Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
4

Bătrânii și făpturile vii

41După acestea am văzut și iată o ușă deschisă în cer, și glasul

4.1
Cap. 1.10.
întâi pe care l‐am auzit, un glas ca de trâmbiță, vorbind cu mine, zicând: Suie‐te
4.1
Cap. 11.12.
aici și‐ți
4.1
Cap. 1.19;
voi arăta cele ce trebuie să se întâmple după acestea. 2Îndată am
4.2
Cap. 1.10;
fost în Duh; și iată un scaun de domnie era pus în cer și pe scaunul
4.2
Is. 6.1Ier. 17.12Ezec. 1.26
10.1Dan. 7.9
de domnie unul șezând. 3Și Cel ce ședea era la vedere asemenea unei pietre de iaspis și de sardiu; și de jur împrejurul scaunului de domnie era un curcubeu
4.3
Ezec. 1.28
, la vedere asemenea smaraldului. 4Și de jur împrejurul
4.4
Cap. 11.16.
scaunului de domnie erau douăzeci și patru de scaune de domnie: și pe scaunele de domnie am văzut douăzeci și patru de prezbiteri șezând, îmbrăcați
4.4
Cap. 3.4, 5;
în veșminte albe și
4.4
Vers. 10.
pe capetele lor cununi de aur. 5Și din scaunul de domnie ieșeau fulgere
4.5
Cap. 8.5;
și glasuri și tunete; și erau șapte făclii de foc arzând
4.5
Ex. 37.232 Cron. 4.20Ezec. 1.13Zah. 4.2
înaintea scaunului de domnie, care sunt cele
4.5
Cap. 1.4;
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu. 6Și înaintea scaunului de domnie era ca o mare
4.6
Ex. 38.8
sticloasă asemenea cristalului și în
4.6
Ezec. 1.5
mijlocul scaunului de domnie și împrejurul scaunului de domnie patru viețuitoare pline de ochi pe dinainte și
4.6
Vers. 8.
pe dinapoi. 7Și
4.7
Num. 2.2Ezec. 1.10
10.14
întâia viețuitoare era asemenea leului și a doua viețuitoare asemenea vițelului și a treia viețuitoare avea fața ca de om și a patra viețuitoare era asemenea vulturului zburător. 8Și cele patru viețuitoare, având fiecare din ele câte șase
4.8
Is. 6.2
aripi, sunt pline de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru
4.8
Vers. 6.
: și n‐au odihnă zi și noapte, zicând: Sfânt
4.8
Is. 6.3
, sfânt, sfânt este Domnul
4.8
Cap. 1.8.
Dumnezeu, Cel
4.8
Cap. 1.4.
Atotputernic, care era și care este și care vine. 9Și când viețuitoarele vor da slavă și cinste și mulțumită celui ce șade pe scaunul de domnie, celui ce trăiește
4.9
Cap. 1.18;
în vecii vecilor, 10cei
4.10
Cap. 5.8, 14.
douăzeci și patru de prezbiteri vor cădea înaintea celui ce șade pe scaunul de domnie, și
4.10
Vers. 9.
se vor închina celui ce trăiește în vecii vecilor, și
4.10
Vers. 4.
vor arunca cununile lor înaintea scaunului de domnie zicând: 11Vrednic
4.11
Cap. 5.12.
ești, Doamne și Dumnezeul nostru, să primești slava și cinstea și puterea, pentru că
4.11
Gen. 1.1Fapte. 17.24Ef. 3.9Col. 1.11
tu ai făcut toate și pentru voia ta erau și au fost făcute.

