Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Cei doi martori

111Și mi s‐a dat o trestie

11.1
Ezec. 40.3Zah. 2.1
asemenea unei vergi, zicând: Scoală
11.1
Num. 23.18
și măsoară Templul lui Dumnezeu și altarul și pe cei ce se închină în el. 2Și curtea
11.2
Ezec. 40.17,20
de afară a Templului scoate‐o afară și n‐o măsura, pentru că
11.2
Ps. 79.1Lc. 21.24
a fost dată Neamurilor: și vor călca
11.2
Dan. 8.10
sfânta cetate patruzeci
11.2
Cap. 13.5.

și două de luni. 3Și voi da celor doi martori
11.3
Cap. 20.4.

ai mei și vor proroci
11.3
Cap. 19.10.

, îmbrăcați în saci, o
11.3
Cap. 12.6.

mie două sute șaizeci de zile. 4Aceștia sunt cei doi
11.4
Ps. 52.8Ier. 11.16Zah. 4.3,11,14
măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. 5Și dacă voiește cineva să‐i vatăme, iese foc
11.5
2 Reg. 1.10,12Ier. 1.10
5.14Ezec. 43.3Osea 6.5
din gura lor și mistuie pe vrăjmașii lor: și dacă
11.5
Num. 16.29
ar voi cineva să‐i vatăme, așa trebuie să fie omorât. 6Aceștia au
11.6
1 Reg. 17.1Iac. 5.16,17
putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au
11.6
Ex. 7.19
putere peste ape să le schimbe în sânge și să lovească pământul cu orice rană, ori de câte ori vor voi. 7Și când își vor
11.7
Lc. 13.32
sfârși mărturia, fiara
11.7
Cap. 13.1, 11;
17.8
care se suie din
11.7
Cap. 9.2.

Adânc va
11.7
Dan. 7.21Zah. 14.2
face război cu ei și‐i va birui și‐i va omorî. 8Și trupurile lor moarte vor sta pe ulița cetății
11.8
Cap. 14.8;
17.1,5
18.10
celei mari, care duhovnicește se numește Sodoma și Egipt, unde
11.8
Evr. 13.12
a fost răstignit și Domnul lor. 9Și
11.9
Cap. 17.15.

cei din popoare și seminții și limbi și Neamuri văd trupurile lor moarte trei zile și jumătate și
11.9
Ps. 79.2,3
nu îngăduie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. 10Și
11.10
Cap. 12.12;
13.8
locuitorii de pe pământ se bucură de ei și se veselesc și își trimit daruri
11.10
Est. 9.19,22
unii altora, pentru că
11.10
Cap. 16.10.

acești doi proroci munceau pe locuitorii de pe pământ. 11Și
11.11
Vers. 9.

după acele trei zile și jumătate a intrat în ei duhul
11.11
Ezec. 37.5,9,10,14
de viață din Dumnezeu; și ei au stat pe picioarele lor; și o mare teamă a căzut peste cei ce îi priveau. 12Și au auzit un glas mare din cer zicându‐le: Suiți‐vă aici. Și
11.12
Is. 14.13
s‐au suit în nor
11.12
Is. 60.8Fapte. 1.9
spre cer și
11.12
2 Reg. 2.1,5,7
vrăjmașii lor i‐au privit. 13Și în acel ceas s‐a
11.13
Cap. 6.12.

făcut un cutremur mare de pământ, și a
11.13
Cap. 16.19.

zecea parte din cetate a căzut; și șapte mii de nume de oameni au fost omorâți în cutremurul de pământ și cei rămași s‐au temut și au
11.13
Ios. 7.1915.4
dat slavă Dumnezeului cerului. 14Al doilea
11.14
Cap. 8.13;
9.12
15.1
Vai a trecut; iată al treilea Vai vine curând.

Trâmbița a șaptea

15Și al șaptelea înger

11.15
Cap. 10.7.

a trâmbițat; și
11.15
Is. 27.1319.6
s‐au făcut multe glasuri în cer zicând: Împărăția
11.15
Cap. 12.10.

lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului său și
11.15
Dan. 2.44
7.14,18,27
el va împărăți în vecii vecilor. 16Și cei
11.16
Cap. 4.4;
5.8
19.4
douăzeci și patru de prezbiteri care șed înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie au căzut pe fețele lor și s‐au închinat lui Dumnezeu, 17zicând: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care
11.17
Cap. 1.4, 8;
4.8
16.5
ești și care erai, pentru că ai luat puterea ta cea mare și ai
11.17
Cap. 19.6.

intrat în Împărăție. 18Și Neamurile
11.18
Vers. 2, 9.

au fost întărâtate și mânia ta a venit
11.18
Dan. 7.9,10
, și vremea celor morți să fie judecați și vremea să dai plata lor robilor tăi prorocilor și sfinților și celor ce se tem de numele tău, celor mici
11.18
Cap. 19.5.

și celor mari, și să
11.18
Cap. 13.10;
18.6
prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. 19Și Templul
11.19
Cap. 15.5, 8.

lui Dumnezeu în cer s‐a deschis și chivotul legământului s‐a arătat în Templul său și s‐au
11.19
Cap. 8.5;
16.18
făcut fulgere și glasuri și tunete și un cutremur de pământ și
11.19
Cap. 16.21.

grindină mare.