Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
9

Trâmbița a cincea

91Și al cincilea înger a trâmbițat; și

9.1
Lc. 10.18
am văzut o stea căzută din cer pe pământ și i s‐a dat cheia puțului
9.1
Lc. 8.3120.1
Adâncului. 2Și a deschis puțul Adâncului și s‐a
9.2
Ioel 2.2,10
suit fum din puț, ca fumul unui cuptor mare și soarele și văzduhul au fost întunecate de fumul puțului. 3Și din fum au ieșit lăcuste
9.3
Ex. 10.4Jud. 7.12
pe pământ și li s‐a dat putere
9.3
Vers. 10.
cum au putere scorpiile pământului. 4Și li s‐a zis să
9.4
Cap. 6.6;
nu vatăme iarba
9.4
Cap. 8.7.
pământului, nici vreo verdeață, nici vreun copac, decât numai pe oameni care n‐au pecetea
9.4
Cap. 7.3.
lui Dumnezeu pe fruntea lor. 5Și li s‐a dat să nu‐i omoare, ci
9.5
Vers. 10. Cap. 11.7.
să fie munciți cinci luni; și muncirea lor este ca muncirea de scorpie când înțeapă pe om. 6Și în zilele acelea oamenii vor căuta
9.6
Iov 3.21Is. 2.19Ier. 8.3
moartea și n‐o vor găsi; și vor dori să moară și moartea fuge de ei. 7Și asemănarea
9.7
Ioel 2.4
lăcustelor era asemenea cu caii pregătiți pentru război; și pe
9.7
Num. 3.17
capetele lor erau ca niște cununi asemenea aurului și fețele
9.7
Dan. 7.8
lor erau ca fețe de oameni. 8Și aveau păr ca părul de femei și dinții
9.8
Ioel 1.6
lor erau ca dinții de lei. 9Și aveau platoșe ca platoșe de fier; și vuietul aripilor lor era ca
9.9
Ioel 2.5‐7
vuietul de care, de cai mulți alergând la război. 10Și au
9.10
Vers. 5.
cozi asemenea scorpiilor și bolduri; și puterea lor este în cozile lor ca să vatăme pe oameni cinci luni. 11Au peste ei ca împărat
9.11
Ef. 2.2
pe îngerul
9.11
Vers. 1.
Adâncului, care pe evreiește are numele Abadon și în grecește are numele Apolion. 12Vaiul întâi
9.12
Cap. 8.13.
a trecut; iată mai vin două vaiuri după acestea.

Trâmbița a șasea

13Și al șaselea înger a trâmbițat, și am auzit un glas din cele patru coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu 14zicând celui al șaselea înger, care are trâmbița: Dezleagă pe cei patru îngeri, care sunt legați la

9.14
Cap. 16.12.
râul cel mare, Eufrat. 15Și cei patru îngeri, care erau pregătiți pentru ceasul și ziua și luna și anul, au fost dezlegați ca să omoare a treia parte din oameni. 16Și numărul oștilor
9.16
Ps. 68.17Dan. 7.10
de călăreți
9.16
Ezec. 38.4
era de douăzeci de mii de zecimi de mii: am
9.16
Cap. 7.4.
auzit numărul lor. 17Și astfel am văzut caii în vedenie și pe cei ce ședeau pe ei având platoșe ca de foc și de iacint și de pucioasă: și capetele
9.17
1 Cron. 12.8Is. 5.28,29
cailor erau ca niște capete de lei și din gurile lor iese foc și fum și pucioasă. 18De aceste trei răni au fost omorâți a treia parte din oameni, de focul și de fumul și de pucioasa ce iese din gurile lor. 19Căci puterea cailor este în gura lor și în cozile lor; căci cozile
9.19
Is. 9.15
lor sunt asemenea șerpilor, având capete; și cu ele vatămă. 20Și cei rămași dintre oameni, care n‐au fost omorâți de aceste răni, nu
9.20
Deut. 31.29
s‐au pocăit de faptele mâinilor lor, ca să nu se închine la draci
9.20
Lev. 17.7Deut. 32.17Ps. 106.371 Cor. 10.20
și la idolii
9.20
Ps. 115.4
135.15Dan. 5.23
cei de aur și de argint și de aramă și de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble. 21Și nu s‐au pocăit de omorurile lor, nici de fermecătoriile
9.21
Cap. 22.15.
, nici de curvia, nici de furturile lor.

