Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
3

Către Biserica din Sardes

31Și îngerului bisericii din Sardes scrie: Acestea zice cel ce

3.1
Cap. 1.4, 16;
are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele: Știu
3.1
Cap. 2.2.
faptele tale, că ai nume că trăiești și
3.1
Ef. 2.1,51 Tim. 5.6
ești mort. 2Fii veghetor și întărește pe cele ce rămân, care au să moară; căci n‐am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. 3Adu‐ți
3.3
1 Tim. 6.202 Tim. 1.13
aminte deci cum ai primit și ai auzit și păstrează și pocăiește‐te
3.3
Vers. 19.
. Deci dacă
3.3
Mat. 24.42,43
25.13Mc. 13.33Lc. 12.39,401 Tes. 5.2,62 Pet. 3.10
nu vei veghea, voi veni ca un hoț și nu vei cunoaște nicidecum în ce ceas voi veni la tine. 4Dar ai în Sardes puține
3.4
Fapte. 1.15
nume care nu și‐au întinat veșmintele
3.4
Iuda 23
; și vor umbla cu mine în
3.4
Cap. 4.4;
veșminte albe, fiindcă sunt vrednici. 5Biruitorul va fi
3.5
Cap. 19.8.
îmbrăcat în veșminte albe; și nu‐i voi șterge
3.5
Ex. 32.32Ps. 69.28
nicidecum numele din cartea
3.5
Fil. 4.3
vieții și voi
3.5
Mat. 10.32Lc. 12.8
mărturisi numelui lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor săi. 6Cine
3.6
Cap. 2.7.
are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.

Către biserica din Filadelfia

7Și îngerului bisericii din Filadelfia scrie: Acestea zice Cel

3.7
Fapte. 3.14
Sfânt, Cel
3.7
1 In. 5.201.10
Adevărat, Cel care are cheia
3.7
Is. 22.22Lc. 1.32
lui David, Cel care
3.7
Mat. 16.19
deschide și nimeni nu va închide, și care închide
3.7
Iov 12.14
și nimeni nu va deschide: 8Știu
3.8
Vers. 1.
faptele tale: iată am pus înaintea ta o ușă
3.8
1 Cor. 16.92 Cor. 2.13
deschisă, pe care nimeni nu poate s‐o închidă, fiindcă ai o putere mică și ai păstrat cuvântul meu și n‐ai tăgăduit numele meu. 9Iată voi da
3.9
Cap. 2.9.
din sinagoga Satanei, dintre cei ce se zic pe sine că sunt iudei și nu sunt, ci mint; iată, îi
3.9
Is. 49.23
60.14
voi face ca să vină și să se închine înaintea picioarelor tale și să cunoască ei că eu te‐am iubit. 10Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, și eu te
3.10
2 Pet. 2.9
voi păzi de ceasul încercării ce are să vină peste tot
3.10
Lc. 2.1
pământul locuit, ca să încerce pe locuitorii de pe pământ
3.10
Is. 24.17
. 11Eu vin
3.11
Fil. 4.5
curând. Ține
3.11
Vers. 3. Cap. 2.25.
ce ai, ca nimeni să nu‐ți ia cununa
3.11
Cap. 2.10.
. 12Biruitorul îl voi face un stâlp
3.12
1 Reg. 7.21Gal. 2.9
în Templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară nicidecum: și voi
3.12
Cap. 2.17;
scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, al noului Ierusalim
3.12
Gal. 4.26Evr. 12.22
, care se pogoară din cer de la Dumnezeul meu, și
3.12
Cap. 22.4.
numele meu cel nou. 13Cine
3.13
Cap. 2.7.
are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul.

