Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
89

Legământul Domnului cu David

O învățătură de la Etan, Ezrahitul

891Voi cânta

89.1
Ps. 101.1
în veac îndurările Domnului, voi face cunoscut din neam în neam credincioșia
89.1
Ps. 119.89
ta cu gura mea.

2Căci am zis: Îndurarea va fi zidită în veac. Chiar în ceruri vei întări credincioșia ta.

3Am făcut

89.3
1 Reg. 8.16Is. 42.1
legământ cu alesul meu, am jurat
89.3
2 Sam. 7.111 Cron. 17.10Ier. 30.9Ezec. 34.23Osea 3.5
lui David, robul meu.

4Îți voi întări sămânța

89.4
Vers. 29.36.

în veac și îți voi zidi din neam în neam
89.4
Vers. 1.
Lc. 1.32,33
scaunul de domnie. (Sela.)

5Și cerurile

89.5
Ps. 19.1
97.6Ap. 7.10,11,12
vor lăuda minunea ta, Doamne, și credincioșia ta în obștea sfinților
89.5
Vers. 7.

.

6Căci cine seamănă cu Domnul în ceruri

89.6
Ps. 40.5
71.19
86.8
113.5
? Cine este asemenea Domnului între fiii celor puternici?

7Dumnezeu

89.7
Ps. 76.7,11
este mult de temut în sfatul sfinților și înfricoșat pentru toți cei din jurul lui:

8Doamne Dumnezeul oștirilor, cine este puternic

89.8
Ex. 15.111 Sam. 2.2Ps. 35.10
71.19
ca tine, Doamne? Și credincioșia ta este în jurul tău.

9Tu

89.9
Ps. 65.7
93.3,4
107.29
stăpânești îngâmfarea mării; când se ridică valurile ei, tu le potolești.

10Tu

89.10
Ex. 14.26,27,28Ps. 87.4Is. 30.7
51.9
ai sfărâmat Egiptul ca pe unul care e ucis, ai risipit pe vrăjmașii tăi cu brațul tăriei tale.

11Ale

89.11
Gen. 1.11 Cron. 29.11Ps. 24.1,2
50.12
tale sunt cerurile, al tău este și pământul; lumea și plinătatea ei, tu le‐ai întemeiat.

12Miazănoaptea

89.12
Iov 26.7
și miazăziua tu le‐ai făcut; Taborul
89.12
Ios. 19.22
și Hermonul
89.12
12.1
se bucură în numele tău.

13Tu ai un braț de putere: mâna ta este tare, dreapta ta înaltă.

14Dreptatea

89.14
Ps. 97.2
și judecata sunt temeliile scaunului tău de domnie; îndurarea
89.14
Ps. 85.13
și adevărul merg înaintea feței tale.

15Ferice de poporul care cunoaște strigătul

89.15
Num. 10.10
23.21Ps. 98.6
de bucurie: ei umblă în lumina
89.15
Ps. 4.6
44.3
feței tale, Doamne!

16Ei se bucură în numele tău toată ziua, și se înalță în dreptatea ta.

17Căci tu ești slava puterii lor și în

89.17
Vers. 24.
Ps. 75.10
92.10
132.17
bunăvoința ta se va înălța cornul nostru.

18Căci Domnul este scutul nostru și Sfântul lui Israel Împăratul nostru.

19Atunci ai vorbit în vedenie despre sfântul tău și ai zis: Am pus ajutor peste un viteaz, am înălțat pe unul ales

89.19
Vers. 3.
1 Reg. 11.34
din popor.

20Am aflat

89.20
1 Sam. 16.1,12
pe David, robul meu; l‐am uns cu untdelemnul meu cel sfânt.

21Cu el mâna

89.21
Ps. 80.17
mea va fi cu tărie, și brațul meu îl va întări.

22Niciun vrăjmaș

89.22
2 Sam. 7.13
nu‐l va strâmtora și fiul răutății nu‐l va apăsa.

23Ci voi sfărâma

89.23
2 Sam. 7.9
pe potrivnicii săi înaintea feței lui și voi bate pe cei ce‐l urăsc.

24Și credincioșia

89.24
Ps. 61.7
mea și îndurarea mea vor fi cu el și
89.24
Vers. 17.

prin numele meu cornul său se va înălța.

