Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
19

Nunta Mielului

191După acestea am auzit

19.1
Cap. 11.15.
ca un glas mare de gloată multă în cer, zicând: Aliluia! Mântuirea
19.1
Cap. 4.11;
și slava și cinstea și puterea sunt ale Dumnezeului nostru! 2Pentru că judecățile lui sunt adevărate
19.2
Cap. 15.3;
și drepte; pentru că a judecat pe curva cea mare, care a stricat pământul în curvia ei, și a răzbunat
19.2
Deut. 32.4318.20
sângele robilor lui din mâna ei. 3Și au zis a doua oară: Aliluia! Și fumul
19.3
Is. 34.108.9,18
ei se suie în vecii vecilor. 4Și cei
19.4
Cap. 4.4, 6, 10;
douăzeci și patru de prezbiteri și cele patru viețuitoare au căzut și s‐au închinat lui Dumnezeu care șade pe scaunul de domnie, zicând: Amin!
19.4
1 Cron. 16.36Neem. 5.13
8.6
Aliluia! 5Și un glas a ieșit din scaunul de domnie zicând: Lăudați
19.5
Ps. 134.1
135.1
pe Dumnezeul nostru, voi toți robii lui și voi care vă temeți de el, cei mici și
19.5
Cap. 11.18;
cei mari. 6Și
19.6
Ezec. 1.24
43.2
am auzit ca un glas de gloată multă și ca un glas de ape multe și ca un glas de tunete tari zicând: Aliluia! pentru că Domnul
19.6
Cap. 11.15, 17;
Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic și‐a luat Împărăția. 7Să ne bucurăm și să ne veselim și să‐i dăm slavă, fiindcă a
19.7
Mat. 22.2
25.102 Cor. 11.2Ef. 5.32
venit nunta Mielului și nevasta lui s‐a pregătit. 8Și i s‐a dat
19.8
Ps. 45.13,14Ezec. 16.10
să se îmbrace în veșmânt de in subțire strălucit curat; căci veșmântul de in
19.8
Ps. 132.9
subțire sunt faptele drepte ale sfinților. 9Și‐mi zice: Scrie: Fericiți
19.9
Mat. 22.2,3Lc. 14.15,16
sunt cei chemați la ospățul nunții Mielului. Și îmi zice: Acestea
19.9
Cap. 21.5;
sunt cuvinte adevărate ale lui Dumnezeu. 10Și am
19.10
Cap. 22.8.
căzut înaintea picioarelor lui ca să mă închin lui. Și‐mi zice: Vezi să n‐o faci
19.10
Fapte. 10.26
14.14,15
; eu sunt împreună rob cu tine și cu frații tăi, care
19.10
1 In. 5.10
au mărturia lui Isus; închină‐te lui Dumnezeu: căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.

