Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Ceruri noi și pământ nou

211Și am

21.1
Is. 65.17
66.222 Pet. 3.13
văzut un cer nou și un pământ nou; căci
21.1
Cap. 20.11.

cerul dintâi și pământul dintâi se duseseră și marea nu mai este. 2Și am văzut
21.2
Is. 52.1Gal. 4.26Evr. 11.10
12.22
13.14
cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându‐se din cer de la Dumnezeu, gătită
21.2
Is. 54.5
61.102 Cor. 11.2
ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3Și am auzit un glas mare din scaunul de domnie zicând: Iată cortul
21.3
Lev. 26.11,12Ezec. 43.72 Cor. 6.16
lui Dumnezeu este cu oamenii și el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor: 4și
21.4
Is. 25.8
va șterge orice lacrimă din ochii lor; și
21.4
1 Cor. 15.26,54
moartea nu va mai fi, nici
21.4
Is. 35.10
61.3
65.19
tânguire, nici strigăt, nici durere nu va mai fi, fiindcă cele dintâi s‐au dus. 5Și Cel ce
21.5
Cap. 4.2, 9;
5.1
20.11
șade pe scaunul de domnie a zis: Iată
21.5
Is. 43.192 Cor. 5.17
eu fac toate noi. Și zice: Scrie, fiindcă aceste
21.5
Cap. 19.9.

cuvinte sunt credincioase și adevărate. 6Și mi‐a zis: S‐a
21.6
Cap. 16.17.

făcut! Eu
21.6
Cap. 1.8;
22.13
sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu voi
21.6
Is. 12.3
55.1In. 4.10,14
7.37
da celui însetat din izvorul apei vieții în dar. 7Biruitorul va moșteni acestea și eu
21.7
Zah. 8.8Evr. 8.10
îi voi fi Dumnezeu și el îmi va fi fiu. 8Iar
21.8
1 Cor. 6.9,10Gal. 5.19‐21Ef. 5.51 Tim. 1.9Evr. 12.14
în privința fricoșilor și necredincioșilor și urâcioșilor și omorâtorilor și curvarilor și fermecătorilor și închinătorilor la idoli și tuturor mincinoșilor, partea lor va fi în iazul
21.8
Cap. 20.14, 15.

care arde cu foc și pucioasă, care este moartea a doua.

Noul Ierusalim

9Și unul din cei

21.9
Cap. 15.1, 6, 7.

șapte îngeri, care au cele șapte potire umplute cu cele din urmă șapte răni, a venit și a vorbit cu mine zicând: Vino aici, îți voi arăta pe mireasa
21.9
Cap. 19.7. Vers. 2.

, nevasta Mielului. 10Și m‐a dus în
21.10
Cap. 1.10;
17.3
Duh pe un munte mare și înalt și mi‐a arătat cetatea
21.10
Ezec. 48
sfântă, Ierusalimul, pogorându‐se din cer de la Dumnezeu, 11având
21.11
Vers. 23. Cap. 22.5.

slava lui Dumnezeu; luminătorul ei era asemenea cu o piatră foarte scumpă, ca piatra de iaspis, sticlind ca cristalul. 12Ea avea un zid mare și înalt, avea douăsprezece
21.12
Ezec. 48.31‐34
porți, și la porți doisprezece îngeri, și nume scrise deasupra, care sunt ale celor douăsprezece seminții ale copiilor lui Israel. 13Dinspre
21.13
Ezec. 48.31‐34
răsărit erau trei porți; și dinspre miazănoapte trei porți; și dinspre miazăzi trei porți; și dinspre apus trei porți. 14Și zidul cetății avea douăsprezece temelii și pe ele
21.14
Mat. 16.18Gal. 2.9Ef. 2.20
douăsprezece nume, ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 15Și cel ce vorbea cu mine avea
21.15
Ezec. 40.3Zah. 2.1
ca măsură o trestie de aur ca să măsoare cetatea și porțile ei și zidul ei. 16Și cetatea este în patru unghiri și lungimea ei este cât lățimea. Și a măsurat cetatea cu trestie până la douăsprezece mii de stadii: lungimea și lărgimea și înălțimea ei erau deopotrivă. 17Și a măsurat zidul ei, o sută patruzeci și patru de coți, după măsură de om, adică a îngerului. 18Și ziditura zidului ei era de iaspis; și cetatea era de aur curat, asemenea cristalului curat. 19Temeliile
21.19
Is. 54.11
zidului cetății erau împodobite cu orice piatră scumpă; întâia temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smarald, 20a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. 21Și cele douăsprezece porți erau douăsprezece mărgăritare; fiecare din porți era dintr‐un singur mărgăritar. Și ulița cetății
21.21
Cap. 22.2.

era de aur curat, ca cristalul străveziu. 22Și n‐am văzut
21.22
In. 4.23
Templu în ea, pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic este Templul ei și Mielul. 23Și cetatea
21.23
Is. 24.23
60.19,20
n‐are trebuință de soare, nici de lună ca s‐o lumineze: fiindcă slava lui Dumnezeu a luminat‐o și candela ei este Mielul. 24Și Neamurile
21.24
Is. 60.3,5,11
66.12
vor umbla prin lumina ei și împărații pământului îi aduc slava lor. 25Și porțile
21.25
Is. 60.11
ei nu sunt închise nicidecum ziua, căci nu va fi
21.25
Is. 60.20Zah. 14.7
noapte acolo. 26Și‐i vor aduce
21.26
Vers. 24.

slava și cinstea Neamurilor. 27Și nu
21.27
Is. 35.8
52.1
60.21Ioel 3.17
intră nicidecum în ea nimic de rând, nici cine face urâciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea
21.27
Fil. 4.3
vieții Mielului.