25Voi pune mâna

89.25
Ps. 72.8
80.11
lui pe mare și dreapta lui pe râuri.

26El va striga către mine: Tu ești Tatăl

89.26
2 Sam. 7.141 Cron. 22.10
meu, Dumnezeul meu și stânca
89.26
2 Sam. 22.47
mântuirii mele!

27Și eu îl voi face cel

89.27
Ps. 2.7Col. 1.15,18
întâi născut, cel mai înalt
89.27
Num. 24.7
din împărații pământului.

28Îi voi păstra îndurarea mea în veac și legământul

89.28
Is. 55.3
meu va fi statornic cu el.

29Voi face sămânța

89.29
Vers. 4, 6.

lui să țină în veac și scaunul
89.29
Vers. 4.
Is. 9.7Ier. 33.17
său de domnie ca
89.29
Deut. 11.21
zilele cerurilor.

30Dacă copiii

89.30
2 Sam. 7.14
săi vor părăsi
89.30
Ps. 119.53Ier. 9.13
Legea mea și nu vor umbla în judecățile mele,

31dacă vor pângări așezămintele mele și nu vor păzi poruncile mele,

32atunci voi cerceta

89.32
2 Sam. 7.141 Reg. 11.31
abaterea lor cu un toiag și nelegiuirea lor cu bătăi,

33dar

89.33
2 Sam. 7.13
nu‐mi voi lua cu totul îndurarea de la el, nici nu voi dezminți credincioșia mea.

34Legământul meu nu‐l voi pângări, nici nu voi schimba lucrul care a ieșit din buzele mele.

35O dată

89.35
Amos 4.2
am jurat pe sfințenia mea; nu voi minți lui David.

36Sămânța

89.36
2 Sam. 7.16Lc. 1.33In. 12.34
lui va ține în veac și șcaunul lui de domnie ca
89.36
Vers. 4, 29.
Ps. 72.5,17Ier. 33.20
soarele înaintea mea.

37Va fi întărit în veac ca luna și ca martorul credincios în ceruri. (Sela.)

38Dar

89.38
1 Cron. 28.9Ps. 44.9
60.1,10
tu ai lepădat
89.38
Deut. 32.19Ps. 78.59
și ți‐a fost scârbă, te‐ai mâniat pe unsul tău.

39Ai lepădat legământul robului tău, i‐ai pângărit

89.39
Ps. 74.7Plâng. 5.16
cununa până la pământ.

40I‐ai surpat

89.40
Ps. 80.12
toate îngrădirile, i‐ai prefăcut întăriturile în dărâmături.

41Îl jefuiesc toți trecătorii de pe drum, a ajuns de ocară

89.41
Ps. 44.13
79.4
vecinilor săi.

42Ai înălțat dreapta asupritorilor lui, ai veselit pe toți vrăjmașii lui.

43Da, ai întors ascuțișul sabiei lui și nu l‐ai făcut să stea la luptă.

44Ai pus capăt strălucirii lui și ai aruncat scaunul lui de domnie

89.44
Vers. 39.

la pământ.

45I‐ai scurtat zilele tinereții, l‐ai acoperit cu rușine. (Sela.)

46Până

89.46
Ps. 79.5
când, Doamne, te vei ascunde în veac, până când
89.46
Ps. 78.63
va arde mânia ta ca focul?

47Adu‐ți

89.47
Iov 7.7
10.9
14.1Ps. 39.5
119.84
aminte ce scurtă este vremea mea, pentru ce deșertăciune ai făcut pe toți copiii oamenilor!

48Care

89.48
Ps. 49.9
om trăiește și nu
89.48
Evr. 11.5
va vedea moartea? Oare va scăpa el sufletul său din mâna Șeolului? (Sela.)

49Unde sunt, Doamne, îndurările tale cele de mai înainte, pe care le‐ai jurat

89.49
2 Sam. 7.15Is. 55.3
lui David în
89.49
Ps. 54.5
credincioșia ta?

50Adu‐ți aminte, Doamne, de ocara robilor tăi, pe care o port în

89.50
Ps. 69.9,19
sânul meu de la toate popoarele puternice,

51cu care au ocărât vrăjmașii tăi, Doamne, cu care au ocărât

89.51
Ps. 74.22
urmele unsului tău.

52Binecuvântat

89.52
Ps. 41.13
fie Domnul în veci. Amin și amin.