10

O carte adusă din cer

101Și am văzut pe un alt înger tare pogorându‐se din cer, înconjurat de un nor; și curcubeul

10.1
Ezec. 1.28
era peste capul lui și fața
10.1
Mat. 17.2
lui era ca soarele și picioarele
10.1
Cap. 1.15.
lui ca niște stâlpi de foc. 2Și avea în mâna lui o cărticică deschisă. Și și‐a pus piciorul
10.2
Mat. 28.18
drept pe mare, iar pe cel stâng pe pământ. 3Și a strigat cu glas mare, cum răcnește un leu: și când a strigat, cele șapte
10.3
Cap. 8.5.
tunete și‐au spus glasurile lor. 4Și când au vorbit cele șapte tunete, eram să scriu; și am auzit un glas din cer zicând: Pecetluiește
10.4
Dan. 8.26
12.4,9
cele ce au spus cele șapte tunete și nu le scrie. 5Și îngerul pe care l‐am văzut stând pe mare și pe pământ și‐a
10.5
Ex. 6.8Dan. 12.7
ridicat mâna dreaptă spre cer 6și a jurat pe Cel ce trăiește în vecii vecilor, care
10.6
Neem. 9.6
a făcut cerul și cele ce sunt în el, și pământul și cele ce sunt pe el, și marea și cele ce sunt în ea, că nu va mai fi vreme
10.6
Dan. 12.7
; 7ci în
10.7
Cap. 11.15.
zilele glasului îngerului al șaptelea, când are să trâmbițeze, atunci taina lui Dumnezeu este isprăvită, cum a binevestit robilor săi prorocii. 8Și glasul
10.8
Vers. 4.
pe care‐l auzisem din cer, l‐am auzit iarăși vorbind cu mine și zicând: Du‐te, ia cărticica cea deschisă în mâna îngerului care stă pe mare și pe pământ. 9Și m‐am dus la înger, zicându‐i să‐mi dea cărticica. Și‐mi zice: Ia‐o
10.9
Ier. 15.16Ezec. 2.8
3.1,3
și mănâncă‐o de tot și‐ți va amărî pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. 10Și am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat‐o de tot; și a fost în gura
10.10
Ezec. 3.3
mea dulce ca mierea: și când am înghițit‐o, mi s‐a amărât
10.10
Ezec. 2.10
pântecele. 11Și ei îmi zic: Trebuie iarăși să prorocești despre popoare și despre Neamuri și despre limbi și despre mulți împărați.

