Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
78

Credincioșia lui Dumnezeu în povățuirea poporului său neascultător

O învățătură a lui Asaf

781Ascultă

78.1
Is. 51.4
, poporul meu, Legea mea; plecați‐vă urechile la cuvintele gurii mele.

2Voi deschide

78.2
Ps. 49.4Mat. 13.35
gura în pildă, voi rosti lucruri ascunse de demult:

3Ce

78.3
Ps. 44.1
am auzit și am cunoscut și ne‐au spus părinții noștri.

4Nu

78.4
Deut. 4.9
6.7Ioel 1.3
le vom ascunde de copiii lor, vom
78.4
Ex. 12.26,27
13.8,14Ios. 4.6,7
istorisi laudele Domnului neamului care va veni și puterea lui și lucrările lui minunate pe care le‐a făcut.

5Căci el

78.5
Ps. 147.19
a așezat o mărturie în Iacov și a pus o lege în Israel, pe care a poruncit părinților noștri să le
78.5
Deut. 4.9
6.7
11.19
facă cunoscut copiilor lor,

6ca

78.6
Ps. 102.18
neamul care va veni, copiii care se vor naște, să le cunoască și să se scoale și să spună copiilor lor;

7și să‐și pună nădejdea în Dumnezeu și să nu uite faptele lui Dumnezeu, ci să păzească poruncile lui.

8Și să

78.8
2 Reg. 17.14Ezec. 20.18
nu fie ca părinții lor, un neam îndărătnic și răzvrătitor, un
78.8
Ex. 32.9
33.3
34.9Deut. 9.6,13
31.27Ps. 68.6
neam care
78.8
Vers. 37.
nu și‐a pregătit inima și al cărui duh n‐a fost statornic cu Dumnezeu.

9Copiii lui Efraim, arcași înarmați, au dat îndărăt în ziua luptei.

10N‐au

78.10
2 Reg. 17.15
ținut legământul lui Dumnezeu și n‐au voit să umble în Legea lui,

11și au uitat

78.11
Ps. 106.13
faptele sale și lucrările sale minunate pe care li le arătase.

12A făcut lucruri minunate

78.12
Ex. 7
8.9,10,11,12
în ochii părinților lor în țara Egiptului, în
78.12
Gen. 32.3Num. 13.22Is. 19.11,13Ezec. 30.14
câmpia Țoanului.

13A despicat

78.13
Ex. 14.21
marea și i‐a trecut prin ea; și a făcut să stea
78.13
Ex. 15.8Ps. 33.7
apele ca o grămadă;

14și

78.14
Ex. 13.21
14.24Ps. 105.39
i‐a călăuzit ziua cu un nor și toată noaptea cu o lumină de foc.

15A despicat

78.15
Ex. 17.6Num. 20.11Ps. 105.411 Cor. 10.4
stânci în pustie și i‐a adăpat din belșug ca din adâncuri;

16și a scos izvoare din

78.16
Deut. 9.21Ps. 105.41
stâncă și a făcut să curgă în jos ape ca râuri.

17Totuși ei au mers înainte păcătuind împotriva lui, răsculându‐se

78.17
Deut. 9.22Ps. 95.8Evr. 3.16
împotriva Celui Preaînalt în pustie.

18Și au ispitit

78.18
Ex. 16.2
pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după pofta lor.

19Și au vorbit

78.19
Num. 11.4
împotriva lui Dumnezeu; au zis: Poate oare Dumnezeu să pregătească o masă în pustie?

20Iată

78.20
Ex. 17.6Num. 20.11
, el a lovit stânca și au țâșnit apele și s‐au vărsat șiroaie. Poate el oare să dea și pâine, sau să facă rost de carne pentru poporul său?

21De aceea Domnul a auzit și s‐a

78.21
Num. 11.1,10
mâniat și un foc s‐a aprins împotriva lui Iacov și urgie s‐a ridicat împotriva lui Israel.

22Pentru că n‐au crezut

78.22
Evr. 3.18Iuda 5
în Dumnezeu și nu s‐au încrezut în mântuirea lui.

23Totuși el a poruncit norilor de sus și

78.23
Gen. 7.11Mal. 3.10
a deschis ușile cerurilor.

24Și a

78.24
Ex. 16.4,14Ps. 105.40In. 6.311 Cor. 10.3
plouat peste ei mană să mănânce și le‐a dat grâu din ceruri.

25Omul a mâncat pâinea celor puternici; le‐a trimis hrană pe îndestulate.