Biruința asupra fiarei și prorocul mincinos

11Și

19.11
Cap. 15.5.
am văzut cerul deschis și iată un
19.11
Cap. 6.2.
cal alb și cel ce șade pe el numit Credincios
19.11
Cap. 3.14.
și Adevărat. Și el
19.11
Is. 11.4
judecă și se războiește în dreptate. 12Și ochii
19.12
Cap. 1.14;
lui sunt o flacără de foc și pe capul
19.12
Cap. 6.2.
lui sunt multe cununi împărătești
19.12
Cap. 2.17. Vers. 16.
având un nume scris pe care nimeni nu‐l știe decât numai el. 13Și este
19.13
Is. 63.2,3
îmbrăcat într‐o haină stropită cu sânge și numele lui se cheamă Cuvântul
19.13
In. 1.11 In. 5.7
lui Dumnezeu. 14Și oștile
19.14
Cap. 14.20.
care sunt în cer îl urmau pe cai albi, îmbrăcate
19.14
Mat. 28.37.9
în haine de in subțire alb curat. 15Și din
19.15
Is. 11.42 Tes. 2.8
gura lui ieșea o sabie ascuțită, ca să lovească Neamurile cu ea; și el îi
19.15
Ps. 2.912.5
va păstori cu un toiag de fier; și
19.15
Is. 63.3
el va călca teascul vinului aprinderii mâniei lui Dumnezeu Cel Atotputernic. 16Și el are
19.16
Vers. 12.
pe haina și pe coapsa lui un nume scris: Împărat
19.16
Dan. 2.471 Tim. 6.15
al împăraților și Domn al domnilor. 17Și am văzut un înger stând în soare; și el a strigat cu glas mare, zicând tuturor
19.17
Vers. 21.
păsărilor care zboară în mijlocul cerului: Veniți
19.17
Ezec. 39.17
și adunați‐vă la ospățul cel mare al lui Dumnezeu, 18ca
19.18
Ezec. 39.18,20
să mâncați cărnuri de împărați și cărnuri de căpitani și cărnuri de puternici și cărnuri de cai și ale celor ce șed pe ei și cărnurile tuturor, slobozi și robi, mici și mari. 19Și
19.19
Cap. 16.16;
am văzut fiara și pe împărații pământului și oștile lor adunate să facă război cu cel ce șade pe cal și cu oastea lui. 20Și
19.20
Cap. 16.13, 14.
fiara a fost prinsă, și cu ea prorocul mincinos care făcuse înaintea ei semnele prin care rătăcise pe cei ce au luat semnul fiarei și pe cei ce
19.20
Cap. 13.12, 15.
s‐au închinat icoanei ei; cei
19.20
Dan. 7.11
doi au fost aruncați vii în iazul de foc care
19.20
Cap. 14.10;
arde cu pucioasă. 21Și cei rămași au fost omorâți
19.21
Vers. 15.
de sabia celui ce șade pe cal, adică sabia care ieșea din gura lui; și toate
19.21
Vers. 17, 18.
păsările s‐au
19.21
Cap. 17.16.
săturat de cărnurile lor.

20

Împărăția lui Hristos

201Și am văzut un înger pogorându‐se din cer

20.1
Cap. 1.18;
, având cheia Adâncului și un lanț mare în mâna lui. 2Și a apucat pe balaur
20.2
2 Pet. 2.2,4Iuda 6
, șarpele cel din început, care este Diavolul și Satana, și l‐a legat pentru o mie de ani. 3Și l‐a aruncat în Adânc și l‐a închis; și a pecetluit
20.3
Dan. 6.17
deasupra lui, ca
20.3
Cap. 16.14, 16. Vers. 8.
să nu mai rătăcească Neamurile, până se vor sfârși cei o mie de ani; după aceea trebuie ca el să fie dezlegat pentru puțină vreme. 4Și am văzut scaune
20.4
Dan. 7.9,22,27Mat. 19.28Lc. 22.30
de domnie și au șezut pe ele și li s‐a dat judecata
20.4
1 Cor. 6.2,3
, și am văzut sufletele
20.4
Cap. 6.9.
celor ce li se tăiase capul pentru mărturia lui Isus și pentru Cuvântul lui Dumnezeu și cei ce
20.4
Cap. 13.12.
nu se închinaseră fiarei, nici icoanei ei
20.4
Cap. 13.15, 16.
și nu primiseră semnul pe fruntea și pe mâna lor; și au trăit și au
20.4
Rom. 8.172 Tim. 2.12
împărățit cu Hristos o mie de ani. 5Cei rămași dintre morți n‐au trăit până vor fi sfârșiți cei o mie de ani. Aceasta este întâia înviere. 6Fericit și sfânt este cine are parte de întâia înviere; asupra lor a doua moarte
20.6
Cap. 2.11;
n‐are stăpânire, ci vor fi preoți
20.6
Is. 61.61 Pet. 2.95.10
ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și
20.6
Vers. 4.
vor împărăți cu el o mie de ani.

