Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
13

Fiara care se suie din mare

131Și am stat pe nisipul mării. Și am văzut suindu‐se din mare o

13.1
Dan. 7.2,7
fiară care
13.1
Cap. 12.3;
avea zece coarne și șapte capete și pe coarnele ei zece cununi împărătești și pe capetele ei nume de hulă. 2Și fiara
13.2
Dan. 7.6
pe care am văzut‐o era asemenea unui leopard și picioarele ei
13.2
Dan. 7.5
ca de urs și gura
13.2
Dan. 7.4
ei ca o gură de leu. Și balaurul i‐a
13.2
Cap. 12.9.
dat puterea lui și scaunul
13.2
Cap. 16.10.
lui de domnie
13.2
Cap. 12.14.
și o stăpânire mare. 3Și am văzut unul din capetele ei ca înjunghiat
13.3
Vers. 12, 14.
de moarte și rana morții ei fusese vindecată. Și tot
13.3
Cap. 17.8.
pământul se minuna în urma fiarei. 4Și s‐au închinat balaurului fiindcă a dat fiarei stăpânirea și s‐au închinat fiarei zicând: Cine
13.4
Cap. 18.18.
este asemenea fiarei și cine poate să se războiască cu ea? 5Și i s‐a dat o gură
13.5
Dan. 7.8
11.25
11.36
să vorbească lucruri mari și hule și i s‐a dat putere să lucreze patruzeci
13.5
Cap. 11.2;
și două de luni. 6Și și‐a deschis gura în hule împotriva lui Dumnezeu, ca să hulească numele lui și locuința
13.6
In. 1.14Col. 2.9
lui și pe cei ce locuiesc în cer. 7Și i s‐a dat să facă
13.7
Dan. 7.21
război cu sfinții și
13.7
Cap. 11.18;
să‐i biruiască. Și i s‐a dat stăpânire peste orice seminție și popor și limbă și neam. 8Și toți locuitorii de pe pământ al căror nume nu este scris, de la
13.8
Ex. 32.32Dan. 12.1Fil. 4.2
întemeierea lumii, în cartea vieții Mielului celui înjunghiat, se vor închina ei
13.8
Cap. 17.8.
. 9Dacă are cineva
13.9
Cap. 2.7.
urechi, să audă! 10Dacă cineva
13.10
Is. 33.1
duce în robie, se duce în robie; dacă va omorî cineva
13.10
Gen. 9.6Mat. 26.52
cu sabia, trebuie ca el să fie omorât cu sabia. Aici
13.10
Cap. 14.12.
este răbdarea și credința sfinților.

Fiara care se suie din pământ

11Și am văzut o altă fiară suindu‐se

13.11
Cap. 11.7.
din pământ. Și avea două coarne asemenea unui miel și vorbea ca un balaur. 12Și ea face toată stăpânirea celei dintâi fiare înaintea ei. Și face ca pământul și locuitorii de pe el să se închine fiarei celei dintâi, a
13.12
Vers. 3.
cărei rană de moarte fusese vindecată. 13Și face
13.13
Deut. 13.1,3Mat. 24.242 Tes. 2.9
semne mari, încât
13.13
1 Reg. 18.382 Reg. 1.10,12
face să se pogoare și foc din cer pe pământ înaintea oamenilor. 14Și rătăcește
13.14
Cap. 12.9;
pe locuitorii de pe pământ
13.14
2 Tes. 2.9,10
din pricina semnelor care i‐au fost date să le facă înaintea fiarei, zicând locuitorilor de pe pământ să facă o icoană fiarei care are rana de sabie și
13.14
2 Reg. 20.7
a trăit. 15Și i s‐a dat să dea duh icoanei fiarei, ca icoana fiarei să și vorbească și
13.15
Cap. 16.2;
să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. 16Și face ca la toți, mici și mari și bogați și săraci și slobozi și robi, să
13.16
Cap. 14.9;
li se dea un semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe fruntea lor, 17ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde afară de cine are semnul, adică numele
13.17
Cap. 14.12.
fiarei sau
13.17
Cap. 15.2.
numărul numelui ei. 18Aici
13.18
Cap. 17.9.
este înțelepciunea. Cine are priceperea, să socotească numărul
13.18
Cap. 15.2.
fiarei; căci
13.18
Cap. 21.17.
este un număr de om. Și numărul ei este: Șase sute șaizeci și șase.