26El a

78.26
Num. 11.31
pornit în ceruri vântul de răsărit și prin puterea sa a adus vântul de miazăzi;

27și a plouat carne peste ei și păsări înaripate ca nisipul mărilor;

28și le‐a făcut să cadă în mijlocul taberei lor, în jurul locuințelor lor.

29Ei

78.29
Num. 11.10
au mâncat și s‐au săturat bine și le‐a împlinit pofta.

30Nu se abătuseră încă de la pofta lor, mâncarea

78.30
Num. 11.33
lor era încă în gurile lor,

31când mânia lui Dumnezeu s‐a ridicat împotriva lor și a ucis pe cei mai grași ai lor și a doborât pe aleșii lui Israel.

32Cu toate acestea ei

78.32
Num. 14
16.17
tot au păcătuit și
78.32
Vers. 22.
n‐au crezut în lucrările lui minunate.

33Și

78.33
Num. 14.29,35
26.64,65
el a lăsat să le piară zilele ca suflarea și anii cu spaimă.

34Când

78.34
Osea 5.15
îi ucidea, atunci îl căutau și se întorceau și căutau pe Dumnezeu de dimineață.

35Și își aduceau aminte că Dumnezeu

78.35
Deut. 32.4,15,31
este stânca lor și Dumnezeu Cel Preaînalt, răscumpărătorul
78.35
Ex. 15.13Deut. 7.8Is. 41.14
44.6
63.9
lor.

36Dar îl lingușeau

78.36
Ezec. 33.31
cu gura lor și îl mințeau cu limba lor.

37Căci inima

78.37
Vers. 8.
lor nu era tare față de el și n‐au fost statornici în legământul său.

38Dar

78.38
Num. 14.18,20
el a fost milos, a iertat nelegiuirea și nu i‐a pierdut, ci de multe ori și‐a întors
78.38
Is. 48.9
mânia, și
78.38
1 Reg. 21.29
nu și‐a trezit toată urgia.

39Și și‐a

78.39
Ps. 103.14,16
adus aminte că
78.39
Gen. 6.3In. 3.6
erau carne: un
78.39
Iov 7.7,16Iac. 4.14
vânt ce trece și nu se mai întoarce.

40De câte ori s‐au răzvrătit împotriva lui în pustie și l‐au amărât

78.40
Vers. 17.
în pustietate!

41Și s‐au întors iar și au ispitit

78.41
Num. 14.22Deut. 6.16
pe Dumnezeu și au întărâtat
78.41
Vers. 20.
pe Sfântul lui Israel!

42Nu și‐au adus aminte de mâna lui, de ziua când i‐a răscumpărat de la asupritor.

43Cum a pus

78.43
Vers. 12.
semnele sale în Egipt și minunile sale în câmpia Țoanului

44și

78.44
Ex. 7.20Ps. 105.29
le‐a prefăcut râurile în sânge, și șuvoaiele lor, că n‐au putut bea.

45A

78.45
Ex. 8.24Ps. 105.31
trimis între ei roiuri de muște, care i‐au mâncat și
78.45
Ex. 8.6Ps. 105.30
broaște care i‐au prăpădit.

46Și

78.46
Ex. 10.13,15Ps. 105.34,35
a dat roadele lor omizii și munca lor lăcustei.

47Le‐a

78.47
Ex. 9.23,25Ps. 105.33
bătut cu grindină viile și sicomorii cu ploaie de piatră;

48și a dat

78.48
Ex. 9.23,24,25Ps. 105.32
și vitele lor grindinei și turmele lor fulgerelor.

49A aruncat asupra lor aprinderea mâniei sale, urgie și furie și strâmtorare, o trimitere de îngeri ai nenorocirii.

50A netezit o cale mâniei sale; nu le‐a cruțat sufletul de la moarte, ci a dat viața lor ciumei;

51și

78.51
Ex. 12.29Ps. 105.36
136.10
a bătut pe toți întâii născuți în Egipt, începutul puterii lor în corturile
78.51
Ps. 106.22
lui Ham.

52Și a

78.52
Ps. 77.20
pornit pe poporul său ca pe oi, și i‐a dus în pustie ca pe o turmă;

53și i‐a dus

78.53
Ps. 44.2
la adăpost, așa că erau fără frică: și
78.53
Ios. 13.7
19.51Ps. 136.21,22
marea a acoperit pe vrăjmașii lor.

54Și i‐a adus în sfântul

78.54
Ex. 15.17
său hotar, acest munte, dobândit
78.54
Ps. 44.3
cu dreapta sa.

55Și a alungat

78.55
Ps. 44.2
și neamurile dinaintea lor, și
78.55
Ios. 13.7
19.51Ps. 136.21,22
le‐a împărțit lor cu sfoara de moștenire, și a făcut ca semințiile lui Israel să locuiască în corturile lor.

