Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
21

Ceruri noi și pământ nou

211Și am

21.1
Is. 65.17
66.222 Pet. 3.13
văzut un cer nou și un pământ nou; căci
21.1
Cap. 20.11.
cerul dintâi și pământul dintâi se duseseră și marea nu mai este. 2Și am văzut
21.2
Is. 52.1Gal. 4.26Evr. 11.10
12.22
13.14
cetatea sfântă, noul Ierusalim, pogorându‐se din cer de la Dumnezeu, gătită
21.2
Is. 54.5
61.102 Cor. 11.2
ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. 3Și am auzit un glas mare din scaunul de domnie zicând: Iată cortul
21.3
Lev. 26.11,12Ezec. 43.72 Cor. 6.16
lui Dumnezeu este cu oamenii și el va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor: 4și
21.4
Is. 25.8
va șterge orice lacrimă din ochii lor; și
21.4
1 Cor. 15.26,54
moartea nu va mai fi, nici
21.4
Is. 35.10
61.3
65.19
tânguire, nici strigăt, nici durere nu va mai fi, fiindcă cele dintâi s‐au dus. 5Și Cel ce
21.5
Cap. 4.2, 9;
șade pe scaunul de domnie a zis: Iată
21.5
Is. 43.192 Cor. 5.17
eu fac toate noi. Și zice: Scrie, fiindcă aceste
21.5
Cap. 19.9.
cuvinte sunt credincioase și adevărate. 6Și mi‐a zis: S‐a
21.6
Cap. 16.17.
făcut! Eu
21.6
Cap. 1.8;
sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu voi
21.6
Is. 12.3
55.1In. 4.10,14
7.37
da celui însetat din izvorul apei vieții în dar. 7Biruitorul va moșteni acestea și eu
21.7
Zah. 8.8Evr. 8.10
îi voi fi Dumnezeu și el îmi va fi fiu. 8Iar
21.8
1 Cor. 6.9,10Gal. 5.19‐21Ef. 5.51 Tim. 1.9Evr. 12.14
în privința fricoșilor și necredincioșilor și urâcioșilor și omorâtorilor și curvarilor și fermecătorilor și închinătorilor la idoli și tuturor mincinoșilor, partea lor va fi în iazul
21.8
Cap. 20.14, 15.
care arde cu foc și pucioasă, care este moartea a doua.

Noul Ierusalim

9Și unul din cei

21.9
Cap. 15.1, 6, 7.
șapte îngeri, care au cele șapte potire umplute cu cele din urmă șapte răni, a venit și a vorbit cu mine zicând: Vino aici, îți voi arăta pe mireasa
21.9
Cap. 19.7. Vers. 2.
, nevasta Mielului. 10Și m‐a dus în
21.10
Cap. 1.10;
Duh pe un munte mare și înalt și mi‐a arătat cetatea
21.10
Ezec. 48
sfântă, Ierusalimul, pogorându‐se din cer de la Dumnezeu, 11având
21.11
Vers. 23. Cap. 22.5.
slava lui Dumnezeu; luminătorul ei era asemenea cu o piatră foarte scumpă, ca piatra de iaspis, sticlind ca cristalul. 12Ea avea un zid mare și înalt, avea douăsprezece
21.12
Ezec. 48.31‐34
porți, și la porți doisprezece îngeri, și nume scrise deasupra, care sunt ale celor douăsprezece seminții ale copiilor lui Israel. 13Dinspre
21.13
Ezec. 48.31‐34
răsărit erau trei porți; și dinspre miazănoapte trei porți; și dinspre miazăzi trei porți; și dinspre apus trei porți. 14Și zidul cetății avea douăsprezece temelii și pe ele
21.14
Mat. 16.18Gal. 2.9Ef. 2.20
douăsprezece nume, ale celor doisprezece apostoli ai Mielului. 15Și cel ce vorbea cu mine avea
21.15
Ezec. 40.3Zah. 2.1
ca măsură o trestie de aur ca să măsoare cetatea și porțile ei și zidul ei. 16Și cetatea este în patru unghiri și lungimea ei este cât lățimea. Și a măsurat cetatea cu trestie până la douăsprezece mii de stadii: lungimea și lărgimea și înălțimea ei erau deopotrivă. 17Și a măsurat zidul ei, o sută patruzeci și patru de coți, după măsură de om, adică a îngerului. 18Și ziditura zidului ei era de iaspis; și cetatea era de aur curat, asemenea cristalului curat. 19Temeliile
21.19
Is. 54.11
zidului cetății erau împodobite cu orice piatră scumpă; întâia temelie era de iaspis, a doua de safir, a treia de halchedon, a patra de smarald, 20a cincea de sardonix, a șasea de sardiu, a șaptea de hrisolit, a opta de beril, a noua de topaz, a zecea de hrisopraz, a unsprezecea de iacint, a douăsprezecea de ametist. 21Și cele douăsprezece porți erau douăsprezece mărgăritare; fiecare din porți era dintr‐un singur mărgăritar. Și ulița cetății
21.21
Cap. 22.2.
era de aur curat, ca cristalul străveziu. 22Și n‐am văzut
21.22
In. 4.23
Templu în ea, pentru că Domnul Dumnezeu Cel Atotputernic este Templul ei și Mielul. 23Și cetatea
21.23
Is. 24.23
60.19,20
n‐are trebuință de soare, nici de lună ca s‐o lumineze: fiindcă slava lui Dumnezeu a luminat‐o și candela ei este Mielul. 24Și Neamurile
21.24
Is. 60.3,5,11
66.12
vor umbla prin lumina ei și împărații pământului îi aduc slava lor. 25Și porțile
21.25
Is. 60.11
ei nu sunt închise nicidecum ziua, căci nu va fi
21.25
Is. 60.20Zah. 14.7
noapte acolo. 26Și‐i vor aduce
21.26
Vers. 24.
slava și cinstea Neamurilor. 27Și nu
21.27
Is. 35.8
52.1
60.21Ioel 3.17
intră nicidecum în ea nimic de rând, nici cine face urâciune și minciună, ci numai cei scriși în cartea
21.27
Fil. 4.3
vieții Mielului.