14

Mielul și cei răscumpărați

141Și am văzut și iată Mielul

14.1
Cap. 5.6.
stând pe muntele Sion și cu el o
14.1
Cap. 7.4.
sută patruzeci și patru de mii
14.1
Cap. 7.3;
având scris pe frunțile lor numele său și numele Tatălui său. 2Și am auzit un glas din cer ca
14.2
Cap. 1.15;
un glas de ape multe și ca un glas de tunet mare; și glasul pe care l‐am auzit era ca al harfiștilor care cântă
14.2
Cap. 5.8.
cu harfele
14.2
Cap. 5.9;
lor. 3Și ei cântă o cântare
14.3
Vers. 1.
nouă înaintea scaunului de domnie și înaintea celor patru viețuitoare și a prezbiterilor; și nimeni nu putea să învețe cântarea decât cei o sută patruzeci și patru de mii, adică cei răscumpărați de pe pământ. 4Aceștia sunt cei ce nu s‐au întinat cu femei; căci
14.4
2 Cor. 11.2
sunt verguri. Aceștia sunt cei ce
14.4
Cap. 3.4;
urmează pe Mielul oriunde ar merge. Aceștia au fost
14.4
Cap. 5.9.
răscumpărați dintre oameni, ca să fie pârga
14.4
Iac. 1.18
lui Dumnezeu și a Mielului. 5Și în
14.5
Ps. 32.2Țef. 3.13
gura lor n‐a fost găsită minciună: sunt
14.5
Ef. 5.26Iuda 24
fără vină.

Judecățile lui Dumnezeu

6Și am văzut un alt înger zburând

14.6
Cap. 8.13.
în mijlocul cerului, având o
14.6
Ef. 3.3‐11Tit 1.2
evanghelie veșnică, pentru ca să binevestească celor ce șed pe pământ și la orice
14.6
Cap. 13.7.
neam și seminție și limbă și popor. 7Și zice cu glas mare: Temeți‐vă
14.7
Cap. 1.18;
de Dumnezeu și dați‐i slavă, fiindcă a venit ceasul judecății lui și închinați‐vă
14.7
Neem. 9.6Ps. 33.6
124.8
146.5,6Fapte. 14.15
17.24
Celui ce a făcut cerul și pământul și marea și izvoarele de ape. 8Și un alt înger, al doilea, a urmat zicând: A
14.8
Is. 21.9Ier. 51.8
căzut, a căzut Babilonul
14.8
Ier. 51.716.19
17.2,5
18.3,10,18,21
19.2
cel mare, care a adăpat toate Neamurile din vinul aprinderii curviei sale. 9Și un alt înger, al treilea, le‐a urmat zicând cu glas mare: Dacă se închină cineva
14.9
Cap. 13.14‐16.
fiarei și icoanei ei și primește un semn pe fruntea sa sau pe mâna sa, 10va bea
14.10
Ps. 75.8Is. 51.17Ier. 25.15
și el din vinul aprinderii lui Dumnezeu, care este turnat
14.10
Cap. 18.6.
neamestecat în
14.10
Cap. 16.19.
paharul mâniei lui și va fi muncit
14.10
Cap. 20.10.
în foc
14.10
Cap. 19.20.
și pucioasă înaintea îngerilor sfinți și înaintea Mielului. 11Și fumul
14.11
Is. 34.10
muncii lor se suie în sus în veci de veci; și n‐au odihnă nici zi, nici noapte cei ce se închină fiarei și icoanei ei și dacă primește cineva semnul numelui ei. 12Aici
14.12
Cap. 13.10.
este răbdarea sfinților
14.12
Cap. 12.17.
care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. 13Și am auzit un glas din cer zicând: Scrie: Fericiți
14.13
Ecl. 4.1,2
sunt morții care
14.13
1 Cor. 15.181 Tes. 4.16
mor în Domnul de acum încolo; da, zice Duhul, ca să
14.13
2 Tes. 1.7Evr. 4.9,10
se odihnească de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează.