5

Cartea cu șapte peceți

51Și am văzut în mâna dreaptă a Celui ce ședea pe scaunul de domnie o

5.1
Ezec. 2.9,10
carte scrisă pe dinăuntru și pe dinapoi, pecetluită
5.1
Is. 29.11Dan. 12.4
cu șapte peceți. 2Și am văzut un înger puternic vestind cu glas mare: Cine este vrednic să deschidă cartea și să‐i desfacă pecețile? 3Și nimeni în cer
5.3
Vers. 13.
, nici pe pământ, nici sub pământ nu putea să deschidă cartea, nici să se uite în ea. 4Și plângeam mult, pentru că nimeni n‐a fost găsit vrednic să deschidă cartea, nici să se uite în ea. 5Și unul dintre prezbiteri mi‐a zis: Nu plânge. Iată Leul
5.5
Gen. 49.9,10Evr. 7.14
care este din seminția lui Iuda, Rădăcina
5.5
Is. 11.1,10Rom. 15.12
lui David, a biruit ca să deschidă cartea și
5.5
Vers. 1. Cap. 6.1.
cele șapte peceți ale ei. 6Și am văzut între scaunul de domnie și cele patru viețuitoare și între prezbiteri un
5.6
Is. 53.7In. 1.29,361 Pet. 1.19
Miel stând, ca înjunghiat, având șapte coarne și șapte
5.6
Zah. 3.9
4.10
ochi, care sunt cele
5.6
Cap. 4.5.
șapte Duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. 7Și a venit și a luat‐o din mâna dreaptă a Celui ce
5.7
Cap. 4.2.
ședea pe scaunul de domnie. 8Și când a luat cartea, cele patru viețuitoare și cei
5.8
Cap. 4.8, 10.
douăzeci și patru de prezbiteri au căzut înaintea Mielului, având fiecare o harfă
5.8
Cap. 14.2;
și potire de aur pline de tămâie, care
5.8
Ps. 141.2
sunt rugăciunile sfinților. 9Și ei cântă
5.9
Ps. 40.3
o cântare nouă zicând: Vrednic
5.9
Cap. 4.11.
ești tu să iei cartea și să deschizi pecețile ei: fiindcă
5.9
Vers. 6.
ai fost înjunghiat și ai
5.9
Fapte. 20.28Rom. 3.241 Cor. 6.20
7.23Ef. 1.7Col. 1.14Evr. 9.121 Pet. 1.18,192 Pet. 2.11 In. 1.7
răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău oameni din
5.9
Dan. 4.1
6.2511.9
orice seminție și limbă și popor și neam, 10și i‐ai
5.10
Ex. 19.61 Pet. 2.5,9
făcut Dumnezeului nostru o Împărăție și preoți și vor împărăți pe pământ. 11Și am văzut și am auzit ca un glas de îngeri mulți, împrejurul
5.11
Cap. 4.4, 6.
scaunului de domnie și al viețuitoarelor și al prezbiterilor; și numărul lor era zecimi de mii
5.11
Ps. 68.17Dan. 7.10Evr. 12.22
de zecimi de mii și mii de mii, 12zicând cu glas mare: Vrednic
5.12
Cap. 4.11.
este Mielul cel înjunghiat ca să primească puterea și bogății și înțelepciune și tărie și cinste și slavă și laudă. 13Și pe orice
5.13
Fil. 2.10
făptură care este în cer și pe pământ și sub pământ și pe mare și pe toate cele din ele, le‐am auzit zicând: Celui ce
5.13
1 Cron. 29.11Rom. 9.5
16.271 Tim. 6.161 Pet. 4.11
5.11
șade pe scaunul de domnie și Mielului fie lauda
5.13
Cap. 6.16;
și cinstea și slava și stăpânirea în vecii vecilor. 14Și
5.14
Cap. 19.4.
cele patru viețuitoare ziceau: Amin! Și prezbiterii au
5.14
Cap. 4.9, 10.
căzut jos și s‐au închinat.