Către Biserica din Laodicea

14Și îngerului bisericii din Laodicea scrie: Acestea

3.14
Is. 65.16
zice Aminul, Martorul
3.14
Cap. 1.5;
credincios și adevărat, Începutul
3.14
Col. 1.15
zidirii lui Dumnezeu; 15Știu
3.15
Vers. 1.
faptele tale, că nu ești nici rece, nici fierbinte. O, dacă ai fi rece sau fierbinte! 16Astfel, fiindcă ești încropit: și nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea. 17Pentru că zici: Sunt bogat
3.17
Osea 12.81 Cor. 4.8
și m‐am îmbogățit și n‐am trebuință de nimic! și nu știi că ești cel ticălos și vrednic de plâns și sărac și orb și gol, 18te sfătuiesc să
3.18
Is. 55.1Mat. 13.44
25.9
cumperi de la mine aur lămurit de foc, ca să fii bogat, și veșminte
3.18
2 Cor. 5.3
albe ca să fii îmbrăcat și să nu se arate rușinea goliciunii tale, și alifie de ochi să‐ți ungi ochii ca să vezi. 19Eu mustru
3.19
Iov 5.17Prov. 3.11,12Evr. 12.5,6Iac. 1.12
și înțelepțesc pe toți cei ce îi iubesc: deci fii cu râvnă și pocăiește‐te. 20Iată, eu stau
3.20
Cânt. 5.2
la ușă și bat; dacă
3.20
Lc. 12.37
va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi
3.20
In. 14.23
intra la el și voi cina cu el și el cu mine. 21Biruitorul — lui îi
3.21
Mat. 19.28Lc. 22.301 Cor. 6.22 Tim. 2.12
voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul său de domnie. 22Cine
3.22
Cap. 2.7.
are urechi, să asculte ce zice bisericilor Duhul.

4

Bătrânii și făpturile vii

41După acestea am văzut și iată o ușă deschisă în cer, și glasul

4.1
Cap. 1.10.
întâi pe care l‐am auzit, un glas ca de trâmbiță, vorbind cu mine, zicând: Suie‐te
4.1
Cap. 11.12.
aici și‐ți
4.1
Cap. 1.19;
voi arăta cele ce trebuie să se întâmple după acestea. 2Îndată am
4.2
Cap. 1.10;
fost în Duh; și iată un scaun de domnie era pus în cer și pe scaunul
4.2
Is. 6.1Ier. 17.12Ezec. 1.26
10.1Dan. 7.9
de domnie unul șezând. 3Și Cel ce ședea era la vedere asemenea unei pietre de iaspis și de sardiu; și de jur împrejurul scaunului de domnie era un curcubeu
4.3
Ezec. 1.28
, la vedere asemenea smaraldului. 4Și de jur împrejurul
4.4
Cap. 11.16.
scaunului de domnie erau douăzeci și patru de scaune de domnie: și pe scaunele de domnie am văzut douăzeci și patru de prezbiteri șezând, îmbrăcați
4.4
Cap. 3.4, 5;
în veșminte albe și
4.4
Vers. 10.
pe capetele lor cununi de aur. 5Și din scaunul de domnie ieșeau fulgere
4.5
Cap. 8.5;
și glasuri și tunete; și erau șapte făclii de foc arzând
4.5
Ex. 37.232 Cron. 4.20Ezec. 1.13Zah. 4.2
înaintea scaunului de domnie, care sunt cele
4.5
Cap. 1.4;
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6Și înaintea scaunului de domnie era ca o mare
4.6
Ex. 38.8
sticloasă asemenea cristalului și în
4.6
Ezec. 1.5
mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie patru viețuitoare pline de ochi pe dinainte și
4.6
Vers. 8.
pe dinapoi. 7Și
4.7
Num. 2.2Ezec. 1.10
10.14
întâia viețuitoare era asemenea leului și a doua viețuitoare asemenea vițelului și a treia viețuitoare avea fața ca de om și a patra viețuitoare era asemenea vulturului zburător. 8Și cele patru viețuitoare, având fiecare din ele câte șase
4.8
Is. 6.2
aripi, sunt pline de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru
4.8
Vers. 6.
: și n‐au odihnă zi și noapte, zicând: Sfânt
4.8
Is. 6.3
, sfânt, sfânt este Domnul
4.8
Cap. 1.8.
Dumnezeu, Cel
4.8
Cap. 1.4.
Atotputernic, care era și care este și care vine. 9Și când viețuitoarele vor da slavă și cinste și mulțumită celui ce șade pe scaunul de domnie, celui ce trăiește
4.9
Cap. 1.18;
în vecii vecilor, 10cei
4.10
Cap. 5.8, 14.
douăzeci și patru de prezbiteri vor cădea înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie, și
4.10
Vers. 9.
se vor închina celui ce trăiește în vecii vecilor, și
4.10
Vers. 4.
vor arunca cununile lor înaintea scaunului de domnie zicând: 11Vrednic
4.11
Cap. 5.12.
ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava și cinstea și puterea, pentru că
4.11
Gen. 1.1Fapte. 17.24Ef. 3.9Col. 1.11
tu ai făcut toate și pentru voia ta erau și au fost făcute.

