg. 25.9
locașului tău sfințit; au pângărit
74.7
Ps. 89.39
până la pământ locuința numelui tău.

8Au zis

74.8
Ps. 83.4
în inima lor: Să‐i prăpădim de tot. Au ars toate locurile de adunare ale lui Dumnezeu în țară.

9Semnele noastre nu le mai vedem; nu

74.9
1 Sam. 3.1Amos 8.11
mai este niciun proroc și printre noi nu este nimeni care să știe până când.

10Până când, Dumnezeule, va ocărî potrivnicul? Va huli vrăjmașul numele tău în veac?

11Pentru ce‐ți

74.11
Plâng. 2.3
tragi mâna și dreapta ta? Scoate‐o din sânul tău și nimicește‐i.

12Totuși Dumnezeu

74.12
Ps. 44.4
este Împăratul meu din vechime, care a făcut mântuire în mijlocul pământului.

13Ai despicat

74.13
Ex. 14.21
marea prin puterea ta; ai sfărâmat
74.13
Is. 51.9,10Ezec. 29.3
32.3
capetele balaurilor în ape.

14Ai zdrobit capetele Leviatanului, l‐ai dat de

74.14
Num. 14.9
mâncare poporului
74.14
Ps. 72.9
care locuiește în pustie.

15Ai rupt

74.15
Ex. 17.5,6Num. 20.11Ps. 105.41Is. 48.21
izvor și pârâu, ai secat
74.15
Ios. 3.13
râuri pururea curgătoare.

16A ta este ziua și a ta este noaptea. Tu

74.16
Gen. 1.14
ai pregătit lumina și soarele.

17Tu ai așezat

74.17
Fapte. 17.26
toate marginile pământului. Tu ai făcut vara
74.17
Gen. 8.22
și iarna.

18Adu‐ți

74.18
Vers. 22.
aminte, Doamne, de aceasta, că vrăjmașul a ocărât, și un
74.18
Ps. 39.8
popor nebun a hulit numele tău.

19Nu da fiarei sălbatice turturica

74.19
Cânt. 2.14
ta; nu uita
74.19
Ps. 68.10
pentru totdeauna ceata celor necăjiți ai tăi.

20Ține

74.20
Gen. 17.7,8Lev. 26.44,45Ps. 106.45Ier. 33.21
seamă de legământ, căci locurile întunecoase ale pământului s‐au umplut de locuințele asupririi.

21Să nu se întoarcă rușinat cel asuprit; cel necăjit și nevoiaș să laude numele tău.

22Scoală‐te, Dumnezeule, apără‐ți pricina ta, adu‐ți

74.22
Vers. 18.
aminte cât de nebunește te ocărăște omul nebun toată ziua.

23Nu uita glasul potrivnicilor tăi: zarva celor ce se scoală împotriva ta se suie pururea.

75

Dumnezeu coboară pe cel mândru, dar înalță pe cei drepți

Mai marelui muzicii. „Nu nimici”. Un psalm al lui Asaf. O cântare

751Îți mulțumim, Dumnezeule, îți mulțumim; căci numele tău este aproape: lucrările tale minunate o spun.

2Când îmi voi lua vreme cuvenită, voi judeca cu dreptate.

3Pământul este topit și toți locuitorii lui; eu i‐am întocmit stâlpii. (Sela.)

4Am zis celor trufași: Nu

75.4
Zah. 1.21
vă trufiți; și celor răi: Nu înălțați cornul!

5Nu vă înălțați cornul în sus; nu vorbiți obraznic cu gâtul dârz!

6Căci nu de la răsărit, nici de la apus, și nici din pustie nu vine înălțare!

7Căci Dumnezeu

75.7
Ps. 50.6
58.11
este judecătorul: El
75.7
1 Sam. 2.7Dan. 2.21
coboară pe unul și înalță pe altul.

8Căci în mâna Domnului este un

75.8
Iov 21.20Ps. 60.3Ier. 25.15Ap. 14.10
16.19
potir și vinul spumegă; e plin de
75.8
Prov. 23.30
amestecătură și toarnă din el: da, toți cei răi de pe pământ vor suge din el drojdiile
75.8
Ps. 73.10
și vor bea.

9Dar eu pururea voi istorisi, voi cânta laude Dumnezeului lui Iacov.

10Voi tăia

75.10
Ps. 101.8Ier. 48.25
toate coarnele celor răi; dar coarnele
75.10
Ps. 17
148.14
celor drepți vor fi înălțate.