Secerișul și culesul viei

14Și am văzut și iată un nor alb și pe nor șezând Unul asemuit

14.14
Ezec. 1.26Dan. 7.13
cu Fiul omului, având
14.14
Cap. 6.2.
pe capul lui o cunună de aur și în mâna lui o seceră ascuțită. 15Și un alt înger a
14.15
Cap. 16.17.
ieșit din Templu, strigând cu glas mare celui ce șade pe nor: Trimite secera
14.15
Ioel 3.13Mat. 13.39
ta și seceră; pentru că a venit ceasul să seceri; fiindcă s‐a uscat secerișul pământului
14.15
Ier. 51.33
. 16Și cel ce șade pe nor și‐a aruncat secera pe pământ și pământul a fost secerat. 17Și un alt înger a ieșit din Templul care este în cer, având și el o seceră ascuțită. 18Și un alt înger având putere asupra focului a ieșit
14.18
Cap. 16.8.
din altar și a strigat cu glas mare celui ce avea secera ascuțită, zicând: Trimete
14.18
Ioel 3.13
secera ta cea ascuțită și culege strugurii viței pământului, fiindcă borboanele lor sunt deplin coapte. 19Și îngerul și‐a aruncat secera pe pământ și a cules via pământului și a aruncat‐o în teasc
14.19
Cap. 19.15.
, în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu. 20Și teascul
14.20
Is. 63.3Plâng. 1.15
a fost călcat afară
14.20
Evr. 13.12
din cetate și din teasc a ieșit sânge până
14.20
Cap. 19.11.
la zăbalele cailor pe o depărtare de o mie șase sute de stadii.

15

Cele șapte potire

151Și am

15.1
Cap. 12.1, 3.
văzut în cer un alt semn mare și minunat: șapte
15.1
Cap. 16.1;
îngeri având șapte răni, care sunt cele din urmă fiindcă
15.1
Cap. 14.10.
în ele mânia lui Dumnezeu este sfârșită. 2Și am văzut ca o
15.2
Cap. 4.6;
mare sticloasă amestecată
15.2
Mat. 3.11
cu foc și
15.2
Cap. 13.15‐17.
pe biruitorii fiarei și icoanei ei și numărului numelui ei, stând pe marea cea sticloasă
15.2
Cap. 5.8;
, având harfe ale lui Dumnezeu. 3Și ei cântă cântarea
15.3
Ex. 15.1Deut. 31.30
lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea Mielului, zicând: Mari
15.3
Deut. 32.4Ps. 111.2
139.14
și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice! Drepte
15.3
Ps. 145.17Osea 14.9
și adevărate sunt căile tale, Împărate al veșniciilor! 4Cine
15.4
Ex. 15.14‐16Ier. 10.7
nu se va teme, Doamne, și nu va slăvi numele tău? Pentru că tu singur ești sfânt; pentru că toate
15.4
Is. 66.23
Neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta, pentru că faptele tale drepte au fost arătate. 5Și după acestea am văzut și s‐a deschis Templul
15.5
Num. 1.50
cortului mărturiei în cer. 6Și
15.6
Vers. 1.
cei șapte îngeri care au cele șapte răni au ieșit din Templu, îmbrăcați
15.6
Ex. 28.6,8Ezec. 44.17,18
în in curat strălucitor și încinși împrejurul piepturilor cu cingători de aur. 7Și
15.7
Cap. 4.6.
una din cele patru viețuitoare a dat celor șapte îngeri șapte potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care
15.7
1 Tes. 1.9
este viu în vecii vecilor. 8Și Templul
15.8
Ex. 40.341 Reg. 8.102 Cron. 5.14Is. 6.1
s‐a umplut de fum din
15.8
2 Tes. 1.9
slava lui Dumnezeu și din puterea lui; și nimeni nu putea să intre în Templu până s‐au sfârșit cele șapte răni ale celor șapte îngeri.