5

Cartea cu șapte peceți

51Și am văzut în mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie o

5.1
Ezec. 2.9,10
carte scrisă pe dinăuntru și pe dinapoi, pecetluită
5.1
Is. 29.11Dan. 12.4
cu șapte peceți. 2Și am văzut un înger puternic vestind cu glas mare: Cine este vrednic să deschidă cartea și să‐i desfacă pecețile? 3Și nimeni în cer
5.3
Vers. 13.
, nici pe pământ, nici sub pământ nu putea să deschidă cartea, nici să se uite în ea. 4Și plângeam mult, pentru că nimeni n‐a fost găsit vrednic să deschidă cartea, nici să se uite în ea. 5Și unul dintre prezbiteri mi‐a zis: Nu plânge. Iată Leul
5.5
Gen. 49.9,10Evr. 7.14
care este din seminția lui Iuda, Rădăcina
5.5
Is. 11.1,10Rom. 15.12
lui David, a biruit ca să deschidă cartea și
5.5
Vers. 1. Cap. 6.1.
cele șapte peceți ale ei. 6Și am văzut între scaunul de domnie și cele patru viețuitoare și între prezbiteri un
5.6
Is. 53.7In. 1.29,361 Pet. 1.19
Miel stând, ca înjunghiat, având șapte coarne și șapte
5.6
Zah. 3.9
4.10
ochi, care sunt cele
5.6
Cap. 4.5.
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. 7Și a venit și a luat‐o din mâna dreaptă a Celui ce
5.7
Cap. 4.2.
ședea pe scaunul de domnie. 8Și când a luat cartea, cele patru viețuitoare și cei
5.8
Cap. 4.8, 10.
douăzeci și patru de prezbiteri au căzut înaintea Mielului, având fiecare o harfă
5.8
Cap. 14.2;
și potire de aur pline de tămâie, care
5.8
Ps. 141.2
sunt rugăciunile sfinților. 9Și ei cântă
5.9
Ps. 40.3
o cântare nouă zicând: Vrednic
5.9
Cap. 4.11.
ești tu să iei cartea și să deschizi pecețile ei: fiindcă
5.9
Vers. 6.
ai fost înjunghiat și ai
5.9
Fapte. 20.28Rom. 3.241 Cor. 6.20
7.23Ef. 1.7Col. 1.14Evr. 9.121 Pet. 1.18,192 Pet. 2.11 In. 1.7
răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău oameni din
5.9
Dan. 4.1
6.2511.9
orice seminție și limbă și popor și neam, 10și i‐ai
5.10
Ex. 19.61 Pet. 2.5,9
făcut Dumnezeului nostru o Împărăție și preoți și vor împărăți pe pământ. 11Și am văzut și am auzit ca un glas de îngeri mulți, împrejurul
5.11
Cap. 4.4, 6.
scaunului de domnie și al viețuitoarelor și al prezbiterilor; și numărul lor era zecimi de mii
5.11
Ps. 68.17Dan. 7.10Evr. 12.22
de zecimi de mii și mii de mii, 12zicând cu glas mare: Vrednic
5.12
Cap. 4.11.
este Mielul cel înjunghiat ca să primească puterea și bogății și înțelepciune și tărie și cinste și slavă și laudă. 13Și pe orice
5.13
Fil. 2.10
făptură care este în cer și pe pământ și sub pământ și pe mare și pe toate cele din ele, le‐am auzit zicând: Celui ce
5.13
1 Cron. 29.11Rom. 9.5
16.271 Tim. 6.161 Pet. 4.11
5.11
șade pe scaunul de domnie și Mielului fie lauda
5.13
Cap. 6.16;
și cinstea și slava și stăpânirea în vecii vecilor. 14Și
5.14
Cap. 19.4.
cele patru viețuitoare ziceau: Amin! Și prezbiterii au
5.14
Cap. 4.9, 10.
căzut jos și s‐au închinat.