56Dar

78.56
Jud. 2.11,12
au ispitit și au întărâtat pe Dumnezeu Cel Preaînalt, și n‐au păzit mărturiile sale,

57ci au

78.57
Vers. 41.
dat înapoi, și s‐au făcut necredincioși ca
78.57
Osea 7.16
și părinții lor; s‐au întors la o parte ca un arc amăgitor.

58Și l‐au

78.58
Deut. 32.16,21Jud. 2.12,20Ezec. 20.28
mâniat cu înălțimile
78.58
Deut. 12.2,41 Reg. 11.7
12.31
lor, și l‐au întărâtat la gelozie cu chipurile lor cioplite.

59Dumnezeu a auzit și s‐a mâniat, și i‐a fost foarte scârbă de Israel.

60Și a

78.60
1 Sam. 4.11Ier. 7.12,14
26.6,9
părăsit locașul din Silo, cortul pe care‐l pusese între oameni;

61și a

78.61
Jud. 18.30
dat puterea sa în robie și slava sa în mâna potrivnicului.

62Și a

78.62
1 Sam. 4.10
dat sabiei pe poporul său și s‐a mâniat foarte mult pe moștenirea sa.

63Focul a mistuit pe tinerii săi și fecioarele

78.63
Ier. 7.31
16.9
25.10
sale n‐au fost lăudate în cântare de nuntă.

64Preoții

78.64
1 Sam. 4.11
22.18
săi au căzut de sabie și văduvele
78.64
Iov 27.15Ezec. 24.23
lor n‐au plâns.

65Atunci Domnul s‐a

78.65
Ps. 44.23
deșteptat ca
78.65
Is. 42.13
din somn, ca un viteaz care strigă de vin,

66și

78.66
1 Sam. 5.6,12
6.4
a lovit pe potrivnicii săi pe dinapoi și i‐a dat spre ocară veșnică.

67Și a lepădat cortul lui Iosif și n‐a ales seminția lui Efraim;

68ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sion, pe

78.68
Ps. 87.2
care l‐a iubit.

69Și‐a

78.69
1 Reg. 6
zidit locașul său sfințit ca înălțimile, ca pământul pe care l‐a întemeiat în veac.

70Și a

78.70
1 Sam. 16.11,122 Sam. 7.8
ales pe David, slujitorul său, și l‐a luat de la staulele oilor.

71L‐a adus de pe urma oilor

78.71
Gen. 33.13Is. 40.11
care alăptau, ca să pască
78.71
2 Sam. 5.21 Cron. 11.2
pe Iacov, poporul său, și pe Israel moștenirea sa.

72Și el i‐a păstorit după neprihănirea

78.72
1 Reg. 9.4
inimii sale și i‐a călăuzit cu iscusința mâinilor sale.

79

Tânguire pentru nimicirea Ierusalimului

Un psalm al lui Asaf

791Dumnezeule, neamurile au intrat în moștenirea

79.1
Ex. 15.17Ps. 74.2
ta, au întinat sfântul
79.1
Ps. 74.7
tău templu, au
79.1
2 Reg. 24.9,102 Cron. 36.19Mica 3.12
prefăcut Ierusalimul în dărâmături.

2Au dat trupurile

79.2
Ier. 7.33
16.1
34.20
moarte ale robilor tăi mâncare păsărilor cerurilor, carnea sfinților tăi fiarelor pământului.

3Le‐au vărsat sângele ca apa în jurul Ierusalimului; și

79.3
Ps. 141.7Ier. 14.16
16.4Ap. 11.9
n‐a fost cine să‐i înmormânteze.

4Am ajuns de

79.4
Ps. 44.13
80.6
ocară vecinilor noștri, de râs și de batjocură celor ce sunt în jurul nostru.

5Până

79.5
Ps. 74.1,9,10
85.5
89.46
când, Doamne? Te vei mânia oare în veac? Oare va
79.5
Țef. 1.18
3.8
arde râvna ta ca focul?

6

79.6
Ier. 10.25Ap. 16.1
Varsă‐ți mânia peste neamuri care nu
79.6
Is. 45.4,52 Tes. 1.8
te‐au cunoscut, și peste împărățiile care nu cheamă
79.6
Ps. 53.4
numele tău.

7Căci au înghițit pe Iacov și i‐au pustiit locuința.