Satana dezlegat și biruit

7Și când se vor împlini cei o mie de ani, Satana

20.7
Vers. 2.
va fi dezlegat din închisoarea sa. 8Și va ieși ca să
20.8
Vers. 3, 10.
rătăcească Neamurile, care sunt în cele patru unghiri ale pământului, pe Gog
20.8
Ezec. 38.2
39.1
și Magog, ca să‐i
20.8
Cap. 16.14.
adune la război, pe ei al căror număr este ca nisipul mării. 9Și
20.9
Is. 8.8Ezec. 38.9,16
s‐au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea cea iubită: și s‐a pogorât foc din cer și i‐a mistuit. 10Și
20.10
Vers. 8.
Diavolul care‐i rătăcise a fost aruncat în iazul de foc și pucioasă, unde
20.10
Cap. 19.20.
este atât fiara cât și prorocul mincinos; și vor fi munciți
20.10
Cap. 14.10, 11.
zi și noapte în vecii vecilor.

Judecata de apoi

11Și am văzut un mare scaun de domnie alb și pe Cel ce ședea deasupra, de la a cărui față au

20.11
2 Pet. 3.7,10,11
fugit pământul și cerul și
20.11
Dan. 2.35
n‐a fost aflat loc pentru ele. 12Și am văzut pe morți, pe cei mari
20.12
Cap. 19.5.
și pe cei mici, stând înaintea scaunului de domnie și au fost deschise
20.12
Dan. 7.10
cărți; și o altă
20.12
Ps. 69.28Dan. 12.1Fil. 4.3
carte a fost deschisă, care este cartea vieții; și morții au fost judecați din cele scrise în cărți, după
20.12
Ier. 17.10
32.19Mat. 16.27Rom. 2.6
faptele lor. 13Și marea a dat pe morții care sunt în ea și Moartea
20.13
Cap. 6.9.
și Hadesul au dat pe morții care sunt în ele; și au fost judecați fiecare după
20.13
Vers. 12.
faptele lor. 14Și Moartea
20.14
1 Cor. 15.26,54,55
și Hadesul au fost aruncate în iazul de foc. Aceasta este moartea a doua, iazul
20.14
Vers. 6. Cap. 21.8.
de foc. 15Și dacă cineva n‐a fost aflat scris în cartea vieții, a fost aruncat
20.15
Cap. 19.20.
în iazul de foc.

21

Ceruri noi și pământ nou

211Și am

21.1
Is. 65.17
66.222 Pet. 3.13
văzut un cer nou și un pământ nou; căci
21.1
Cap. 20.11.
cerul dintâi și pământul dintâi se duseseră și marea nu mai este. 2Și am văzut
21.2
Is. 52.1Gal. 4.26Evr. 11.10
12.22
13.14
cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându‐se din cer de la Dumnezeu, gătită
21.2
Is. 54.5
61.102 Cor. 11.2
ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3Și am auzit un glas mare din scaunul de domnie zicând: Iată cortul
21.3
Lev. 26.11,12Ezec. 43.72 Cor. 6.16
lui Dumnezeu este cu oamenii și el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor: 4și
21.4
Is. 25.8
va șterge orice lacrimă din ochii lor; și
21.4
1 Cor. 15.26,54
moartea nu va mai fi, nici
21.4
Is. 35.10
61.3
65.19
tânguire, nici strigăt, nici durere nu va mai fi, fiindcă cele dintâi s‐au dus. 5Și Cel ce
21.5
Cap. 4.2, 9;
șade pe scaunul de domnie a zis: Iată
21.5
Is. 43.192 Cor. 5.17
eu fac toate noi. Și zice: Scrie, fiindcă aceste
21.5
Cap. 19.9.
cuvinte sunt credincioase și adevărate. 6Și mi‐a zis: S‐a
21.6
Cap. 16.17.
făcut! Eu
21.6
Cap. 1.8;
sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu voi
21.6
Is. 12.3
55.1In. 4.10,14
7.37
da celui însetat din izvorul apei vieții în dar. 7Biruitorul va moșteni acestea și eu
21.7
Zah. 8.8Evr. 8.10
îi voi fi Dumnezeu și el îmi va fi fiu. 8Iar
21.8
1 Cor. 6.9,10Gal. 5.19‐21Ef. 5.51 Tim. 1.9Evr. 12.14
în privința fricoșilor și necredincioșilor și urâcioșilor și omorâtorilor și curvarilor și fermecătorilor și închinătorilor la idoli și tuturor mincinoșilor, partea lor va fi în iazul
21.8
Cap. 20.14, 15.
care arde cu foc și pucioasă, care este moartea a doua.

