Traducere Literală Cornilescu 1931 (VDCL)
7

Cei pecetluiți

71Și după aceasta am văzut patru îngeri stând la cele patru unghiri ale pământului, ținând

7.1
Dan. 7.2
cele patru vânturi ale pământului, ca
7.1
Cap. 9.4.

să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. 2Și am văzut un alt înger venind de la răsăritul soarelui, având pecetea Dumnezeului celui viu: și a strigat cu glas mare celor patru îngeri cărora li se dăduse să vatăme pământul și marea, 3zicând: Nu
7.3
Cap. 6.6;
9.4
vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până vom pecetlui
7.3
Ezec. 9.4
pe robii Dumnezeului nostru pe frunțile
7.3
Cap. 22.4.

lor. 4Și
7.4
Cap. 9.16.

am auzit numărul celor pecetluiți, o
7.4
Cap. 14.1.

sută patruzeci și patru de mii pecetluiți, din orice seminție a fiilor lui Israel: 5din seminția lui Iuda douăsprezece mii pecetluiți; din seminția lui Ruben douăsprezece mii; din seminția lui Gad douăsprezece mii; 6din seminția lui Așer douăsprezece mii; din seminția lui Neftali douăsprezece mii; din seminția lui Manase douăsprezece mii; 7din seminția lui Simeon douăsprezece mii; din seminția lui Levi douăsprezece mii; din seminția lui Isahar douăsprezece mii; 8din seminția lui Zabulon douăsprezece mii; din seminția lui Iosif douăsprezece mii; din seminția lui Beniamin douăsprezece mii erau pecetluiți.

Sfinții și mucenicii

9După acestea am văzut și iată o gloată mare

7.9
Rom. 11.25
, pe care nimeni nu putea s‐o numere, din
7.9
Cap. 5.9.

orice neam și seminții și popoare și limbi, stând înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați
7.9
Cap. 3.5, 18;
4.4
6.11
în veșminte albe și cu ramuri de finic în mâinile lor. 10Și ei strigă cu glas mare zicând: Mântuirea
7.10
Ps. 3.8Is. 43.21Ier. 3.23Osea 13.14
este a Dumnezeului nostru care
7.10
Cap. 5.13.

șade pe scaunul de domnie și a Mielului. 11Și
7.11
Cap. 4.6.

toți îngerii stăteau de jur împrejurul scaunului de domnie și împrejurul prezbiterilor și celor patru viețuitoare; și au căzut pe fețele lor înaintea scaunului de domnie și s‐au închinat lui Dumnezeu, 12zicând
7.12
Cap. 5.13, 14.

: Amin, lauda și slava și înțelepciunea și mulțumita și cinstea și puterea și tăria sunt ale Dumnezeului nostru, în vecii vecilor. Amin. 13Și unul dintre prezbiteri a răspuns zicându‐mi: Aceștia care sunt îmbrăcați în veșminte
7.13
Vers. 9.

albe cine sunt și de unde au venit? 14Și i‐am zis: Domnul meu, tu știi. Și el mi‐a zis: Aceștia
7.14
Cap. 6.9;
17.6
sunt cei ce vin din necazul cel mare și și‐au spălat
7.14
Is. 1.18Evr. 9.141 In. 1.7Zah. 3.3‐5
veșmintele lor și le‐au albit în sângele Mielului. 15Pentru aceasta sunt înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și‐i slujesc zi și noapte în Templul său: și cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde
7.15
Is. 4.5,6
cortul peste ei. 16Nu
7.16
Is. 49.10
vor mai flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici
7.16
Ps. 121.6
nu‐i va bate soarele, nici vreo arșiță, 17pentru că Mielul care este în mijlocul scaunului de domnie va fi Păstorul lor
7.17
Ps. 23.1
36.8In. 10.11,14
și‐i va călăuzi la izvoarele apelor vieții; și
7.17
Is. 25.8
Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor.