Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
11

Cei doi martori

111Și mi s‐a dat o trestie

11.1
Ezec. 40.3Zah. 2.1
asemenea unei vergi, zicând: Scoală
11.1
Num. 23.18
și măsoară Templul lui Dumnezeu și altarul și pe cei ce se închină în el. 2Și curtea
11.2
Ezec. 40.17,20
de afară a Templului scoate‐o afară și n‐o măsura, pentru că
11.2
Ps. 79.1Lc. 21.24
a fost dată Neamurilor: și vor călca
11.2
Dan. 8.10
sfânta cetate patruzeci
11.2
Cap. 13.5.
și două de luni. 3Și voi da celor doi martori
11.3
Cap. 20.4.
ai mei și vor proroci
11.3
Cap. 19.10.
, îmbrăcați în saci, o
11.3
Cap. 12.6.
mie două sute șaizeci de zile. 4Aceștia sunt cei doi
11.4
Ps. 52.8Ier. 11.16Zah. 4.3,11,14
măslini și cele două sfeșnice care stau înaintea Domnului pământului. 5Și dacă voiește cineva să‐i vatăme, iese foc
11.5
2 Reg. 1.10,12Ier. 1.10
5.14Ezec. 43.3Osea 6.5
din gura lor și mistuie pe vrăjmașii lor: și dacă
11.5
Num. 16.29
ar voi cineva să‐i vatăme, așa trebuie să fie omorât. 6Aceștia au
11.6
1 Reg. 17.1Iac. 5.16,17
putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor și au
11.6
Ex. 7.19
putere peste ape să le schimbe în sânge și să lovească pământul cu orice rană, ori de câte ori vor voi. 7Și când își vor
11.7
Lc. 13.32
sfârși mărturia, fiara
11.7
Cap. 13.1, 11;
care se suie din
11.7
Cap. 9.2.
Adânc va
11.7
Dan. 7.21Zah. 14.2
face război cu ei și‐i va birui și‐i va omorî. 8Și trupurile lor moarte vor sta pe ulița cetății
11.8
Cap. 14.8;
celei mari, care duhovnicește se numește Sodoma și Egipt, unde
11.8
Evr. 13.12
a fost răstignit și Domnul lor. 9Și
11.9
Cap. 17.15.
cei din popoare și seminții și limbi și Neamuri văd trupurile lor moarte trei zile și jumătate și
11.9
Ps. 79.2,3
nu îngăduie ca trupurile lor moarte să fie puse în mormânt. 10Și
11.10
Cap. 12.12;
locuitorii de pe pământ se bucură de ei și se veselesc și își trimit daruri
11.10
Est. 9.19,22
unii altora, pentru că
11.10
Cap. 16.10.
acești doi proroci munceau pe locuitorii de pe pământ. 11Și
11.11
Vers. 9.
după acele trei zile și jumătate a intrat în ei duhul
11.11
Ezec. 37.5,9,10,14
de viață din Dumnezeu; și ei au stat pe picioarele lor; și o mare teamă a căzut peste cei ce îi priveau. 12Și au auzit un glas mare din cer zicându‐le: Suiți‐vă aici. Și
11.12
Is. 14.13
s‐au suit în nor
11.12
Is. 60.8Fapte. 1.9
spre cer și
11.12
2 Reg. 2.1,5,7
vrăjmașii lor i‐au privit. 13Și în acel ceas s‐a
11.13
Cap. 6.12.
făcut un cutremur mare de pământ, și a
11.13
Cap. 16.19.
zecea parte din cetate a căzut; și șapte mii de nume de oameni au fost omorâți în cutremurul de pământ și cei rămași s‐au temut și au
11.13
Ios. 7.1915.4
dat slavă Dumnezeului cerului. 14Al doilea
11.14
Cap. 8.13;
Vai a trecut; iată al treilea Vai vine curând.

Trâmbița a șaptea

15Și al șaptelea înger

11.15
Cap. 10.7.
a trâmbițat; și
11.15
Is. 27.1319.6
s‐au făcut multe glasuri în cer zicând: Împărăția
11.15
Cap. 12.10.
lumii a ajuns a Domnului nostru și a Hristosului său și
11.15
Dan. 2.44
7.14,18,27
el va împărăți în vecii vecilor. 16Și cei
11.16
Cap. 4.4;
douăzeci și patru de prezbiteri care șed înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie au căzut pe fețele lor și s‐au închinat lui Dumnezeu, 17zicând: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care
11.17
Cap. 1.4, 8;
ești și care erai, pentru că ai luat puterea ta cea mare și ai
11.17
Cap. 19.6.
intrat în Împărăție. 18Și Neamurile
11.18
Vers. 2, 9.
au fost întărâtate și mânia ta a venit
11.18
Dan. 7.9,10
, și vremea celor morți să fie judecați și vremea să dai plata lor robilor tăi prorocilor și sfinților și celor ce se tem de numele tău, celor mici
11.18
Cap. 19.5.
și celor mari, și să
11.18
Cap. 13.10;
prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. 19Și Templul
11.19
Cap. 15.5, 8.
lui Dumnezeu în cer s‐a deschis și chivotul legământului s‐a arătat în Templul său și s‐au
11.19
Cap. 8.5;
făcut fulgere și glasuri și tunete și un cutremur de pământ și
11.19
Cap. 16.21.
grindină mare.

12

Femeia și balaurul

121Și un semn mare s‐a văzut în cer; o femeie învelită în soare și luna sub picioarele ei și pe capul ei o cunună de douăsprezece stele, 2și având în pântece, strigă, fiind în dureri de facere și

12.2
Is. 66.7Gal. 4.19
muncindu‐se să nască. 3Și un alt semn s‐a văzut în cer; și iată un
12.3
Cap. 17.3.
balaur mare roșu ca focul, având
12.3
Cap. 17.9, 10.
șapte capete și zece coarne și
12.3
Cap. 13.1.
pe capetele lui șapte cununi împărătești. 4Și coada
12.4
Cap. 9.10, 19.
lui târăște a treia parte din
12.4
Cap. 17.18.
stelele cerului și
12.4
Dan. 8.10
le aruncă pe pământ. Și balaurul a stat înaintea
12.4
Vers. 2.
femeii care are să nască, pentru ca
12.4
Ex. 1.16
să înghită pe copilul ei când va naște. 5Și ea a născut un fiu de parte bărbătească și el
12.5
Ps. 2.9
are să păstorească toate Neamurile cu un toiag de fier; și copilul ei a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul său de domnie. 6Și femeia
12.6
Vers. 4.
a fugit în pustie, unde are un loc gătit de la Dumnezeu ca s‐o hrănească acolo o
12.6
Cap. 11.3.
mie două sute șaizeci de zile.

Războiul din cer

7Și s‐a făcut un război în cer; Mihail

12.7
Dan. 10.13,21
12.1
și îngerii lui se războiau cu
12.7
Vers. 3. Cap. 20.2.
balaurul. Și balaurul se războia și îngerii lui. 8Și ei n‐au fost mai tari și locul lor nu s‐a mai aflat în cer. 9Și a fost aruncat jos balaurul cel mare, șarpele cel din început
12.9
Lc. 10.18In. 12.31
, care se numește Diavolul și Satana, care
12.9
Gen. 3.1,4
rătăcește tot pământul locuit; el a fost
12.9
Cap. 20.3.
aruncat pe pământ și îngerii săi au fost
12.9
Cap. 9.1.
aruncați cu el. 10Și am auzit un glas mare în cer zicând: Acum
12.10
Cap. 11.15;
a venit mântuirea și puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului său, pentru că învinuitorul fraților noștri, care‐i
12.10
Iov 1.9
2.5Zah. 3.1
învinuiește înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte, a fost aruncat jos. 11Și ei
12.11
Rom. 8.33,34,37
16.20
l‐au biruit din pricina sângelui Mielului și din pricina cuvântului mărturiei lor și nu
12.11
Lc. 11.26
și‐au iubit viața chiar până la moarte. 12Pentru aceea veseliți‐vă
12.12
Ps. 96.11Is. 49.13
, ceruri, și cei ce locuiți în ele. Vai
12.12
Cap. 8.13;
de pământ și de mare, fiindcă
12.12
Cap. 10.6.
diavolul s‐a pogorât la voi cu mânie mare, știind că are puțină vreme.

Balaurul mâniat pe femeie

13Și când a văzut balaurul că a fost aruncat pe pământ, a prigonit pe

12.13
Vers. 5.
femeia care născuse partea bărbătească. 14Și
12.14
Ex. 19.4
cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca
12.14
Vers. 6.
să zboare în
12.14
Cap. 17.3.
pustie la locul ei, unde este hrănită o
12.14
Dan. 7.25
12.7
vreme și vremuri și jumătate de vreme, departe de fața șarpelui. 15Și șarpele a
12.15
Is. 59.19
aruncat din gura lui apă ca un râu în urma femeii, ca s‐o facă s‐o ia apa. 16Și pământul a ajutat femeii și pământul și‐a deschis gura și a înghițit râul pe care‐l aruncase balaurul din gura lui. 17Și balaurul s‐a mâniat pe femeie și a
12.17
Gen. 3.1513.7
plecat să facă război cu rămășița din sămânța ei, cei ce
12.17
Cap. 14.12.
păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia
12.17
1 Cor. 2.11 In. 5.10
lui Isus.

13

Fiara care se suie din mare

131Și am stat pe nisipul mării. Și am văzut suindu‐se din mare o

13.1
Dan. 7.2,7
fiară care
13.1
Cap. 12.3;
avea zece coarne și șapte capete și pe coarnele ei zece cununi împărătești și pe capetele ei nume de hulă. 2Și fiara
13.2
Dan. 7.6
pe care am văzut‐o era asemenea unui leopard și picioarele ei
13.2
Dan. 7.5
ca de urs și gura
13.2
Dan. 7.4
ei ca o gură de leu. Și balaurul i‐a
13.2
Cap. 12.9.
dat puterea lui și scaunul
13.2
Cap. 16.10.
lui de domnie
13.2
Cap. 12.14.
și o stăpânire mare. 3Și am văzut unul din capetele ei ca înjunghiat
13.3
Vers. 12, 14.
de moarte și rana morții ei fusese vindecată. Și tot
13.3
Cap. 17.8.
pământul se minuna în urma fiarei. 4Și s‐au închinat balaurului fiindcă a dat fiarei stăpânirea și s‐au închinat fiarei zicând: Cine
13.4
Cap. 18.18.
este asemenea fiarei și cine poate să se războiască cu ea? 5Și i s‐a dat o gură
13.5
Dan. 7.8
11.25
11.36
să vorbească lucruri mari și hule și i s‐a dat putere să lucreze patruzeci
13.5
Cap. 11.2;
și două de luni. 6Și și‐a deschis gura în hule împotriva lui Dumnezeu, ca să hulească numele lui și locuința
13.6
In. 1.14Col. 2.9
lui și pe cei ce locuiesc în cer. 7Și i s‐a dat să facă
13.7
Dan. 7.21
război cu sfinții și
13.7
Cap. 11.18;
să‐i biruiască. Și i s‐a dat stăpânire peste orice seminție și popor și limbă și neam. 8Și toți locuitorii de pe pământ al căror nume nu este scris, de la
13.8
Ex. 32.32Dan. 12.1Fil. 4.2
întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului celui înjunghiat, se vor închina ei
13.8
Cap. 17.8.
. 9Dacă are cineva
13.9
Cap. 2.7.
urechi, să audă! 10Dacă cineva
13.10
Is. 33.1
duce în robie, se duce în robie; dacă va omorî cineva
13.10
Gen. 9.6Mat. 26.52
cu sabia, trebuie ca el să fie omorât cu sabia. Aici
13.10
Cap. 14.12.
este răbdarea și credința sfinților.

Fiara care se suie din pământ

11Și am văzut o altă fiară suindu‐se

13.11
Cap. 11.7.
din pământ. Și avea două coarne asemenea unui miel și vorbea ca un balaur. 12Și ea face toată stăpânirea celei dintâi fiare înaintea ei. Și face ca pământul și locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a
13.12
Vers. 3.
cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Și face
13.13
Deut. 13.1,3Mat. 24.242 Tes. 2.9
semne mari, încât
13.13
1 Reg. 18.382 Reg. 1.10,12
face să se pogoare și foc din cer pe pământ înaintea oamenilor. 14Și rătăcește
13.14
Cap. 12.9;
pe locuitorii de pe pământ
13.14
2 Tes. 2.9,10
din pricina semnelor care i‐au fost date să le facă înaintea fiarei, zicând locuitorilor de pe pământ să facă o icoană fiarei care are rana de sabie și
13.14
2 Reg. 20.7
a trăit. 15Și i s‐a dat să dea duh icoanei fiarei, ca icoana fiarei să și vorbească și
13.15
Cap. 16.2;
să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16Și face ca la toți, mici și mari și bogați și săraci și slobozi și robi, să
13.16
Cap. 14.9;
li se dea un semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe fruntea lor, 17ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde afară de cine are semnul, adică numele
13.17
Cap. 14.12.
fiarei sau
13.17
Cap. 15.2.
numărul numelui ei. 18Aici
13.18
Cap. 17.9.
este înțelepciunea. Cine are priceperea, să socotească numărul
13.18
Cap. 15.2.
fiarei; căci
13.18
Cap. 21.17.
este un număr de om. Și numărul ei este: Șase sute șaizeci și șase.