Noul Ierusalim

9Și unul din cei

21.9
Cap. 15.1, 6, 7.
șapte îngeri, care au cele șapte potire umplute cu cele din urmă șapte răni, a venit și a vorbit cu mine zicând: Vino aici, îți voi arăta pe mireasa
21.9
Cap. 19.7. Vers. 2.
, nevasta Mielului. 10Și m‐a dus în
21.10
Cap. 1.10;
Duh pe un munte mare și înalt și mi‐a arătat cetatea
21.10
Ezec. 48
sfântă, Ierusalimul, pogorându‐se din cer de la Dumnezeu, 11având
21.11
Vers. 23. Cap. 22.5.
slava lui Dumnezeu; luminătorul ei era asemenea cu o piatră foarte scumpă, ca piatra de iaspis, sticlind ca cristalul. 12Ea avea un zid mare și înalt, avea douăsprezece
21.12
Ezec. 48.31‐34
porți, și la porți doisprezece îngeri, și nume scrise deasupra, care sunt ale celor douăsprezece seminții ale copiilor lui Israel. 13Dinspre
21.13
Ezec. 48.31‐34
răsărit erau trei porți; și dinspre miazănoapte trei porți; și dinspre miazăzi trei porți; și dinspre apus trei porți. 14Și zidul cetății avea douăsprezece temelii și pe ele
21.14
Mat. 16.18Gal. 2.9Ef. 2.20
douăsprezece nume, ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 15Și cel ce vorbea cu mine avea
21.15
Ezec. 40.3Zah. 2.1
ca măsură o trestie de aur ca să măsoare cetatea și porțile ei și zidul ei. 16Și cetatea este în patru unghiri și lungimea ei este cât lățimea. Și a măsurat cetatea cu trestie până la douăsprezece mii de stadii: lungimea și lărgimea și înălțimea ei erau deopotrivă. 17Și a măsurat zidul ei, o sută patruzeci și patru de coți, după măsură de om, adică a îngerului. 18Și ziditura zidului ei era de iaspis; și cetatea era de aur curat, asemenea cristalului curat. 19Temeliile
21.19
Is. 54.11
zidului cetății erau împodobite cu orice piatră scumpă; întâia temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smarald, 20a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. 21Și cele douăsprezece porți erau douăsprezece mărgăritare; fiecare din porți era dintr‐un singur mărgăritar. Și ulița cetății
21.21
Cap. 22.2.
era de aur curat, ca cristalul străveziu. 22Și n‐am văzut
21.22
In. 4.23
Templu în ea, pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic este Templul ei și Mielul. 23Și cetatea
21.23
Is. 24.23
60.19,20
n‐are trebuință de soare, nici de lună ca s‐o lumineze: fiindcă slava lui Dumnezeu a luminat‐o și candela ei este Mielul. 24Și Neamurile
21.24
Is. 60.3,5,11
66.12
vor umbla prin lumina ei și împărații pământului îi aduc slava lor. 25Și porțile
21.25
Is. 60.11
ei nu sunt închise nicidecum ziua, căci nu va fi
21.25
Is. 60.20Zah. 14.7
noapte acolo. 26Și‐i vor aduce
21.26
Vers. 24.
slava și cinstea Neamurilor. 27Și nu
21.27
Is. 35.8
52.1
60.21Ioel 3.17
intră nicidecum în ea nimic de rând, nici cine face urâciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea
21.27
Fil. 4.3
vieții Mielului.