6

Ruperea a patru peceți

61Și am

6.1
Cap. 5.5‐7.
văzut când a deschis Mielul una din cele șapte peceți și am auzit pe una
6.1
Cap. 4.7.
din cele patru viețuitoare zicând ca și cu un glas de tunet: Vino și uită‐te. 2Și am văzut și iată un cal
6.2
Zah. 6.3
alb și cel ce
6.2
Ps. 45.4,5
ședea pe el avea un arc și i
6.2
Zah. 6.11
s‐a dat o cunună; și a ieșit biruitor și ca să biruiască. 3Și când a deschis pecetea a doua, am
6.3
Cap. 4.7.
auzit pe a doua viețuitoare zicând: Vino și uită‐te. 4Și
6.4
Zah. 6.2
a ieșit un alt cal, un cal roșu ca focul, și celui ce ședea pe el i s‐a dat să ia pacea de pe pământ și să se înjunghie unii pe alții și i s‐a dat o sabie mare. 5Și când a deschis pecetea a treia, am
6.5
Cap. 4.7.
auzit pe a treia viețuitoare zicând: Vino și uită‐te. Și am văzut și iată un
6.5
Zah. 6.2
cal negru și cel ce ședea pe el avea o cumpănă în mâna sa. 6Și am auzit ca un glas în mijlocul celor patru viețuitoare zicând: O măsură de grâu pentru un dinar și trei măsuri de orz pentru un dinar! Și nu vătăma untdelemnul
6.6
Cap. 9.4.
și vinul. 7Și când a deschis pecetea a patra, am
6.7
Cap. 4.7.
auzit glasul viețuitoarei a patra zicând: Vino și uită‐te. 8Și am văzut
6.8
Zah. 6.3
și iată un cal gălbui și cel ce ședea deasupra lui avea numele Moartea; și Hadesul urma cu ea; și li s‐a dat stăpânire peste a patra parte a pământului ca să
6.8
Ezec. 14.21
omoare cu sabie și foamete și moarte și
6.8
Lev. 26.22
prin fiarele pământului.

Ruperea peceții a cincea

9Și când a deschis pecetea a cincea, am văzut sub altar

6.9
Cap. 8.3;
sufletele
6.9
Cap. 20.4.
celor înjunghiați pentru
6.9
Cap. 1.9.
Cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia
6.9
2 Tim. 1.8
pe care o aveau. 10Și au strigat cu glas mare zicând: Până
6.10
Zah. 1.12
când, Stăpâne
6.10
Cap. 3.7.
sfinte și adevărate, nu
6.10
Cap. 11.18;
judeci și nu răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor de pe pământ? 11Și li s‐a dat fiecăruia un veșmânt
6.11
Cap. 3.4, 5;
alb și li s‐a zis să
6.11
Evr. 11.40
se mai odihnească puțină vreme, până să se împlinească și cei împreună robi ai lor și frații lor care au să fie omorâți ca și ei.

Ruperea peceții a șasea

12Și am văzut când a deschis pecetea a șasea și

6.12
Cap. 16.18.
s‐a făcut un cutremur mare de pământ și soarele
6.12
Ioel 2.10,31
3.15Mat. 24.29Fapte. 2.20
s‐a făcut negru ca un sac de păr și luna întreagă s‐a făcut ca sângele 13și
6.13
Cap. 8.10;
stelele cerului au căzut pe pământ, cum își aruncă un smochin, scuturat de vânt mare, smochinele sale iernatice. 14Și cerul
6.14
Ps. 102.26Is. 34.4Evr. 1.12,13
s‐a îndepărtat ca un sul când îl înfășuri; și orice
6.14
Ier. 3.23
4.24
munte și ostrov s‐au mișcat din locurile lor. 15Și împărații pământului și mai marii și căpitanii și bogații și puternicii și orice rob și slobod s‐au
6.15
Is. 2.19
ascuns în peșteri și în stâncile munților. 16Și
6.16
Osea 10.8Lc. 23.30
zic munților și stâncilor: Cădeți peste noi și ascundeți‐ne de fața Celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului, 17pentru că
6.17
Is. 13.6Țef. 1.14
a venit ziua cea mare a mâniei lor și
6.17
Ps. 76.7
cine poate să stea?