22

Râul vieții

221Și mi‐a arătat un râu

22.1
Ezec. 47.1Zah. 14.8
de apă de viață, curat ca cristalul, ieșind din scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului. 2În
22.2
Ezec. 47.12
mijlocul uliței ei și al râului, de o parte și de alta, era pomul
22.2
Gen. 2.9
vieții, făcând douăsprezece feluri de roduri, dându‐și rodul pe fiecare lună: și frunzele pomului sunt pentru
22.2
Cap. 21.24.
tămăduirea Neamurilor. 3Și nimic vrednic de blestem nu
22.3
Zah. 14.11
va mai fi. Și scaunul
22.3
Ezec. 48.35
de domnie al lui Dumnezeu și al Mielului va fi în ea; și robii lui îi vor sluji. 4Și ei
22.4
Mat. 5.81 Cor. 13.121 In. 3.2
vor vedea fața lui, și
22.4
Cap. 3.12;
numele lui va fi pe frunțile lor. 5Și nu va mai fi noapte
22.5
Cap. 21.23, 25.
; și n‐au trebuință de lumină de sfeșnic și de lumină de soare, pentru că Domnul
22.5
Ps. 36.9
84.11
Dumnezeu va lumina peste ei și
22.5
Dan. 7.27Rom. 5.172 Tim. 2.12
vor împărăți în vecii vecilor.

Încheierea

6Și mi‐a zis: Aceste

22.6
Cap. 19.9;
cuvinte sunt credincioase și adevărate și Domnul Dumnezeul duhurilor prorocilor a
22.6
Cap. 1.1.
trimis pe îngerul său să arate robilor săi cele ce trebuie să se întâmple în curând. 7Și iată
22.7
Cap. 3.11. Vers. 10, 12, 20.
, eu vin curând. Fericit
22.7
Cap. 1.3.
este cine păstrează cuvintele prorociei cărții acesteia. 8Și eu, Ioan, sunt cel ce am auzit și am privit acestea. Și când am auzit și am privit, am
22.8
Cap. 19.10.
căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care‐mi arăta acestea. 9Și el îmi zice: Vezi
22.9
Dan. 8.26
să n‐o faci: eu sunt rob împreună cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păstrează cuvintele cărții acesteia; închină‐te lui Dumnezeu. 10Și‐mi
22.10
Dan. 12.4,9
zice: Nu pecetlui
22.10
Cap. 1.3.
cuvintele prorociei cărții acesteia; căci vremea este aproape. 11Cine
22.11
Ezec. 3.27Dan. 12.102 Tim. 3.13
face nedreptate, să mai facă nedreptate; și cel ce este mânjit, să mai fie mânjit; și dreptul să mai facă dreptate; și cel sfânt să mai fie sfințit! 12Iată
22.12
Vers. 7.
eu vin curând și răsplata
22.12
Is. 40.10
62.11
mea este cu mine ca să
22.12
Rom. 2.6
14.12
dau fiecăruia după cum este fapta lui. 13Eu
22.13
Is. 41.4
44.6
48.1221.6
sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel din urmă, începutul și sfârșitul. 14Fericiți
22.14
Dan. 12.121 In. 3.24
sunt cei ce își spală îmbrăcămintea ca să aibă drept la
22.14
Cap. 2.7. Vers. 2.
pomul vieții și
22.14
Cap. 21.27.
să intre prin porți în cetate! 15Afară
22.15
1 Cor. 6.9,10Gal. 5.19‐21Col. 3.6
sunt câinii
22.15
Fil. 3.2
și fermecătorii și curvarii și omorâtorii și închinătorii la idoli și oricine face și iubește minciuna 16Eu
22.16
Cap. 1.1.
, Isus, am trimis pe îngerul meu să vă mărturisească acestea în biserici. Eu
22.16
Cap. 5.5.
sunt rădăcina și sămânța lui David, steaua
22.16
Num. 24.17Zah. 6.122 Pet. 1.19
luminoasă, cea de dimineață.

Chemare

17Și Duhul și mireasa

22.17
Cap. 21.2, 9.
zic: Vino! Și cine aude să zică: Vino! Și
22.17
Is. 55.1In. 7.37
cine însetează să vină: cine dorește, să ia apa vieții în dar. 18Eu mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei cărții acesteia, că dacă
22.18
Deut. 4.2
12.32Prov. 30.6
va adăuga cineva la ele, Dumnezeu îi va
22.18
Ex. 32.33Ps. 69.28
adăuga rănile scrise în cartea
22.18
Cap. 21.2.
aceasta. 19Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții prorociei acesteia, Dumnezeu va scoate partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă care sunt scrise în cartea aceasta. 20Cel ce mărturisește acestea zice: Da
22.20
Vers. 12.
: Eu vin curând. Amin
22.20
In. 21.25
! Vino
22.20
2 Tim. 4.8
, Doamne Isuse! 21Harul
22.21
Rom. 16.20,242 Tes. 3.18
Domnului Isus Hristos fie cu toți sfinții! Amin.