11

Cei doi martori

111Și mi s‐a dat o trestie

11.1
Ezec. 40.3Zah. 2.1
asemenea unei vergi, zicând: Scoală
11.1
Num. 23.18
și măsoară Templul lui Dumnezeu și altarul și pe cei ce se închină în el. 2Și curtea
11.2
Ezec. 40.17,20
de afară a Templului scoate‐o afară și n‐o măsura, pentru că
11.2
Ps. 79.1Lc. 21.24
a fost dată Neamurilor: și vor călca
11.2
Dan. 8.10
sfânta cetate patruzeci
11.2
Cap. 13.5.
și două de luni. 3Și voi da celor doi martori
11.3
Cap. 20.4.
ai mei și vor proroci
11.3
Cap. 19.10.
, îmbrăcați în saci, o
11.3
Cap. 12.6.
mie două sute șaizeci de zile. 4Aceștia sunt cei doi
11.4
Ps. 52.8Ier. 11.16Zah. 4.3,11,14
măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. 5Și dacă voiește cineva să‐i vatăme, iese foc
11.5
2 Reg. 1.10,12Ier. 1.10
5.14Ezec. 43.3Osea 6.5
din gura lor și mistuie pe vrăjmașii lor: și dacă
11.5
Num. 16.29
ar voi cineva să‐i vatăme, așa trebuie să fie omorât. 6Aceștia au
11.6
1 Reg. 17.1Iac. 5.16,17
putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au
11.6
Ex. 7.19
putere peste ape să le schimbe în sânge și să lovească pământul cu orice rană, ori de câte ori vor voi. 7Și când își vor
11.7
Lc. 13.32
sfârși mărturia, fiara
11.7
Cap. 13.1, 11;
care se suie din
11.7
Cap. 9.2.
Adânc va
11.7
Dan. 7.21Zah. 14.2
face război cu ei și‐i va birui și‐i va omorî. 8Și trupurile lor moarte vor sta pe ulița cetății
11.8
Cap. 14.8;
celei mari, care duhovnicește se numește Sodoma și Egipt, unde
11.8
Evr. 13.12
a fost răstignit și Domnul lor. 9Și
11.9
Cap. 17.15.
cei din popoare și seminții și limbi și Neamuri văd trupurile lor moarte trei zile și jumătate și
11.9
Ps. 79.2,3
nu îngăduie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. 10Și
11.10
Cap. 12.12;
locuitorii de pe pământ se bucură de ei și se veselesc și își trimit daruri
11.10
Est. 9.19,22
unii altora, pentru că
11.10
Cap. 16.10.
acești doi proroci munceau pe locuitorii de pe pământ. 11Și
11.11
Vers. 9.
după acele trei zile și jumătate a intrat în ei duhul
11.11
Ezec. 37.5,9,10,14
de viață din Dumnezeu; și ei au stat pe picioarele lor; și o mare teamă a căzut peste cei ce îi priveau. 12Și au auzit un glas mare din cer zicându‐le: Suiți‐vă aici. Și
11.12
Is. 14.13
s‐au suit în nor
11.12
Is. 60.8Fapte. 1.9
spre cer și
11.12
2 Reg. 2.1,5,7
vrăjmașii lor i‐au privit. 13Și în acel ceas s‐a
11.13
Cap. 6.12.
făcut un cutremur mare de pământ, și a
11.13
Cap. 16.19.
zecea parte din cetate a căzut; și șapte mii de nume de oameni au fost omorâți în cutremurul de pământ și cei rămași s‐au temut și au
11.13
Ios. 7.1915.4
dat slavă Dumnezeului cerului. 14Al doilea
11.14
Cap. 8.13;
Vai a trecut; iată al treilea Vai vine curând.

Trâmbița a șaptea

15Și al șaptelea înger

11.15
Cap. 10.7.
a trâmbițat; și
11.15
Is. 27.1319.6
s‐au făcut multe glasuri în cer zicând: Împărăția
11.15
Cap. 12.10.
lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului său și
11.15
Dan. 2.44
7.14,18,27
el va împărăți în vecii vecilor. 16Și cei
11.16
Cap. 4.4;
douăzeci și patru de prezbiteri care șed înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie au căzut pe fețele lor și s‐au închinat lui Dumnezeu, 17zicând: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care
11.17
Cap. 1.4, 8;
ești și care erai, pentru că ai luat puterea ta cea mare și ai
11.17
Cap. 19.6.
intrat în Împărăție. 18Și Neamurile
11.18
Vers. 2, 9.
au fost întărâtate și mânia ta a venit
11.18
Dan. 7.9,10
, și vremea celor morți să fie judecați și vremea să dai plata lor robilor tăi prorocilor și sfinților și celor ce se tem de numele tău, celor mici
11.18
Cap. 19.5.
și celor mari, și să
11.18
Cap. 13.10;
prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. 19Și Templul
11.19
Cap. 15.5, 8.
lui Dumnezeu în cer s‐a deschis și chivotul legământului s‐a arătat în Templul său și s‐au
11.19
Cap. 8.5;
făcut fulgere și glasuri și tunete și un cutremur de pământ și
11.19
Cap. 16.21.
grindină mare.