8Nu‐ți

79.8
Is. 64.9
aduce aminte împotriva noastră de nelegiuirile strămoșilor noștri; să ne întâmpine repede îndurările tale, căci suntem foarte
79.8
Deut. 28.43Ps. 142.6
înjosiți.

9Ajută‐ne

79.9
2 Cron. 14.11
, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui
79.9
Ier. 14.7,21
tău: și scapă‐ne și iartă‐ne păcatele, pentru numele tău.

10Pentru ce

79.10
Ps. 42.10
115.2
să zică neamurile: Unde este Dumnezeul lor? Între neamuri, înaintea ochilor noștri, facă‐se cunoscută răzbunarea sângelui vărsat al robilor tăi.

11Să vină

79.11
Ps. 102.20
înaintea ta suspinul celui încătușat; păzește prin puterea ta cea mare pe copiii morții;

12și întoarce vecinilor noștri de

79.12
Gen. 4.15Is. 65.6,7Ier. 32.18Lc. 6.38
șapte ori în sânul lor ocara
79.12
Ps. 74.18,22
cu care te‐au ocărât, Doamne!

13Și

79.13
Ps. 74.1
95.7
100.3
noi, poporul tău și oile pășunii tale, îți vom mulțumi în veac; vom
79.13
Is. 43.21
vesti lauda ta din neam în neam.

80

Rugăciune pentru scăparea lui Israel

Mai marelui muzicii. Pe Șoșanim‐Edut. Un psalm al lui Asaf

801Păstor al lui Israel, pleacă urechea! Tu, cel ce povățuești pe Iosif ca

80.1
Ps. 77.20
pe o turmă; tu cel ce
80.1
Ex. 25.20,221 Sam. 4.42 Sam. 6.2Ps. 99.1
șezi pe heruvimi, fă
80.1
Deut. 33.2Ps. 50.2
94.1
să lucească strălucirea ta.

2Deșteaptă‐ți puterea înaintea

80.2
Num. 2.18‐23
lui Efraim și Beniamin și Manase, și vino să ne mântuiești.

3Dumnezeule! Întoarce‐ne

80.3
Vers. 7, 19.
iarăși și fă
80.3
Num. 6.25Ps. 4.6
67.1
să lucească fața ta și vom fi mântuiți.

4Doamne, Dumnezeul oștirilor! Până când va fumega mânia ta împotriva rugăciunii poporului tău?

5I‐ai hrănit

80.5
Ps. 42.3
102.9Is. 30.20
cu pâine de lacrimi și i‐ai adăpat cu lacrimi cu măsură plină.

6Ne‐ai pus

80.6
Ps. 44.13
79.4
de ceartă vecinilor noștri și vrăjmașii noștri râd între ei.

7Dumnezeul oștirilor! Întoarce‐ne

80.7
Vers. 3, 19.
iarăși; și fă să lucească fața ta și vom fi mântuiți.

8Tu ai scos un

80.8
Is. 5.1,7Ier. 2.21Ezec. 15.6
17.6
19.10
butuc de vie din Egipt: ai izgonit
80.8
Ps. 44.2
78.55
neamurile și l‐ai sădit.

9Ai făcut

80.9
Ex. 23.28Ios. 24.12
loc înaintea lui, și a prins rădăcină adâncă, și a umplut țara.

10Munții s‐au acoperit de umbra lui și ramurile lui erau ca cedrii lui Dumnezeu.

11Și‐a întins vițele până la mare și odraslele sale până

80.11
Ps. 72.8
la Râu.

12Pentru ce i‐ai

80.12
Ps. 89.40,41Is. 5.5Naum 2.2
surpat gardurile, de‐l smulg toți trecătorii de pe drum?

13Mistrețul din pădure îl râmă și fiara câmpului îl paște.

14Dumnezeul oștirilor, rugămu‐te, întoarce‐te, caută

80.14
Is. 63.15
din ceruri și vezi și cercetează via aceasta,

15și sadul pe care l‐a sădit dreapta ta, și mlădița pe care

80.15
Is. 49.5
ți‐ai întărit‐o.

16Este arsă de foc, tăiată; sunt pierduți de

80.16
Ps. 39.11
76.7
mustrarea feței tale.

17Fie

80.17
Ps. 89.21
mâna ta pe bărbatul dreptei tale, pe fiul omului pe care ți l‐ai întărit.

18Și nu ne vom întoarce îndărăt de la tine; însuflețește‐ne și vom chema numele tău.

19Doamne Dumnezeul oștirilor! Întoarce‐ne

80.19
Vers. 3.7.
iarăși. Fă să lucească fața ta și vom fi mântuiți.